Vyhláška č. 118/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky

Čiastka 24/1984
Platnosť od 28.11.1984 do29.04.1991
Účinnosť od 01.01.1985 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška sa nepoužije na štátne podniky podľa § 1 a organizácie podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 127/1988 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1989. Táto vyhláška sa nepoužije na organizácie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie vlády č. 208/1989 Zb. s účinnosťou od 1. j...

118

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 31. októbra 1984

o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a podľa § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá), Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky) a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá), po prerokovaní so Štátnou komisiou pre vedecko - technický a investičný rozvoj podľa § 53 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. ustanovujú:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje spôsob tvorby a používanie zdrojov na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v štátnych socialistických organizáciách,1) koncernových podnikoch, koncernových účelových organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu (ďalej len „organizácia“).

(2) Podnikom sa na účely tejto vyhlášky rozumie štátna hospodárska organizácia usporiadaná do výrobnej hospodárskej jednotky, koncernový podnik, koncernová účelová organizácia a štátna hospodárska organizácia priamo riadená ústredným orgánom alebo národným výborom.

(3) Hospodárskou organizáciou sa na účely tejto vyhlášky rozumie štátna hospodárska organizácia, koncernový podnik, koncernová účelová organizácia a organizácia zahraničného obchodu.

Neinvestičné výdavky na rozvoj vedy a techniky

§ 2

(1) Neinvestičnými výdavkami na rozvoj vedy a techniky sú výdavky na

a) riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky alebo jeho častí alebo na prípravu úloh plánu rozvoja vedy a techniky (ďalej len „úloha plánu rozvoja vedy a techniky“),

b) odplatné nadobudnutie priemyselných práv a výrobno - technických poznatkov zo zahraničia2) pre budúcu výrobu alebo prevádzku,

c) odplatné nadobudnutie nehmotných výsledkov vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky od iných organizácií,

d) prípravu realizácie výsledkov úloh plánu rozvoja vedy a techniky, priemyselných práv a výrobno- technických poznatkov,

e) ďalšie neinvestičné potreby rozvoja vedy a techniky.

(2) Výdavkami na úlohy plánu rozvoja vedy a techniky sú výdavky na práce zabezpečujúce tieto úlohy vykonávané dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii včítane výdavkov na

a) zaobstaranie prístrojov, strojov, zariadení, prípadne dočasných stavieb3) pre riešenie jednej úlohy plánu rozvoja vedy a techniky,

b) nákup kompletačných súčastí pre vyvíjaný nový výrobok4) alebo zariadenie a na úpravy štandardných strojov tvoriacich súčasť vyvíjaného výrobku alebo zariadenia,

c) výrobky alebo práce vznikajúce pri vývoji alebo vyskúšanínového výrobku a zariadenia alebo pri overovaní novej technológie v počte a v rozsahu nevyhnutnom na vyskúšanie.

(3) Prácami na úlohách plánu rozvoja vedy a techniky vykonávanými vo vlastnej réžii sú práce vykonávané realizátorom.5) Práce vykonávané pri riešení úloh štátneho a rezortného plánu rozvoja vedy a techniky a práce vykonávané podnikmi usporiadanými do výrobnej hospodárskej jednotky, financované z fondu technického rozvoja výrobnej hospodárskej jednotky, považujú sa za práce vykonávané dodávateľsky.

(4) Výdavkami na odplatné nadobudnutie priemyselných práv a výrobno - technických poznatkov zo zahraničia sú úhrady vykonávané jednorazovo alebo v čiastkových splátkach a ďalej úhrady za technickú pomoc a školenie pracovníkov, pokiaľ sú predmetom dojednanej licenčnej zmluvy.2) Týmito výdavkami nie sú licenčné poplatky uhrádzané pri výrobe alebo odbyte alebo uhrádzané inými formami.

(5) Výdavkami na nadobudnutie nehmotných výsledkov vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky6) sú úhrady za nadobudnutie týchto výsledkov od iných organizácií, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať.

