Nariadenie vlády č. 452/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

452

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Prahové hodnoty pre anorganické látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia sú uvedené v prílohe č. 1 častiach A a B. Prahové hodnoty pre vybrané organické znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 1 časti C sú ustanovené na celoštátnej úrovni a sú jednotné pre všetky útvary podzemných vôd. Na hodnotenie chemického stavu geotermálnych útvarov podzemných vôd sa namiesto prahových hodnôt používa kritérium, ktorým je stabilita chemického zloženia.“.

2. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

3. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

Prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia v mg/l

Časť A. Prahové hodnoty pre útvary podzemných vôd v kvartérnych náplavoch

Kód útvaruArzén AsKadmium CdOlovo PbOrtuť HgAmónny katión NH4+Chloridy Cl-Sírany SO42-Dusitany NO2-Fluoridy F-Fosfo-rečnany PO43-Sodík NaChróm CrMangán MnŽelezo FeMeď CuSelén Se
SK1000100P0,00600,00300,00750,00070,27131,3158,400,260,80,22103,50,0260,0300,1301,0010,006
SK1000200P0,00600,00300,00650,00070,26135,8148,900,260,80,22105,80,0260,0300,1251,0010,006
SK1000300P0,00600,00300,00700,00080,26137,3157,600,260,90,22104,50,0260,0300,1351,0020,006
SK1000400P0,00600,00290,00650,00060,28140,3164,350,260,80,22107,20,0260,0300,1351,0010,006
SK1000500P0,00550,00290,00700,00060,28131,8148,900,260,80,22105,20,0260,0300,1351,0040,006
SK1000600P0,00650,00300,01000,00080,40126,4135,350,261,00,22103,80,0270,7000,6001,0030,006
SK1000700P0,00700,00290,00600,00060,29134,3143,850,260,80,29108,60,0260,0500,1351,0040,006
SK1000800P0,00600,00290,00700,00060,90135,7140,800,260,80,24119,80,0260,1000,1501,0030,006
SK1000900P0,00530,00260,00650,00060,90130,0147,900,260,80,22104,10,0260,0400,1251,0020,006
SK1001000P0,00750,00300,00750,00070,30136,3151,100,260,80,22106,30,0260,0450,1501,0050,006
SK1001100P0,00600,00270,00600,00070,45139,1150,150,280,80,23108,80,0260,2000,2001,0040,006
SK1001200P0,00550,00300,00750,00070,35140,6165,850,260,80,23108,60,0260,1000,1501,0030,006
SK1001300P0,00550,00270,00550,00060,27130,0147,900,260,80,22104,10,0260,1000,1301,0020,006
SK1001400P0,00530,00300,00700,00070,29133,4171,050,260,80,22112,50,0260,0300,1501,0030,006
SK1001500P0,00600,00300,00900,00070,30147,4167,350,260,90,22111,00,0270,0300,1501,0040,006
SK1001600P0,00550,00270,00550,00060,27130,0147,900,260,90,22104,10,0260,0270,1451,0020,006

Časť B. Prahové hodnoty pre útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

