Vyhláška č. 142/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch

Čiastka 30/1984
Platnosť od 14.12.1984 do16.03.1992
Účinnosť od 01.01.1985 do16.03.1992
Zrušený 71/1992 Zb.

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. decembra 1984,

ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 18 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


§ 1

(K § 1 a 2 zákona)

(1) Predmet a sadzby súdnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) sú uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov (príloha).

(2) Ak je určená sadzba poplatku za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 2

(K § 3 zákona)

(1) Ak ide o percentný poplatok, poplatník je povinný uviesť cenu predmetu poplatného úkonu. Ak tak neurobí alebo ak uvedie cenu zjavne nízku, cenu určí súd.

(2) Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri roky, za cenu plnenia sa považuje trojnásobok ceny ročného plnenia. To isté platí o cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.

(3) Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatného úkonu, poplatok sa doplatí; v odvolacom konaní sa poplatok doplatí len vtedy, keď sa rozšíri predmet poplatného úkonu na návrh. Ak sa po podaní návrhu obmedzí predmet poplatného úkonu pred prvým pojednávaním, vráti sa zodpovedajúca časť poplatku.

§ 3

(K § 5 zákona)

Poplatková povinnosť v prípade uvedenom v § 5 písm. d) zákona vzniká právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým sa táto povinnosť uložila.

§ 4

(K § 9 zákona)

Ak sa má vrátiť poplatok (preplatok poplatku) zaplatený kolkovými známkami, súd zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení príslušnej okresnej (mestskej) finančnej správe, ktorá poplatok (preplatok poplatku) vráti.

§ 5

(K § 10 zákona)

Hospodárskymi organizáciami sa na účely oslobodenia od poplatkov rozumejú aj štátne hospodárske organizácie včítane ich organizačných jednotiek a ďalej družstevné alebo spoločenské organizácie, ak vykonávajú hospodársku činnosť.1)


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Minister:

Mišeje v. r.


Príloha vyhlášky č. 142/1984 Zb.

SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV

I. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní

Položka 1:

Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba,
a) z ceny (z úhrady) predmetu konania4 % najmenej 100 Kčs
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi300 Kčs
c) o zaplatenie cestovného a prirážky k cestovnému alebo pokuty pri
pravidelnej preprave osôb
4 % najmenej 20 Kčs

Poznámky:

1. Zo vzájomného návrhu odporcu sa platí poplatok podľa tej sadzby, aká by sa použila, keby sa tento návrh podal samostatne.

2. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, sa poplatok vyberie podľa písmena b) tejto položky.

3. Ak odporca žiada, aby súd rozhodol o vzákomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú návrhom, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje cenu predmetu konania podľa návrhu.

4. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania.

5. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.

6. Pre určenie ceny predmetu konania pri návrhu na vylúčenie veci je rozhodujúcou cena vylučovanej veci.

7. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok i pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu; odpor proti platobnému rozkazu poplatku nepodlieha. Obdobne to platí o zmenkovom a šekovom konaní a o námietkách v týchto konaniach.

8. Ak ide o návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, platí sa poplatok podľa písmena b).

Položka 2:

Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania2 % najmenej 10 Kčs

Poznámka:

Poznámka uvedená pod bodom 4 k položke 1 platí i pre túto položku.

Položka 3:

Z návrhu na začatie konania
a) o rozvod manželstva400 Kčs
b) o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je200 Kčs
c) o určenie výživného medzi manželmi a o príspevku na výživu rozvedeného manžela2 % z ceny predmetu konania
najmenej 50 Kčs
d) na ochranu osobnosti600 Kčs
e) vo veciach podľa zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných
informačných prostriedkoch
600 Kčs

Poznámka:

Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o úprave týchto pomerov detí na čas po rozvode, poplatok sa neplatí.

Položka 4:

Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach určenia alebo zapretia otcovstva200 Kčs

Položka 5:

Z návrhu na určenie otcovstva včítane zapretia otcovstva200 Kčs

Poznámky:

1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní.

2. Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.

Položka 6:

Z návrhu na obnovu konania100 Kčs

Poznámky:

1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí v odvolacom konaní.

2. Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.

