Nariadenie vlády č. 282/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

Čiastka 110/2010
Platnosť od 24.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010

282

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júna 2010,

ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Prahové hodnoty sa ustanovujú na účely hodnotenia chemického stavu útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd. Prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia sú uvedené v prílohe č. 1. Prahové hodnoty pre synteticky vyrábané organické látky uvedené v prílohe č. 1 časť C sú ustanovené na celoštátnej úrovni a sú jednotné pre všetky útvary podzemných vôd.

(2) Zoznam útvarov podzemných vôd je uvedený v prílohe č. 2.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

Prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia v mg/l

A. Prahové hodnoty pre útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

Číslo útvaruArzén
As
Kadmium
Cd
Olovo
Pb
Ortuť
Hg
Amoniak
NH4
Chloridy
Cl
Sírany
SO4
Sodík
Na
Fluoridy
F
Železo
Fe
Mangán
Mn
Chrómcelk
Crc
Meď
Cu
Selén
Se
SK1000100P0,0060,0020,00750,00070,2756,3158,4103,450,80,130,030,02550,5010,0055
SK1000200P0,0060,0020,00650,00070,25560,75148,9105,750,7550,1250,030,02550,5010,0055
SK1000300P0,0060,0020,0070,000750,2662,3157,6104,450,850,1350,030,0260,5020,006
SK1000400P0,0060,001850,00650,00060,27565,3164,35107,20,80,1350,030,02550,50050,0055
SK1000500P0,00550,001850,0070,000550,27563,8160,975105,8250,7750,1350,030,0260,50350,0055
SK1000600P0,00650,0020,010,000750,451,35135,35103,7510,20,050,02650,50250,0055
SK1000700P0,0070,001850,0060,000550,28559,25143,85108,60,80,1350,050,0260,5040,0055
SK1000800P0,0060,001850,00750,000550,560,65140,8119,80,80,150,050,0260,5030,0055
SK1000900P0,005250,00160,00650,00060,554,95147,9104,10,80,1250,040,0260,5020,0055
SK1001000P0,00750,0020,00750,00070,361,25151,1106,30,7750,150,0450,0260,50450,006
SK1001100P0,0060,00170,0060,00070,4564,1150,15108,750,80,20,050,0260,50350,0055
SK10012000P0,00550,0020,00750,00070,3565,55165,85108,550,80,150,050,0260,5030,006
SK10013000P0,00550,00170,00550,000550,26554,95147,9104,10,80,130,050,0260,5020,0055
SK10014000P0,005250,0020,0070,00070,28558,35171,05112,50,80,150,030,0260,50250,0055
SK10015000P0,0060,0020,0090,00070,29572,35167,351110,850,150,030,0270,5040,006
SK10016000P0,00550,00170,00550,000550,26554,95147,9104,10,90,1450,02650,02550,50150,0055