(6) Výdavkami na prípravu realizácie výsledkov úloh plánu rozvoja vedy a techniky, priemyselných práv a iných výrobno - technických poznatkov sú viac náklady spojené s overovaním nového výrobku alebo novej technológie vo výrobe, najviac však do ich plánovanej výšky. Plánovanou výškou viac nákladov je rozdiel medzi nákladmi plánovanými na výrobu v etape overovania a nákladmi plánovanými na bežnú výrobu; rozsah týchto viac nákladov sa musí uviesť v príslušnom pláne rozvoja vedy a techniky.

(7) Výdavkami na ďalšie neinvestičné potreby rozvoja vedy a techniky sú výdavky na prípravu úloh plánu rozvoja vedy a techniky, práce vykonávané pracoviskami sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií, práce vykonávané vedúcimi pracoviskami vedecko - technického rozvoja, práce spojené s vedecko - technickou spoluprácou so zahraničím, ako aj výdavky spojené s výrobou odborných filmov a úhrady ďalších neinvestičných nákladov, pokiaľ sú na ne orgány alebo organizácie oprávnené alebo povinné podľa právnych predpisov alebo na základe uznesenia vlády.

§ 3

(1) Z neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky možno obstarávať aj

a) prístroje, stroje a zariadenia včítane nevyhnutných stavebných úprav na trvalé riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky len v hospodárskych organizáciách, ktoré zriaďujú fondy technického rozvoja a v hospodárskych organizáciách výskumnej a vývojovej základne,

b) prístroje, stroje a zariadenia včítane nevyhnutných stavebných úprav na realizáciu vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky, priemyselných práv a výrobno - technických poznatkov zo zahraničia vo všetkých hospodárskych organizáciách, ale výhradne so súhlasom nadriadeného ústredného orgánu.

(2) Predmety charakteru základných prostriedkov7) obstarané podľa predchádzajúceho odseku a financované zo zdrojov organizácie, ktorá ich bude používať, sa v nej do základných prostriedkov prevádzajú bezodplatne v lehotách a v ocenení ustanovených osobitným predpisom.8)

§ 4

Zdroje na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky

(1) Neinvestičné výdavky na rozvoj vedy a techniky financujú

a) hospodárske organizácie, ktoré zriaďujú fondy technického rozvoja, na úrovni podnikov alebo výrobných hospodárskych jednotiek zo zdrojov týchto fondov. Pokiaľ výrobná hospodárska jednotka, ktorá zriaďuje fond technického rozvoja, rozhodne, že podniky alebo niektoré z nich fond technického rozvoja nezriaďujú, uhrádza všetky neinvestičné výdavky uvedené v § 2 ods. 1, prípadne v § 3 týmto podnikom s výnimkou organizácií výskumnej a vývojovej základne, zo zdrojov svojho fondu technického rozvoja; pri úhrade výdavkov na riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky týmto podnikom sa použije ustanovenie § 2 ods. 3 druhá veta,

b) hospodárske organizácie, ktoré nezriaďujú fondy technického rozvoja, z neinvestičných nákladov,

c) príspevkové organizácie z neinvestičných nákladov, na ktoré sa im môže poskytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu,

d) rozpočtové organizácie zo svojho rozpočtu a okrem rozpočtu

1. ústredné orgány z rezortných fondov technického rozvoja, ministerstvá lesného a vodného hospodárstva aj zo zdrojov ustanovených osobitným opatrením a Federálne ministerstvo dopravy pre organizácie železničnej dopravy aj z odborového fondu technického rozvoja,

2. vysoké školy aj zo zdrojov ustanovených osobitným predpisom.9)

(2) Hospodárskym organizáciám môže Štátna banka československá poskytnúť na doplnenie zdrojov financovania neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky úver.10)

(3) Výdavky na úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa financujú podielovo alebo úplne zo štátnych rozpočtov, pričom zo štátneho rozpočtu federácie sa financujú neinvestičné výdavky na riešenie úloh štátnych programov technického rozvoja.11)

(4) Na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky môžu organizácie združovať prostriedky podľa osobitného predpisu.12)

§ 5

Používanie zdrojov na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky

(1) Ústredné orgány a organizácie môžu použiť zdroje na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky, pokiaľ sú predmetom schváleného plánu, a pri prácach vykonávaných dodávateľsky vznikol hospodársky záväzok na zabezpečenie vedecko - technického rozvoja alebo bola uzavretá licenčná zmluva2) a ak sa pre riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky, v prípadoch ustanovených právnymi predpismi, schválil limit veľkoobchodnej ceny budúceho výrobku alebo nákladový limit budúcej technológie.

