Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2020 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení 471/2019 Z. z.
01.03.2020 532/2002 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na výstavbu a stavby osôb s obmedzeným pohybom
v znení , 34/2020 Z. z.
01.03.2020 199/2005 Z. z. Nariadenie o opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
v znení , 21/2020 Z. z.
01.03.2020 143/2012 Z. z. Vyhláška o chove nebezpečných živočíchov
v znení , 417/2019 Z. z.
01.03.2020 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 203/2019 Z. z.
01.03.2020 244/2016 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia
v znení , 32/2020 Z. z.
01.03.2020 330/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
v znení , 33/2020 Z. z.
01.03.2020 203/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.03.2020 471/2019 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
10.03.2020 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 378/2019 Z. z.
10.03.2020 364/2012 Z. z. Vyhláška o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 35/2020 Z. z.
19.03.2020 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 47/2020 Z. z.
20.03.2020 538/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
v znení , 50/2020 Z. z.
25.03.2020 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 56/2020 Z. z.
27.03.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 63/2020 Z. z.
27.03.2020 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 62/2020 Z. z.
27.03.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 63/2020 Z. z.
27.03.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 63/2020 Z. z.
27.03.2020 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 62/2020 Z. z.
27.03.2020 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 63/2020 Z. z.
27.03.2020 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 62/2020 Z. z.
27.03.2020 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 62/2020 Z. z.