Kód útvaruArzén AsKadmium CdOlovo PbOrtuť HgAmónny katión NH4+Chloridy Cl-Sírany SO42-Dusitany NO2-Fluoridy F-Fosfo-rečnany PO43-Sodík NaChróm CrMangán MnŽelezo FeMeď CuSelén Se
SK200010FK0,00600,00350,00900,00070,28128,9172,100,260,90,2757,80,0260,0700,1201,0040,006
SK2000200P0,00550,00250,00600,00070,28160,2216,500,260,90,2279,10,0260,0400,1251,0020,006
SK200030FK0,00530,00280,00600,00060,27129,6168,400,260,90,2553,80,0260,0300,1251,0010,006
SK2000400P0,00600,00350,00700,00070,26128,6138,600,260,80,2256,20,0260,0300,1251,0010,006
SK2000500P0,00550,00300,00700,00060,27135,2146,100,260,90,2254,30,0260,0300,1151,0030,006
SK200060KF0,00530,00250,00600,00060,28129,7146,000,260,90,2252,20,0260,0270,1251,0010,006
SK2000700F0,00550,00300,00700,00060,27127,7141,300,260,80,2251,40,0260,0280,1151,0030,006
SK200080KF0,00530,00250,00600,00060,28127,9157,100,260,90,2258,60,0260,0270,1251,0010,006
SK2000900F0,00550,00280,00700,00060,27128,2140,300,260,80,2254,20,0260,0280,1101,0020,006
SK2001000P0,00550,00280,00600,00060,28177,0164,500,260,80,2278,00,0260,0270,1151,0010,006
SK200110KF0,00600,00300,00600,00060,27128,2132,000,260,80,2255,50,0260,0290,1201,0030,006
SK200120FK0,00530,00260,00700,00060,28128,2153,100,261,00,2257,10,0260,0450,1251,0010,006
SK2001300P0,00550,00250,00600,00060,27126,3140,800,260,90,2252,60,0260,0300,1251,0010,006
SK200140KF0,00530,00270,00600,00050,29129,9139,200,260,80,2251,90,0260,0280,1301,0020,006
SK200150FK0,00600,00280,00600,00050,35132,6143,100,260,90,2260,20,0260,0300,1101,0010,006
SK200160FK0,00600,00280,00700,00060,28126,1143,000,260,80,2254,00,0260,0290,1351,0010,006
SK200170FP0,00600,00270,00600,00050,28129,7147,300,260,80,2252,10,0260,0300,1351,0020,006
SK2001800F0,00530,00250,00600,00060,26126,9157,200,260,80,2251,80,0260,0270,1251,0010,006
SK200190FK0,00530,00250,00600,00060,27133,2170,000,260,80,2253,80,0260,0270,1051,0010,006
SK200200FP0,00530,00250,00600,00060,26126,2143,600,260,80,3553,30,0260,0270,1051,0010,006
SK2002100P0,00530,00250,00600,00060,26128,2150,200,260,80,2255,00,0260,0300,1051,0010,006
SK200220FP0,00550,00270,00550,00060,27127,6146,400,260,80,3556,10,0250,0270,1101,0010,006
SK2002300P0,00550,00270,00550,00050,27148,2158,400,260,90,3076,50,0260,0300,1101,0010,006
SK200240FK0,00550,00280,00550,00060,27126,4141,100,260,80,2252,50,0250,0270,1051,0010,006
SK200250KF0,00550,00280,00600,00060,27126,5140,400,260,80,2251,00,0250,0270,1101,0020,006
SK200260FP0,00550,00280,00600,00060,28135,3151,600,260,90,3158,10,0260,0300,1101,0010,006
SK200270KF0,00550,00280,00600,00060,28126,4145,600,260,80,2251,20,0260,0300,1201,0010,006
SK200280FK0,00550,00300,00550,00060,27128,0142,800,260,80,2253,70,0260,0270,1101,0010,006
SK200290FK0,01000,00280,00550,00060,27126,6136,300,260,80,2851,70,0260,0270,1101,0010,006
SK200300FK0,00550,00300,00550,00060,27126,2152,300,260,80,2251,20,0260,0270,1051,0010,006
SK2003100P0,00550,00280,00600,00060,27127,7145,400,260,90,2251,90,0260,0300,1051,0010,006
SK2003200P0,00750,00280,00550,00060,27133,1148,300,260,90,2253,20,0260,2000,1351,0010,006
SK2003300F0,00750,00280,00550,00060,28145,1209,200,260,90,2260,90,0250,0300,1051,0010,006
SK200340KF0,00550,00280,00550,00060,27126,4143,000,260,80,2252,30,0260,0270,1051,0010,006
SK200350FK0,00550,00280,00550,00060,27125,9129,800,260,80,2250,90,0260,0270,1051,0010,006
SK200360FK0,00530,00270,00530,00060,27126,4140,700,260,80,2251,50,0250,0270,1031,0010,005
SK2003700P0,00530,00270,00530,00060,27137,0163,200,270,90,4561,50,0250,0400,1031,0010,005
SK200380FP0,00530,00270,00530,00060,27129,0131,500,260,90,2256,20,0250,0270,1121,0020,005
SK200390KF0,00530,00270,00530,00060,27126,4143,400,300,80,2251,40,0250,0270,1031,0010,005
SK2004000P0,00530,00270,00530,00060,27158,5209,700,260,90,2272,80,0250,0600,1031,0020,005
SK200410KF0,00530,00270,00530,00060,27126,0143,400,260,80,2251,00,0250,0270,1151,0010,005
SK200420FK0,00530,00270,00530,00060,27127,7153,800,260,80,2253,50,0250,0270,1151,0000,005
SK200430FK0,00550,00270,00550,00060,27127,9147,100,260,80,2252,90,0260,0270,1201,0010,006
SK200440KF0,00550,00270,00550,00060,27125,7138,500,260,80,2250,50,0260,0270,1051,0000,006
SK2004500P0,00550,00270,00600,00060,27130,0151,300,260,90,2255,20,0250,0790,1051,0010,006
SK200460KF0,00550,00270,00550,00060,27127,5152,100,260,80,2251,30,0250,0270,1051,0010,006
SK2004700F0,00550,00270,00600,00060,27127,9155,800,260,80,2253,80,0250,0270,1101,0010,006
SK200480KF0,00550,00270,00550,00060,27131,8167,600,260,80,2452,30,0250,0270,1051,0010,006
SK2004900F0,00550,00270,00550,00060,27126,7167,000,260,90,2253,30,0250,0270,1051,0010,006
SK200500FK0,00550,00270,00550,00060,27127,4144,700,260,80,2252,60,0250,0270,1101,0010,006
SK200510KF0,00550,00270,00600,00060,27129,0167,100,260,90,2353,90,0250,0270,1051,0000,006
SK2005200P0,00550,00270,00550,00060,27151,4159,700,260,90,2260,30,0260,0380,1251,0010,006
SK2005300P0,00550,00270,00550,00060,27137,8165,100,260,80,2261,10,0250,0380,1251,0020,006
SK200540FP0,00550,00270,00550,00060,27128,0156,900,260,80,3055,50,0250,0270,1151,0020,006
SK200550FP0,00550,00270,00550,00060,27128,7154,000,260,80,2257,00,0250,0270,1201,0020,006
SK200560FK0,00550,00270,00550,00060,27138,4155,000,260,80,2257,00,0250,0270,1051,0000,006
SK2005700F0,00550,00270,00550,00060,27130,9148,600,260,80,2257,30,0250,0300,1051,0010,006
SK2005800P0,00550,00270,00550,00060,27151,4167,800,260,90,2263,80,0250,0350,1051,0010,006
SK200590FP0,00540,00320,00600,00060,27126,6137,000,260,80,2252,20,0250,0270,1201,0010,006

