Vyhláška č. 9/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o kontajnerovom prepravnom poriadku

(v znení č. 74/1985 Zb.)

Čiastka 2/1984
Platnosť od 14.02.1984
Účinnosť od 01.01.1986

9

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 17. januára 1984

o kontejnerovom prepravnom poriadku

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, podľa § 19 ods. 3 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb., podľa § 508 ods.1 Občianskeho zákonníka a podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Kontejnerový prepravný poriadok platí pre vnútroštátnu prepravu kontejnerových zásielok v kontejnerovom prepravnom systéme.

(2) Kontejnerový prepravný poriadok ustanovuje jednotné prepravné podmienky a upravuje práva a povinnosti aj zodpovednosť dopravcu a prepravcov.

§ 2

Základné pojmy

(1) Dopravcom v kontejnerovom prepravnom systéme je podnik Československá kontejnerová doprava - INTRANS (ďalej len „kontejnerový dopravca“).1)

(2) Kontejnerový prepravný systém je preprava vecí v kontejneroch železničnou, cestnou a vodnou dopravou podľa jednotných prepravných, tarifných, technologických a technických podmienok. Voľba prepravnej cesty v kontejnerovom prepravnom systéme (druh dopravy, kombinácia druhov dopravy) patrí kontejnerovému dopravcovi. V kontejnerovom prepravnom systéme sa používajú na prepravu kontejnery ISO radu 1 (ďalej len „kontejnery“), ktoré zodpovedajú podmienkam ustanoveným Federálnym ministerstvom dopravy.2) Ostatné kontejnery sa prepravujú mimo kontejnerového prepravného systému podľa prepravného poriadku toho odboru dopravy, ktorý sa na prepravu kontejnerov použije.

(3) Kontejner môže byť v správe kontejnerového dopravcu, v správe, vo vlastníctve, prípadne v používaní prepravcov. Kontejnery dopravných organizácií členských krajín Dohody o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave (ďalej len „SUK“)3) sa na účely tejto vyhlášky posudzujú ako kontejnery v správe kontejnerového dopravcu. Kontejnery štátov, ktoré nie sú členmi Dohody SUK, prípadne ich organizácií alebo občanov, sa na účely tejto vyhlášky posudzujú ako kontejnery v správe, vo vlastníctve, prípadne v používaní prepravcov.

(4) Kontejnerovou zásielkou sú veci v kontejneri podané na prepravu s kontejnerovým prepravným listom. Kontejnerovou zásielkou je aj prázdny kontejner prepravcu podaný na prepravu s kontejnerovým prepravným listom.4)

§ 3

Základné povinnosti kontejnerového dopravcu a prepravcov

(1) Kontejnerový dopravca i prepravci sú povinní plánovať, organizovať a prepravovať účelne a hospodárne; sú povinní zabezpečovať neporušenosť kontejnerových zásielok a dodržiavať určené (§ 18) alebo dohodnuté lehoty.

(2) Kontejnerový dopravca prijíma na prepravu kontejnerové zásielky v kontejnerových prekladiskách určených Federálnym ministerstvom dopravy v Prepravnom a tarifnom vestníku, v objektoch, zariadeniach, prevádzkárňach, v závodoch, domoch prepravcov (ďalej len „závod prepravcu“), na vlečkách a v železničných staniciach s výpravným oprávnením pre kontejnerové zásielky uvedených v Zozname železničných staníc ČSSR vydanom Federálnym ministerstvom dopravy.5)

(3) Kontejnerový dopravca obvyklým spôsobom vyhlási v kontejnerových prekladiskách a na iných vhodných miestach územie priliehajúce ku kontejnerovému prekladisku, v ktorom prijíma kontejnerové zásielky v závodoch prepravcov (ďalej len „atrakčný obvod“), určí a vyhlási podrobnosti pre príjem a výdaj kontejnerových zásielok v kontejnerovom prekladisku, závode prepravcu, najmä z hľadiska vykonávania ložných manipulácií, vhodnosti účelovej pozemnej komunikácie, jej prechodového prierezu pre cestný náves a pod., prípadne aj časy, v ktorých sa budú zásielky prijímať a vydávať.

§ 4

Kontejnerové zásielky prepravované za osobitných podmienok

(1) V kontejneroch nie je dovolené prepravovať veci, ktoré by mohli kontejner poškodiť alebo ktoré svojimi rozmermi, hmotnosťou alebo prirodzenými vlastnosťami nie sú vhodné na prepravu v kontejneroch.

(2) Pre prepravu zvierat, potravín, krmív a vecí rastlinného alebo živočíšneho pôvodu platia osobitné predpisy;6) na ich prepravu sa môže použiť len kontejner, ktorý zodpovedá veterinárnym, hygienickým a rastlinolekárskym požiadavkám a ktorý bol vyčistený a účinne dezinfikovaný.

(3) Nebezpečné veci, na prepravu ktorých sa vzťahujú osobitné predpisy,7) nie je dovolené prepravovať spoločne s vecami, na ktoré sa tieto predpisy nevzťahujú.

§ 5

Oznámenie o obmedzení prepravy kontejnerových zásielok

(1) Kontejnerový dopravca je povinný prepravcu neodkladne upovedomiť o obmedzení prepravy kontejnerových zásielok v dôsledku havárie alebo preplnenia kontejnerového prekladiska, prípadne, keď železnica, verejná cestná doprava alebo plavebné podniky vyhlásia zákaz alebo obmedzenie prepravy obvyklým spôsobom. Pritom je povinný mu oznámiť pravdepodobný alebo určený čas obmedzenia prepravy.

(2) Kontejnerový dopravca je povinný neodkladne upovedomiť prepravcu o odvolaní obmedzenia.

DRUHÁ ČASŤ

PREPRAVA KONTEJNEROVÝCH ZÁSIELOK

§ 6

Objednávka prepravy

(1) Odosielateľ kontejnerovej zásielky objednáva jej prepravu u kontejnerového dopravcu písomne na kalendárny týždeň najneskôr do 12. hodiny stredy predchádzajúceho týždňa; môže sa však s kontejnerovým dopravcom dohodnúť na inom časovom období, prípadne na inom spôsobe objednávky.

(2) Objednávka prepravy musí obsahovať tieto údaje:

a) názov a adresu odosielateľa (identifikačné číslo organizácie),

b) deň, hodinu a miesto prichystania prázdneho kontejnera na naplnenie, ak ide o kontejner kontejnerového dopravcu alebo jemu na roveň postavený,

c) počet a druh požadovaných kontejnerov, ak ide o kontejnery kontejnerového dopravcu alebo im na roveň postavené,

d) deň, hodinu a miesto podaja kontejnerovej zásielky, ak ide o prázdny kontejner prepravcu alebo o zásielku v kontejneri prepravcu; ďalej druh kontejnera prepravcu a prípadne počet kontejnerov prepravcu, ak sa ich podáva na prepravu viac,

e) miesto určenia kontejnerovej zásielky.

(3) Kontejnerový dopravca je povinný odosielateľovi oznámiť písomne, ďalekopisne, telegraficky alebo telefonicky do 12. hodiny piatku týždňa, ktorý predchádza časovému obdobiu, pre ktorý sa objednávka prepravy podala, či objednávku prijíma alebo s akými výhradami. Kontejnerový dopravca je povinný viesť o telefonickom oznámení záznam. Kontejnerový dopravca môže s odosielateľom dohodnúť iný spôsob alebo čas podania správy o prijatí objednávky prepravy.

(4) Ak kontejnerový dopravca nemôže prijať objednávku v celom alebo čiastočnom požadovanom rozsahu pre časové obdobie podľa odseku 1, platnosť objednávky sa predlžuje na ďalšie časové obdobie, pokiaľ ju odosielateľ výslovne neobmedzil.

§ 7

Dojednanie prepravnej zmluvy

(1) Prepravná zmluva vzniká prijatím objednávky prepravy alebo prevzatím kontejnerovej zásielky na prepravu. Prevzatie kontejnerovej zásielky na prepravu potvrdzuje kontejnerový dopravca v kontejnerovom prepravcom liste odtlačkom dátumovej pečiatky a svojím podpisom; odosielateľovi vydá potvrdený druhopis kontejnerového prepravného listu.

(2) Odosielateľ i kontejnerový dopravca sú povinní riadne vyplniť tlačivo kontejnerového prepravného listu podľa predtlače. Zápisy musia byť vyhotovené priepisom, nezmazateľným písmom a musia byť dobre čitateľné.

(3) Odosielateľ a kontejnerový dopravca zodpovedajú za správnosť, presnosť a úplnosť svojich zápisov v kontejnerovom prepravnom liste; odosielateľ zodpovedá aj za správnosť, presnosť a úplnosť ďalších listín, ktoré ku kontejnerovému prepravnému listu pripojil.

(4) Kontejnerový dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zápisy odosielateľa v kontejnerovom prepravnom liste a pripojené listiny sú správne a súhlasia s kontejnerovou zásielkou.

