Vyhláška č. 5/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce

Čiastka 1/1984
Platnosť od 16.01.1984
Účinnosť od 30.10.1983

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. novembra 1983

o Dohovore o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce


Dňa 5. decembra 1980 bol v Budapešti podpísaný Dohovor o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce.

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, depozitára Dohovoru, 1. septembra 1983.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku XX ods. 1 dňom 17. júla 1982 a pre Československú socialistickú republiku na základe toho istého článku ods. 2 dňom 30. októbra 1983.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR
o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce

Zmluvné štáty tohto Dohovoru,

prajúc si napomáhať rozvíjanie činnosti medzištátnych ekonomických organizácií pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce, a tým prispievať k posilneniu priateľských vzťahov medzi členskými štátmi týchto organizácií,

dohodli sa o nasledovnom:

I. ÚVOD

Článok I

Používané výrazy

V tomto Dohovore:

a) „medzištátna ekonomická organizácia pôsobiaca v určitých oblastiach spolupráce“ (ďalej len „Organizácia“) znamená medzinárodnú organizáciu, ktorej členmi sú štáty, utvorenú na základe medzinárodnej zmluvy na koordináciu činnosti jej členov pri spolupráci a kooperácii v určitých oblastiach hospodárstva, vedy a techniky;

b) „hostiteľský štát“ znamená štát, na území ktorého má sídlo Organizácia, jej orgán alebo je zvolané zasadanie jej orgánu;

c) „miestnosťami Organizácie“ sa rozumie akákoľvek budova alebo časť budovy včítane pozemkov patriacich k danej budove alebo k časti budovy, ktoré Organizácia užíva so súhlasom hostiteľského štátu;

d) „zastupiteľský orgán“ je orgán Organizácie zložený zo zástupcov členských štátov;

e) „zástupcovia štátov“ sú zástupcovia členských štátov v zastupiteľských orgánoch Organizácie, členovia delegácií vysielaní členskými štátmi Organizácie na zasadanie týchto orgánov, ako aj pozorovatelia;

f) „funkcionári“ sú pracovníci Organizácie, ktorí na základe rozhodnutia jej zastupiteľského orgánu patria do kategórie funkcionárov a uvádzajú sa v zozname týchto osôb, ktorý Organizácia oznamuje štátom sídla Organizácie a jej orgánov a aj ostatným členským štátom Organizácie;

g) „hlavný funkcionár Organizácie“ je vedúci administratívno-výkonného orgánu Organizácie, vymenovaný jej zastupiteľským orgánom splnomocneným na to zriaďovacími dokumentmi Organizácie;

h) „pozorovatelia“ sú zástupcovia štátov, ktoré nie sú členmi Organizácie a zúčastňujú sa na pozvanie Organizácie na zasadaní jej orgánov, ako aj na poradách a konferenciách usporadúvaných Organizáciou.

Článok II

Pôsobnosť

Tento Dohovor sa vzťahuje na organizácie:

a) ktorých všetkými členmi sú zmluvné štáty tohto Dohovoru alebo

b) ktorých všetky členské štáty o tom rozhodnú alebo

c) v zriaďovacích dokumentoch ktorých je ustanovené, že sa bude tento Dohovor na ne vzťahovať.

II. ORGANIZÁCIA

Článok III

Medzinárodnoprávna subjektivita

Organizácie

Pri vykonávaní ustanovenia článku II budú zmluvné štáty brať do úvahy, že podľa tohto Dohovoru sa výsady a imunity v ňom ustanovené poskytujú organizáciám, ktoré majú medzinárodnoprávnu subjektivitu vyplývajúcu z ustanovení ich zriaďovacích dokumentov ako celku a ktoré ako také môžu v súlade s uvedenými dokumentmi a rozhodnutiami svojich splnomocnených zastupiteľských orgánov uzavierať medzinárodné dohody a vystupovať v medzinárodných vzťahoch v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich cieľov a funkcií.

Článok IV

Vnútroštátna právna subjektivita Organizácie

1. Organizácia je právnickou osobou.

2. Organizácia má právnu spôsobilosť nevyhnutnú na výkon jej uložených funkcií a môže najmä:

a) uzavierať zmluvy;

b) nadobúdať, najímať, prenajímať a scudzovať majetok;

c) konať pred súdom.

Článok V

Nedotknuteľnosť miestností, archívov

a dokumentov

Miestnosti Organizácie, ako aj archívy a dokumenty Organizácie včítane úradnej korešpondencie sú nedotknuteľné bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Článok VI

Vyňatie z jurisdikcie

Majetok a aktíva Organizácie požívajú imunitu voči akejkoľvek forme správneho alebo súdneho zásahu s výnimkou prípadov, keď sa sama Organizácia imunity vzdá.

