Vyhláška č. 18/2017 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Platnosť od 10.02.2017
Účinnosť od 25.08.2021

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 8. februára 2017,

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) až n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 19 ods. 2 písm. c), d), i) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2017 do roku 2022,

b) regulačným rokom kalendárny rok,

c) rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,

d) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

e) rokom t–n n-tý rok predchádzajúci roku t,

f) východiskovým rokom rok 2012,

g) jednotkou množstva elektriny 1 MWh,

h) spoločným miestom pripojenia zariadenia výrobcu elektriny je miesto pripojenia zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy na základe zmlúv o pripojení do sústavy viažucich sa k areálu výrobcu elektriny,

i) ITC mechanizmom kompenzačný mechanizmus pri zúčtovaní a vysporiadaní platieb za použitie národných prenosových sústav pre cezhraničnú výmenu elektriny,

j) technologickou časťou zariadenia výrobcu elektriny súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných na výrobu elektriny tvoriacich jeden technologický celok pozostávajúci najmä zo zariadenia na skladovanie primárneho zdroja energie, zariadenia na úpravu primárneho zdroja energie, zariadenia, v ktorom sa vykonáva premena formy primárnej energie na elektrinu, zariadenia vykonávajúceho kvalitatívnu úpravu elektriny, meracieho zariadenia, riadiaceho zariadenia, kontrolného zariadenia a zariadenia na ochranu životného prostredia,

k) výstavbou zariadenia na výrobu elektriny výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu o realizácii drobnej stavby alebo stavebných úprav,

l) areálom výrobcu elektriny územie, na ktorom sú vzájomne galvanicky prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny za odbernými miestami výrobcu elektriny,

m) nameraným výkonom najvyššia hodnota štvrťhodinového činného elektrického výkonu nameraného počas kalendárneho mesiaca 24 hodín denne,

n) nadradenou sústavou prenosová sústava alebo regionálna distribučná sústava, do ktorej je pripojená miestna distribučná sústava, odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny, alebo miestna distribučná sústava, do ktorej je pripojená iná miestna distribučná sústava, odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny.

Všeobecné ustanovenia o cenovej regulácii a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

§ 2

(1) Cenová regulácia v elektroenergetike sa vzťahuje na

a) výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobu elektrinu vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b) výrobu elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,

c) pripojenie do sústavy,

d) prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

e) prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

f) dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberateľ elektriny v domácnosti a malý podnik,

g) poskytovanie podporných služieb,

h) poskytovanie systémových služieb,

i) výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

j) výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie vrátane dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,

k) výkon činnosti výkupcu elektriny.

(2) Cenovou reguláciou v elektroenergetike je aj určenie tarify za prevádzkovanie systému.

§ 3

Cenová regulácia v elektroenergetike sa vykonáva

a) priamym určením pevnej ceny za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b) určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za výrobu elektriny z domáceho uhlia,

c) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do sústavy,

d) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

e) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

f) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom,

g) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb,

h) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb,

i) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

j) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie vrátane dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,

k) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za výkon činnosti výkupcu elektriny,

l) priamym určením tarify a určením spôsobu výpočtu tarify alebo rozdelením nákladov podľa osobitných predpisov,1)

m) určením spôsobu zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny.1a)

§ 4

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

a) náklady na obstaranie elektriny pri dodávke elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia elektriny v domácnosti a malé podniky, vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky zraniteľným odberateľom pri dodávke elektriny zraniteľným odberateľom,

b) náklady na obstaranie regulačnej elektriny,1b)

c) náklady na obstaranie elektriny na vlastnú spotrebu a krytie strát pri prenose elektriny a distribúcii elektriny vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky pri prenose elektriny a distribúcii elektriny,

d) výrobné a prevádzkové náklady zahrňujúce náklady na energie, suroviny a technologické hmoty,

e) osobné náklady;2) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o výšku aritmetického priemeru zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) v časti „Jadrová a čistá inflácia oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

f) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,3) pri poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia len poplatky za znečisťujúce látky vypustené do ovzdušia pri dodržaní podmienok a požiadaviek podľa osobitného predpisu4) a pri skleníkových plynoch len náklady maximálne do výšky 100 % na nákup emisných kvót nad množstvo bezodplatne pridelených a potrebných na vykonávanie regulovanej činnosti; pri skleníkových plynoch sú ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady na nákup emisných kvót vypočítané ako množstvo spotrebovaných ton CO2 krát cena určená ako aritmetický priemer denných uzatváracích cien (settlement price) oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou EEX na jej webovom sídle, za produkt EU Emission Allowances - Spot Market v eurách na tony CO2 za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