B. Prahové hodnoty pre útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

Číslo útvaruArzén
As
Kadmium
Cd
Olovo
Pb
Ortuť
Hg
Amoniak
NH4
Chloridy
Cl
Sírany
SO4
Sodík
Na
Fluoridy
F
Železo
Fe
Mangán
Mn
Chrómcelk
Crc
Meď
Cu
Selén
Se
SK20010FK0,0060,00250,0090,00070,27553,9172,157,80,850,120,070,0260,50350,0055
SK2000200P0,00550,0015250,0060,000650,27585,15216,579,050,90,1250,040,02550,5020,0055
SK200030FK0,005250,001750,0060,00060,26554,6168,453,750,850,1250,030,02550,50050,0055
SK2000400P0,0060,00250,0070,00070,2653,55138,656,150,760,1250,030,0260,5010,0055
SK2000500P0,00550,0020,0070,000550,26560,15146,154,250,850,1150,030,0260,50250,0055
SK200060KF0,005250,0015250,0060,000550,27554,714652,20,850,1250,02650,02550,50050,0055
SK2000700F0,00550,0020,0070,000550,2752,65141,351,350,7750,1150,0280,0260,50250,0055
SK200080KF0,005250,0015250,0060,00060,27552,85157,158,60,850,1250,02650,02550,50050,0055
SK200090FK0,00550,001750,0070,000550,2753,15140,354,150,7850,110,02750,0260,50150,0055
SK2001000P0,00550,001750,0060,000550,28102164,5780,750,1150,02650,0260,5010,0055
SK200110FK0,0060,0020,0060,000550,26553,1513255,50,80,120,02850,0260,50250,0055
SK200120FK0,005250,00160,0070,000550,2853,2153,0557,050,950,1250,0450,0260,5010,0055
SK2001300P0,00550,0015250,0060,000550,26551,25140,852,60,90,1250,030,02550,50050,0055
SK200140KF0,005250,001650,0060,0005250,28554,85139,1551,90,790,130,02750,0260,50150,0055
SK200150FP0,0060,001750,0060,0005250,3557,6143,160,20,850,110,030,0260,5010,0055
SK200160FK0,0060,00180,0070,000550,2851,05143540,80,1350,0290,02550,5010,0055
SK200170FP0,0060,00170,0060,0005250,2854,7147,2552,10,7850,1350,02950,0260,5020,0055
SK2001800F0,005250,0015250,0060,00060,2651,85157,1551,750,80,1250,02650,02550,50050,0055
SK200190FK0,005250,0015250,0060,000550,26558,15169,6553,750,80,1050,02650,02550,50050,0055
SK200340KF0,00550,001750,00550,000550,26551,4142,9552,30,80,1050,02650,02550,50050,0055
SK200350FK0,00550,001750,00550,000550,26550,9129,7550,90,80,1050,02650,02550,50050,0055
SK2003200P0,00750,001750,00550,000550,26558,1148,353,20,850,1350,20,02550,50050,0055
SK2003300F0,00750,001750,00550,000550,27570,05209,260,90,850,1050,030,025250,5010,0055
SK200300FK0,00550,0020,00550,000550,26551,15152,351,150,80,1050,02650,0260,50050,0055
SK2003100P0,00550,001750,0060,000550,26552,7145,3551,850,90,1050,030,02550,50050,0055
SK200280FK0,00550,0020,00550,000550,26552,95142,7553,70,80,110,02650,0260,50050,0055
SK200290FK0,010,001750,00550,000550,26551,6136,2551,70,80,110,02650,0260,50050,0055
SK200260FP0,00550,001750,0060,000550,27560,3151,658,050,850,110,030,02550,50050,0055
SK200270KF0,00550,001750,0060,000550,27551,4145,651,150,80,120,030,02550,50050,0055
SK200240FK0,00550,001750,00550,00060,26551,35141,0552,450,80,1050,02650,025250,50050,0055
SK200250KF0,00550,001750,0060,00060,26551,5140,450,950,80,110,02650,025250,50150,0055
SK200220FP0,00550,00170,00550,000550,26552,55146,3556,050,80,110,02650,02520,5010,0055
SK2002300P0,00550,00170,00550,0005050,26573,15158,476,50,90,110,030,0260,5010,006
SK200200FP0,005250,0015250,0060,00060,2651,15143,653,250,80,1050,02650,02550,50050,0055
SK2002100P0,005250,0015250,0060,000550,2653,2150,15550,80,1050,030,02550,50050,006
SK200430FK0,00550,00170,00550,000550,26552,9147,0552,850,80,120,02650,025650,50090,0055
SK200440KF0,00550,00170,00550,000550,26550,7138,4550,450,80,1050,02650,02550,50020,0055
SK2004500P0,00550,00170,0060,000550,26555151,2555,150,90,1050,06450,02540,50050,0055
SK200460KF0,00550,00170,00550,000550,26552,5152,151,250,80,1050,02650,02520,500650,0055
SK2004700P0,00550,00170,0060,000550,26552,9155,853,750,80,110,02650,02520,500650,0055
SK200480KF0,00550,00170,00550,000550,26556,75167,5552,30,80,1050,02650,02520,50050,0055
SK2004900F0,00550,00170,00550,000550,26551,6516753,250,850,1050,02650,02520,50050,0055
SK200500FK0,00550,00170,00550,000550,26552,4144,6552,60,80,110,02650,02520,50050,0055
SK200510KF0,00550,00170,0060,000550,26554167,153,850,850,1050,02650,02520,50020,0055
SK2005200P0,00550,00170,00550,000550,26576,4159,760,30,90,1250,03750,02550,5010,0055
SK2005300P0,00550,00170,00550,000550,26562,75165,0561,050,80,1250,03750,02520,50150,0055
SK200540FP0,00550,00170,00550,000550,26553156,8555,50,80,1150,02650,02520,50150,0055
SK200550FP0,00550,00170,00550,000550,26553,65153,95570,80,120,02650,02520,5020,0055
SK200560FK0,00550,001650,00550,000550,26563,4154,9556,950,80,1050,0270,02520,500250,0055
SK2005700F0,00550,00170,00550,000550,26555,85148,657,30,80,1050,030,02520,5010,0055
SK2005800P0,00550,001650,00550,000550,26576,35167,863,750,850,1050,0350,025150,50050,0055
SK200590FP0,00540,00220,0060,000550,26551,6136,9552,150,80,120,02650,02540,50070,0055