Článok VII

Oslobodenie od daní a poplatkov

1. Organizácia a miestnosti, ktoré užíva, sa oslobodzujú od priamych daní a iných povinných platieb a poplatkov majúcich daňovú povahu tak celoštátnych, ako aj miestnych, s výnimkou platieb za komunálne a iné podobné druhy služieb.

2. Organizácia je oslobodená od colných poplatkov a obmedzení pri dovoze a vývoze predmetov určených na služobnú potrebu.

Článok VIII

Oslobodenie od finančnej kontroly

Finančná činnosť Organizácie nepodlieha kontrole zo strany ústredných alebo miestnych orgánov hostiteľského štátu.

Článok IX

Výhody v oblasti spojov

Organizácia požíva na území každého členského štátu Organizácie aspoň rovnako priaznivé podmienky, pokiaľ ide o prednosť, tarify a poplatky v poštovom, telegrafickom a telefónnom styku, aké požívajú v týchto štátoch diplomatické zastupiteľské úrady.

Článok X

Tlačoviny

Pri dodržaní právneho poriadku platného v štáte sídla Organizácie má Organizácia právo v súlade so svojimi cieľmi a funkciami vydávať a rozširovať tlačoviny, ktorých publikácia sa predpokladá zriaďovacími dokumentmi Organizácie alebo uzneseniami jej splnomocneného zastupiteľského orgánu.

III. ZÁSTUPCOVIA ŠTÁTOV

Článok XI

Výsady a imunity

1. Zástupcovia štátov požívajú:

a) imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu, ako aj vyňatie z jurisdikcie súdnych a správnych úradov ohľadom všetkých konaní, ktoré môžu urobiť ako zástupcovia;

b) nedotknuteľnosť úradnej korešpondencie a dokumentov;

c) oslobodenie od ciel a colných poplatkov (s výnimkou poplatkov za skladovanie a prevoz) z predmetov určených na osobnú potrebu a na oficiálnu potrebu delegácií štátov;

d) oslobodenie od colnej kontroly osobných batožín, ak nie sú vážne dôvody predpokladať, že batožiny obsahujú predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný alebo upravený karanténnymi predpismi príslušného zmluvného štátu Dohovoru;

e) oslobodenie od priamych daní a dávok z platu vyplácaného im štátom, ktorý zastupujú;

f) oslobodenie od osobných povinností.

2. Ustanovenia bodov e) a f) odseku 1 tohto článku sa vzťahujú na členov rodiny zástupcu, ktorí ho sprevádzajú, ak nie sú občanmi príslušného zmluvného štátu tohto Dohovoru alebo v ňom nemajú trvalý pobyt.

3. Zástupcovia štátov v hlavnom zastupiteľskom orgáne Organizácie požívajú okrem výsad a imunít uvedených v odseku 1 tohto článku výsady a imunity, ktoré sa poskytujú v príslušnom štáte diplomatickým zástupcom.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 3 tohto článku sa nepoužijú vo vzťahoch medzi orgánmi štátu a zástupcami tohto štátu.

Článok XII

Vzdanie sa imunity

Výsady a imunity ustanovené v článku XI tohto Dohovoru sa poskytujú osobám uvedeným v spomínanom článku výlučne v záujme výkonu funkcie. Každý štát sa môže vzdať imunity svojho zástupcu vo všetkých prípadoch, keď podľa jeho názoru je imunita prekážkou výkonu spravodlivosti a vzdanie sa imunity nie je na ujmu cieľom, v súvislosti s ktorými bola poskytnutá.

IV. FUNKCIONÁRI

Článok XIII

Výsady a imunity

1. Funkcionári:

a) nepodliehajú súdnej a správnej zodpovednosti za nijaké konania, ktoré môžu urobiť ako funkcionári;

b) sú oslobodení od osobných povinností;

c) sú oslobodení od priamych daní a dávok z platu a iných odmien vyplácaných im Organizáciou;

d) sú oslobodení od ciel a colných poplatkov (s výnimkou poplatkov za skladovanie a prevoz) z predmetov, ktoré sú určené na osobnú potrebu, včítane predmetov na zariadenie pri prvom vstupe do štátu sídla Organizácie alebo jej orgánov a tak isto od obstarávania povolení na vývoz uvedených predmetov pri výstupe z tohto štátu. Predmety dovezené funkcionármi môžu funkcionári scudzovať v štátoch sídla Organizácie alebo jej orgánov v súlade s vnútroštátnymi predpismi týchto krajín.