g) odpisy majetku;5) pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považuje rovnomerné odpisovanie hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti a pri nehmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti okrem prípadov uvedených v § 20 ods. 1 písm. d), e) a i), § 23 ods. 2 písm. e), f) a i) a § 27 ods. 3 písm. d) až f),

h) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku od tretích osôb, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť vo výške odpisov podľa písmena g) priamo súvisiacich a preukázaných nákladov,

i) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov vynaložených na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,6)

j) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky7) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,

k) úrok z úveru na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou organizovania a zúčtovania podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou vykonávanou organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou maximálne vo výške obvyklej pre porovnateľné úvery,

l) režijné náklady s maximálnou prípustnou mierou medziročného rastu vo výške JPI-X, kde JPI je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 a X je faktor efektivity v percentách určený na regulačné obdobie, ktorého hodnota je 3,5 %; ak je JPI<X, potom sa JPI – X = 0 a do oprávnených nákladov v roku t sa zahrnú režijné náklady najviac vo výške režijných nákladov roku t-1,

m) úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom do výšky úroku rovnajúceho sa aritmetickému priemeru hodnôt mesačných priemerov ukazovateľa 12M EURIBOR za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, zverejnených na webovom sídle www.euribor-ebf.eu v časti Euribor rates, na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s nákupom elektriny na straty a úhradu doplatku,8)

n) náklady na projekty spoločného záujmu podľa osobitného predpisu.9)

(2) Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

a) sankcie,

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,10)

d) odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,

f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,11) príspevky na životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,

g) odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,12)

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)

i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)

j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)

k) náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)

l) dobrovoľné poistenie osôb,

m) manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

o) náklady na reprezentáciu a dary,

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,18)

s) náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,

t) daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,

u) štipendiá poskytnuté študentom a učňom,

v) odpis nedobytnej pohľadávky,

w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)

x) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,20)

y) tvorba opravných položiek,

z) náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,

ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,

ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)

af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov podľa osobitného predpisu,22) ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,23)

ag) straty z obchodov s finančnými derivátmi a komoditnými derivátmi,

ah) úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu,24)

ai) vyplatené kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,25)

aj) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

§ 5

(1) Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej, spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky sústavy, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.

(2) Výška primeraného zisku v percentách sa určuje ako miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie, kde WACC je reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie vypočítaná podľa vzorca

kde

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

E je vlastné imanie v eurách,

D sú cudzie zdroje v eurách,

RD je reálna cena cudzích zdrojov na regulačné obdobie (priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie piatich a viac rokov s výškou úveru nad jeden milión eur), ustanovuje sa vo výške 3,73 %,

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

RE = Rf + βlev x (Rm - Rf),

kde

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva na regulačné obdobie, ustanovuje sa vo výške 3,03 %,

βLEV je vážený koeficient β, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, vypočítaný podľa vzorca

kde

βunlev je nevážený koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, ustanovuje sa vo výške 0,53,

D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu, ustanovuje sa vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,

(RM - RF) je celková riziková prémia, ustanovuje sa vo výške 4,54 %.

(3) Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) sa určuje v maximálnej výške 6,47 % a platí konštantne na celé regulačné obdobie, ak odchýlka v jednotlivých parametroch WACC nie je vyššia ako 10 %. Ak bude odchýlka v jednotlivých parametroch WACC vyššia ako 10 %, na zvyšok regulačného obdobia sa určí nová miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) a zverejní sa na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.

§ 6

(1) Peňažné hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta. Mesačná platba za jedno odberné miesto sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

(2) Ceny podľa tejto vyhlášky sú bez dane z pridanej hodnoty.

Cenová regulácia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, výroby elektriny z domáceho uhlia a cenová regulácia činnosti výkupcu elektriny, postup a podmienky uplatňovania cien a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností

§ 7

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 19 a § 8 až 10 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Cenová regulácia podľa § 10a a 10b sa vzťahuje na činnosť výkupcu elektriny. Cenová regulácia podľa § 11 sa vzťahuje na výrobu elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.25a)

(2) Súčasťou návrhu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sú:

a) návrh cien výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, návrh ceny alebo taríf za výrobu elektriny z domáceho uhlia, vrátane ich štruktúry, pre rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou vrátane podmienok ich pridelenia,

b) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2, to neplatí pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

c) výpočty a údaje podľa § 8 až 10 týkajúce sa výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

d) potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované

1. daňové nedoplatky,26)

2. nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie,

3. nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

e) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a) a c) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5) Pri spoločnom spaľovaní biomasy, bioplynu, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo biometánu s inými druhmi paliva sa množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie určuje percentuálnym podielom množstva tepla z biomasy, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo bioplynu alebo biometánu v celkovom množstve tepla použitého na výrobu tepla a elektriny vypočítaného na základe predložených dokladov podľa osobitného predpisu.27)

(6) Pri spaľovaní priemyselných odpadov a komunálnych odpadov je množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie určené percentuálnym podielom množstva tepla z biologicky rozložiteľných látok odpadu a celkového množstva tepla vyrobeného z týchto odpadov použitého na výrobu tepla a elektriny.

