Vyhláška č. 66/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého

Čiastka 13/1984
Platnosť od 13.07.1984 do29.09.2000
Účinnosť od 16.11.1984 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

66

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. júna 1984

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, so 400 dielmi medi, s 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm; jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je umiestnené označenie hodnoty, vľavo číslo „100“, vpravo skratka „Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je portrét Antonína Zápotockého. Jeho meno „ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ“ je v opise vpravo, letopočty „1884“ a „1984“ rozdelené vetvičkou vavrínu sú v opise vľavo.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je národný umelec Ján Simota, ktorého značka „S“ je pod portrétom dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. novembrom 1984.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Príloha