Vyhláška č. 3/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky č. 265/2018 Z. z.

Platnosť od 10.01.2020
Účinnosť od 15.01.2020

OBSAH

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. decembra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky č. 265/2018 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 341/2010 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V MARTINE

“.

2. V prílohe č. 3 sa slová

„Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť.

Vzhľadom na situovanie prírodných minerálnych zdrojov je hranica ochranného pásma I. stupňa vedená po umelých hraniciach parciel. Západnú hranicu ochranného pásma I. stupňa tvorí pravý breh rieky Turiec od cestného mostu cez rieku smerom južným proti toku rieky v dĺžke 180 m. Južnú hranicu tvorí spojnica pravého brehu rieky Turiec cez železničnú trať a cestu vedúcu pozdĺž areálu plniarne (ulica Kozmonautov) vo vzdialenosti 100 m južne od vrtu BJ-2 v dĺžke 360 m. Východná hranica vedie popri ceste I/65 (Jilemnického ulica) v dĺžke 410 m. Severnú hranicu tvorí spojnica v dĺžke 300 m cez cestu Kozmonautov a železničnú trať k ulici Pltníky a pokračuje pozdĺž tejto ulice v dĺžke 276 m.

Ochranné pásmo I. stupňa vytýčené lomovými bodmi 1 až 8 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach JTSK

Číslo boduX (m)Y (m)
1430 912,8481 188 437,478
2430 892,3351 188 500,637
3430 901,2701 188 559,281
4430 547,8461 188 658,947
5430 445,8481 188 414,018
6430 740,6941 188 299,026
7430 789,9491 188 375,411
8430 844,5871 188 410,648

nahrádzajú slovami

„Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Martine je vyznačené na mapovom podklade katastrálnej mapy.

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť.

Vzhľadom na situovanie prírodných minerálnych zdrojov je hranica ochranného pásma I. stupňa vedená po hraniciach parciel. Južnú hranicu ochranného pásma I. stupňa tvorí spojnica lomových bodov 1 až 6. Z lomového bodu 1 vedie po severných hraniciach pozemkov parc. č. 508/1, 508/331, 508/332 v k. ú. Záturčie naprieč pozemkom parc. č. 1348/1 v k. ú. Záturčie (naprieč ulicou Kozmonautov) do lomového bodu 2 v dĺžke 200,7 m. Následne sa v úseku dlhom 36,8 m stáča kolmo na sever popri východnej hranici pozemku parc. č. 1348/1 v k. ú. Záturčie do lomového bodu 3, ktorý je situovaný v juhovýchodnom rohu pozemku parc. č. 502/689 v k. ú. Záturčie. Z lomového bodu 3 pokračuje smerom na západ do lomového bodu 4 po južných hraniciach pozemkov parc. č. 502/689, 502/688, 502/685, 502/5 v k. ú. Záturčie (resp. po severnej hranici pozemku parc. č. 502/4 v k. ú. Záturčie) v dĺžke 58,7 m. V lomovom bode 4 sa stáča smerom na juh po východnej hranici pozemku parc. č. 502/691 v k. ú. Záturčie v úseku dlhom 29 m do lomového bodu 5. Ďalej pokračuje západným smerom v dĺžke 60 m po južných hraniciach pozemkov parc. č. 502/691, 502/692, 502/694, 502/695, 502/696, 502/699, 502/713 v k. ú. Záturčie do lomového bodu 6.

Spojnica lomových bodov 6 až 12 predstavuje západnú hranicu ochranného pásma I. stupňa, pričom kopíruje železničnú trať Martin – Vrútky. Z lomového bodu 6 vedie severovýchodným smerom po západných hraniciach pozemku parc. č. 502/650 v k. ú. Záturčie v úseku dlhom 189,9 m do lomového bodu 7. Z lomového bodu 7 pokračuje východným smerom po severnej hranici pozemku parc. č. 502/650 v k. ú. Záturčie v dĺžke 11,8 m do lomového bodu 8, z ktorého pokračuje smerom na sever do lomového bodu 9 v dĺžke 13,4 m po západnej hranici pozemku parc. č. 1320 v k. ú. Záturčie. Ďalej vedie západným smerom v dĺžke 7,4 m po južnej hranici pozemku parc. č. 1008 v k. ú. Priekopa do lomového bodu 10, v ktorom sa stáča smerom na severovýchod do lomových bodov 11 a 12 v úseku dlhom 271,2 m po západných hraniciach pozemkov parc. č. 1008, 1007, 1001 v k. ú. Priekopa, Martin.

Severnú hranicu ochranného pásma I. stupňa tvorí spojnica lomových bodov 12 až 16. Z lomového bodu 12 vedie severovýchodným smerom po severnej hranici pozemku parc. č. 1001 v k. ú. Priekopa, Martin v dĺžke 10,1 m do lomového bodu 13, z ktorého pokračuje smerom na juh po východnej hranici pozemku parc. č. 1001 v k. ú. Priekopa, Martin v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 14 (ako aj pozdĺž ulice Kozmonautov, t. j. západná strana pozemku parc. č. 3380 v k. ú. Priekopa, Martin). Z lomového bodu 14 prechádza naprieč pozemkom parc. č. 3380 v k. ú. Priekopa, Martin (t. j. naprieč ulicou Kozmonautov) a pokračuje po severnej hranici pozemku parc. č. 3079/1 v k. ú. Priekopa, Martin v úseku dlhom 94,8 m do lomového bodu 15. Z lomového bodu 15 lemuje severné hranice pozemkov parc. č. 3079/2, 3078/6, 3078/3, 3078/4, 3078/5 v k. ú. Priekopa, Martin v dĺžke 159,3 m k lomovému bodu 16.

Východnú hranicu ochranného pásma I. stupňa predstavuje spojnica lomových bodov 16, 17 a 1, pričom kopíruje cestu I/65 (Jilemnického ulica). V lomovom bode 16 sa stáča juhozápadným smerom po východných hraniciach pozemkov parc. č. 3078/5, 3078/4, 3078/3, 3367/3, 3076/2, 3367/2 v k. ú. Priekopa, Martin v úseku dlhom 227,8 m do lomového bodu 17. Z lomového bodu 17 sa popri východných okrajoch pozemkov parc. č. 508/349, 508/348, 508/2, 508/330 v k. ú. Záturčie v dĺžke 190,2 m napája na lomový bod 1.

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov vytýčené lomovými bodmi 1 až 17 zameranými v súradnicovom systéme S-JTSK

Číslo boduX [m]Y [m]Číslo boduX [m]Y [m]
11 188 729,55430 578,54101 188 435,57430 782,89
21 188 661,80430 767,13111 188 420,88430 780,09
31 188 627,77430 753,19121 188 162,19430 650,98
41 188 610,42430 809,18131 188 161,62430 640,92
51 188 637,88430 818,10141 188 254,21430 661,18
61 188 618,01430 874,12151 188 290,93430 576,97
71 188 448,01430 789,41161 188 340,46430 425,63
81 188 450,37430 777,83171 188 553,11430 507,41
91 188 437,12430 775,63
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2020.


Andrea Kalavská v. r.