(2) Pri prácach vykonávaných dodávateľsky môže riešiteľ5) v rámci riešenej úlohy plánu rozvoja vedy a techniky vyvinúť nový výrobok alebo zariadenie, na odovzdanie ktorých nie je viazaný, len s písomným súhlasom orgánu alebo organizácie, zo zdrojov ktorého sa úlohy plánu rozvoja vedy a techniky financujú a pri prácach zaradených do úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky so súhlasom koordinačného ústredného orgánu;13) tento ústredný orgán alebo organizácia môže uhrádzať výdavky spojené s týmto výrobkom alebo zariadením v rámci výdavkov na úlohu plánu rozvoja vedy a techniky, pri riešení ktorej boli nový výrobok alebo zariadenie vyvinuté.

(3) Výdavkami na riešenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky sú úhrady:

a) veľkoobchodných cien za práce vykonané dodávateľsky,

b) vnútropodnikových cien za práce vykonané vo vlastnej réžii.

Príjmy za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky

§ 6

(1) Príjmami za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky sú

a) príjmy z realizácie nehmotných výsledkov vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky od organizácií,

b) príjmy za realizované práce a výkony pri overovaní novej technológie, pokiaľ boli financované v rámci úhrad úloh plánu rozvoja vedy a techniky,

c) príjmy za použiteľné predmety, ktoré

1. boli vyvinuté alebo vznikli pri vývoji alebo individuálnom vyskúšaní nového výrobku a zariadenia alebo pri overovaní novej technológie a boli financované v rámci úhrad úloh plánu rozvoja vedy a techniky,

2. nie sú pre ďalší priebeh riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky potrebné alebo ktoré zostali po jej skončení.

(2) Nehmotné výsledky vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky sa organizáciám, ktoré sa na ich financovaní podieľali, poskytujú bezodplatne; to platí aj pre odovzdávanie nehmotných výsledkov vyriešených úloh plánu rozvoja vedy a techniky všetkým podnikom usporiadaným do výrobnej hospodárskej jednotky, ktorá sa na financovaní úloh plánu rozvoja vedy a techniky podieľala, a pre odovzdávanie týchto výsledkov rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, pokiaľ sa tieto práce zaradili do štátneho plánu rozvoja vedy a techniky.

(3) Výšku príjmu za prvé odplatné odovzdanie nehmotného výsledku vyriešenej úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, pokiaľ sa na jej financovaní nepodieľal realizátor alebo jeho nadriadená výrobná hospodárska jednotka, určí koordinačný ústredný orgán na základe výdavkov a prínosov vyriešenej úlohy pri jej skončení. V ostatných prípadoch výšku príjmu za odplatné odovzdanie nehmotného výsledku vyriešenej úlohy plánu rozvoja vedy a techniky organizáciám, ktoré sa na jej financovaní nepodieľali, určí organizácia oprávnená nakladať s výsledkom riešenia.

(4) Z príjmov uvedených v odseku 3 patrí organizácii oprávnenej nakladať s výsledkom riešenia, pokiaľ je riešiteľom úlohy plánu rozvoja vedy a techniky a na jej financovaní sa nepodieľala, 10 % z týchto príjmov, ktoré sú súčasťou jej tržieb.

(5) Použiteľné predmety podľa odseku 1 písm. c) (ďalej len „použiteľné predmety“) sú predmety, ktoré majú charakter zásob14) alebo základných prostriedkov a sú použiteľné pre ďalšiu činnosť organizácií, ktoré sa na riešení úloh plánu rozvoja vedy a techniky podieľajú (riešením, financovaním a pod.) alebo sú použiteľné na realizáciu.

