Zákon č. 138/1984 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985

Čiastka 30/1984
Platnosť od 14.12.1984 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1985

138

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 13. decembra 1984

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 83 584 500 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 83 584 500 000 Kčs

(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 12 936 800 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 10 007 200 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 138/1984 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 zákona č. 138/1984 Zb.

Príloha 02