Vyhláška č. 148/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, v znení vyhlášky č. 92/1974 Zb.

Čiastka 31/1984
Platnosť od 18.12.1984 do30.06.2000
Účinnosť od 01.02.1985 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

148

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 30. novembra 1984

o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, v znení vyhlášky č. 92/1974 Zb.

Federálne ministerstvo spojov ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách:


Čl.I

Vyhláška Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 sa posledná veta nahrádza vetou: „Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na rádiotelefónne stanice verejnej a spojovej rádiotelefónnej siete, ktoré sú súčasťou jednotnej telekomunikačnej siete, a na občianske stanice.“.

2. V § 4 ods. 4 sa slová „v Prahe“ nahrádzajú slovami „Praha alebo Správa rádiokomunikácií Bratislava“.

3. § 5 ods. 4 znie:

(4) Vysielacie rádiové zariadenie na riadenie modelov a hračiek a iné vysielacie zariadenia určené na prenos ovládacích alebo meracích signálov, ktorých výkon nepresahuje 0,1 W, môžu sa zriaďovať a prevádzať bez povolenia; ich prevádzateľ je povinný prihlásiť ich do evidencie na odbočke Inšpektorátu rádiokomunikácií vo svojom kraji a dodržiavať určený kmitočet, výkon a druh vysielania. Zariadenia s vyšším výkonom sa môžu zriadiť a prevádzať bez povolenia, ak boli sériovo vyrobené podľa prototypu schváleného alebo uznaného Správou rádiokomunikácií Praha alebo Správou rádiokomunikácií Bratislava. Takisto musia byť tieto zariadenia evidované na príslušnej odbočke Inšpektorátu rádiokomunikácií a prevádzateľ nesmie robiť na zariadení žiadne zmeny.“.

4. § 7 včítane poznámky pod čiarou znie:

㤠7

(K § 8 zákona)

(1) Úhrady a poplatky za užívanie telekomunikačných zariadení a za výkony spojov sa určujú podľa taríf, prípadne iných cenových opatrení. Určené úhrady a poplatky za výkony spojov sú užívatelia telekomunikačných zariadení povinní platiť bez vydania osobitného rozhodnutia.

(2) Pre tvorbu, schvaľovanie a vyhlasovanie taríf platia osobitné predpisy.1) Tarify sú jednotné pre celé územie Československej socialistickej republiky; navrhuje ich a po ich schválení vyhlasuje Federálne ministerstvo spojov.

(3) Výkaz úhrad za výkony spojov, prípadne poplatkov nezaplatených socialistickými organizáciami, je dokladom pre použitie príkazu na vybranie pohľadávky organizácie spojov. 2)“.

5. § 8 ods. 1 znie:

(1) Zdroje rušenia zisťuje a záväzné pokyny na ich odstránenie vydáva Správa rádiokomunikácií Praha alebo Správa rádiokomunikácií Bratislava.“.

6. V § 8 ods. 3 sa v prvej vete slová „v Prahe“ nahrádzajú slovami „Praha alebo Správe rádiokomunikácií Bratislava“.

7. § 9 znie:

㤠9

(K § 9 a 10 zákona)

(1) Za zavinené poškodenie podzemného kábla (vrátane jeho súčastí), ktorý je v evidencii organizácie spojov, je organizácia, ktorá zodpovedá za poškodenie, povinná zaplatiť pokutu, a to pri kábli chránenom ochranným pásmom 50 000 Kčs, pri inom kábli 10 000 Kčs. Ak sa také poškodenie zistí v čase, keď od zistenia bezprostredne predchádzajúceho poškodenia podzemného kábla na území toho istého okresu, v Prahe a Bratislave na území obvodu, zavineného rovnakou organizáciou neuplynul 1 rok, zvyšujú sa pokuty na dvojnásobok týchto súm.

(2) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuty ukladajú organizácie spojov a odvádzajú ich do 5 dní po prijatí prostredníctvom Federálneho ministerstva spojov do štátneho rozpočtu.

(3) Konanie o uložení pokuty nemožno začať po uplynutí jedného roka od zistenia poškodenia podzemného kábla.

