Vyhláška č. 288/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky

Platnosť od 30.09.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

288

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. septembra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 382/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky sa mení takto:

Slová „primeraný zisk“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „primeraná zisková prirážka“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Ladislav Kamenický v. r.