Zákon č. 229/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.07.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

229

ZÁKON

z 25. júna 2019,

ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 1 sa suma „60 Sk“ nahrádza sumou „5 eur“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.