Vyhláška č. 37/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou

Čiastka 7/1984
Platnosť od 18.04.1984
Účinnosť od 24.01.1984

37

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. februára 1984

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou


Dňa 12. októbra 1981 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Luande 24. januára 1984.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 24. januára 1984.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Angolskou ľudovou republikou

Československá socialistická republika a Angolská ľudová republika,

vychádzajúc z úzkych vzťahov priateľstva a spolupráce medzi československým a angolským ľudom, zrodených v spoločnom boji proti imperializmu a kolonializmu,

domnievajúc sa, že vzťahy medzi Komunistickou stranou Československa a MPLA-Stranou práce založené na zásadách marxizmu-leninizmu a proletárskeho internacionalizmu tvoria základ vzťahov priateľstva a spolupráce medzi oboma národmi a krajinami,

uznávajúc, že tieto vzťahy zodpovedajú záujmom oboch národov a krajín a prispievajú k upevňovaniu a rozvoju revolučných vymožeností oboch národov a k veci udržiavania mieru a medzinárodnej bezpečnosti,

brániac akčnú jednotu a spoluprácu všetkých pokrokových síl v boji za mier, slobodu, nezávislosť a sociálny pokrok,

inšpirované spoločnými ideami boja proti imperializmu, kolonializmu, neokolonializmu a rasizmu vo všetkých ich formách a prejavoch,

presvedčené o nevyhnutnosti posilňovať úsilie o odstránenie hospodárskej zaostalosti s cieľom vytvoriť medzinárodný ekonomický poriadok na zásadách spravodlivosti a rovnoprávnosti,

vedené zásadami a cieľmi Charty Organizácie Spojených národov,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu o priateľstve a spolupráci a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany slávnostne vyhlasujú svoje rozhodnutie rozvíjať a prehlbovať vzťahy priateľstva a spolupráce na základe zásad rešpektovania zvrchovanosti, nezávislosti, územnej celistvosti, rovnosti a nezasahovania do vnútorných vecí.

Článok 2

Zmluvné strany sa budú usilovať o rozšírenie politickej, ekonomickej, kultúrnej, vedeckotechnickej spolupráce a obchodných stykov na základe zásad rovnosti a vzájomnej výhodnosti.

Článok 3

Zmluvné strany budú rozširovať priame styky medzi spoločenskými organizáciami a kultúrnymi a vedeckými inštitúciami s cieľom dosiahnuť lepšie vzájomné poznanie života, práce, skúseností a budovateľských výsledkov ľudu oboch krajín.

Článok 4

Československá socialistická republika oceňuje politiku neangažovanosti Angolskej ľudovej republiky ako dôležitý faktor v boji proti imperializmu, za oslobodenie národov, za mier a spoluprácu medzi všetkými krajinami sveta.

Angolská ľudová republika oceňuje socialistickú zahraničnú politiku Československej socialistickej republiky ako významný príspevok k veci zabezpečenia mieru v Európe a vo svete, k upevneniu medzinárodnej bezpečnosti a procesu uvoľňovania medzinárodného napätia.

Článok 5

Zmluvné strany budú naďalej prispievať k boju za mier a medzinárodnú bezpečnosť a vyvinú úsilie na prehĺbenie procesu medzinárodného uvoľňovania a jeho rozšírenia do vojenskej oblasti s cieľom dosiahnuť všeobecné a úplné odzbrojenie včítane jadrového pod účinnou medzinárodnou kontrolou rovnako ako na odstránenie použitia sily v medzinárodných vzťahoch a na riešenie sporov medzi štátmi mierovými prostriedkami.

Článok 6

Zmluvné strany budú aj naďalej aktívne prispievať k boju za konečnú likvidáciu kolonializmu, neokolonializmu a rasizmu vo všetkých ich formách a prejavoch, za úplné uskutočnenie Deklarácie Organizácie Spojených národov o poskytnutí nezávislosti koloniálnym krajinám a národom.

Článok 7

Zmluvné strany sa budú usilovať o demokratické pretvorenie medzinárodných ekonomických vzťahov a vyhlasujú sa za solidárnych v boji za ustanovenie medzinárodného ekonomického poriadku na zásadách spravodlivosti a rovnoprávnosti.

Článok 8

Zmluvné strany budú za účelom konkretizácie ustanovení tejto Zmluvy uskutočňovať periodické konzultácie na rôznych úrovniach s cieľom výmeny názorov na rozvoj vzájomných vzťahov a na medzinárodné otázky.

Článok 9

Zmluvné strany sa slávnostne zaväzujú, že sa nezúčastnia na nijakom zväzku, na akciách alebo činnosti namierených proti druhej zmluvnej strane.

Článok 10

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich záväzky vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv nimi uzavretých nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, a zaväzujú sa, že neuzavrú nijakú medzinárodnú zmluvu, ktorá by bola v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Článok 11

Všetky otázky, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom alebo vykonávaním akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, budú sa riešiť priamym rokovaním v duchu priateľstva, porozumenia a vzájomnej úcty.

Článok 12

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Luande, hlavnom meste Angolskej ľudovej republiky.

Článok 13

Táto Zmluva sa dojednáva na 20 rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neprejaví v písomnej forme svoje prianie ju vypovedať 1 rok pred uplynutím doby platnosti.

Dané v Prahe 12. októbra 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú

republiku:

Gustáv Husák v. r.

generálny tajomník ÚV KSČ a

prezident Československej

socialistickej republiky

Za

Angolskú ľudovú

republiku:

José Eduardo dos Santos v. r.

predseda MPLA-Strany práce

a prezident Angolskej

ľudovej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.