Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení 371/2019 Z. z.356/2019 Z. z.
01.01.2020 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 390/2019 Z. z., 384/2019 Z. z.
01.01.2020 78/1992 Zb. Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
v znení , 369/2019 Z. z.
01.01.2020 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení , 359/2019 Z. z.
01.01.2020 39/1993 Z. z. Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade SR
v znení , 470/2019 Z. z.
01.01.2020 83/1993 Z. z. Vyhláška o štátnych prírodných rezerváciách
v znení , 543/2002 Z. z.
01.01.2020 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 471/2019 Z. z.
01.01.2020 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 6/2019 Z. z.
01.01.2020 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení , 230/2019 Z. z.
01.01.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 364/2019 Z. z., 356/2019 Z. z., 234/2019 Z. z.
01.01.2020 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 420/2019 Z. z., 233/2019 Z. z.
01.01.2020 10/1996 Z. z. Zákon o kontrole v štátnej správe
v znení , 373/2019 Z. z.
01.01.2020 18/1996 Z. z. Zákon o cenách
v znení , 112/2019 Z. z.
01.01.2020 87/1996 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
v znení , 287/2019 Z. z.
01.01.2020 88/1996 Z. z. Vyhláška o cenách špeciálnej techniky
v znení , 288/2019 Z. z.
01.01.2020 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 319/2019 Z. z.
01.01.2020 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 372/2019 Z. z.
01.01.2020 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 234/2019 Z. z.
01.01.2020 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 314/2019 Z. z.
01.01.2020 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 473/2019 Z. z.
01.01.2020 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 397/2019 Z. z.
01.01.2020 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
v znení , 6/2019 Z. z.
01.01.2020 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 242/2019 Z. z.
01.01.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 380/2019 Z. z., 375/2019 Z. z., 319/2019 Z. z.
01.01.2020 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 466/2019 Z. z., 319/2019 Z. z.
01.01.2020 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 371/2019 Z. z.
01.01.2020 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 470/2019 Z. z.
01.01.2020 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní
v znení , 310/2019 Z. z.
01.01.2020 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
v znení , 477/2019 Z. z.
01.01.2020 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 466/2019 Z. z.
01.01.2020 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 363/2019 Z. z.
01.01.2020 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 356/2019 Z. z.
01.01.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 467/2019 Z. z., 466/2019 Z. z., 382/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 321/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 105/2019 Z. z.
01.01.2020 548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii
v znení , 397/2019 Z. z.
01.01.2020 549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch
v znení , 396/2019 Z. z.
01.01.2020 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 470/2019 Z. z.
01.01.2020 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 470/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 388/2018 Z. z.
01.01.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 462/2019 Z. z., 319/2019 Z. z., 316/2019 Z. z., 315/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 233/2019 Z. z., 228/2019 Z. z.
01.01.2020 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 381/2019 Z. z.
01.01.2020 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 381/2019 Z. z.
01.01.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 374/2019 Z. z.
01.01.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 234/2019 Z. z., 231/2019 Z. z.
01.01.2020 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 362/2019 Z. z.
01.01.2020 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 368/2019 Z. z., 318/2019 Z. z., 317/2019 Z. z., 369/2018 Z. z.
01.01.2020 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení , 469/2019 Z. z., 232/2019 Z. z., 66/2019 Z. z.
01.01.2020 442/2004 Z. z. Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov SR
v znení , 359/2019 Z. z.
01.01.2020 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 372/2018 Z. z.
01.01.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 398/2019 Z. z., 383/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 374/2018 Z. z.
01.01.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 398/2019 Z. z., 383/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 374/2018 Z. z.
01.01.2020 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 321/2019 Z. z., 310/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 351/2018 Z. z.
01.01.2020 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 398/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 177/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
01.01.2020 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 369/2019 Z. z.
01.01.2020 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 318/2013 Z. z.
01.01.2020 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 390/2019 Z. z.
01.01.2020 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 356/2019 Z. z.
01.01.2020 82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení , 320/2019 Z. z.
01.01.2020 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 474/2019 Z. z., 420/2019 Z. z.
01.01.2020 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 231/2019 Z. z., 6/2019 Z. z.
01.01.2020 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 355/2019 Z. z.
