Vyhláška č. 126/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 200. výročiu narodenia Jána Hollého

Čiastka 27/1984
Platnosť od 10.12.1984 do29.09.2000
Účinnosť od 03.01.1985 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

126

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 8. novembra 1984

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 200. výročiu narodenia Jána Hollého

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 200. výročiu narodenia Jána Hollého sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dolu v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je označenie hodnoty; vľavo číslo „100“, vpravo skratka „Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je portrét Jána Hollého. Jeho meno „JÁN HOLLÝ“ je v dvoch riadkoch vpravo, letopočty „1785“ a „1985“ sú v dvoch riadkoch vľavo.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je Milan Kožuch, iniciálky jeho mena „KM“ sú vľavo pod portrétom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. januárom 1985.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Príloha