(5) Odosielateľ môže meniť svoje zápisy v kontejnerovom prepravnom liste až do času jeho odovzdania kontejnerovému dopravcovi. Kontejnerový dopravca smie meniť odosielateľove zápisy len na preukázateľný príkaz odosielateľa. Oprava sa musí urobiť tak, aby pôvodný zápis zostal čitateľný. Oprava údajov o hmotnosti zásielky sa musí zapísať aj slovami. Zmeny potvrdzuje odosielateľ, prípadne kontejnerový dopravca svojím podpisom a pečiatkou.

(6) Ten, kto odovzdá kontejnerovému dopravcovi kontejnerový prepravný list alebo objednávku, sa považuje za osobu oprávnenú na dojednanie prepravnej zmluvy.

§ 8

Prichystanie prázdneho kontejnera na naplnenie a naplneného kontejnera na vyprázdnenie

(1) Kontejnerový dopravca je povinný prichystať odosielateľovi na naplnenie kontejner podľa objednávky prepravy, a to vyčistený, nepoškodený, prípadne dezinfikovaný (dezinsektovaný) a v dobrom technickom stave. Než začne odosielateľ kontejner plniť, je povinný zistiť, či je vhodný na prepravu daných vecí. Odosielateľ má právo odmietnuť poškodený alebo nevhodný kontejner, prípadne kontejner, ktorý nezodpovedá objednávke prepravy. V tomto prípade spíše kontejnerový dopravca za účasti odosielateľa o zistených závadách všeobecnú zápisnicu (§ 27 ods. 6). Kontejnerový dopravca je povinný závadu odstrániť alebo neodkladne prichystať iný vhodný kontejner. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na kontejnery prepravcu.

(2) Ak odosielateľ zistí, že kontejner je poškodený alebo nevhodný na prepravu daných vecí alebo má iné závady, ktoré môžu spôsobiť poškodenie zásielky, a napriek tomu kontejner neodmietne, musí urobiť také opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu vecí, kontejnera, dopravných prostriedkov a k ohrozeniu osôb, ktoré s kontejnerom manipulujú. Ak také opatrenia neurobil a ak dôjde ku škodnej udalosti, predpokladá sa, že škoda vznikla opomenutím odosielateľa, pokiaľ nepreukáže opak.

(3) Odosielateľ, ktorý neoprávnene odmietne prevziať prázdny kontejner, zaplatí kontejnerovému dopravcovi poplatok podľa tarify.8) Kontejnerový dopravca zaplatí odosielateľovi poplatok podľa tarify, ak mu neprichystaná kontejner na naplnenie podľa objednávky prepravy, alebo prichystá kontejner, ktorý nezodpovedá určeným požiadavkám.

(4) Kontejner prichystaný na naplnenie alebo na vyprázdnenie alebo na vyprázdnenie a naplnenie mimo železničného vozňa najneskôr do 16.00 hodín je prepravca povinný, pokiaľ sa nedohodlo inak, prichystať na odoslanie kontejnerovému dopravcovi toho istého dňa, ktorého mu bol odovzdaný na naplnenie, prípadne na vyprázdnenie. Inak zaplatí za každý začatý deň poplatok podľa tarify. Táto lehota sa nevzťahuje na kontejnery prepravcu.

(5) Odosielateľ je povinný ohlásiť kontejnerovému dopravcovi prichystanie kontejnera na zvoz, pokiaľ nie je dohodnutý pravidelný zvoz; ak ide o prepravu, ktorá sa začína alebo sa končí v železničnej stanici, je odosielateľ povinný ohlásiť naplnenie alebo vyprázdnenie kontejnera kontejnerovému dopravcovi.

§ 9

Upovedomenie prepravcu o prichystaní prázdneho alebo naplneného kontejnera

(1) Kontejnerový dopravca je povinný upovedomiť prepravcu o prichystaní prázdneho alebo naplneného kontejnera najneskôr pri naložení kontejnera na cestný náves; ak ide o prepravu, ktorá sa začína alebo sa končí v železničnej stanici, upovedomí prepravcu najneskôr 2 hodiny pred prichystaním kontejnera na manipulačné miesto.

(2) Správa o prichystaní prázdneho alebo naplneného kontejnera sa podáva telefonicky alebo ďalekopisom. Kontejnerový dopravca je povinný viesť o telefonickom oznámení záznam. Písomne, telegraficky alebo ústne sa podáva iba vtedy, ak nie je telefonické alebo ďalekopisné spojenie možné. Pri telefonickom podávaní správy pri pochybnostiach o jej podaní platí záznam kontejnerového dopravcu, pokiaľ prepravca nepreukáže opak.

(3) Pri pravidelných kontejnerových vlakoch podáva kontejnerový dopravca ešte predhlášku o dobehu kontejnerových zásielok, pokiaľ tak bolo dohodnuté.

(4) Pri pravidelnom zvoze a odvoze sa môže kontejnerový dopravca s prepravcom dohodnúť, že sa správa nebude podávať a že kontejner dodá najbližšia obsluha.

(5) Ak správa o prichystaní prázdneho alebo naplneného kontejnera je podaná oneskorene, má prepravca právo na predĺženie lehoty na vrátenie kontejnera, pokiaľ je táto lehota určená alebo dohodnutá, a to o čas úmerný oneskoreniu podanej správy, najmenej však o čas, o ktorý sa správa podala oneskorene.

§ 10

Plnenie a vyprázdňovanie kontejnera

(1) Kontejner plní a vyprázdňuje zásadne prepravca.

(2) Kontejnerový dopravca dojedná s prepravcom písomnú dohodu o ponechaní návesovej súpravy alebo návesu s kontejnerom v závode prepravcu s cieľom naplniť alebo vyprázdniť kontejner. V dohode sa najmä určia lehoty plnenia alebo vyprázdnenia kontejnera a zodpovednosť za ponechané prostriedky. Za pobyt návesovej súpravy alebo návesu zaplatí prepravca poplatok podľa tarify alebo dohodnutú paušálnu sumu.

(3) Ak sa preprava začína alebo ak sa končí v železničnej stanici, plní alebo vyprázdňuje prepravca kontejner na železničnom vozni. Pre vyprázdnenie a naplnenie (dvojitá manipulácia) platí lehota 12 hodín. Pre vyprázdnenie alebo naplnenie a pre zloženie alebo naloženie kontejnera na železničný vozeň, platí lehota 6 hodín. Táto určená lehota sa začína hodinou, ktorá bola oznámená prepravcovi v správe o čase prichystania vozňa. Ak je železničný vozeň s kontejnerom prichystaný neskôr, ako bolo oznámené v správe, lehota sa začína okamihom prichystania. Vo vyhlásených staniciach s nedostatočným osvetlením všeobecných nakládkových a vykládkových koľají sa pre vyprázdnenie alebo naplnenie a pre zloženie alebo naloženie kontejnera nezapočíta nočný čas. 4)

(4) Pri nesplnení povinnosti ustanovenej v odseku 3 zaplatí prepravca za pobyt kontejnera na železničnom vozni, a to za každú aj len začatú hodinu prekročenia v pracovných dňoch zdržné 75 Kčs, v dňoch pracovného pokoja, cez soboty 150 Kčs a za pobyt kontejnera na železničnom vozni cudzích železničných správ okrem vozňov OPW zdržné v dvojnásobnej výške. Zdržné sa neúčtuje v prípadoch, keď prepravca prichystá kontejner na železničný vozeň na odsunutie tak, aby mohol byť zaradený do najbližšieho vhodného vlaku, aj keď prekročil určenú lehotu. Táto úľava sa neposkytuje v prípade, keď je kontejner určený inému odosielateľovi na naplnenie v tej istej stanici.

(5) Kontejnerový dopravca môže na žiadosť5) prepravcu znížiť účtované zdržné až o 50%, pokiaľ prekročenie určených lehôt vzniklo ako priamy následok havarijných porúch nakladacích a vykladacích zariadení, ktoré prepravca nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkého úsilia. Kontejnerový dopravca môže účtované zdržné a poplatky určené tarifou pri prichystaní kontejnera mimo železničného vozňa znížiť alebo odpustiť, ak k prekročeniu určených lehôt došlo v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy a výnimočne pri ojedinelých kontejnerových zásielkach aj vtedy, ak organizácie alebo občania preukážu, že urobili zo svojej strany všetko na zabezpečenie vyprázdnenia alebo naplnenia, prípadne zloženia alebo naloženia kontejnera a že prekročenie určených lehôt nastalo z príčin, ktoré nemohli ovplyvniť.

(6) Lehoty a poplatky za pobyt železničného vozňa s kontejnerom na vlečke sú ustanovené v osobitných predpisoch.9)

(7) Kontejnerový dopravca sa môže s prepravcom dohodnúť, že prepravca zloží a naloží kontejner, ktorý mu bol prichystaný v závode prepravcu na návese alebo na železničnom vozni na vlečke alebo v železničnej stanici, vlastnými prostriedkami a naplní ho alebo vyprázdni mimo dopravného prostriedku.