01.01.2020 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 407/2019 Z. z.
01.01.2020 618/2005 Z. z. Vyhláška o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
v znení , 408/2019 Z. z.
01.01.2020 52/2006 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti
v znení , 410/2019 Z. z.
01.01.2020 274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom
v znení , 229/2019 Z. z.
01.01.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 475/2019 Z. z.
01.01.2020 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení , 55/2019 Z. z.
01.01.2020 609/2007 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
v znení , 362/2019 Z. z.
01.01.2020 663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
v znení , 375/2019 Z. z.
01.01.2020 201/2008 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom
v znení , 420/2019 Z. z.
01.01.2020 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 381/2019 Z. z.
01.01.2020 282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou
v znení , 360/2019 Z. z.
01.01.2020 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 369/2019 Z. z.
01.01.2020 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 280/2019 Z. z.
01.01.2020 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 304/2019 Z. z.
01.01.2020 585/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii prenosných ochorení
v znení , 442/2019 Z. z.
01.01.2020 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 106/2018 Z. z.
01.01.2020 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 214/2018 Z. z.
01.01.2020 286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
v znení , 210/2019 Z. z.
01.01.2020 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 362/2019 Z. z., 309/2018 Z. z.
01.01.2020 490/2009 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a biometánu
v znení , 291/2019 Z. z.
01.01.2020 505/2009 Z. z. Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody
v znení , 365/2019 Z. z.
01.01.2020 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 146/2019 Z. z., 55/2019 Z. z.
01.01.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 369/2019 Z. z.
01.01.2020 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 312/2019 Z. z.
01.01.2020 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 399/2019 Z. z.
01.01.2020 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 214/2018 Z. z.
01.01.2020 131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve
v znení , 398/2019 Z. z.
01.01.2020 282/2010 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
v znení , 452/2019 Z. z.
01.01.2020 419/2010 Z. z. Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
v znení , 434/2019 Z. z.
01.01.2020 434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
v znení , 464/2019 Z. z.
01.01.2020 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení , 230/2019 Z. z.
01.01.2020 183/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
v znení , 396/2019 Z. z.
01.01.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 383/2019 Z. z.
01.01.2020 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 343/2019 Z. z.
01.01.2020 373/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie
v znení , 216/2017 Z. z.
01.01.2020 384/2011 Z. z. Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
v znení , 463/2019 Z. z.
01.01.2020 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 310/2019 Z. z.
01.01.2020 406/2011 Z. z. Zákon o dobrovoľníctve
v znení , 360/2019 Z. z.
01.01.2020 533/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii
v znení , 396/2019 Z. z.
01.01.2020 549/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
v znení , 396/2019 Z. z.
01.01.2020 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 473/2019 Z. z.
01.01.2020 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 309/2018 Z. z.
01.01.2020 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
v znení , 309/2018 Z. z.
01.01.2020 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
v znení , 314/2019 Z. z.
01.01.2020 442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
v znení , 305/2019 Z. z.
01.01.2020 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 465/2019 Z. z., 230/2019 Z. z.
01.01.2020 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 374/2018 Z. z.
01.01.2020 161/2013 Z. z. Zákon o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii
v znení , 396/2019 Z. z.
01.01.2020 218/2013 Z. z. Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov
v znení , 235/2019 Z. z.
01.01.2020 284/2013 Z. z. Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
v znení , 348/2019 Z. z.
01.01.2020 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 211/2019 Z. z.
01.01.2020 318/2013 Z. z. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2020 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 462/2013 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 370/2019 Z. z.
01.01.2020 475/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
v znení , 422/2019 Z. z.
01.01.2020 361/2014 Z. z. Zákon o dani z motorových vozidiel
v znení , 364/2019 Z. z.
01.01.2020 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 214/2018 Z. z.
01.01.2020 40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii
v znení , 304/2019 Z. z.
01.01.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 460/2019 Z. z., 302/2019 Z. z.
01.01.2020 112/2015 Z. z. Zákon o príspevku športovému reprezentantovi
v znení , 228/2019 Z. z.
01.01.2020 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 477/2019 Z. z., 319/2019 Z. z.
01.01.2020 323/2015 Z. z. Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 374/2019 Z. z.