3. Ak sa v pôvodnom konanínekonalo odvolacie konanie a v obnovenom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z takéhoto odvolania sa platí poplatok podľa príslušnej položky.

Položka 7:

Za schválený zmier uzavretý v zmierovacom konaní
a) z hodnoty predmetu zmieru2 %
najmenej 50 Kčs
b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi100 Kčs

Poznámky:

1. Z návrhu na zmierovacie konanie sa poplatok neplatí.

2. Zmierom sa rozumie zmier schválený súdom podľa § 67 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Položka 8:

Z návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru100 Kčs

Poznámky k položkám 7 a 8:

1. Poznámky k položke 6 pod č. 2 a 3 platia primerane aj pre tieto položky.

2. Zmierom sa rozumie aj zmier podľa § 99 Občianskeho súdneho poriadku.

Položka 9:

Za pomoc súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa § 260 Občianskeho
súdneho poriadku (okrem pomoci pred vymáhaním výživného)
30 Kčs

Položka 10:

Z návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia
a) z vymáhaného nároku 2 %
najmenej 50 Kčs
b) ak nemožno vamáhaný nárok oceniť peniazmi150 Kčs

Poznámky:

1. Ak sa spojí v návrhu na základe toho istého vykonateľného rozhodnutia výkon rozhodnutia niekoľkými spôsobmi, zaplatí sa súčet príslušných poplatkov znížený o jednu štvrtinu.

2. Z návrhu na druhé a ďalšie nariadenie výkonu rozhodnutia na základe toho istého vykonateľného rozhodnutia proti tomu istému účastníkovi sa zaplatia tri štvrtiny príslušných poplatkov.

3. Návrhy na zastavenie výkonu rozhodnutí alebo ich odklad a odvolania vo veci výkonu rozhodnutí poplatku nepodliehajú.

Poznámka k položkám 1, 2, 3, 5, 6 a 10:

Ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania alebo v dôsledku sťažnosti pre porušenie zákona, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu prvého stupňa neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok z odvolania zaplatil.

Poznámka k položkám 1, 7 a 10:

Pevný poplatok podľa sadzby uvedenj pod písmenom b) položiek sa platí aj vtedy, keď sa konanie týka užívania či vypratania bytu alebo inej miestnosti.

Položka 11:

Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie2 %
najmenej 100 Kčs

Položka 12:

Z prvého dožiadania rozhodcov v rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku
o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie v tomto konaní
a) z hodnoty predmetu konania2 %
najmenej 50 Kčs
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi100 Kčs

Poznámky:

1. Z druhého a ďalšieho dožiadania alebo návrhu sa poplatky neplatia.

2. Ak sa spojí dožiadanie o vykonanie úkonu súdom s návrhom na predbežné opatrenie, platí sa poplatok len raz.

Položka 13:

Za zápis do podnikového registra
a) z návrhu na zápis organizácie alebo zmeny týkajúcej sa organizácie alebo odštepného závodu, koncernovej
účelovej organizácie alebo koncernového podniku a na iný zápis, ak nie je ďalej ustanovené inak.
120 Kčs
b) z návrhu na zápis alebo výmaz osôb oprávnených za organizáciu konať a za ňu podpisovať, včítane
prokuristov a likvidátorov, za každú osobu
120 Kčs
c) z návrhu na zápis zmeny bydliska osôb uvedených pod písmenom b)40 Kčs

Poznámky:

1. Ak je v jednom návrhu na zápis do podnikového registra zahrnutých viac návrhov, spoplatňuje sa návrh tak, že sa položky uvedené pod písmenami a), b) a c) spočítajú.

2. Ak sa navrhuje v jedinom návrhu zápis zmeny stanov v niekoľkých smeroch, spoplatní sa návrh jediným poplatkom uvedeným pod písmenom a).

3. Ak sa má vykonať zápis do podnikového registra na súde príslušnom pre organizáciu a zápis na súde príslušnom pre odštepný závod alebo koncernovú účelovú organizáciu alebo koncernový podnik, ktorých sídlo je mimo obvodu súdu príslušného pre organizáciu, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre organizáciu.