(4) Stavebníci (investori), prípadne generálni projektanti stavieb, vodných diel alebo zariadení, ktorých vyhotovenie je spojené so zemnými prácami, vyžadujú si záväzné vyjadrenie o existencii podzemných vedení jednotnej telekomunikačnej siete na stavenisku (trase), prípadne aj nahliadnutie do podkladov na zakreslenie takých vedení na príslušnej okresnej správe spojov alebo na inej organizácii spojov určenej touto správou.

(5) Za ohrozovanie jednotnej telekomunikačnej siete sa považuje aj elektromagnetické tienenie stavbami a odrazy od stavieb.“.

8. § 14 znie:

㤠14

(K § 19 zákona)

(1) Rozhodujúce telekomunikačné zariadenia a materiál pre potrebu odberateľských organizácií ostatných rezortov určené na začlenenie do jednotnej telekomunikačnej siete zabezpečujú miestne príslušné organizácie spojov.

(2) Za rozhodujúce telekomunikačné zariadenia a materiál sa považujú najmä: telefónne automatické ústredne (verejné i pobočkové), telefónne prístroje bežného vyhotovenia, telegrafné ústredne, ďalekopisné stroje, medzimestské telefónne pracoviská, diaľkové voľby, diaľkové káble, miestne oznamovacie káble (vrátane rozhlasových káblov a i.), bytové káble, zariadenia prenosovej techniky (s výnimkou zariadení pre prenos nosnými prúdmi po silnoprúdových vedeniach), prepájacie koncové a účastnícke telefónne zariadenia, telegrafné meniče signálu a modemy, rozhlasové ústredne (s výnimkou zariadení pre závodný rozhlas), zosilňovače rozhlasu po drôte, káblové súbory pre oznamovacie káble, veľké prijímacie zariadenia (diverzity a pod.), konferenčné a dispečerské zariadenia umožňujúce pripojenie na jednotnú telekomunikačnú sieť.

(3) Rozhodujúce telekomunikačné zariadenia a materiál pre potreby uvedené v odseku 1 od výrobcov a dodávateľov súhrnne zabezpečujú a dodávajú výhradne účelové zásobovacie organizácie spojov, a to:

a) Technická ústredňa spojov Praha pre organizácie s územnou pôsobnosťou v Českej socialistickej republike, a ak ide o dovážané zariadenia a materiál, aj pre organizácie s územnou pôsobnosťou v Slovenskej socialistickej republike,

b) Technická ústredňa spojov Bratislava pre organizácie s územnou pôsobnosťou v Slovenskej socialistickej republike.

Výnimky povoľuje Federálne ministerstvo spojov.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na dodávky telekomunikačných zariadení určených na prevádzku mimo jednotnej telekomunikačnej siete a uvedených v § 6 ods. 1.

(5) Pokiaľ touto vyhláškou a podrobnejšími pokynmi nie je ustanovené niečo iné, spravuje sa spôsob a postup zabezpečovania rozhodujúcich telekomunikačných zariadení a materiálov pre potrebu ostatných rezortov všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(6) Organizácia, ktorá má v správe alebo vo vlastníctve rozhodujúce telekomunikačné zariadenie a materiál, ktoré nepotrebuje na plnenie svojich úloh alebo ktoré sú pre ňu neupotrebiteľné, je povinná ponúknuť ich na prevod príslušnej organizácii spojov.“.


Čl.II

Kde sa vo vyhláške č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, hovorí o Ústrednej správe spojov, rozumie sa tým Federálne ministerstvo spojov, kde sa hovorí o krajských správach spojov, rozumejú sa tým riaditeľstvá spojov a Riaditeľstvo telekomunikácií Praha, Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava a Medzimestská a medzinárodná telefónna a telegrafná ústredňa Praha.

Čl.III

Zvýšené pokuty podľa § 9 ods. 1 sa môžu uložiť za poškodenie podzemných káblov zistené po uplynutí 1 roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

Čl.IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1985.


Minister:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v úplnom znení č. 170/1980 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v úplnom znení č. 169/1980 Zb.
Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb. a vyhlášky č. 160/1980 Zb.

2) § 6 ods. 5, § 24 ods. 1 písm. b) vyhlášky predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.