C. Prahové hodnoty pre synteticky vyrábané znečisťujúce látky

Synteticky vyrábaná látkaPrahová hodnotaJednotka
Trichlóretylén5,5μg/l
Tetrachlóretylén5,5μg/l
Benzén0,75μg/l
Dichlórbenzény187,5μg/l
1,2-dichlóretán1,65μg/l
Monochlórbenzén6,25μg/l
Polycyklické aromatické uhľovodíky0,0625μg/l
Benzo/a/pyrén0,00625μg/l
Styrén12,5μg/l
Tetrachlórmetán1,1μg/l
Toluén437,5μg/l
Xylény312,5μg/l

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

Zoznam útvarov podzemných vôd

ČASŤ A. Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

kód útvarunázov útvaruoblasť
povodia
plocha
[km2]
SK1000100PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti povodia DunajDunaj830,110
SK1000200PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia DunajDunaj518,749
SK1000600PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia DunajDunaj514,542
SK1000300PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia VáhVáh1668,112
SK1000400PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti oblasti povodia VáhVáh1943,020
SK1000500PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu a jeho prítokov severnej časti oblasti povodia VáhVáh1069,302
SK1000700PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona oblasti ­povodia HronHron723,773
SK1000800PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa oblasti povodia HronHron198,072
SK1000900PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej ­prítokov oblasti povodia HronHron111,440
SK1001100PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej ­prítokov oblasti povodia HronHron140,237
SK1001200PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov oblasti povodia HornádHornád934,295
SK1001300PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople oblasti ­povodia BodrogBodrog35,941
SK1001400PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ondavy oblasti povodia BodrogBodrog34,427
SK1001500PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov južnej časti oblasti povodia BodrogBodrog1470,868
SK1001600PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Laborca oblasti povodia BodrogBodrog33,154
SK1001000PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych sedimentov oblasti povodia Dunajec a PopradDunajec a Poprad420,759