(8) Odosielateľ je povinný veci, ktorými plní kontejner, riadne zabaliť a upraviť tak, aby obal alebo úprava vyhovovali ich druhu a všetkým podmienkam danej prepravy (čas prepravy, spôsob prepravy a pod.).

(9) Odosielateľ je povinný naplniť kontejner tak, aby ho nepoškodil, najmä:

a) neprekročiť maximálnu brutto hmotnosť a maximálne prípustné zaťaženie podláh zodpovedajúce nosnosti kontejnera, maximálne prípustné zaťaženie čelných stien a dverí zodpovedajúce 40 % nosnosti kontejnera a bočných stien zodpovedajúce 60 % nosnosti kontejnera,

b) rozmiestniť veci v kontejneri rovnomerne po celej ploche tak, aby ťažisko bolo čo najnižšie a v strede kontejnera.

(10) Pre napĺňanie a manipuláciu s kontejnermi ďalej platia podrobné prepravné podmienky:

a) o nakladaní tovaru do železničných vozňov,10)

b) o manipulácii a preprave kontejnerov v doprave a u prepravcov.11)

(11) Prepravca je povinný vrátiť kontejner vyčistený, nepoškodený, prípadne dezinfikovaný (dezinsektovaný). Ak kontejnerový dopravca zistí závady, nemusí kontejner prijať, kým sa závada neodstráni. O zistených závadách spíše kontejnerový dopravca všeobecnú zápisnicu. Kontejnerový dopravca môže dohodnúť s prepravcom, že kontejner za neho opraví, vyčistí, prípadne vykoná jeho dezinfekciu (dezinsekciu), a to za poplatok ustanovený tarifou včítane poplatku za prestoj dopravného prostriedku. Ak sa pri plnení alebo vyprázdňovaní kontejnera znečistia dopravné prostriedky alebo priestory v železničnej stanici, kde sa tieto manipulácie uskutočňujú, je prepravca povinný znečistenie ihneď odstrániť, prípadne dopravné prostriedky alebo príslušné priestory dezinfikovať (dezinsektovať). Pokiaľ to napriek výzve neurobí, zaplatí poplatok podľa tarify8) včítane poplatku za prestoj dopravného prostriedku.

§ 11

Plombovanie kontejnera

(1) Odosielateľ je povinný kontejner po naplnení a pred podajom uzavrieť a opatriť vlastnými plombami predpísaného vzoru.12) Plombami je povinný opatriť všetky dvere kontejnera a všetky uzavierateľné otvory, ktorými možno vniknúť do ložného priestoru kontejnera. Odosielateľ zodpovedá tak za použitie predpísaných plomb, ako aj za ich správne zavesenie.

(2) Kontejnerový dopravca je povinný pri prevzatí kontejnerovej zásielky preskúmať, či odosielateľ použil predpísané plomby a či sú plomby neporušené, ako aj či čísla alebo iné znaky plomb zavesených na kontejneri súhlasia s údajmi o plombách zapísanými v kontejnerovom prepravnom liste. Ak kontejnerový dopravca zistí závady týkajúce sa použitia plomb a ich neporušenosti, požiada odosielateľa, aby závady odstránil. Inak neprevezme kontejnerovú zásielku na prepravu.

(3) Ak kontejnerový dopravca po prevzatí kontejnerovej zásielky na prepravu zistí, že plomby chýbajú alebo sú poškodené, preskúša podľa svojich prevádzkových možností stav zásielky a kontejner opatrí svojimi plombami. Pokiaľ sa v takomto prípade nespisuje komerčná zápisnica podľa § 27 ods. 1, spíše kontejnerový dopravca všeobecnú zápisnicu podľa § 27 ods. 6, v ktorej uvedie dôvod zavesenia nových plomb, ich znaky, a pripojí túto zápisnicu ku kontejnerovému prepravnému listu. Ak nemožno preskúšať stav kontejnerovej zásielky na ceste, poznamená to do všeobecnej zápisnice.

(4) Príjemca kontejnerovej zásielky je povinný odstrániť z kontejnera po jeho vyprázdnení všetky plomby.

§ 12

Ložné manipulácie s kontejnermi

(1) Kontejnerový dopravca zabezpečuje v kontejnerovom prekladisku:

a) nakládku kontejnerov na železničné vozne, cestné vozidlá a riečne plavidlá, ako aj ich zloženie,

b) prekládku medzi železničnými a cestnými vozidlami a riečnymi plavidlami.

(2) V závode prepravca a na vlečke prepravca kontejnery nakladá a skladá svojimi vlastnými prostriedkami na základe dohody podľa § 10 ods. 6.

(3) Pokiaľ prepravca nemá vlastné prostriedky, vykoná za neho tieto úkony kontejnerový dopravca, a to na základe dohody a za poplatok určený tarifou.

(4) Kontejnery musia byť naložené tak, aby ich bolo možno na železničnom vozni naplniť alebo vyprázdniť.

(5) Kontejnerový dopravca je povinný skontrolovať uloženie kontejnera na dopravnom prostriedku vo všetkých prípadoch, keď nakladá kontejner odosielateľ, bez toho, že by touto kontrolou bola dotknutá zodpovednosť odosielateľa za vykonanie nakládky.

§ 13

Pravidelné kontejnerové vlaky

(1) Na vlak s pravidelnou prepravou kontejnerových zásielok medzi kontejnerovými prekladiskami (pravidelný kontejnerový vlak) si zabezpečuje prepravca pre kontejnerovú zásielku miesto vopred.

(2) Pravidelné kontejnerové vlaky vyhlasuje Federálne ministerstvo dopravy v Prepravnom a tarifnom vestníku. Kontejnerový dopravca je povinný výveskou informovať prepravcu v atrakčnom obvode kontejnerového prekladiska o pravidelnom kontejnerovom vlaku.

(3) Prepravca si zabezpečuje u kontejnerového dopravcu miesto pre kontejnerovú zásielku telefonicky, ďalekopisne, výnimočne telegraficky alebo písomne, do 12. hodiny stredy v týždni predchádzajúcom týždni, v ktorom sa má preprava uskutočniť.

(4) Na zabezpečenie miesta uvedie:

a) údaje o spoji (najmä číslo vlaku, deň a čas odchodu),

b) počet a hmotnosť kontejnerových zásielok,

c) miesto určenia.

(5) Kontejnerové zásielky pre pravidelný kontejnerový vlak musia byť pripravené tak včas, aby boli pohotové pre zvoz k danému spoju. Ak prepravca neprichystá kontejnerové zásielky včas, zaplatí sumu 500 Kčs za každú kontejnerovú zásielku.

§ 14

Príjem a výdaj kontejnerových zásielok v závode prepravcu

(1) V atrakčnom obvode kontejnerového prekladiska prijíma a vydáva kontejnerové zásielky kontejnerový dopravca v závode prepravcu a zabezpečuje v rámci prepravnej zmluvy ich prepravu zvozom do kontejnerového prekladiska, prípadne ich odvoz z kontejnerového prekladiska.

(2) Kontejnerový dopravca môže odmietnuť zvoz alebo odvoz, ak prepravca pre neho nevytvoril vo svojom závode vhodné podmienky, najmä z hľadiska bezpečnosti práce, jazdy, ložných manipulácií a uloženia kontejnera, alebo to nedovoľuje technický stav komunikácie, povaha vozovky alebo prejazdný profil cesty.

(3) Kontejnerový dopravca zabezpečí na žiadosť prepravcu aj zvoz a odvoz kontejnerových zásielok, ktoré budú v kontejnerovom prekladisku ďalej podané ako kontejnerová zásielka v medzinárodnej preprave alebo ktoré takto do kontejnerového prekladiska došli. O zvoze alebo odvoze takej kontejnerovej zásielky sa dojedná prepravná zmluva osobitne.

(4) Kontejnerový dopravca zaisťuje podľa miestnych pomerov13) zvoz a odvoz kontejnerových zásielok v ktorýkoľvek denný aj nočný čas, a to aj v sobotu a v deň pracovného pokoja. Kontejnerový dopravca môže za podmienok uvedených v tejto vyhláške v atrakčnom obvode kontejnerového prekladiska určiť, že zvoz a odvoz v pracovných dňoch sa bude zabezpečovať v čase od 6.00 hodín do 22. hodín, v sobotu a v deň pracovného pokoja do 14.00 hodín; so súhlasom nadriadeného orgánu môže vyhlásiť aj iný čas, v ktorom zabezpečí zvoz a odvoz.

(5) Kontejnerový dopravca môže tiež vyhlásiť pravidelné linky pre zvoz a odvoz.

(6) Prepravca je povinný v určenom čase podávať a prijímať kontejnerové zásielky. Prepravca je povinný prichystať kontejnerovú zásielku na zvoz a pripraviť sa na prevzatie kontejnerovej zásielky alebo objednaného prázdneho kontejnera tak, aby nespôsobil zdržanie alebo márnu jazdu cestného vozidla. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok podľa tarify.

(7) Kontejnerový dopravca je povinný ohlásiť sa prepravcovi ihneď po príchode do závodu prepravcu.

