Vyhláška č. 131/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov

(v znení č. 149/1988 Zb.(nepriamo))

Čiastka 29/1984
Platnosť od 13.12.1984 do01.10.1988
Účinnosť od 01.10.1988 do01.10.1988

131

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 22. novembra 1984

o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 172 ods. 1 a 4 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb., zákona č. 116/1983 Zb. a zákona č. 56/1984 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášok č. 108/1979 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 15/1982 Zb., č. 78/1982 Zb., č. 141/1983 Zb., č. 144/1983 Zb. a č. 73/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

19. V § 155 ods. 2 sa slová „§ 154 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 154 ods. 3“.


Čl. II

Prechodné ustanovenia

(1) Umelcom, ktorí pred účinnosťou tejto vyhlášky spĺňali podmienky pre dobrovoľné zabezpečenie, ale neboli účastní na tomto zabezpečení len preto, že sa na zabezpečenie neprihlásili, a ktorí sa po dni účinnosti tejto vyhlášky na zabezpečenie dodatočne prihlásia, vzniká dobrovoľné zabezpečenie najskôr 1. januárom 1985, pokiaľ k tomuto dňu spĺňali ustanovené podmienky. Ak sa však priemerný mesačný zárobok umelca určí po dni účinnosti tejto vyhlášky, prihliada sa pritom aj na príjmy dosiahnuté podľa vyjadrenia organizácie spolupôsobiacej pri vykonávaní zabezpečenia umelcov z umeleckej činnosti vykonávanej pred účinnosťou tejto vyhlášky v čase, keď sa splnili podmienky pre dobrovoľné zabezpečenie, ale umelec sa na zabezpečenie neprihlásil.

(2) Nemocenské a peňažná pomoc v materstve vyplácané umelcom a občanom poskytujúcim služby na základe povolenia národného výboru vo výške ustanovenej podľa doterajších predpisov sa upraví podľa čl. I č. 6, 8 a 9 bez žiadosti odo dňa účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Pre úpravu alebo priznanie zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť (čl. I č. 12) podľa § 47 ods. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb., platia ustanovenia čl. II ods. 2 a 3 zákona č. 56/1984 Zb. obdobne s tým, že úprava alebo priznanie sa vykoná na žiadosť najskôr od splátky za mesiac september 1984.

(4) Zvýšenie dôchodkov podľa čl. I čl. 13 tejto vyhlášky sa vykoná na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Minister:

M. Boďa v. r.