(6) Použiteľné predmety, s výnimkou predmetov postupnej spotreby v používaní, ktoré sú súčasťou nákladov úlohy plánu rozvoja vedy a techniky a do zásob sa neprevádzajú, sa podľa svojho charakteru prevádzajú do zásob alebo do základných prostriedkov bežne, a to ku dňu, keď nie sú pre ďalší priebeh riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky potrebné, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po tomto dni a predmety, ktoré zostali po skončení riešenia a majú charakter základných prostriedkov, najneskôr do dvanástich mesiacov po skončení týchto prác.

(7) Použiteľné predmety charakteru základných prostriedkov sa prevádzajú organizáciám, ktoré sa na financovaní úloh plánu rozvoja vedy a techniky podieľali, do základných prostriedkov bezodplatne; to platí aj pre ich prevod do podnikov usporiadaných do výrobnej hospodárskej jednotky, ktorá sa na financovaní úlohy plánu rozvoja vedy a techniky podieľala, a pre ich prevod rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, pokiaľ sa tieto práce zaradili do úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky. Pri združovaní prostriedkov sa organizácie v zmluve o združení prostriedkov dohodnú, ktorá z nich tieto predmety prevezme; pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky je potrebný súhlas koordinačného ústredného orgánu. Pri financovaní týchto prác zo zdrojov výrobnej hospodárskej jednotky určí tento podnik výrobná hospodárska jednotka.

(8) Príjmy za použiteľné predmety prevádzané iným organizáciám alebo do štátneho rozpočtu znižuje odovzdávajúca organizácia o svoje výdavky spojené s týmto odovzdaním, pokiaľ už nie sú zahrnuté do nákladov na riešenie úlohy plánu rozvoja vedy a techniky. To platí aj pre príjmy za nepoužiteľné predmety, ktoré zostali po skončení úlohy plánu rozvoja vedy a techniky.

§ 7

(1) Príjmy za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky po odpočte sumy podľa § 6 ods. 4 sa prevedú do tých zdrojov, z ktorých sa tieto práce financovali; ak sa financovali z viacerých zdrojov, prevedú sa v pomere, v akom sa zdroje na financovaní podieľali, pokiaľ sa organizácie v zmluve o združení prostriedkov nedohodnú inak. Do štátneho rozpočtu sa však príjmy odvedú vo výške skutočného podielu štátneho rozpočtu na financovaní týchto prác.

(2) Organizácie, v ktorých sa realizovali príjmy za výsledky riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky a ktoré v súvislosti s tým sú povinné vykonať prevod peňažných prostriedkov iným organizáciám, prípadne odvod peňažných prostriedkov do príslušného štátneho rozpočtu, sú povinné tak urobiť najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na odoslanie účtovných výkazov za príslušný mesiac, v ktorom sa príjmy realizovali. To platí aj pre prevody príjmov za použiteľné predmety prevedené do zásob včítane predmetov charakteru základných prostriedkov použiteľných pre realizáciu. Pokiaľ sa príjmy za realizované práce a výkony pri overovaní novej technológie [§ 6 ods. 1 písm. b)], prípadne príjmy za použiteľné predmety opakujú, môžu sa peňažné prostriedky prevádzať štvrťročne.

(3) Odvody peňažných prostriedkov z príjmov za výsledky riešenia úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky vykonávajú do príslušného štátneho rozpočtu a iným organizáciám koordinačné pracoviská.13)

§ 8

Tvorba fondu technického rozvoja

(1) Fond technického rozvoja výrobnej hospodárskej jednotky a fondy technického rozvoja podnikov sa zriaďujú v súlade so stupňom integrácie riadenia rozvoja vedy a techniky výrobnej hospodárskej jednotky; na financovanie úloh plánu rozvoja vedy a techniky sa zriaďujú podľa toho, kto je realizátorom týchto úloh.

(2) Rezortné fondy technického rozvoja zriaďujú ústredné orgány a krajské národné výbory na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky, pokiaľ sú predmetom rezortného plánu.

