Vyhláška č. 149/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Čiastka 31/1984
Platnosť od 18.12.1984
Účinnosť od 01.01.1985

OBSAH

149

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

zo 17. decembra 1984,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje podľa § 391 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 45/1983 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom financií po prerokovaní s Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva:


§ 1

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 17/1969 Zb. sa zrušuje.1)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nová právna úprava sa vykonala úpravou Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 17. 12. 1984 č. FM 01-2110/1984 o predaji poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych organizácií a spoločných poľnohospodárskych podnikov s poľnohospodárskou výrobou.