Nariadenie vlády č. 7/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami

Čiastka 2/1984
Platnosť od 14.02.1984
Účinnosť od 14.02.1984

OBSAH

7

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 10. februára 1984,

ktorým sa upravuje splatnosť dodatkového odvodu za rok 1983 niektorými poľnohospodárskymi organizáciami

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


§ 1

Dodatkový odvod za prekročenie záväzného limitu odberu motorovej a vykurovacej nafty v kalendárnom roku 1983, ktorý sú povinné odvádzať organizácie podliehajúce dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani,1) je splatný najneskoršie do 15. marca 1984.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.