2. Ustanovenia bodov b) a d) odseku 1 tohto článku sa vzťahujú na členov rodiny funkcionára, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, ak nie sú občanmi štátov sídla Organizácie alebo jej orgánov alebo v nich nemajú trvalý pobyt.

3. Hlavný funkcionár Organizácie požíva okrem výsad a imunít uvedených v odseku 1 tohto článku výsady a imunity, ktoré sa poskytujú v príslušnom štáte diplomatickým zástupcom.

4. Ustanovenia bodov b), c) a d) odseku 1 tohto článku sa nepoužijú vo vzťahoch medzi funkcionármi a orgánmi štátu, ktorého sú občanmi alebo na území ktorého majú trvalý pobyt.

Článok XIV

Vzdanie sa imunity

Výsady a imunity ustanovené v článku XIII tohto Dohovoru sa poskytujú funkcionárom výlučne v záujme Organizácie a nezávislého výkonu služobných funkcií týmito osobami. Hlavný funkcionár Organizácie má právo a je povinný vzdať sa imunity poskytnutej ktorémukoľvek funkcionárovi Organizácie v tých prípadoch, keď podľa jeho názoru je imunita prekážkou výkonu spravodlivosti a možno sa jej vzdať bez ujmy na záujmoch Organizácie. Pokiaľ ide o hlavného funkcionára Organizácie, právo vzdať sa imunity patrí zastupiteľskému orgánu, ktorý ho vymenoval.

V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok XV

Pomoc zástupcom štátov a funkcionárom

1. Zmluvný štát tohto Dohovoru zabezpečuje pre zástupcov štátov v orgánoch Organizácie, pre delegácie štátov na zasadaniach orgánov Organizácie a na poradách a konferenciách ňou usporadúvaných a tak isto pre funkcionárov nevyhnutné podmienky pre výkon ich funkcií. Hostiteľský štát najmä pomáha uvedeným osobám pri poskytovaní úradných miestností a bytov, lekárskej pomoci a iných sociálnych a komunálnych služieb v súlade s vnútroštátnymi predpismi tohto štátu.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na zástupcov štátov a funkcionárov, ktorí sú občanmi hostiteľského štátu alebo osobami, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

Článok XVI

Dodržiavanie právneho poriadku štátov

Organizácia a osoby, ktoré požívajú výsady a imunity ustanovené v tomto Dohovore, sú povinné dodržiavať právny poriadok zmluvného štátu tohto Dohovoru, na území ktorého sa nachádzajú.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XVII

Podpis Dohovoru

Tento Dohovor je otvorený na podpis do 31. decembra 1981.

Článok XVIII

Prístup

Po dni uvedenom v článku XVII bude tento Dohovor otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu. Listiny o prístupe budú uložené u depozitára.

Článok XIX

Ratifikácia

Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u depozitára.

Článok XX

Nadobudnutie platnosti

1. Tento Dohovor nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po uložení šiestej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

2. Pre každý štát, ktorý uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe po tom, čo bude uložená šiesta ratifikačná listina alebo listina o prístupe, Dohovor nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe týmto štátom.

Článok XXI

Zmeny

1. Tento Dohovor sa môže zmeniť len so súhlasom všetkých jeho zmluvných štátov. Návrhy na zmeny môže podať ktorýkoľvek zmluvný štát Dohovoru. Tieto návrhy sa zasielajú depozitárovi.

2. Zmeny tohto Dohovoru podliehajú ratifikácii a nadobudnú platnosť po uložení poslednej ratifikačnej listiny zmluvných štátov Dohovoru u depozitára.

Článok XXII

Čas platnosti

Tento Dohovor sa dojednáva na neurčitý čas.

Článok XXIII

Výpoveď

1. Každý štát môže tento Dohovor vypovedať zaslaním oznámenia o tom depozitárovi.

2. Výpoveď je účinná o dvanásť mesiacov odo dňa, keď depozitár dostal oznámenie.

3. Ak záväzok poskytnúť Organizácii imunity a výsady ustanovené týmto Dohovorom prijmú členské štáty tejto Organizácie na základe jej zriaďovacích dokumentov alebo rozhodnutí, nedotýka sa vypovedanie Dohovoru platnosti tohto záväzku.

Článok XXIV

Depozitár

Originál tohto Dohovoru bude uložený v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkcie depozitára tohto Dohovoru.

Dané v Budapešti 5. decembra 1980 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.