(8) Ak nakládku alebo zloženie kontejnera zabezpečuje prepravca, je povinný ihneď po skončení týchto manipulácií ohlásiť kontejnerovému dopravcovi, že kontejnerová zásielka je pripravená na zvoz, alebo že cestné vozidlo (náves) je pripravené na odchod.

(9) Prepravca potvrdzuje výkony uskutočnené pri zvoze a odvoze v kontejnerovom prepravnom liste.

(10) Ak dôjde v kontejnerovom prekladisku k takému veľkému nahromadeniu zásielok, že by zvoz alebo odvoz kontejnerovým dopravcom znamenal zdržanie, možno dohodnúť, že zvoz alebo odvoz zabezpečí prepravca vlastnými prostriedkami.

§ 15

Označovanie kontejnerovej zásielky

(1) Odosielateľ je povinný označiť kontejnerovú zásielku predpísanou nálepkou.

(2) Odosielateľ uvedie na nálepke tieto údaje:

a) vlastnícku značku a číslo kontejnera,

b) presnú adresu príjemcu,

c) celkovú hmotnosť kontejnera a kontejnerovej zásielky,

d) miesto určenia,

e) prístav určenia, ak sa preprava končí v prístave,

f) stanicu určenia, ak sa preprava končí v železničnej stanici.

(3) Údaje na nálepke musia byť zapísané mastnou ceruzkou trvanlivej modrej alebo čiernej farby, arabskými číslicami a tlačenými písmenami vysokými aspoň 15 mm. Adresa odosielateľa a druh vecí sa na nálepke neuvádza.

(4) Kontejner naplnený vecami, ktorých preprava je povolená len pri splnení osobitných prepravných podmienok, alebo vecami, ktoré vyžadujú osobitnú pozornosť pri zaobchádzaní, je odosielateľ povinný opatriť nálepkami, predpísanými týmito podmienkami a nálepkami prikazujúcimi potrebné zaobchádzanie s kontejnerovou zásielkou.

(5) Odosielateľ musí nálepky, ktorými označuje kontejnerovú zásielku, umiestniť na kontejneri v schránkach na to určených a tieto schránky riadne uzavrieť, alebo ak kontejner nie je nimi vybavený, nalepiť nálepky priamo na kontejner na miesto pre ne určené, a to nepresakujúcim lepidlom, odolným proti poveternostným vplyvom.

(6) Odosielateľ zodpovedá za riadne označenie nálepkami a za to, že údaje na nálepkách zodpovedajú údajom v kontejnerovom prepravnom liste.

(7) Ak nie je kontejnerová zásielka opatrená potrebnými nálepkami, alebo ak nálepky nesúhlasia so zápismi v kontejnerovom prepravnom liste, musí odosielateľ na výzvu kontejnerového dopravcu závadu odstrániť. Inak kontejnerový dopravca nepríjme kontejnerovú zásielku na prepravu.

(8) Príjemca kontejnerovej zásielky je povinný odstrániť z kontejnera všetky nálepky týkajúce sa vykonanej prepravy.

§ 16

Zisťovanie hmotnosti kontejnerovej zásielky a prieťaž

(1) Odosielateľ je povinný zistiť hmotnosť kontejnerovej zásielky a zapísať do kontejnerového prepravného listu oddelene:

a) hmotnosť vecí uložených v kontejneri včítane obalov, paliet a použitých prepravných pomôcok (výstuží, výplní, opôr a pod.),

b) vlastnú hmotnosť kontejnera,

c) celkovú hmotnosť kontejnera kontejnerovej zásielky.

(2) Ak odosielateľ nezapíše údaje podľa odseku 1 do kontejnerového prepravného listu, vráti mu kontejnerový dopravca prepravný list na doplnenie. Ak odosielateľ kontejnerový prepravný list nedoplní, neprijme kontejnerový dopravca kontejnerovú zásielku na prepravu.

(3) Kontejnerový dopravca je oprávnený preskúmať údaje o hmotnosti kontejnerovej zásielky zapísané odosielateľom.

(4) Celková hmotnosť kontejnerovej zásielky nesmie prekročiť prípustnú brutto hmotnosť kontejnera. Ak kontejnerový dopravca zistí, že brutto hmotnosť sa prekročila, neprijme kontejnerovú zásielku na prepravu a požiada odosielateľa o vybratie prieťaže.

(5) Ak kontejnerový dopravca zistí prieťaž na základe preskúmania údajov o hmotnosti kontejnerovej zásielky, zaplatí odosielateľ sumu 500 Kčs za kontejnerovú zásielku. Pri zistení prieťaže v odosielacej stanici alebo v kontejnerovom prekladisku vyzve kontejnerový dopravca odosielateľa, aby prieťaž v tejto stanici alebo v kontejnerovom prekladisku vybral. Ak sa prieťaž zistí na ceste, vyzve kontejnerový dopravca odosielateľa, aby závadu odstránil na mieste, kde sa prieťaž zistila. Ak sa prieťaž zistila na mieste určenia, vydá kontejnerový dopravca kontejnerovú zásielku príjemcovi; právo kontejnerového dopravcu uplatniť majetkovú sankciu tým nie je dotknuté.

(6) Odosielateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré vzniknú kontejnerovému dopravcovi v súvislosti s vybratím prieťaže.

(7) Ak sa má prieťaž vybrať, je odosielateľ povinný urobiť tak neodkladne, najneskôr do 24 hodín odo dňa, keď bol na to vyzvaný. Ak tak neurobí, zaplatí každý deň omeškania sumu 500 Kčs.

§ 17

Platenie prepravného

(1) Prepravným sa rozumie dovozné a dopĺňajúce poplatky ustanovené tarifou.8) Do prepravného možno zahrnúť len poplatky, ktoré súvisia s prepravnou zmluvou. Patria k nim aj poplatky, ktoré vzniknú na ceste pri zmene prepravnej zmluvy, poplatky v súvislosti s prepravnou prekážkou a prekážkou pri výdaji.

(2) Odosielateľ je povinný zaplatiť kontejnerovému dopravcovi dovozné, všetky dopĺňajúce poplatky a výdavky v hotovosti nezahrnuté v dovoznom a dopĺňajúcich poplatkoch, ktoré vzniknú pri podaji kontejnerovej zásielky.

(3) Sumy, ktoré odosielateľ nemohol zaplatiť pri podaji kontejnerovej zásielky na prepravu (napr. dovozné a dopĺňajúce poplatky za odvoz kontejnerovej zásielky do závodu prepravcu), zaplatí príjemca.

(4) Prepravné, prirážky k dovoznému, dopĺňajúce poplatky určené tarifou, zdržné, hotové výdavky*) a iné sumy sa platia buď v hotovosti, alebo bezhotovostným spôsobom.

§ 18

Dodacie lehoty

(1) Kontejnerový dopravca je povinný prepraviť kontejnerovú zásielku z miesta odoslania na miesto určenia v dodacej lehote, ktorú tvorí výpravná lehota a prepravná lehota. Výpravná lehota pre všetky prepravné cesty je 12 hodín. Prepravná lehota je pri preprave vykonávanej len

a)železničnou dopravou do 150 tarifných km 24 hodín
za každých ďalších začatých 200 tarifných km 24 hodín
b)cestnou dopravou za každých začatých 200 tarifných km 12 hodín
c) vodnou dopravou za každých začatých 50 tarifných km 24 hodín.

(2) V preprave vykonávanej viacerými druhmi dopravy sa dodacia lehota určí súčtom prepravných lehôt tých druhov dopravy, ktoré sa na preprave podieľajú. Výpravná lehota sa však počíta len raz.

(3) Pri preprave vykonávanej len železničnou dopravou, ako aj v prípade, že sa železničná doprava podieľa na kontejnerovej preprave vykonávanej viacerými druhmi dopravy, predlžuje sa prepravná lehota pri preprave:

a) cez stanice železničných uzlov Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Brno, Ostrava, Žilina, Bratislava o 12 hodín,

b) po málo výkonných železničných tratiach14) o 12, prípadne 24 hodín.

(4) Pre prepravu v pravidelných kontejnerových vlakoch platia osobitné prepravné lehoty, ktoré je kontejnerový dopravca povinný určiť pri zavedení spoja.

(5) Odosielateľ môže s kontejnerovým dopravcom dohodnúť aj iné prepravné lehoty, a to najmä pri podaji ucelených skupín kontejnerových zásielok prepravovaných pravidelne z jedného miesta odoslania do jedného miesta určenia.

(6) Dodacia lehota sa začína uplynutím 24. hodiny dňa, keď bola kontejnerová zásielka prevzatá na prepravu. Ak ide o prepravu v pravidelných kontejnerových vlakoch, začína sa dodacia lehota uplynutím 24. hodiny dňa odchodu príslušného vlaku.

