Vyhláška č. 88/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách špeciálnej techniky

(v znení č. 288/2019 Z. z.)

Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996
Účinnosť od 01.01.2020

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. marca 1996

o cenách špeciálnej techniky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Pravidlá dohodovania cien, uplatňovania regulácie cien a kontroly cien sa v oblasti špeciálnej techniky vzťahujú aj na výrobky, výkony, nákup licencií, služby a na práce realizované v rámci výskumu, vývoja, výroby a opráv výrobkov zbrojnej povahy (ďalej len „zbrojný tovar“), ktoré sa vyrábajú a predávajú v tuzemsku a sú výhradne určené na zabezpečenie obranyschopnosti a bezpečnosti štátu.1)

(2) Na ceny zbrojného tovaru sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis,2) ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 2

(1) Za dohodu o cene zbrojného tovaru sa považuje písomne dohodnutá cena alebo písomná dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí.

(2) Pri dohodovaní cien zbrojného tovaru sú okrem údajov uvedených v § 3 zákona záväzné aj údaje o

a) názve tovaru podľa platných technických podmienok alebo podľa zadania,

b) číselnom kóde klasifikácie,1)

c) meracej jednotke,3)

d) kvalitatívnych podmienkach podľa platnej vojenskej normy, technických podmienok a podľa špecifických požiadaviek kupujúceho,

e) dodacích podmienkach podľa špecifických požiadaviek kupujúceho vyjadrených v zmluve, podľa technických podmienok alebo podľa platnej vojenskej normy.

(3) Cena, za ktorú sa ponúka zbrojný tovar4) vyrábaný pri neúplnom využití kapacít jednoúčelových výrobných a iných zariadení, vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov5) na výrobu, obstaranie, spracovanie a obeh a z primeranej ziskovej prirážky.6) Ako podklad na dohodovanie ceny zbrojného tovaru sa predkladá kupujúcemu kalkulácia ceny, za ktorú sa zbrojný tovar ponúka.

§ 3

(1) Cenovou evidenciou na účely dohodovania cien zbrojného tovaru sú aj doklady obsahujúce

a) záväzné údaje podľa § 2 ods. 2 a ekonomicky oprávnené náklady a primeraná zisková prirážka podľa § 2 ods. 3,

b) výšku dohodnutej ceny a jej výpočet (kalkuláciu) vrátane výpočtu ceny zbrojného tovaru pri neúplnom využití kapacít jednoúčelových výrobných a iných zariadení zbrojnej povahy.

(2) Cenová evidencia a cenové kalkulácie sa vedú pod názvom „zbrojný tovar", a to oddelene od cenovej evidencie a od cenových kalkulácií ostatného tovaru.

§ 4

Ceny zbrojného tovaru sa uvádzajú výhradne v ponukových cenníkoch zbrojného tovaru. Predávajúci na požiadanie poskytne cenníky zbrojného tovaru osobám oprávneným nakupovať zbrojný tovar. Ustanovenia osobitného predpisu7) týmto nie sú dotknuté. Ceny zbrojného tovaru sa neuvádzajú v cenníkoch spolu s cenami ostatného tovaru okrem prípadov, keď zbrojný tovar je uvoľnený do predaja na tuzemskom trhu alebo na vývoz.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.


Sergej Kozlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 24/1996 Z. z.

2) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

3) Úprava Federálneho štatistického úradu č. j. 671/80-03 z 29. februára 1980 o jednotnom označovaní a kódovaní meracích jednotiek a jednotiek ekonomických veličín (uverejnená v čiastke 3/1980 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov) v znení oznámení Federálneho štatistického úradu (registrovaných v čiastke 7/1981, čiastke 9-10/1985 a v čiastke 15/1985 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov).

4) Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1/55/OŠT/1996 z 12. marca 1996 o cenách, za ktoré sa ponúka zbrojný tovar (uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1996).

5) § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

6) § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.

7) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.