58

ZÁKON

z 20. júna 1984,

ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti sa mení takto:

1. V § 5 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

2. § 21 znie:

㤠21

Vláda Československej socialistickej republiky môže v súlade s dlhodobým programom spoločenskej starostlivosti o deti, o ktoré nie je inak náležite postarané, zvyšovať sumy príspevku pre dieťa a odmeny pestúna podľa tohto zákona.“.

3. V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú tieto slová: „a o jeho vlastný príjem“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.