(7) Dodacia lehota neplynie:

a) ak je kontejnerová zásielka zvezená vopred s cieľom vytvoriť ucelený kontejnerový vlak alebo ucelenú skupinu kontejnerových zásielok,

b) ak sa po dojednaní prepravnej zmluvy zistia závady alebo nezrovnalosti, ktoré musí odosielateľ na výzvu kontejnerového dopravcu odstrániť,

c) ak dôjde k prepravnej prekážke, k prekážke pri výdaji, k zmene prepravnej zmluvy alebo k iným okolnostiam, pre ktoré nemožno z príčin, ktoré nie sú na strane kontejnerového dopravcu, pokračovať v preprave alebo kontejnerovú zásielku vydať príjemcovi,

d) ak je potrebné počas prepravy plniť predpisy a opatrenia orgánov štátnej správy.

V prípade uvedenom pod písmenom a) pokračuje beh dodacej lehoty uplynutím 24. hodiny dňa, keď sa začalo s prepravou kontejnerovej zásielky v príslušnom kontejnerovom vlaku. V ostatných prípadoch dodacia lehota neplynie v čase (počet hodín) potrebnom na odstránenie príčin, pre ktoré nebolo možné prepravnú zmluvu plniť.

(8) Pre výpočet dodacej lehoty je rozhodujúca tarifná vzdialenosť, za ktorú sa počíta dovozné.

(9) Dodacia lehota je zachovaná, ak je pred uplynutím lehoty kontejnerová zásielka:

a) dodaná na miesto určenia zapísané v kontejnerovom prepravnom liste,

b) prichystaná na všeobecnú nakládkovú a vykládkovú koľaj alebo iné určené miesto v železničnej stanici a príjemca sa o tom upovedomí (§ 9),

c) v železničnej stanici určenia a prichystaná na odber na odovzdávacom mieste pri najbližšej pravidelnej obsluhe vlečky.

(10) Ak kontejnerová zásielka dôjde do kontejnerového prekladiska určenia, z ktorého sa uskutočňuje odvoz pred sobotou alebo predo dňom pracovného pokoja v čase, keď ju už nemožno vzhľadom na pracovný čas kontejnerového dopravcu alebo prepravcu odviezť, dodacia lehota sa zachová, ak kontejnerový dopravca zabezpečí odvoz zásielky do závodu prepravcu v najbližší pracovný deň. To isté platí v prípade, že dodacia lehota sa skončí v sobotu alebo v deň pracovného pokoja.

(11) Kontejnerový dopravca je povinný zaznamenať dôvod a čas, po ktorý dodacia lehota neplynie, do všetkých dielov kontejnerového prepravného listu na mieste určenom pre tento záznam. V prípade opomenutia tohto záznamu môže kontejnerový dopravca preukázať dôvod a čas neplynutia dodacej lehoty iným spôsobom.

§ 19

Výdaj kontejnerovej zásielky

(1) Kontejnerový dopravca je povinný vydať príjemcovi kontejnerovú zásielku na mieste určenia zapísanom v kontejnerovom prepravnom liste po zaplatení pohľadávok ležiacich na zásielke a odovzdať mu na potvrdenie kontejnerový prepravný list (§ 17).

(2) Príjemca potvrdí prijatie kontejnerovej zásielky svojím podpisom, a ak je príjemcom socialistická organizácia, pripojí k podpisu pečiatku organizácie s uvedením miesta a dátumu výdaja. Kontejnerový dopravca potvrdí výdaj kontejnerovej zásielky rovnakým spôsobom.

(3) Kontejnerový dopravca vydá kontejnerovú zásielku a kontejnerový prepravný list tomu, kto preukáže, že je na prijatie kontejnerovej zásielky oprávnený alebo splnomocnený.

(4) Ak príjemca odmietne prijať kontejnerovú zásielku, kontejnerový prepravný list alebo oboje, postupuje kontejnerový dopravca podľa § 22.

(5) Ak kontejnerová zásielka dôjde do železničnej stanice alebo kontejnerového prekladiska určenia bez kontejnerového prepravného listu, ale podľa nálepiek na kontejneri možno príjemcu zistiť, vyhotoví kontejnerový dopravca (železničná stanica, kontejnerové prekladisko) náhradný kontejnerový prepravný list a po potvrdení príjemcom kontejnerovú zásielku vydá, prípadne zabezpečí odvoz z kontejnerového prekladiska na miesto určenia.

(6) Pri výdaji kontejnerovej zásielky je kontejnerový dopravca a príjemca povinný zistiť, či nechýbajú alebo nie sú poškodené plomby a či nie je zvonka poškodený kontejner. Ak chýbajú plomby, ak sú poškodené alebo ak je zvonka poškodený kontejner, spíše kontejnerový dopravca všeobecnú zápisnicu, prípadne komerčnú zápisnicu podľa § 27. Kým kontejnerový dopravca nevyhovie oprávnenej žiadosti príjemcu o spísanie zápisnice, nemusí príjemca kontejnerovú zásielku prevziať.

(7) Výdaj kontejnerovej zásielky organizácii, ktorú orgán štátnej správy alebo súd určí na prevzatie zásielky, platí ako výdaj príjemcovi.

(8) Po prevzatí kontejnerovej zásielky príjemcom môže na jeho žiadosť kontejnerový dopravca vykonať jej ďalšiu prepravu na základe nového kontejnerového prepravného listu v tom istom kontejneri, aj keď prepravca časť vecí z kontejneru vybral, obsah doplnil alebo preložil. Poplatky súvisiace s novým podajom zaplatí prepravca podľa tarify.

(9) Kontejnerový dopravca môže za poplatok ustanovený tarifou zásielku uskladniť v kontejneri a uzavrieť o tom s prepravcom zmluvu o uskladnení.

§ 20

Zmena prepravnej zmluvy

(1) Prepravca môže v naliehavých prípadoch navrhnúť zmenu prepravnej zmluvy.

(2) Odosielateľ môže navrhnúť:

a) vrátenie kontejnerovej zásielky v mieste odoslania,

b) vrátenie kontejnerovej zásielky do miesta odoslania,

c) výdaj kontejnerovej zásielky v inom mieste určenia,

d) výdaj kontejnerovej zásielky inému príjemcovi v pôvodnom mieste určenia.

(3) Príjemca môže navrhnúť:

a) výdaj kontejnerovej zásielky v inom mieste určenia,

b) výdaj kontejnerovej zásielky inému príjemcovi v pôvodnom mieste určenia.

(4) Pri odvoze kontejnerovej zásielky z kontejnerového prekladiska do závodu prepravcu možno podať návrh na zmenu prepravnej zmluvy len do začatia odvozu kontejnerovej zásielky z prekladiska.

(5) Návrh na zmenu prepravnej zmluvy podáva:

a) odosielateľ v odosielacom kontejnerovom prekladisku alebo v odosielacej železničnej stanici mimo kontejnerového prekladiska, ak ide o kontejnerovú zásielku podanú na prepravu v tejto stanici,

b) príjemca v pôvodnom kontejnerovom prekladisku určenia alebo železničnej stanici určenia mimo kontejnerového prekladiska, ak ide o kontejnerovú zásielku určenú do tejto stanice.

(6) Požadovanú zmenu prepravnej zmluvy uvedie prepravca v návrhu, ktorý podáva písomne, telefonicky, ďalekopisne, telegraficky alebo ústne. Písomný návrh podpíše, a ak ide o socialistickú organizáciu, pripojí k podpisu pečiatku organizácie; telefonický, telegrafický alebo ústny návrh musí bez zbytočného meškania písomne potvrdiť.

(7) Ak podáva návrh na zmenu prepravnej zmluvy odosielateľ, musí aspoň dodatočne predložiť druhopis kontejnerového prepravného listu obsahujúci tento návrh; návrh podpíše, a ak ide o socialistickú organizáciu, pripojí pečiatku organizácie. Ak druhopis kontejnerového prepravného listu má ešte kontejnerový dopravca (napr. v kontejnerovom prekladisku), musí ho neodkladne odovzdať odosielateľovi na vykonanie tohto zápisu.

(8) Ak kontejnerový dopravca nemôže z prevádzkových alebo iných dôvodov návrh na zmenu prepravnej zmluvy uskutočniť, neodkladne upovedomí o tom navrhovateľa s udaním dôvodu, a to telefonicky, ďalekopisne, telegraficky alebo ústne. Kontejnerový dopravca je okrem toho povinný zaznamenať neuskutočnenie zmeny prepravnej zmluvy na písomnom návrhu a na druhopise kontejnerového prepravného listu, pokiaľ bol predložený. Obidva doklady vráti navrhovateľovi.

(9) Ak kontejnerovému dopravcovi súčasne dôjdu návrhy na zmenu prepravnej zmluvy od odosielateľa aj príjemcu, kontejnerový dopravca uskutoční návrh príjemcu, inak uskutoční ten návrh, ktorý dôjde skôr.

(10) Kontejnerový dopravca je povinný upovedomiť navrhovateľa o tom, že sa uskutočnil návrh iného navrhovateľa.