(3) Fondy technického rozvoja nezriaďujú

a) organizácie výskumnej a vývojovej základne a organizácie zahraničného obchodu,

b) organizácie, v ktorých nie je inovačná potreba sústavná a plynulá; o tom, ktoré organizácie fondy technického rozvoja nezriaďujú, rozhodne príslušný nadriadený orgán.

(4) Fond technického rozvoja podniku sa tvorí

a) príspevkom z nákladov vlastnej hospodárskej činnosti vo výške určenej normatívom,

b) príjmami za výsledky riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky,

c) príspevkom na združovanie prostriedkov na rozvoj vedy a techniky,12)

d) účelovými dotáciami z fondov technického rozvoja výrobnej hospodárskej jednotky, v podnikoch riadených národnými výbormi príspevkom z rezervných fondov národných výborov,

e) príspevkom z fondu škôd a zábran orgánov poisťovníctva,

f) prídelom z rozdelenia zisku.

(5) Fond technického rozvoja výrobnej hospodárskej jednotky sa tvorí

a) príspevkom z nákladov vlastnej hospodárskej činnosti a príspevkom z nákladov hospodárskej činnosti podnikov usporiadaných do výrobnej hospodárskej jednotky vo výške určenej normatívom, s výnimkou organizácií výskumnej a vývojovej základne, prípadne podľa rozhodnutia výrobnej hospodárskej jednotky i ďalších podnikov usporiadaných do výrobnej hospodárskej jednotky,

b) príjmami za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky,

c) príspevkom na združovanie prostriedkov na rozvoj vedy a techniky,12)

d) príspevkom z fondu škôd a zábran orgánov poisťovníctva,

e) prídelom z rozdelenia centralizovaného zisku.

(6) Rezortný fond technického rozvoja sa tvorí

a) odvodom z fondov technického rozvoja výrobných hospodárskych jednotiek vo výške a lehote určenej ústredným orgánom a príspevkom z nákladov hospodárskej činnosti podnikov priamo riadených ústrednými orgánmi vo výške určenej normatívom, s výnimkou organizácií výskumnej a vývojovej základne, prípadne podľa rozhodnutia ústredného orgánu aj ďalších podnikov ním priamo riadených; na krajských národných výboroch sa tvorí obdobne ako pri príspevkoch podnikov priamo riadených ústrednými orgánmi,

b) príjmami za výsledky riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky,

c) príspevkom na združovanie prostriedkov na rozvoj vedy a techniky,12)

d) príspevkom z fondu škôd a zábran orgánov poisťovníctva,

e) mimoriadnym príspevkom z rozpočtu ústredného orgánu, na ministerstvách lesného a vodného hospodárstva aj z prostriedkov štátneho fondu vodného hospodárstva.

(7) Tvorba fondov technického rozvoja príspevkom z nákladov ustanovená normatívom je záväzná; vykonáva sa mesačne podľa plánovaného objemu ukazovateľa určeného ako základ pre výpočet tejto normatívnej tvorby a neupravuje sa podľa skutočného plnenia ukazovateľa.

(8) Na urýchlenie rozvoja vedy a techniky a na zámeny foriem vedecko - technického pokroku môžu organizácie dopĺňať fondy technického rozvoja z rozdelenia skutočne vytvoreného zisku po vykonaných odvodoch do štátneho rozpočtu, do rozpočtov národných výborov a do štátnych fondov a po prídeloch obratovému fondu a investičnému fondu, podniky usporiadané do výrobnej hospodárskej jednotky aj po odvodoch výrobnej hospodárskej jednotke; sú však povinné ich dopĺňať, pokiaľ vytvorené zdroje sú nižšie než ich potreba a na doplnenie chýbajúcich zdrojov sa neposkytol bankový úver, prípadne sa nepoužila dočasná finančná výpomoc z rezervného fondu nadriadeného orgánu.

(9) Mimoriadny príspevok z rozpočtu ústredného orgánu do rezortného fondu technického rozvoja sa poskytuje najmä na úhradu nákladov na činnosť vedúcich pracovísk vedecko - technického rozvoja a pracovísk sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií s medzi - odvetvovou pôsobnosťou.

