Vyhláška č. 134/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Čiastka 29/1984
Platnosť od 13.12.1984 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

134

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 13. decembra 1984

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa § 51 ods. 1 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb. a zákona č. 87/1968 Zb. a podľa § 36 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia:


Čl. I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 95/1968 Zb., vyhlášky č. 113/1975 Zb., vyhlášky č. 165/1979 Zb., vyhlášky č. 79/1982 Zb., vyhlášky č. 154/1983 Zb. a vyhlášky č. 80/1984 Zb. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 36 ods. 1 sa suma 120 Kč nahrádza sumou 150 Kčs.

2. § 49 písm. c) znie:

c) Neprihliada sa na sumy, o ktoré skoršia hodinová mzda presahuje sumu vypočítanú na jednu pracovnú hodinu1) podľa dĺžky určeného týždenného pracovného času,2) ktorý platí pre prevádzku, v ktorej je pracovníčka činná, zo sumy 750 Kčs a pri pracovníčke so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorá vykonáva zamestnanie uvedené v osobitnom predpise,3) zo sumy 900 Kčs.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Predseda:

Hoffmann v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Táto suma je zo sumy 750 Kčs, prípadne zo sumy 900 Kčs, napr. pri 42,5 hodinovom týždňovom pracovnom čase 17,60 Kčs prípadne 21,10 Kčs, pri 42 hodinovom týždňovom pracovnom čase 17,80 Kčs, prípadne 21,40 Kčs, a pri 41,25 hodinovom týždňovom pracovnom čase 18,10 Kčs, prípadne 21,80 Kčs.

2) § 83 Zákonníka práce.

3) Časť I a II prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb.