Vyhláška č. 4/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

Platnosť od 10.01.2020
Účinnosť od 15.01.2020

OBSAH

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. decembra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave sa mení takto:

V prílohe č. 3 tabuľka

„Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave vytýčené lomovými bodmi 1 až 10 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S - JTSK

Číslo boduX [m]Y [m]Číslo boduX [m]Y [m]
11 169 090,510287 788,74061 169 692,887289 609,757
21 171 696,106287 771,68671 168 713,808288 892,808
31 171 213,713288 245,73181 168 435,148288 360,698
41 170 767,132288 421,43591 168 439,401288 367,078
51 170 379,119288 602,019101 168 883,817287 792,952

sa nahrádza tabuľkou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave vytýčené lomovými bodmi 1 až 10 zameranými v súradnicovom systéme S-JTSK

Číslo boduX [m]Y [m]Číslo boduX [m]Y [m]
11 169 083,762287 804,06161 169 687,780289 590,850
21 171 677,000287 780,00071 168 748,126288 901,518
31 171 202,000288 235,00081 168 612,906288 815,798
41 170 736,216288 418,99391 168 455,954288 371,503
51 170 363,704288 591,167101 168 885,761287 805,268
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2020.


Andrea Kalavská v. r.