(11) Zmenu prepravnej zmluvy zapíše kontejnerový dopravca do kontejnerového prepravného listu prečiarknutím pôvodných údajov vo všetkých dieloch tak, aby zostali čitateľné, a zapíše nové údaje podľa návrhu na zmenu prepravnej zmluvy s uvedením názvu, prípadne mena navrhovateľa. Opravu potvrdí pečiatkou a podpisom.

(12) Navrhovateľ zmeny prepravnej zmluvy je povinný zaplatiť za vykonanie zmeny poplatok podľa tarify. Pri zmene miesta určenia alebo pri vrátení kontejnerovej zásielky do miesta odoslania sa počíta dovozné osobitne do miesta, kde sa zmena prepravnej zmluvy vykonala, a osobitne z tohoto miesta do nového miesta určenia alebo späť do miesta odoslania. Nezaplatené pohľadávky kontejnerového dopravcu včítane poplatku za prestoj dopravného prostriedku s kontejnerom ustanovené tarifou, sa zapíšu do kontejnerového prepravného listu; zaplatí ich príjemca, prípadne nový príjemca.

(13) Ak dôjde k zmene prepravnej zmluvy z príčin na strane kontejnerového dopravcu podľa vykonateľného návrhu prepravcu, dopĺňajúci poplatok sa nepočíta.

(14) Právo podať návrh na zmenu prepravnej zmluvy zaniká, len čo príjemca prijal kontejnerový prepravný list alebo prevzal kontejnerovú zásielku.

§ 21

Prepravná prekážka

(1) Ak po prevzatí kontejnerovej zásielky vznikne prepravná prekážka, pre ktorú nemožno začať alebo pokračovať v preprave kontejnerovej zásielky, je kontejnerový dopravca povinný ihneď upovedomiť o tejto prekážke telefonicky, ďalekopisne, telegraficky alebo ústne odosielateľa a požiadať ho o vykonateľný návrh, ako s kontejnerovou zásielkou naložiť.

(2) Vykonateľným návrhom sa rozumejú také dispozície týkajúce sa kontejnerovej zásielky, ktoré môže kontejnerový dopravca uskutočniť vzhľadom na svoje prevádzkové pomery, technické zariadenia a technológiu.

(3) Správa o prepravnej prekážke sa nepodáva:

a) ak ide o prepravnú prekážku, ktorá nebude podľa predpokladu trvať dlhšie ako 24 hodín, a nejde o kontejnerovú zásielku, ktorej by predĺžením času prepravy hrozilo poškodenie alebo skaza,

b) ak môže kontejnerový dopravca vykonať prepravu po inej než pôvodne určenej prepravnej ceste (obchádzkou, okľukou).

(4) Odosielateľ je pri vzniku prepravnej prekážky povinný do 24 hodín od okamihu, keď mu bola správa doručená, dať vykonateľný návrh. Návrh podá tomu, kto mu podal správu o prepravnej prekážke, a to telefonicky, ďalekopisne, telegraficky alebo ústne. Telefonický, telegrafický a ústny návrh musí potvrdiť písomne. Ak kontejnerovému dopravcovi nedôjde do 24 hodín po oznámení od odosielateľa žiadny návrh, alebo ak mu dôjde nevykonateľný návrh, je kontejnerový dopravca oprávnený odoslať kontejnerovú zásielku späť na náklady odosielateľa alebo na pokyn orgánov štátnej správy kontejnerovú zásielku likvidovať alebo odoslať inému príjemcovi.

(5) Zápisom v kontejnerovom prepravnom liste môže odosielateľ vopred navrhnúť, ako má kontejnerový dopravca pri vzniku prepravnej prekážky postupovať.

(6) Ak pominie prepravná prekážka skôr než dôjde vykonateľný návrh odosielateľa, pokračuje kontejnerový dopravca v preprave kontejnerovej zásielky podľa dojednanej prepravnej zmluvy a upovedomí o tom odosielateľa.

(7) Ak vznikne prepravná prekážka po zmene prepravnej zmluvy na návrh odosielateľa alebo príjemcu, vyžiada si kontejnerový dopravca vykonateľný návrh od navrhovateľa zmeny prepravnej zmluvy.

(8) Ak sa zistila prepravná prekážka v dôsledku nesprávneho naplnenia kontejnera, nedodržania predpisu o nakládke kontejnera alebo nesprávneho upevnenia alebo zaistenia kontejnera na dopravnom prostriedku z príčin na strane odosielateľa, ktorú kontejnerový dopravca nemôže odstrániť, podá kontejnerový dopravca odosielateľovi správu spôsobom uvedeným v odseku 1 a požiada ho o nápravu.

(9) Odosielateľ môže podať aj návrh na vydanie kontejnerovej zásielky inému príjemcovi v mieste, kde sa prepravná prekážka zistila. V takom prípade ide o zmenu prepravnej zmluvy podľa § 20.

(10) Ak prepravnú prekážku, ku ktorej došlo z príčin na strane odosielateľa, odstráni kontejnerový dopravca, má právo na náhradu nákladov súvisiacich s jej odstránením, ako aj na poplatok za prestoj dopravných prostriedkov.

(11) Kontejnerový dopravca je povinný zapísať do kontejnerového prepravného listu všetky skutočnosti o prepravnej prekážke, ako aj poplatky a výdavky v hotovosti spojené s odstránením prepravnej prekážky. Najmä je povinný zapísať do kontejnerového prepravného listu čas trvania prepravnej prekážky.

(12) Ak v dôsledku prepravnej prekážky bezprostredne hrozí skaza alebo poškodenie kontejnerovej zásielky vzhľadom na jej povahu, je kontejnerový dopravca povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tomu zabránil, bez toho, žeby vyčkal na návrh odosielateľa alebo príjemcu. Ak hrozí, a ak možno dôvodne očakávať, že nastane taká bezprostredná skaza alebo také bezprostredné poškodenie kontejnerovej zásielky, ktoré by malo za následok nemožnosť jej hospodárskeho využitia, a kontejnerový dopravca si nemôže vyžiadať od prepravcu vykonateľný návrh na odvrátenie tejto skazy alebo poškodenia, môže kontejnerový dopravca kontejnerovú zásielku zlikvidovať. O vykonaných opatreniach je však povinný prepravcu upovedomiť.

(13) Náklady kontejnerového dopravcu, ktoré vznikli z príčin na strane prepravcu, je povinný uhradiť prepravca. Za prestoj dopravného prostriedku s kontejnerom z týchto príčin zaplatí prepravca poplatok podľa tarify.

(14) Pri vzniku prepravnej prekážky spôsobenej kontejnerovým dopravcom sa počíta dovozné vždy po pôvodnej prepravnej ceste a náklady spojené s odstránením prepravnej prekážky hradí kontejnerový dopravca.

§ 22

Prekážka pri výdaji kontejnerovej zásielky

(1) Prekážka pri výdaji kontejnerovej zásielky vznikne:

a) ak príjemca odmietne prevziať kontejnerovú zásielku,

b) ak nemožno príjemcu zistiť,

c) ak sa kontejnerová zásielka nemôže príjemcovi dodať z iných príčin.

(2) Pri prekážke pri výdaji je kontejnerový dopravca povinný ihneď upovedomiť o tejto prekážke odosielateľa a požiadať ho o vykonateľný návrh, ako s kontejnerovou zásielkou naložiť. Odosielateľ je povinný dať vykonateľný návrh do 24 hodín od okamihu, keď mu správa o prekážke pri výdaji bola doručená.

(3) Ak vznikne prekážka pri výdaji po zmene prepravnej zmluvy na návrh odosielateľa alebo príjemcu, vyžiada si kontejnerový dopravca vykonateľný návrh od navrhovateľa zmeny prepravnej zmluvy.

(4) Ak prekážka pri výdaji pominie pred podaním vykonateľného návrhu, vydá kontejnerový dopravca zásielku príjemcovi a upovedomí o tom toho, kto podal vykonateľný návrh, a to telefonicky, ďalekopisne, telegraficky alebo ústne.

(5) Ak kontejnerovej zásielke v dôsledku prekážky pri výdaji bezprostredne hrozí skaza alebo poškodenie, postupuje kontejnerový dopravca podľa § 21 ods. 12.

(6) Poplatky a výdavky v hotovosti, ktoré vzniknú v dôsledku prekážky pri výdaji, zaplatí odosielateľ. Pokiaľ prekážka pri výdaji pominie, zaplatí ich príjemca alebo nový príjemca, ak podali návrh na zmenu prepravnej zmluvy. Za prestoj dopravného prostriedku s kontejnerom z týchto príčin zaplatí prepravca poplatok podľa tarify.

(7) Kontejnerový dopravca je povinný zapísať do kontejnerového prepravného listu všetky skutočnosti týkajúce sa prekážky pri výdaji, vzniknuté poplatky a výdavky v hotovosti a najmä čas trvania prekážky.

(8) Ak nie je možné zistiť odosielateľa ani príjemcu kontejnerovej zásielky, prípadne ak nemožno vydať kontejnerovú zásielku z iných príčin, kontejnerová zásielka sa likviduje.