Časť C. Prahové hodnoty pre organické znečisťujúce látky v µg/l

Organická látkaPrahová hodnota
Benzén0,8
Benzo(a)pyrén0,008
Celkový organický uhlík (TOC)a2250
Dichlórbenzény0,23
1,2-dichlóretán2,3
Monochlórbenzén7,5
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)b0,08
Tetrachlóretén a trichlóretén (PCE + TCE)c7,5
Trihalometány spolu (THMs)d75

a – hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd je potrebné realizovať v spojitosti s hodnotením ostatných špecifických organických látok

b – vzťahuje sa na sumu PAU: benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén

c – vzťahuje sa na sumu reálne nameraných koncentrácií PCE a TCE

d – špecifikované zlúčeniny sú: chlóroform, brómoform, dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

Zoznam útvarov podzemných vôd

Časť A. Útvary podzemných vôd v kvartérnych náplavoch

Kód útvaruNázov útvaruSprávne územie povodiaPlocha [km2]
SK1000100PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvyDunaj830,110
SK1000200PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvyDunaj518,749
SK1000300PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvyDunaj1668,112
SK1000400PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokovDunaj1943,020
SK1000500PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokovDunaj1069,302
SK1000600PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvyDunaj514,542
SK1000700PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokovDunaj723,773
SK1000800PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa a jeho prítokovDunaj198,072
SK1000900PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokovDunaj111,440
SK1001000PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokovVisla420,759
SK1001100PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokovDunaj140,237
SK1001200PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokovDunaj934,295
SK1001300PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople a jej prítokovDunaj35,941
SK1001400PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Ondavy a jej prítokovDunaj34,427
SK1001500PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Bodrogu, Latorice, dolného toku Ondavy, dolného toku Laborca a ich prítokovDunaj1470,868
SK1001600PMedzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Laborca a jeho prítokovDunaj33,154

