Vyhláška č. 53/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Senegalskej republiky

Čiastka 11/1984
Platnosť od 15.06.1984
Účinnosť od 20.02.1984

53

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. apríla 1984

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Senegalskej republiky


Dňa 16. apríla 1981 bola v Dakare podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Senegalskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 20. februára 1984.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Senegalskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Senegalskej republiky,

vedené želaním podporovať a rozvíjať styky a spoluprácu v oblastiach kultúry, vedy, školstva a zdravotníctva,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje ku prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma krajinami,

rozhodli sa uzatvoriť túto dohodu a za týmto účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoju spolupráce v oblastiach kultúry, umenia, vedy, školstva, vzdelávania žien, zdravotníctva a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi umeleckými, kultúrnymi, vzdelávacími a inými organizáciami a inštitúciami, najmä:

a) podporovaním vzájomných návštev univerzitných profesorov a učiteľov odborných a vedeckých zariadení,

b) usporiadaním rôznych výstav na území zmluvných strán,

c) usporiadaním koncertov, divadelných predstavení a iných vystúpení umelcov,

d) prekladaním a vydávaním literárnych a vedeckých diel,

e) výmenou kníh a iných publikácií z oblasti kultúry, vedy a umenia,

f) výmenou informácií o spôsobe života v krajinách zmluvných strán za účelom rozšírenia objektívnych informácií v učebniciach a učebných osnovách,

g) podporovaním výmen odborníkov z oblasti kultúry, vedy a zdravotníctva,

h) podporovaním výmen a uvádzania filmov.

Článok 3

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností poskytovať štipendiá študentom druhého a tretieho cyklu na štúdiá na univerzitách alebo iných školských zariadeniach. Počet poskytnutých štipendií a oblasti vzdelávania budú upresnené v programoch spolupráce.

Článok 4

Zmluvné strany budú skúmať možnosti ako zabezpečiť čiastočnú alebo úplnú platnosť vykonaných štúdií, zložených skúšok a získaných diplomov na území jednej alebo druhej zmluvnej strany. Za tým účelom preskúmajú možnosť uzatvorenia osobitnej dohody.

Článok 5

Každá zmluvná strana zaručí v súlade s platnými zákonmi a predpismi prístup vedeckým, univerzitným, výskumným a pedagogickým pracovníkom druhej strany do knižníc, archívov, múzeí, umeleckých galérií a iných kultúrnych objektov.

Článok 6

Zmluvné strany budú uľahčovať účasť zástupcov krajiny druhej zmluvnej strany na kongresoch, konferenciách, festivaloch a iných akciách s medzinárodnou účasťou, usporiadaných na území jednej zo zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi stanicami a napomáhať nadviazaniu spolupráce medzi tlačovými agentúrami svojich krajín.

Článok 8

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností uľahčovať turistické výmeny a napomáhať rozvoju spolupráce v oblasti športu a medzi organizáciami mládeže a žien svojich krajín.

Článok 9

Zmluvné strany vytvoria v súlade s platnými predpismi potrebné podmienky na splnenie úloh občanom druhého štátu vyslaným podľa tejto dohody.

Občania každého z vysielajúcich štátov sú povinní dodržiavať platné vnútroštátne predpisy prijímajúceho štátu.

Článok 10

Na vykonávanie tejto dohody zmluvné strany budú uzatvárať programy spolupráce na určené obdobie, ktoré budú obsahovať dohodnuté akcie, vrátane ich finančných podmienok.

Článok 11

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a potom bude mlčky predlžovaná vždy o ďalší rok, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie v šesťmesačnej výpovednej lehote.

V prípade jej vypovedania bude postavenie, v ktorom sa nachádzajú jednotliví jej užívatelia, nezmenené až do konca už začatého kalendárneho roku a u štipendistov až do konca školského alebo akademického roku začatého dňa jej výpovede.

Táto dohoda vstúpi do platnosti po oznámení, že boli splnené ústavné predpisy platné v každej strane.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán, riadne k tomu svojimi vládami splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Dakare dňa 16. apríla 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdeněk Veselý v. r.

Za vládu

Senegalskej republiky:

Assane Seck v. r.