Vyhláška č. 99/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Čiastka 19/1984
Platnosť od 05.10.1984
Účinnosť od 15.09.1984
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. januára 1984.

99

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. júla 1984

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín


Dňa 27. augusta 1983 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 18. januára 1984. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej republiky a dočasnou vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v odbore ochrany rastlín z 12. júla 1950 a Dodatkový protokol k tejto Dohode z 29. decembra 1956.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Námestník ministra:

Dr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky,

vedené prianím

ďalej rozvíjať a podporovať jestvujúce priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

rozvíjať vzťahy vzájomnej výhodnosti,

podporovať a prehlbovať spoluprácu na úseku ochrany rastlín,

zamedziť škodám na rastlinách, ku ktorým dochádza v dôsledku chorôb a škodcov rastlín a burín, s cieľom chrániť svoje štátne územie pred ich zavlečením a rozšírením a

uľahčiť a urýchliť vzájomnú výmenu a tranzit rastlín a tovaru rastlinného pôvodu,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

1. Škodlivými činiteľmi podľa tejto Dohody sa rozumejú choroby a škodcovia rastlín a buriny, ktoré podľa vnútroštátnych predpisov oboch štátov nesmie dovážaný tovar obsahovať alebo na ktoré sa vzťahujú pri dovoze, vývoze a tranzite určité obmedzenia.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si vymenia svoje zoznamy škodlivých činiteľov do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody. Prípadné zmeny a doplnky týchto zoznamov budú bezodkladne oznamovať druhej zmluvnej strane.

Článok 2

Zmluvné strany sa zaväzujú prostredníctvom svojich príslušných orgánov

a) navzájom sa pravidelne informovať o výskyte škodlivých činiteľov na svojom štátnom území,

b) bojovať proti škodlivým činiteľom,

c) navzájom sa informovať o opatreniach, ktoré prijali na zamedzenie šírenia škodlivých činiteľov.

Článok 3

Príslušné orgány a organizácie zmluvných strán budú pri vývoze a tranzite tovaru rastlinného pôvodu na štátne územie alebo cez štátne územie druhej zmluvnej strany dodržiavať právne predpisy štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 4

1. Pri vzájomnej výmene tovaru rastlinného pôvodu budú sa ako obaly zásielok používať predovšetkým piliny, hobliny, papier, umelé látky a iné materiály, ktorými sa môžu škodliví činitelia preniesť len celkom náhodne.

2. Na prepravu tovaru rastlinného pôvodu sa budú používať len dopravné prostriedky zbavené nečistoty a podľa potreby asanované.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si budú v prípade potreby podľa svojich možností navzájom poskytovať odbornú a technickú pomoc pri ochrane rastlín za podmienok, na ktorých sa navzájom dohodnú.

Článok 6

Príslušné orgány zmluvných strán

a) si budú navzájom zasielať zákony a iné právne predpisy týkajúce sa ochrany rastlín, a to najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa ich vydania,

b) sa budú navzájom informovať o odborných časopisoch, monografiách a významných publikáciách v odbore ochrany rastlín, ktoré boli vydané v ich štátoch.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán budú podľa potreby uskutočňovať spoločné porady o problémoch ochrany rastlín za účelom prerokovania a riešenia praktických aj vedeckých úloh a výmeny skúseností na úseku ochrany rastlín. Porady sa budú konať striedavo v oboch štátoch.

Článok 8

1. Tovar rastlinného pôvodu podliehajúci rastlinolekárskym prehliadkam na štátnych hraniciach a prechádzajúci cez spoločné štátne hranice v cestnom, železničnom a vodnom styku bude smerovaný na pohraničné prechody určené vnútroštátnymi predpismi zmluvných strán na prepravu tovaru rastlinného pôvodu. Vo vzájomnej a tranzitnej preprave tovaru budú zmluvné strany vytvárať podmienky na zabezpečovanie jej plynulosti a hospodárnosti.

2. Cez ostatné pohraničné prechody určené príslušnými orgánmi zmluvných strán na vzájomnú alebo tranzitnú prepravu tovaru bude tovar podliehajúci rastlinolekárskym prehliadkam smerovaný, len

a) ak bude zásielka opatrená dokladom potvrdzujúcim, že tovar prehliadol pracovník orgánu ochrany rastlín štátu dovozcu a že tovar zodpovedá vnútroštátnym predpisom štátu dovozcu,

b) ak pôjde o tovar sezónneho charakteru a príslušné orgány zmluvných strán vopred odsúhlasia vstupné a výstupné miesto pre tento tovar a čas jeho tranzitu.

Článok 9

1. Príslušné orgány zmluvných strán dohodnú na vykonávanie tejto Dohody dohovor, v ktorom určia najmä miesta, na ktorých sa budú vykonávať spoločné rastlinolekárske prehliadky a podmienky ich vykonávania. Príslušné orgány alebo organizácie zmluvných strán zabezpečia pre pracovníkov služby ochrany rastlín druhej zmluvnej strany možnosť ubytovania počas vykonávania spoločnej rastlinolekárskej prehliadky na území ich štátu.

2. Príslušné orgány zmluvných strán budú pri vykonávaní tejto Dohody v priamom styku. V prípade potreby môžu dohodnúť spoločné opatrenia na zvládnutie kalamitného výskytu škodlivých činiteľov a na zabránenie hroziacim škodám.

Článok 10

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej republiky a dočasnou vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v odbore ochrany rastlín podpísaná 12. júla 1950 a Dodatkový protokol dohodnutý medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky k Dohode o spolupráci v odbore ochrany rastlín z 12. júla 1950 podpísaný 29. decembra 1956.

Článok 11

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán najneskoršie rok pred uplynutím prebiehajúceho obdobia jej platnosti nevypovie.

Dané v Prahe 27. 8. 1983 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

M. Toman v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej

republiky:

Bruno Lietz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.