(7) Ak je pri výrobe elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou palivom výlučne obnoviteľný zdroj energie, na všetku elektrinu vyrobenú v tejto technológii sa použije len jeden zo spôsobov určenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 9 a 10.

(8) S návrhom ceny pre nové zariadenie výrobcu elektriny sa okrem podkladov podľa odseku 2 predkladajú aj

a) osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia,28)

b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebných úprav nemá námietky, ak je zariadenie výrobcu elektriny drobnou stavbou alebo ide o stavebné úpravy,

c) doklad o vykonaní funkčnej skúšky29) alebo protokol z odbornej prehliadky a skúšky podľa osobitného predpisu30) zariadenia výrobcu elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy o tom, že zariadenie výrobcu elektriny je trvalo v prevádzke preukázateľne oddelené od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky vrátane vyhlásenia, že spotreba takto vyrobenej elektriny spĺňa podmienky účelne využitej elektriny podľa osobitného predpisu,31) a to na základe údajov z merania elektriny podľa osobitného predpisu,32)

d) jednopólová elektrická schéma zariadenia výrobcu elektriny a vyvedenia elektrického výkonu vrátane umiestnenia určených meradiel a účelu merania podľa osobitného predpisu,33)

e) kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy; ak je zariadenie výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, predkladá sa s návrhom ceny aj potvrdenie vydané prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy o zmluvne dohodnutom pripojení miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy podľa § 26 ods. 25, § 42 ods. 5, § 43 ods. 3 alebo § 44 ods. 5,

f) list vlastníctva preukazujúci evidenciu budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľností,34) na ktorej strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti je umiestnené zariadenie výrobcu elektriny využívajúce na výrobu elektriny slnečnú energiu,

g) zoznam určených meradiel inštalovaných na svorkách generátora na meranie vlastnej spotreby, na meranie ostatnej vlastnej spotreby, ak nejde o určené meradlo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spolu s informáciami o type a výrobnom čísle určeného meradla, o počiatočnom stave počítadiel a odpočtových násobiteľoch; ak sú súčasťou meracej súpravy aj meracie transformátory napätia a prúdu, musia byť súčasťou tohto zoznamu aj štítkové údaje týchto transformátorov spolu s dátumom úradného overenia.

(9) S návrhom ceny pre existujúce zariadenie výrobcu elektriny sa predkladá potvrdenie nie staršie ako tri mesiace preukazujúce, že voči regulovanému subjektu nie sú evidované

a) daňové nedoplatky,26)

b) nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie,

c) nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

(10) Súčasťou návrhu ceny výrobcu elektriny sú údaje o každom zariadení výrobcu elektriny, a to

a) údaje za predchádzajúci kalendárny rok, predpoklad na nasledujúce kalendárne roky a podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 údaje o

1. celkovom množstve elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnej kombinovanej výroby,

2. množstve technologickej vlastnej spotreby elektriny,35)

3. množstve elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok,36)

4. množstve vyrobenej elektriny dodanej výkupcovi elektriny37) na základe zmluvy o povinnom výkupe elektriny,

b) údaje o

1. spôsobe merania vyrobenej elektriny na svorkách každého generátora elektriny a meraní vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,

2. plánovanom množstve biometánu použitého v roku t na výrobu elektriny, ktoré výrobca elektriny preukazuje zmluvami o dodávke biometánu uzatvorenými s výrobcami biometánu a potvrdeniami o pôvode biometánu príslušných výrobcov biometánu, ak je elektrina vyrábaná kombinovanou výrobou spaľovaním alebo spoluspaľovaním biometánu,

3. podpore poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu vyjadrené v percentách z celkových obstarávacích nákladov na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny a informáciu o poskytnutí podpory použitej na realizáciu opatrení na zabezpečenie plnenia emisných limitov zariadenia na výrobu elektriny,

4. hodnote celkových obstarávacích nákladov na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny, ako aj údaje o týchto nákladoch v členení na celkovú technologickú časť stavby a stavebnú časť stavby zariadenia na výrobu elektriny,