§ 23

Likvidácia kontejnerovej zásielky

(1) Kontejnerový dopravca upovedomí o zamýšľanej likvidácii kontejnerovej zásielky prepravcu, ak je známy. Ak prepravca dá vykonateľný návrh, ako s kontejnerovou zásielkou naložiť, v lehote piatich dní odo dňa odoslania správy o zamýšľanej likvidácii kontejnerovej zásielky, prípadne 24 hodín pri ľahko skaziteľných veciach,15) kontejnerový dopravca návrh uskutoční. Náklady, ktoré vznikli uskutočnením návrhu, hradí ten, kto podal vykonateľný návrh.

(2) Ak prepravca nedal vykonateľný návrh pri vzniku prepravnej prekážky alebo prekážky pri výdaji, je kontejnerový dopravca oprávnený vykonať likvidáciu ihneď. O jej vykonaní je povinný podať prepravcovi správu.

(3) Správu o zamýšľanej aj vykonanej likvidácii podáva kontejnerový dopravca telefonicky, ďalekopisne, telegraficky alebo ústne; ak podáva túto správu telefonicky, telegraficky alebo ústne, je povinný ju bez meškania písomne potvrdiť.

(4) Kontejnerová zásielka sa likviduje buď prevodom organizáciám,16) ktoré sú oprávnené kontejnerovú zásielku prevziať, alebo predajom a vo výnimočných prípadoch zničením za podmienok ustanovených právnymi predpismi.

(5) Kontejnerový dopravca je povinný spísať o likvidácii kontejnerovej zásielky zápisnicu, zaznamenať v nej všetky skutočnosti týkajúce sa likvidácie a zapísať tieto skutočnosti aj do kontejnerového prepravného listu. Ak kontejnerový dopravca kontejnerový prepravný list nemá, poznamená túto skutočnosť do zápisnice o likvidácii kontejnerovej zásielky.

(6) Náklady kontejnerového dopravcu, ktoré vznikli použitím kontejnera, zdržaním dopravného prostriedku, vyprázdnením kontejnera, uskladnením vecí a podaním správy o likvidácii, sa hradia z výťažku tejto likvidácie.

(7) Výťažok likvidácie odovzdá kontejnerový dopravca po odpočítaní svojich pohľadávok a pohľadávok orgánov štátnej správy prepravcovi, pokiaľ je známy.

(8) Ak výťažok likvidácie nestačí na úhradu pohľadávok kontejnerového dopravcu, hradí tieto náklady prepravca.

TRETIA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

§ 24

Zodpovednosť kontejnerového dopravcu za stratu, zničenie a poškodenie kontejnerovej zásielky

(1) Kontejnerový dopravca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na kontejnerovej zásielke úplnou alebo čiastočnou stratou, zničením alebo poškodením, a to od prevzatia tejto zásielky na prepravu až do jej vydania.

(2) Kontejnerový dopravca sa zbaví zodpovednosti len vtedy, ak stratu, zničenie alebo poškodenie spôsobili

a) okolnosti, ktoré kontejnerový dopravca nemohol odvrátiť,

b) odosielateľ alebo príjemca kontejnerovej zásielky, a to najmä nesplnením prepravných podmienok, nesprávnym naplnením alebo vyprázdnením kontejnera, nedostatočným zabezpečením vecí v kontejneri alebo nenaplnením kontejnera vecami v množstve, počte a druhoch uvedených v kontejnerovom prepravnom liste,

c) vadnosť kontejnerovej zásielky, najmä vada vecí, ktoré tvoria obsah kontejnerovej zásielky,

d) vadnosť obalu alebo balenia, a to najmä tým, že obal chýba, je nedostatočný alebo vzhľadom na povahu vecí, ktorými je kontejner naplnený, nevhodný,

e) zvláštna povaha kontejnerovej zásielky, najmä prirodzené vlastnosti vecí, ktorými je kontejner naplnený.

(3) Za škodu sa nepovažuje úbytok hmotnosti vecí v kontejneri, ktoré strácajú hmotnosť vzhľadom na svoju prirodzenú povahu, ak sa počas prepravy kontejner nepoškodil tak, aby do neho bolo možné vniknúť, alebo neboli porušené plomby.

(4) Dôkaz o tom, že k úplnej alebo čiastočnej strate kontejnerovej zásielky, k jej zničeniu alebo poškodeniu došlo z príčin uvedených v odseku 2 pod písmenami a), b), c), patrí kontejnerovému dopravcovi. Ak mohlo dôjsť k úplnej alebo čiastočnej strate, zničeniu alebo poškodeniu z príčin uvedených v odseku 2 pod písmenami d) a e), predpokladá sa, že škoda z nich vznikla. Ten, kto je oprávnený požadovať náhradu škody, má však právo dokázať, že škoda nevznikla úplne alebo sčasti z týchto príčin.

(5) Ak dôjde kontejner naplnený odosielateľom do miesta určenia nepoškodený alebo s neporušenými plombami a veci v kontejneri úplne alebo sčasti chýbajú, predpokladá sa, že škoda nevznikla počas prepravy. Ten, kto je oprávnený požadovať náhradu škody, musí, ak napriek tomu náhradu požaduje, dokázať, že ku škode došlo počas prepravy.

(6) Príjemca môže považovať zásielku za stratenú, ak mu nebola dodaná do 30 dní od uplynutia dodacej lehoty. Ak sa kontejnerová zásielka našla až po vyplatení náhrady za stratu, ponúkne ju kontejnerový dopravca oprávnenému a s jeho súhlasom dopraví kontejnerovú zásielku do pôvodného miesta určenia alebo do iného miesta, ktoré oprávnený určí, a to bez zaplatenia ďalšieho prepravného a iných poplatkov, pokiaľ sa vyplatená náhrada vrátila. Ak oprávnený neprijme túto ponuku v lehote desiatich dní odo dňa ponuky, ktorú urobil kontejnerový dopravca, môže kontejnerový dopravca kontejnerovú zásielku zlikvidovať podľa § 23.

§ 25

Náhrada škody za stratu, zničenie alebo poškodenie kontejnerovej zásielky

(1) Náhrada škody za úplnú stratu alebo zničenie kontejnerovej zásielky sa vypočíta podľa ceny uvedenej vo faktúre dodávateľa. Ak faktúry niet a oprávneným je socialistická organizácia, vypočíta sa náhrada škody podľa ceny určenej cenovým predpisom, a ak je oprávneným občan alebo iná než socialistická organizácia, podľa maloobchodnej ceny, ktorú mala zásielka v čase a mieste podania na prepravu.

(2) Pri určení výšky náhrady škody sa prihliadne na opotrebenie prepravovaných vecí. Stratu alebo zničenie prázdneho kontejnera prepravcu hradí kontejnerový dopravca podľa zostatkovej hodnoty kontejnera, prípadne zníženej o hodnotu získaného šrotu. Ak nemožno cenu určiť spôsobom ustanoveným v odseku 1, určí sa na základe dohody s oprávneným alebo znaleckým posudkom. Náklady znaleckého posudku znáša ten, kto škodu spôsobil.

(3) Pri čiastočnej strate alebo poškodení kontejnerovej zásielky nahradí kontejnerový dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená.

(4) Ak je kontejnerová zásielka poškodená tak, že ju možno opraviť, určí sa jej znehodnotenie spravidla podľa ceny uvedenej vo faktúre za opravu, prípadne podľa dohody alebo znaleckého posudku. Kontejnerový dopravca hradí aj prepravné do miesta, kde možno opravu vykonať, a späť včítane nutných výdavkov za prekládku, triedenie a úpravu poškodenej zásielky. Náhrada škody nemá byť vyššia ako náhrada za úplnú stratu kontejnerovej zásielky.

(5) Okrem náhrady za úplnú alebo čiastočnú stratu kontejnerovej zásielky alebo za jej zničenie zaplatí kontejnerový dopravca oprávnenému sumy, ktoré sa zaplatili za prepravu, a to úmerne podľa výšky straty alebo zničenia, pokiaľ tieto sumy už nie sú zahrnuté v cene kontejnerovej zásielky.

(6) Cena kontejnerovej zásielky z dovozu sa určí podľa ceny určenej pre príslušné veci v tuzemsku a cena vyvážanej kontejnerovej zásielky podľa ceny určenej Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.

§ 26

Zodpovednosť kontejnerového dopravcu a náhrada škody pri prekročení dodacej lehoty

(1) Za prekročenie dodacej lehoty je kontejnerový dopravca povinný zaplatiť príjemcovi kontejnerovej zásielky na jeho žiadosť sumu vo výške 1/10 dovozného za každých začatých 24 hodín, o ktoré sa dodacia lehota prekročila, najviac však polovicu dovozného.