(10) Peňažné prostriedky fondov technického rozvoja organizácií sa môžu viesť na bežných účtoch v Štátnej banke československej; peňažné prostriedky rezortných fondov technického rozvoja sa vedú na samostatných účtoch v Štátnej banke československej.

§ 9

Používanie fondov technického rozvoja

(1) Fond technického rozvoja podniku sa používa

a) na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky včítane podielového financovania úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky,

b) na poskytovanie príspevkov na združovanie prostriedkov na rozvoj vedy a techniky.12)

(2) Fond technického rozvoja výrobnej hospodárskej jednotky sa používa

a) na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky včítane podielového financovania úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky,

b) na poskytovanie príspevkov na združovanie prostriedkov na rozvoj vedy a techniky,12)

c) na poskytovanie účelových dotácií do fondov technického rozvoja podnikov, ktoré neodvádzajú príspevok do fondu technického rozvoja výrobnej hospodárskej jednotky, spôsobom, vo výške a lehotách určených výrobnou hospodárskou jednotkou,

d) na odvod do rezortného fondu technického rozvoja.

(3) Rezortný fond technického rozvoja sa používa

a) na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky a na ústredných orgánoch, ktoré neriadia výrobné hospodárske jednotky, aj na účely, pre ktoré sa zriaďujú fondy technického rozvoja výrobných hospodárskych jednotiek,

b) na poskytovanie príspevkov na združovanie prostriedkov na rozvoj vedy a techniky.12)

(4) Zostatky fondov technického rozvoja sa v plnej výške prevádzajú do nasledujúceho roka.

(5) Záporné zostatky fondov technického rozvoja organizácií koncom roka môžu vznikať maximálne do výšky poskytnutého a dosiaľ nesplateného bankového úveru, prípadne dočasnej finančnej výpomoci z rezervného fondu nadriadeného orgánu. Záporné zostatky týchto fondov sa likvidujú postupnou tvorbou zdrojov v ďalších obdobiach pri súčasnom splácaní bankového úveru, prípadne dočasnej finančnej výpomoci z rezervného fondu nadriadeného orgánu; rezortný fond technického rozvoja nesmie vykazovať záporný zostatok.

(6) Prevody z fondov technického rozvoja do iných fondov nie sú dovolené.

§ 10

Financovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky

(1) Prostriedky štátneho rozpočtu určené na podielové alebo na úplné financovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky zabezpečuje koordinačný ústredný orgán13) vo svojom rozpočte alebo v rozpočte podriadenej rozpočtovej organizácie.

(2) Výšku rozpočtových prostriedkov na financovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, ako aj podmienky a čas, po ktorý sa úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, ustanovujú príslušné komisie pre vedecko - technický a investičný rozvoj.15)

(3) Úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a ich časti úplne financované zo štátneho rozpočtu sa uhrádzajú z rozpočtového účtu a štátne úlohy podielovo financované z osobitného bežného účtu; na tento účet sa percentuálnymi podielmi určenými na túto úlohu ako celok prevádzajú prostriedky z podielových zdrojov a súčasne rozpočtové prostriedky z rozpočtového účtu.

(4) Pokiaľ koordinačný ústredný orgán poverí niektorú hospodársku alebo príspevkovú organizáciu v svojej pôsobnosti funkciou koordinačného pracoviska, je táto organizácia oprávnená aj na čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa odseku 3.

(5) Podnikom riadeným národnými výbormi, pokiaľ riešia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky financované zo štátneho rozpočtu, poskytujú sa prostriedky na financovanie týchto prác zo štátneho rozpočtu v priebehu roka.

(6) Prostriedky štátnych rozpočtov určené na financovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky sa môžu čerpať najneskôr do šesťdesiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia týchto prác, pokiaľ osobitné predpisy16) neustanovujú inak.