Časť B. Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

Kód útvaruNázov útvaruSprávne územie povodiaPlocha [km2]
SK200010FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských a Devínskych Karpát čiastkového povodia Moravy a DunajaDunaj179,059
SK2000200PMedzizrnové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvyDunaj1484,726
SK200030FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiastkového povodia VáhuDunaj222,033
SK2000400PMedzizrnové podzemné vody východnej časti Viedenskej panvyDunaj260,924
SK2000500PMedzizrnové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvyDunaj1043,038
SK200060KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských a Brezovských Karpát čiastkového povodia MoravyDunaj139,149
SK2000700FPuklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásmaDunaj253,848
SK200080KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát čiastkového povodia VáhuDunaj311,854
SK2000900FPuklinové podzemné vody Myjavskej pahorkatinyDunaj127,100
SK2001000PMedzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkovDunaj6248,370
SK200110KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Považského InovcaDunaj193,635
SK200120FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského InovcaDunaj402,083
SK2001300PMedzizrnové podzemné vody Bánovskej kotlinyDunaj548,077
SK200140KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej FatryDunaj1125,987
SK200150FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody TribečaDunaj579,286
SK200160FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Strážovských vrchovDunaj278,948
SK200170FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov a terciérnych náplavov Hornonitrianskej kotlinyDunaj335,526
SK2001800FPuklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a podtatranskej skupinyDunaj4451,705
SK200190FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody pohoria ŽiarDunaj77,874
SK200200FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchovDunaj179,099
SK2002100PMedzizrnové podzemné vody Turčianskej kotlinyDunaj438,588
SK200220FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitovDunaj2676,943
SK2002300PMedzizrnové podzemné vody východnej časti Podunajskej panvy a Ipeľskej kotlinyDunaj2000,440
SK200240FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Malej FatryDunaj406,534
SK200250KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej FatryDunaj168,292
SK200260FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody južnej časti stredoslovenských neovulkanitovDunaj1439,633
SK200270KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných TatierDunaj1006,513
SK200280FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského rudohoriaDunaj3508,818
SK200290FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južných svahov Nízkych TatierDunaj170,562
SK200300FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severozápadu Nízkych TatierDunaj295,367
SK2003100PMedzizrnové podzemné vody Lučeneckej kotliny a západnej časti Cerovej vrchovinyDunaj564,501
SK2003200PMedzizrnové podzemné vody Oravskej kotlinyDunaj118,909
SK2003300FPuklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a Liptovskej kotlinyDunaj586,610
SK200340KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody severu Nízkych TatierDunaj229,149
SK200350FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia VáhuDunaj216,813
SK200360FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severovýchodu Nízkych TatierDunaj278,229
SK2003700PMedzizrnové podzemné vody Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchovinyDunaj810,986
SK200380FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Pokoradzskej tabuleDunaj61,054
SK200390KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Muránskej planinyDunaj330,507
SK2004000PMedzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatinyDunaj163,831
SK200410KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody východu Nízkych TatierDunaj80,493
SK200420FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Kozích chrbtovVisla72,418
SK2004300FPuklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Kozích chrbtovDunaj109,815
SK200440KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia Dunajca a PopraduVisla191,239
SK2004500PMedzizrnové podzemné vody Gemerskej pahorkatinyDunaj126,385
SK200460KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského raja a GalmusuDunaj389,654
SK2004700FPuklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a PopraduVisla1707,204
SK200480KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasuDunaj598,079
SK2004900FPuklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia HornáduDunaj1648,160
SK200500FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského rudohoriaDunaj1040,696
SK200510KFDominantné krasovo-puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej horyDunaj384,212
SK2005200PMedzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatinyDunaj73,779
SK2005300PMedzizrnové podzemné vody Košickej kotlinyDunaj1124,018
SK200540FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia HornáduDunaj310,556
SK200550FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia BodroguDunaj344,029
SK200560FKPuklinové a krasovo-puklinové podzemné vody zemplinikaDunaj98,970
SK2005700FPuklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia BodroguDunaj4106,788
SK2005800PMedzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvyDunaj2299,046
SK200590FPPuklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov VihorlatuDunaj455,998

Časť C. Útvary geotermálnych vôd

Kód útvaruNázov útvaruSprávne územie povodiaPlocha [km2]
SK300010FKKomárňanská vysoká kryhaDunaj248,412
SK300020FKKomárňanská okrajová kryhaDunaj311,691
SK300030FKViedenská panvaDunaj709,784
SK300040FKTrnavský zálivDunaj583,950
SK300050FKPiešťanský zálivDunaj242,075
SK300060FKTrenčianska kotlinaDunaj47,975
SK300070FKIlavská kotlinaDunaj47,522
SK300080FKŽilinská kotlinaDunaj305,517
SK300090FKBánovská kotlinaDunaj557,964
SK300100FKHornonitrianska kotlinaDunaj477,468
SK300110FKTurčianska kotlinaDunaj492,925
SK300120FKSkorušinská panvaDunaj419,602
SK300130FKLiptovská kotlinaDunaj609,865
SK300140FKLevočská panva (západná a južná časť)Dunaj a Visla1791,658
SK300150FKLevočská panva (severovýchodná časť)Dunaj a Visla853,013
SK300160FKHumenský chrbátDunaj982,814
SK300170FKKošická kotlinaDunaj846,858
SK300180FKKomjatická depresiaDunaj322,645
SK300190FKŽiarska kotlinaDunaj983,493
SK300200FKBátovská a rykynčická depresiaDunaj751,810
SK300210FKLevická kryhaDunaj185,334
SK300220FKRimavská kotlinaDunaj529,699
SK300230FPTrebišovská panvaDunaj141,859
SK300240PFCentrálna depresia Podunajskej panvyDunaj3426,870
SK300250PFDubnícka depresiaDunaj851,324
SK3002600PHornostrhársko-trenčská prepadlinaDunaj156,710
SK30027FKPLučenecká kotlinaDunaj77,109
SK30028FKPTurovsko-levická hrasťDunaj159,485
SK300290FKZvolenská kotlinaDunaj201,030
SK300300FPPodbeskydská brázdaDunaj60,718
SK300310FPMoldavská kotlinaDunaj260,888

Pri geotermálnych štruktúrach s veľmi hlbokým obehom podzemných vôd nie je možné jednoznačné priradenie útvarov geotermálnych vôd k správnym územiam povodí.“.

4. Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006) v znení smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).

2. Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.