4. Ak navrhovateľ vzal na zápis do podnikového registra späť pred jeho vykonaním, poplatok sa vráti.

5. Odvolania vo veciach podnikového registra poplatku nepodliehajú.

Položka 14:

Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z listín, zápisníc a iných súdnych spisov a za vyhotovenierovnopisu
podania a ich príloh, na predloženie ktorých bol účastník márne vyzvaný, za každú začatú stranu rovnopisu
10 Kčs

Poznámka:

Poplatku nepodlieha odpis zápisnice o pojednávaní súdu, vyhotovený prieklepom bez záhlavia a bez overenia.

Položka 15:

Za vyhotovenie úradného vysvedčenia o skutočnostiach známych zo spisov, za výpis, osvedčenie, odpis
z podnikového registra, za každú začatú stranu prvopisu
10 Kčs

Položka 16:

Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu40 Kčs

Poznámka:

Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov.

Položka 17:

Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine10 Kčs

Položka 18:

Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo kópia sa overuje,
- v slovenskom alebo českom jazyku10 Kčs
- v inom jazyku20 Kčs

Poznámky:

1. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie notárskych poplatkov alebo na účely evidencie nehnuteľností. Na týchto odpisoch musí však byť vyznačený účel, na ktorý boli vyhotovené.

2. Československí občania maďarskej, německej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti platia za overenie odpisu alebo kópie listiny spísanej v jazyku svojej národnosti v rovnakej výške, v akej sa platí za overenie odpisu alebo kópie listiny v slovenskom alebo českom jazyku, pokiaľ k overeniu dôjde v oblasti obývanej príslušnou národnosťou.

Položka 19:

Za zaslanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich žiadateľ nahliadol30 Kčs

Poznámka:

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie aj vtedy, keď žiadateľom je účastník, ktorý zaplatil poplatok z návrhu na začatie konania.

Položka 20:

Za spísanie návrhu na začatie konania alebo za spísanie odvolania proti rozhodnutiu do zápisnice
a) vo veciach majetkových nárokov oceniteľných peniazmi pri cene predmetov konania
do 500 Kčs40 Kčs
nad 500 Kčs do 1000 Kčs60 Kčs
nad 1000 Kčs do 2000 Kčs100 Kčs
nad 2000 Kčs do 3000 Kčs120 Kčs
nad 3000 Kčs do 4000 Kčs160 Kčs
nad 4000 Kčs do 5000 Kčs200 Kčs
nad 5000 Kčs do 7000 Kčs280 Kčs
nad 7000 Kčs do 10 000 Kčs320 Kčs
a za každých ďalších začatých 1000 Kčso 10 Kčs viac
b) vo veciach rozvodu alebo neplatnosti manželstva alebo zistenia, či tu manželstvo je alebo nie je180 Kčs
c) vo veciach uznania rozhodnutí orgánov cudzieho štátu v manželských veciach240 Kčs
d) vo veciach ochrany osobnosti120 Kčs
e) vo veciach osobného úžívania bytov, iných miestností a pozemkov, prenechania bytu alebo inej miestnosti
v rodinnom domčeku, prenechania časti bytu, prenechania nehnuteľností na dočasné užívanie
100 Kčs
f) vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov300 Kčs
g) v iných veciach, ktoré nie sú oceniteľné peniazmi120 Kčs

Poznámka:

Poplatok sa vyberie po spísaní zápisnice.

Položka 21:

Z návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti50 Kčs

Poznámka:

Poznámka uvedená k položke 19 platí aj pre túto položku.

II. Poplatky za úkony správy súdov

Položka 22:

Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu správneho rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu
alebo výpisu zo správnych záznamov, zápisníc a správnych spisov vedených súdom
10 Kčs

III. Poplatky za úkony prokuratúry

Položka 23:

Za výpis z registra trestov (aj negatívny)15 Kčs

Poznámka:

Od poplatku vyberaného podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy všetkých stupňov, ak výpis z registra trestov je potrebný na kádrové účely. Účel, na ktorý je výpis požadovaný, musí byť v žiadosti i vo výpise zreteľne vyznačený.

Poznámky pod čiarou

1) § 18a a 102 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 45/1983 Zb.).