Redakčné oznámenie č. 47/1984 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 9/1984
Platnosť od 30.05.1984 do31.03.2005
Zrušený 36/2005 Z. z.

47

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone o rodine č. 66/1983 Zb. - úplnom znení, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom z 10. novembra 1982 č. 132 Zb.

V slovenskom vydaní Zbierky zákonov v § 86 ods. 3 zákona o rodine č. 66/1983 Zb. (úplné znenie) sa s odvolaním na redakčné oznámenie č. 78/1964 Zb. opravuje tlačová chyba, takže tento odsek správne znie: „(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.“.

Redakcia