§ 11

Neinvestičné výdavky na obdobné činnosti a ich financovanie

(1) Neinvestičnými výdavkami na obdobné činnosti sú výdavky na práce vykonávané dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii

a) štandardizačné práce, ktoré sú predmetom plánu štandardizácie,13)

b) typizačné práce vo výstavbe a práce spojené s vypracovávaním úloh experimentálneho overovania vo výstavbe, pokiaľ sú predmetom plánu projektových prác neinvestičnej povahy,17)

c) práce vo vynálezcovstve a zlepšovateľstve podľa osobitných predpisov,18) najmä rozpracovanie, vyskúšanie a rozširovanie objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov.

(2) Neinvestičné výdavky na práce uvedené v predchádzajúcom odseku financujú ústredné orgány a organizácie z neinvestičných nákladov, prípadne zo svojich rozpočtov (rozpočtové organizácie), pokiaľ tieto práce nie sú súčasťou úloh plánu rozvoja vedy a techniky. Ustanovenie § 5 ods. 3 platí obdobne.

§ 12

Sankcie

(1) V prípadoch nesprávnej tvorby a nesprávneho používania fondov technického rozvoja organizácií, prípadne neoprávneného používania rozpočtových prostriedkov, sa postupuje podľa osobitných predpisov.19)

(2) Za nevykonané alebo oneskorené prevody peňažných prostriedkov iným organizáciám, odvody peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národných výborov, ktoré súvisia s realizovanými príjmami za úlohy plánu rozvoja vedy a techniky, sú organizácie, v ktorých príjmy vznikli a ktoré ich mali previesť, povinné zaplatiť z neprevedených alebo neodvedených súm penále do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtov národných výborov vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.

§ 13

Výnimky a odchýlky

(1) Federálne ministerstvo financií môže na žiadosť príslušného ústredného orgánu povoliť pre jednotlivé organizácie riadené orgánmi federácie výnimky z ustanovení § 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 12. Pri povoľovaní výnimiek z ustanovení § 8 postupuje Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou. Ministerstvá financií republík môžu obdobne povoliť výnimky z rovnakých ustanovení pre organizácie riadené orgánmi republík; pri poskytovaní výnimiek hospodárskym organizáciám, okrem organizácií riadených národnými výbormi, a výnimiek z ustanovení § 12, postupujú po dohode s Federálnym ministerstvom financií. Pri povoľovaní výnimiek z ustanovení § 8 postupujú ministerstvá financií republík tiež po dohode s príslušnou plánovacou komisiou.

(2) Federálne ministerstvo financií môže upraviť odchýlne tvorbu a používanie zdrojov na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky osobitnej časti plánu rozvoja vedy a techniky a po dohode s príslušným ministerstvom financií republiky aj štátnych socialistických organizácií v odvetví poľnohospodárstva.

(3) Výnimky a odchýlky podľa odsekov 1 a 2 sa môžu povoliť len po prerokovaní s príslušnou komisiou pre vedecko - technický a investičný rozvoj.


§ 14

Zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 163/1980 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť výnimky povolené podľa vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 163/1980 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Minister financií Československej socialistickej republiky:

Lér v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky:

Mišeje v. r.

Minister financií Českej socialistickej republiky:

Tlapák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 a § 62 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.

2) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 64/1980 Zb. o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno - technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu.

3) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

4) § 11 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb. a č. 160/1980 Zb.

5) § 4 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko - technického rozvoja.

6) § 26 vyhlášky č. 181/1982 Zb.

7) § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

8) Smernice Federálneho ministerstva financií k účtovej osnove pre hospodárske organizácie č. XV/19 150/80 k účtu 010 - Základné prostriedky, registrované v čiastke 13/1981 Zb.

9) § 67 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách.

10) Vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 158/1975 Zb. o poskytovaní úverov.

11) § 4 písm. d) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

12) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

13) Jednotné metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií pre vypracovanie návrhu plánu na roky 1981-1985 a návrhu vykonávacieho plánu na rok 1981, registrované v čiastke 18/1980 Zb.

14) § 3 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 164/1980 Zb. o financovaní obežných prostriedkov.

15) § 52 písm. f) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb.

16) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

17) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii vo výstavbe. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 79/1973 Zb. o experimentálnom overovaní vo výstavbe.

18) Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

19) § 73 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov, prípadne § 16 ods. 2 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).