Vyhláška č. 52/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Nerudu

Čiastka 10/1984
Platnosť od 12.06.1984 do29.09.2000
Účinnosť od 12.06.1984 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

52

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. mája 1984

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Nerudu

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 150. výročiu narodenia Jána Nerudu sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, so 400 dielmi medi, s 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v riadku je označenie hodnoty „100 Kčs“. V opise sprava je v uzavretom vonkajšom a v neuzavretom vnútornom kruhu zľava názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

(2) Na rube stokorunáka je uprostred portrét Jána Nerudu, vľavo dom „U dvou slunců“ v Nerudovej ulici na Malej Strane, a pod ním letopočty „1834“ a „1984“. Vpravo pod portrétom je v neuzavretom opise meno „JAN NERUDA“.

(3) Autorom návrhu stokorunáka je zaslúžilý umelec Zdeněk Kolářský, iniciály jeho mena „ZK“ sú vedľa portrétu vpravo.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Príloha