Vyhláška č. 92/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 17/1984
Platnosť od 13.09.1984 do30.09.1988
Účinnosť od 01.10.1984 do30.09.1988
Zrušený 151/1988 Zb.

OBSAH

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 15. augusta 1984

o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 172 ods. 7 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. a podľa § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 140/1982 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a so Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 112/1979 Zb., č. 5/1982 Zb., č. 19/1982 Zb. a č. 143/1982 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 31 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Občanom s ťažkými chybami nosného a pohybového ústrojenstva obmedzujúcimi v značnom rozsahu ich pohyblivosť a v prípadoch hodných osobitného zreteľa aj nevidomým môže miestny národný výbor1) poskytnúť aj jednorazový peňažný príspevok na úpravu bytu až do výšky 70% preukázaných nákladov.

(6) Občan, ktorému sa poskytol peňažný príspevok podľa predchádzajúceho odseku, je povinný bez meškania oznámiť miestnemu národnému výboru, ktorý príspevok poskytol, výmenu, predaj bytu alebo inú zmenu vlastníckeho alebo užívacieho práva k bytu alebo nehnuteľnosti. Miestny národný výbor určí, či a akú výšku z poskytnutého príspevku je tento občan povinný vrátiť, ak od poskytnutia príspevku neuplynulo 10 rokov.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.

2. V § 37 ods. 1 sa na konci pripája veta:

„Občanom, ktorým štátna zdravotnícka správa zapožičala vozík pre invalidov, alebo o jeho zapožičaní sa už rozhodlo, možno poskytnúť jednorazový peňažný príspevok na kúpu mechanického vozíka pre invalidov.".

3. § 37a znie:

㤠37a

(1) Občanom ťažko postihnutým na zdraví a starým občanom, ktorí sú sociálne odkázaní, poskytuje sa peňažný príspevok na nákup vykurovacej nafty, ak majú zavedené vykurovanie bytu vykurovacou naftou a ak vzhľadom na ich vyšší vek alebo zdravotný stav nemožno požadovať, aby prešli na iný spôsob vykurovania bytu. Výška príspevku sa určí s prihliadnutím na maloobchodnú cenu vykurovacej nafty v čase poskytnutia príspevku. Občanom, ktorých vek alebo zdravotný stav umožňuje, aby si obstarali iný spôsob vykurovania bytu, poskytne sa jednorazový peňažný príspevok na kúpu vykurovacích telies.

(2) Občanom uvedeným v predchádzajúcom odseku sa poskytne pri prechode ich domácnosti z používania propán - butánového plynu na iný zdroj energie, s výnimkou vykurovacej nafty, jednorazový peňažný príspevok na kúpu vykurovacích telies a ďalších spotrebičov.".

4. § 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak sa za podmienok uvedených v § 40 ods. 2 príspevok poskytne manželovi (manželke) alebo dieťaťu držiteľa motorového vozidla, ktorí nemajú vlastný pravidelný príjem, vychádza sa z príjmu držiteľa motorového vozidla.".

5. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

㤠44a

Občanovi s ťažkými chybami nosného a pohybového ústrojenstva, ktorý je odkázaný na individuálnu dopravu, možno poskytnúť príspevok na celkovú opravu2) motorového vozidla za podmienok ustanovených v § 38 ods. 1 až 3. Príspevok možno poskytnúť len vtedy, ak za predchádzajúcich 5 rokov nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového vozidla alebo príspevok na celkovú opravu motorového vozidla.".

6. V § 98 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

7. § 98 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Do sumy uvedenej v predchádzajúcom odseku sa nezapočítavajú peňažné príspevky poskytnuté podľa § 37a ods. 1 a 2 a hodnota vecnej pomoci poskytnutá sociálne odkázaným rodičom s nezaopatrenými deťmi pri prechode ich domácnosti z používania propán - butánového plynu na iný zdroj energie, s výnimkou vykurovacej nafty.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1984.


Minister:

Ing. Nagy v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 25 písm. a) bod 2 zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona SNR č. 140/1982 Zb.

2) ČSN 30 0033.