ČASŤ B. Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

kód útvarunázov útvaruoblasť povodiaplocha
[km2]
SK200010FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia DunajDunaj179,059
SK2000200PMedzizrnové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvy oblasti povodia DunajDunaj1484,726
SK2000400PMedzizrnové podzemné vody východnej časti Viedenskej panvy oblasti povodia DunajDunaj260,924
SK2000500PMedzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy oblasti povodia DunajDunaj1043,038
SK200060KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia DunajDunaj139,149
SK2000700FPuklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma oblasti povodia DunajDunaj253,848
SK200030FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia VáhVáh222,033
SK200080KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát oblasti povodia VáhVáh311,854
SK2000900FPuklinové podzemné vody Myjavskej pahorkatiny oblasti povodia VáhVáh127,100
SK2001000PMedzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia VáhVáh6248,370
SK200110KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Považského Inovca oblasti povodia VáhVáh193,635
SK200120FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca oblasti povodia VáhVáh402,083
SK2001300PMedzizrnové podzemné vody Bánovskej kotliny oblasti povodia VáhVáh548,077
SK200140KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry oblasti povodia VáhVáh1125,987
SK200150FPPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tribeča oblasti povodia VáhVáh579,286
SK200160FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Strážovských vrchov oblasti povodia VáhVáh278,948
SK200170FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov a terciérnych sedimentov Hornonitrianskej kotliny oblasti povodia VáhVáh335,526
SK2001800FPuklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia VáhVáh4451,705
SK200190FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody pohoria Žiar oblasti povodia VáhVáh77,874
SK200200FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov oblasti povodia VáhVáh179,099
SK2002100PMedzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny oblasti povodia VáhVáh438,588
SK200240FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Malej Fatry oblasti povodia VáhVáh406,534
SK200270KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier oblasti povodia VáhVáh1006,513
SK200300FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severozápad Nízkych Tatier oblasti povodia VáhVáh295,367
SK2003200PMedzizrnové podzemné vody Oravskej kotliny oblasti povodia VáhVáh118,909
SK2003300FPuklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny Liptovskej kotliny oblasti povodia VáhVáh586,610
SK200340KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody severovýchod Nízkych Tatier oblasti povodia VáhVáh229,149
SK200350FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia VáhVáh216,813
SK200360FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severovýchod Nízkych Tatier oblasti povodia VáhVáh278,229
SK200410KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody východ Nízkych Tatier oblasti povodia VáhVáh80,493
SK200220FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia HronHron2676,943
SK2002300PMedzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny oblasti povodia HronHron2000,440
SK200250KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry oblasti povodia HronHron168,292
SK200260FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody južnej časti stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia HronHron1439,633
SK200280FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria oblasti povodia HronHron3508,818
SK200290FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južných svahov Nízkych Tatier oblasti povodia HronHron170,562
SK2003100PMedzizrnové podzemné vody Lučeneckej kotliny a západnej časti Cerovej vrchoviny oblasti povodia HronHron564,501
SK2003700PMedzizrnové podzemné vody Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny oblasti povodia HronHron810,986
SK200380FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Pokoradzskej tabule oblasti povodia HronHron61,054
SK200390KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Muránskej planiny oblasti povodia HronHron330,507
SK2004000PMedzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny oblasti povodia HronHron163,831
SK2004500PMedzizrnové podzemné vody Gemerskej pahorkatiny oblasti povodia HronHron126,385
SK200480KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu prináležiace do oblasti povodí Hron a Hornád pričlenené do oblasti povodia HronHron598,079
SK200460KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského raja a Galmusu oblasti povodia HornádHornád389,654
SK2004300FPuklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Kozích chrbtov oblasti povodia HornádHornád109,815
SK2004900FPuklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma oblasti povodia HornádHornád1648,160
SK200500FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského Rudohoria oblasti povodia HornádHornád1040,696
SK200510KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory oblasti povodia HornádHornád384,212
SK2005200PMedzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatiny oblasti povodia HornádHornád73,779
SK2005300PMedzizrnové podzemné vody Košickej kotliny oblasti povodia HornádHornád1124,018
SK200540FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov oblasti povodia HornádHornád310,556
SK200550FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov oblasti povodia BodrogBodrog344,029
SK200560FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Zemplínskeho ostrova oblasti povodia BodrogBodrog98,970
SK2005700FPuklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia BodrogBodrog4106,788
SK2005800PMedzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy oblasti povodia BodrogBodrog2299,046
SK200590FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Vihorlatu oblasti povodia BodrogBodrog455,998
SK200420FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Kozích chrbtov oblasti povodia Poprad a DunajecDunajec a Poprad72,418
SK200440KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia Dunajec a PopradDunajec a Poprad191,239
SK2004700FPuklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Dunajec a PopradDunajec a Poprad1707,204

ČASŤ C. Útvary geotermálnych vôd

kód útvarunázov útvaruOblasť
povodia*)
plocha
[km2]
SK300010FKKomárňanská vysoká kryhaDunaj249,098
SK300020FKKomárňanská okrajová kryhaDunaj312,549
SK300030FKViedenská panvaDunaj735,752
SK300040FKTrnavský zálivVáh618,546
SK300050FKPiešťanský zálivVáh234,518
SK300060FKTrenčianska kotlinaVáh81,345
SK300070FKIlavská kotlinaVáh44,108
SK300080FKŽilinská kotlinaVáh405,997
SK300090FKBánovská kotlinaVáh616,196
SK300100FKHornonitrianska kotlinaVáh312,199
SK300110FKTurčianska kotlinaVáh411,793
SK300120FKSkorušinská panvaVáh433,855
SK300130FKLiptovská kotlinaVáh604,006
SK300180PFDubnická depresiaVáh323,504
SK300240PFCentrálna depresia podunajskej panvyVáh3436,336
SK300190FKStredoslovenské neovulkanity (serozápadná časť)Hron1507,388
SK300200FKStredoslovenské neovulkanity (juhovýchodná časť)Hron720,913
SK300210FKLevická kryhaHron190,875
SK300220FKRimavská kotlina  Hron549,729
SK300250FKKomjatická depresiaHron857,056
SK300260FKHornostrhársko-trenčská prepadlinaHron157,094
SK300170FKKošická kotlinaHornád877,978
SK300140FKLevočská panva (západná a južná časť)Dunajec a Poprad +Hornád1809,369
SK300150FKLevočská panva (severovýchodná časť)Dunajec a Poprad +Hornád981,618
SK300160FKHumenský chrbátBodrog988,636
SK300230FPBeša – ČičarovceBodrog142,233

*) Pri geotermálnych štruktúrach s veľmi hlbokým obehom podzemných vôd nie je možné jednoznačné priradenie útvarov geotermálnych vôd k oblastiam povodí.