Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení 356/2019 Z. z.
01.01.2020 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 6/2019 Z. z.
01.01.2020 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení , 230/2019 Z. z.
01.01.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 356/2019 Z. z., 234/2019 Z. z.
01.01.2020 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 233/2019 Z. z.
01.01.2020 18/1996 Z. z. Zákon o cenách
v znení , 112/2019 Z. z.
01.01.2020 87/1996 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
v znení , 287/2019 Z. z.
01.01.2020 88/1996 Z. z. Vyhláška o cenách špeciálnej techniky
v znení , 288/2019 Z. z.
01.01.2020 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 319/2019 Z. z.
01.01.2020 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 234/2019 Z. z.
01.01.2020 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 314/2019 Z. z.
01.01.2020 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 6/2019 Z. z.
01.01.2020 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 242/2019 Z. z.
01.01.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 319/2019 Z. z.
01.01.2020 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 319/2019 Z. z.
01.01.2020 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní
v znení , 310/2019 Z. z.
01.01.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 321/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 105/2019 Z. z.
01.01.2020 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 388/2018 Z. z.
01.01.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 319/2019 Z. z., 316/2019 Z. z., 315/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 233/2019 Z. z., 228/2019 Z. z.
01.01.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 234/2019 Z. z., 231/2019 Z. z.
01.01.2020 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 318/2019 Z. z., 317/2019 Z. z., 369/2018 Z. z.
01.01.2020 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení , 232/2019 Z. z., 66/2019 Z. z.
01.01.2020 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 372/2018 Z. z.
01.01.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 231/2019 Z. z., 374/2018 Z. z.
01.01.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 231/2019 Z. z., 374/2018 Z. z.
01.01.2020 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 321/2019 Z. z., 310/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 351/2018 Z. z.
01.01.2020 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 231/2019 Z. z., 177/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
01.01.2020 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 318/2013 Z. z.
01.01.2020 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 356/2019 Z. z.
01.01.2020 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení , 320/2019 Z. z.
01.01.2020 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 231/2019 Z. z., 6/2019 Z. z.
01.01.2020 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 355/2019 Z. z.
01.01.2020 274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom
v znení , 229/2019 Z. z.
01.01.2020 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení , 55/2019 Z. z.
01.01.2020 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 280/2019 Z. z.
01.01.2020 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 304/2019 Z. z.
01.01.2020 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 106/2018 Z. z.
01.01.2020 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 214/2018 Z. z.
01.01.2020 286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
v znení , 210/2019 Z. z.
01.01.2020 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 309/2018 Z. z.
01.01.2020 490/2009 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a biometánu
v znení , 291/2019 Z. z.
01.01.2020 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 146/2019 Z. z., 55/2019 Z. z.
01.01.2020 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 312/2019 Z. z.
01.01.2020 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 214/2018 Z. z.
01.01.2020 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení , 230/2019 Z. z.
01.01.2020 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 343/2019 Z. z.
01.01.2020 373/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie
v znení , 216/2017 Z. z.
01.01.2020 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 310/2019 Z. z.
01.01.2020 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 309/2018 Z. z.
01.01.2020 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
v znení , 309/2018 Z. z.
01.01.2020 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
v znení , 314/2019 Z. z.
01.01.2020 442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
v znení , 305/2019 Z. z.
01.01.2020 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 230/2019 Z. z.
01.01.2020 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 374/2018 Z. z.
01.01.2020 218/2013 Z. z. Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov
v znení , 235/2019 Z. z.
01.01.2020 284/2013 Z. z. Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
v znení , 348/2019 Z. z.
01.01.2020 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 211/2019 Z. z.
01.01.2020 318/2013 Z. z. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2020 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 214/2018 Z. z.
01.01.2020 40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii
v znení , 304/2019 Z. z.
01.01.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 302/2019 Z. z.
01.01.2020 112/2015 Z. z. Zákon o príspevku športovému reprezentantovi
v znení , 310/2019 Z. z., 228/2019 Z. z.
01.01.2020 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 319/2019 Z. z.
01.01.2020 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 112/2018 Z. z.
01.01.2020 359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
v znení , 305/2019 Z. z.
01.01.2020 387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
v znení , 106/2018 Z. z.
01.01.2020 410/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
v znení , 49/2019 Z. z.
01.01.2020 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení , 359/2019 Z. z.
01.01.2020 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 310/2019 Z. z.
01.01.2020 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie
v znení , 214/2018 Z. z.
01.01.2020 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení , 309/2019 Z. z., 178/2019 Z. z.
01.01.2020 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 319/2019 Z. z.
01.01.2020 216/2017 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.01.2020 250/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
v znení , 358/2019 Z. z.
01.01.2020 274/2017 Z. z. Zákon o obetiach trestných činov
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 304/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
v znení , 349/2019 Z. z.
01.01.2020 351/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.01.2020 103/2018 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
01.01.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
01.01.2020 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
01.01.2020 113/2018 Z. z. Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
v znení , 355/2019 Z. z.
01.01.2020 214/2018 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve
01.01.2020 295/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 182/2019 Z. z.
01.01.2020 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
01.01.2020 309/2018 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.01.2020 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.01.2020 369/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2020 372/2018 Z. z. Novela zákona o finančnej kontrole a audite
01.01.2020 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.01.2020 388/2018 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 338/2019 Z. z.
01.01.2020 389/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
01.01.2020 6/2019 Z. z. Novela zákona o Policajnom zbore a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2020 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
v znení , 319/2019 Z. z.
01.01.2020 49/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
01.01.2020 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach
01.01.2020 112/2019 Z. z. Novela zákona o cenách
01.01.2020 146/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
01.01.2020 178/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
01.01.2020 182/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2020 210/2019 Z. z. Novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd
01.01.2020 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.01.2020 242/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
01.01.2020 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
01.01.2020 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2020 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.01.2020 309/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
01.01.2020 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
01.01.2020 312/2019 Z. z. Novela zákona o rodičovskom príspevku
01.01.2020 343/2019 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
01.01.2020 359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
01.01.2020 360/2019 Z. z. Novela zákona o podpore práce s mládežou
01.01.2020 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
01.01.2020 363/2019 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
02.01.2020 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu