Vyhláška č. 26/1984 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Čiastka 4/1984
Platnosť od 16.03.1984 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1984 do31.12.1992
Zrušený 266/1992 Zb.

OBSAH

26

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu geodézie a kartografie

zo 16. februára 1984

o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Slovenský úrad geodézie a kartografie po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 ods. 3 a § 11 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1983 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „notárska listina o predaji nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „písomná dohoda alebo potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, súhlasné vyhlásenie o tom, že v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nebol podaný návrh na jeho vyporiadanie súdom,1) potvrdenie štátneho notárstva o nadobudnutí nehnuteľnosti pri výkone rozhodnutia“.

2. § 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) ak ide o nadobudnutie osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním alebo obdobné nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu2) písomné ohlásenie občana o zmene právneho vzťahu k nehnuteľnosti, doloženého osvedčením štátneho notárstva,3) ktoré vydá štátne notárstvo na základe: vyhlásenia občana o okolnostiach, dobe a nepretržitosti držby nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, súhlasného vyjadrenia dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a vyjadrenia miestneho národného výboru,

e) ak ide o zánik obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo zánik obmedzenia práva osobného užívania pozemku: rozhodnutie oprávneného orgánu, listina o nadobudnutí nehnuteľnosti do štátneho socialistického vlastníctva,4) registrovaná zmluva o zániku vecného bremena, návrh povinného doložený úradnou listinou o úmrtí osoby, ktorej patrilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu,5) alebo návrh dlžníka doložený listinou o zániku pohľadávky. 6)“.

3. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa listinou zriaďuje vecné bremeno, ktoré sa vzťahuje len na časť pozemku, táto časť sa vyznačí na geometrickom pláne alebo na kópii z pozemkovej mapy; geometrický plán alebo kópia z pozemkovej mapy sa pripoja k listine.“.

4. V § 10 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá písmeno d), ktoré znie:

d) vyjadrujú sa k nadobudnutiu osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním a k nadobudnutiu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.


Predseda:

Ing. Michalko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

2) § 135a Občianskeho zákonníka.

3) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 72/1983 Zb.).

4) § 496 Hospodárskeho zákonníka.

5) § 135c ods. 7 Občianskeho zákonníka.

6) § 61 Občianskeho zákonníka.