01.01.2020 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 112/2018 Z. z.
01.01.2020 359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
v znení , 305/2019 Z. z.
01.01.2020 378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave
v znení , 477/2019 Z. z.
01.01.2020 387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
v znení , 106/2018 Z. z.
01.01.2020 410/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
v znení , 49/2019 Z. z.
01.01.2020 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení , 359/2019 Z. z.
01.01.2020 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 310/2019 Z. z.
01.01.2020 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie
v znení , 214/2018 Z. z.
01.01.2020 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 474/2019 Z. z.
01.01.2020 316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ
v znení , 396/2019 Z. z.
01.01.2020 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení , 309/2019 Z. z., 178/2019 Z. z.
01.01.2020 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 470/2019 Z. z., 397/2019 Z. z., 319/2019 Z. z.
01.01.2020 127/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
v znení , 507/2019 Z. z.
01.01.2020 128/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov
v znení , 506/2019 Z. z.
01.01.2020 132/2017 Z. z. Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
v znení , 454/2019 Z. z.
01.01.2020 136/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
v znení , 504/2019 Z. z.
01.01.2020 216/2017 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.01.2020 250/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
v znení , 358/2019 Z. z.
01.01.2020 274/2017 Z. z. Zákon o obetiach trestných činov
v znení , 231/2019 Z. z.
01.01.2020 304/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
v znení , 349/2019 Z. z.
01.01.2020 351/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.01.2020 57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci
v znení , 399/2019 Z. z.
01.01.2020 103/2018 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
01.01.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 364/2019 Z. z.
01.01.2020 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
v znení , 374/2019 Z. z.
01.01.2020 113/2018 Z. z. Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
v znení , 355/2019 Z. z.
01.01.2020 131/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
v znení , 418/2019 Z. z.
01.01.2020 132/2018 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
v znení , 498/2019 Z. z.
01.01.2020 134/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 499/2019 Z. z.
01.01.2020 135/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
v znení , 424/2019 Z. z.
01.01.2020 137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
v znení , 423/2019 Z. z.
01.01.2020 138/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
v znení , 425/2019 Z. z.
01.01.2020 139/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
v znení , 426/2019 Z. z.
01.01.2020 188/2018 Z. z. Vyhláška o spotrebiteľskom balení
v znení , 433/2019 Z. z.
01.01.2020 214/2018 Z. z. Novela zákona o poisťovníctve
01.01.2020 305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
01.01.2020 309/2018 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.01.2020 317/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 466/2019 Z. z.
01.01.2020 318/2018 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 370/2019 Z. z.
01.01.2020 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.01.2020 369/2018 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2020 372/2018 Z. z. Novela zákona o finančnej kontrole a audite
01.01.2020 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.01.2020 388/2018 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 338/2019 Z. z.
01.01.2020 389/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
01.01.2020 396/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
v znení , 455/2019 Z. z.
01.01.2020 6/2019 Z. z. Novela zákona o Policajnom zbore a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2020 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
v znení , 319/2019 Z. z.
01.01.2020 49/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
01.01.2020 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach
01.01.2020 112/2019 Z. z. Novela zákona o cenách
01.01.2020 146/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
01.01.2020 178/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
01.01.2020 210/2019 Z. z. Novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd
01.01.2020 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.01.2020 242/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
01.01.2020 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
01.01.2020 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2020 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.01.2020 309/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
01.01.2020 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
01.01.2020 312/2019 Z. z. Novela zákona o rodičovskom príspevku
01.01.2020 343/2019 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
01.01.2020 359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
01.01.2020 360/2019 Z. z. Novela zákona o podpore práce s mládežou
01.01.2020 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
01.01.2020 363/2019 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
01.01.2020 380/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
01.01.2020 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
02.01.2020 112/2015 Z. z. Zákon o príspevku športovému reprezentantovi
v znení , 310/2019 Z. z.
02.01.2020 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
15.01.2020 341/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma liečivých a minerálnych zdrojov v Martine
v znení , 3/2020 Z. z.
15.01.2020 114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
v znení , 4/2020 Z. z.
17.01.2020 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive
v znení , 376/2019 Z. z.
17.01.2020 64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
v znení , 376/2019 Z. z.