(2) Ak v súvislosti s prekročením dodacej lehoty vznikne škoda znamenajúca úplnú alebo čiastočnú stratu, zničenie alebo poškodenie kontejnerovej zásielky, zodpovedá za túto škodu kontejnerový dopravca; pritom sa od dodacej lehoty odpočíta čas, po ktorý táto lehota neplynie z príčin na strane prepravcu (napr. zmena prepravnej zmluvy, prepravná prekážka, prekážka pri výdaji). Ak kontejnerový dopravca potom oprávnenému zaplatil náhradu škody za úplnú stratu kontejnerovej zásielky, nemá právo na sumu podľa odseku 1; ak sa zaplatila náhrada škody za čiastočnú stratu kontejnerovej zásielky, zaplatí kontejnerový dopravca oprávnenému ešte sumu, ale len vo výške úmernej nestratenej časti kontejnerovej zásielky. Náhrada za čiastočnú stratu kontejnerovej zásielky spolu s pokutou nemá byť vyššia, ako je náhrada za úplnú stratu kontejnerovej zásielky.

(3) Za škody spôsobené prekročením dodacej lehoty, ktoré sú iné než sú škody na kontejnerovej zásielke, zodpovedá kontejnerový dopravca len do výšky dovozného.

(4) Kontejnerový dopravca nezodpovedá za prekročenie dodacej lehoty a za škody vzniknuté v súvislosti s jej prekročením, pokiaľ ich spôsobili okolnosti, ktoré nemohol odvrátiť.

ŠTVRTÁ ČASŤ

UPLATŇOVANIE PRÁV

§ 27

Podklady pre uplatňovanie práv

(1) Ak príjemca kontejnerovej zásielky pri jej odovzdaní kontejnerovým dopravcom zistí zjavnú porušenosť alebo neúplnosť alebo okolnosti tomu nasvedčujúce, je povinný požiadať kontejnerového dopravcu najneskôr pri prevzatí zásielky o spísanie komerčnej zápisnice.

(2) Ak ide o úplnú stratu kontejnerovej zásielky, je kontejnerový dopravca povinný spísať komerčnú zápisnicu do 10 dní odo dňa, keď bola zásielka vyhlásená za stratenú.

(3) Kontejnerový dopravca je povinný zistiť stav kontejnerovej zásielky a spísať zápisnicu v prípade, že zistí okolnosti nasvedčujúce strate, zničeniu alebo poškodeniu kontejnerovej zásielky, aj bez účasti príjemcu.

(4) Ak príjemca kontejnerovej zásielky má námietky proti zápisnici, musí ich v zápisnici uviesť.

(5) Príjemca má právo odmietnuť prevzatie kontejnerovej zásielky, ak kontejnerový dopravca nevyhovie jeho odôvodnenej žiadosti o zistenie stavu zásielky a nespíše komerčnú zápisnicu.

(6) Ak sa v súvislosti s prepravou kontejnerovej zásielky poškodil kontejner, dopravný prostriedok alebo ich súčasti alebo ak sa zistia okolnosti, ktoré môžu zakladať zodpovednosť kontejnerového dopravcu alebo prepravcu, je kontejnerový dopravca povinný spísať všeobecnú zápisnicu.

§ 28

Uplatňovanie práv u kontejnerového dopravcu

(1) Odosielatelia a príjemcovia kontejnerových zásielok alebo osoby, ktoré nadobudli ich práva, uplatňujú svoje práva z prepravy voči kontejnerovému dopravcovi takto:

a) ak je oprávneným socialistická organizácia, musí všetky práva z prepravy alebo práva vzniknuté v súvislosti s prepravou reklamovať písomne u kontejnerového dopravcu, inak tieto práva zanikajú,

b) ak je oprávneným občan alebo iná než socialistická organizácia, musí uplatniť reklamáciou u kontejnerového dopravcu právo na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej kontejnerovej zásielke, inak toto právo zaniká. Iné práva z prepravy uplatňovať reklamáciou nemusí a môže ich uplatniť priamo na súde.

(2) Reklamácie podľa odseku 1 písm. a) treba odoslať do 6 mesiacov odo dňa vzniku prepravnej zmluvy, a ak ide o iné práva než z prepravnej zmluvy, do 6 mesiacov odo dňa vzniku príslušného práva. Reklamáciu podľa odseku 1 písm. b) treba uplatniť do 6 mesiacov odo dňa vydania kontejnerovej zásielky príjemcovi; ak kontejnerová zásielka nebola vydaná, treba reklamáciu uplatniť do 6 mesiacov odo dňa prevzatia kontejnerovej zásielky na prepravu.

§ 29

Náležitosti reklamácií a ich vybavenie

(1) Práva z prepravy kontejnerových zásielok uplatňuje:

a) ak ide o náhradu škody za stratu alebo zničenie kontejnerovej zásielky odosielateľ, ktorý predloží druhopis kontejnerového prepravného listu, alebo príjemca, ktorý predloží kontejnerový prepravný list alebo druhopis postúpený mu odosielateľom; pri čiastočnej strate alebo poškodení kontejnerovej zásielky odosielateľ alebo príjemca, ktorý predloží kontejnerový prepravný list. V oboch prípadoch prepravca predloží aj priepis komerčnej zápisnice, ak mu bola vydaná,

b) ak ide o sumu podľa § 26 ods. 1 alebo o náhradu inej škody než pod písmenom a), vzniknutej v súvislosti s prekročením dodacej lehoty, príjemca, ktorý predloží kontejnerový prepravný list,

c) ak ide o vrátenie prepravného alebo preplatku prepravného, ten, kto prepravné alebo preplatok zaplatil. Odosielateľ predloží druhopis kontejnerového prepravného listu, príjemca kontejnerový prepravný list,

d) ak ide o vrátenie súm nezapísaných v kontejnerovom prepravnom liste, ten, kto predloží doklad o ich zaplatení.

(2) Ak sa príjemcovi vydal namiesto kontejnerového prepravného listu náhradný prepravný list, predloží oprávnený tento doklad.

(3) V reklamácii musí oprávnený uviesť svoje požiadavky, stručne ich zdôvodniť a pripojiť príslušné doklady; ak reklamuje náhradu škody, pripojí aj doklad o cene. Ak pripojené doklady sú neúplné, kontejnerový dopravca bezodkladne vyzve oprávneného, aby ich doplnil, a to v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní. Ak oprávnený predloží doklady v tejto lehote, platí, že reklamácia bola riadne podaná.

(4) Socialistické organizácie nemôžu uplatňovať svoje práva voči kontejnerovému dopravcovi a kontejnerový dopravca voči nim, ak ide v jednotlivých prípadoch o sumu nepresahujúcu 30 Kčs. Toto obmedzenie neplatí, ak sa odôvodnené reklamácie sústavne opakujú.

(5) Kontejnerový dopravca je povinný vybaviť podanú reklamáciu a upovedomiť oprávneného o uznaní alebo zamietnutí jeho požiadavky do 3 mesiacov odo dňa odoslania reklamácie poštou alebo odo dňa osobného doručenia reklamácie. Kontejnerový dopravca oprávnenému súčasne vráti predložené doklady.


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30

Na prepravu kontejnerovej zásielky označenej ako vojenská sa vzťahujú osobitné predpisy.

§ 31

Stráca platnosť opatrenie Federálneho ministerstva dopravy vyhlásené v Prepravnom a tarifnom vestníku č. 12/1979 Zb.

§ 32

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1984.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Podľa uznesenia vlády ČSSR č. 73/1975 je ČSKD - INTRANS výhradným dopravcom pre prepravu kontejnerov ISO radu 1, ktorý objednáva výkony u prevádzkovateľov železničnej, cestnej, vodnej dopravy a vyúčtováva všetky prepravy v kontejnerovom prepravnom systéme.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 18/1981 Zb. o schvaľovaní dráhových vozidiel a špeciálnych dráhových mechanizačných zariadení.

3) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 20/1977 Zb. o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave.

4) Vzor kontejnerového prepravného listu vydá Federálne ministerstvo dopravy v Prepravnom a tarifnom vestníku.

5) § 4 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.

6) Napr. zákon č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.

7) § 9 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.
§ 15 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy.
Vyhláška č. 54/16/1980 PTV.

8) Tarifa kontejnerového prepravného systému (TR - 61).

9) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení vyhlášok č. 111/1966 Zb. a č. 2/1980 Zb.Čl. III vyhlášky č. 180/51/1978 PTV v znení vyhlášok č. 155/50/1970 PTV a č. 21/7-8/1983 PTV (28/11/1983 PTV). Tarifa vlečkových výkonov (TR - 62).

10) Vyhláška č. 58/18/1965 PTV.

11) Vyhláška č. 125/40/1976 PTV.

12) Vyhláška č. G 62/42-43/1980 PTV.

13) Miestnymi pomermi sa rozumejú napr. hospodárske zmluvy medzi ČSAD a kontejnerovým dopravcom o poskytovaní dopravných prostriedkov a výkonov.

14) Zoznam málo výkonných tratí je uvedený vo vyhláške č. 103/24/1964 PTV.

15) Tarifa ČSD pre prepravu vozňových zásielok (TZV).

16) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

*) Vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 9/1984 Zb. o kontejnerovom prepravnom poriadku v § 17 ods. 2, § 21 ods. 11 a v § 22 ods. 6 a 7 sa výraz "výdavky v hotovosti" = "hotové výdavky".