5. percentuálnom posúdení podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla za predchádzajúci kalendárny rok podľa osobitných predpisov38) pre existujúcich výrobcov elektriny na základe zoznamu odberateľov tepla s množstvom dodaného tepla, kópií faktúr za dodané teplo alebo pri vlastnej spotrebe využiteľného tepla hodnotu tepelného príkonu na základe preukázateľných výpočtov tepelnotechnických parametrov a počet prevádzkových hodín za rok a pre nových výrobcov elektriny percentuálne posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu38) na základe predloženia kópií zmlúv o dodávke tepla alebo pri vlastnej spotrebe využiteľného tepla hodnotu tepelného príkonu na základe preukázateľných výpočtov tepelnotechnických parametrov a počet plánovaných prevádzkových hodín za rok doložené znaleckým posudkom,

c) údaje o

1. výhrevnosti39) a zložení paliva zariadenia výrobcu elektriny a údaje o kvalite paliva podľa osobitného predpisu,40)

2. množstve využiteľného tepla, chladu alebo vykonanej mechanickej práce,

3. výpočtoch úspor primárnej energie a celkovej účinnosti kombinovanej výroby podľa osobitného predpisu.41)

(11) S návrhom ceny pre zariadenie výrobcu elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie sa predkladajú aj tieto doklady preukazujúce uskutočnenie rekonštrukcie alebo modernizácie a náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny:

a) projekt a zmluva o dielo,

b) popis rekonštrukcie alebo modernizácie,

c) faktúry za realizáciu rekonštrukcie alebo modernizácie,

d) celkové náklady v eurách na rekonštrukciu alebo modernizáciu,

e) znalecký posudok preukazujúci splnenie podmienok rekonštrukcie alebo modernizácie,42) v ktorom je uvedené aj zhodnotenie primeranosti nákladov vynaložených na rekonštrukciu alebo modernizáciu,

f) kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy; ak je zariadenie výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, s návrhom ceny predkladanej výrobcom elektriny sa predkladá aj potvrdenie vydané prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy o zmluvne dohodnutom pripojení miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy podľa § 26 ods. 25, § 42 ods. 5, § 43 ods. 3 alebo § 44 ods. 5,

g) doklady preukazujúce poskytnutie podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu na rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia na výrobu elektriny alebo vyhlásenie o tom, že podpora z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola poskytnutá.

(12) Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie podľa termínu rekonštrukcie alebo modernizácie sa určí na rok t podľa § 9 a 10 a znižuje sa podľa osobitného predpisu.43)

(13) Ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny, rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, na výpočet ceny elektriny sa uplatní aj osobitný predpis.44)

(14) Cena elektriny sa určí pre obvyklú mieru návratnosti investície najmenej 12 rokov a príslušnú technológiu obnoviteľného zdroja energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, pričom pri jej určení sa zohľadňuje

a) priemerný inštalovaný výkon technológie výroby elektriny podľa druhu zariadenia výrobcu elektriny,

b) množstvo vyrobenej elektriny vyplývajúce z priemerného inštalovaného výkonu podľa druhu zariadenia výrobcu elektriny,

c) investičné náklady so započítaním vlastného kapitálu a cudzieho kapitálu,

d) predpokladané úroky z úveru z 50 % hodnoty investície so splatnosťou úveru 10 rokov,

e) primeraný zisk,

f) rovnomerné odpisy,

g) osobné náklady, prevádzkové náklady a režijné náklady,

h) výška podpory poskytnutej z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.

(15) Cena elektriny pre stanovenie doplatku pri predĺžení podpory doplatkom určená pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 8 ods. 3 až 11 musí byť nižšia ako pôvodná cena elektriny pre stanovenie doplatku.

(16) Referenčné hodnoty investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na rok t v členení podľa jednotlivých technológií výroby elektriny podľa osobitného predpisu45) a spôsob výpočtu korekcie Pznit zohľadňujúcej výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny sa uverejňujú na webovom sídle úradu najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.

(17) Pre doterajších výrobcov sa cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na účely určenia alebo schválenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok t určí na obdobie celej dĺžky podpory doplatkom podľa osobitného predpisu8) na základe cenového rozhodnutia pre rok t-1 a potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie46) okrem výrobcov elektriny, s nárokom na korekcia podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktorým sa určí cena len na obdobie roku t. Pre nových výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie uvedených do prevádzky v roku t, ktorí predložia návrh ceny na rok t v priebehu roka t a vyrábajú elektrinu spôsobom podľa osobitného predpisu,47) sa cena elektriny podľa prvej vety uplatní na základe cenového rozhodnutia na rok t. Ak existujúci výrobca elektriny nemá na rok t-1 vydané cenové rozhodnutie, cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t sa určí vo výške, na ktorú by mal výrobca elektriny v roku t-1 právo.

(18) Pre doterajších výrobcov sa cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na účely určenia alebo schválenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok t určí na obdobie celej dĺžky podpory doplatkom podľa osobitného predpisu8) na základe cenového rozhodnutia pre rok t-1 a potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok t-2 okrem výrobcov elektriny, s nárokom na korekcia podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktorým sa určí cena len na obdobie roku t. Pre nových výrobcov elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadeniach uvedených do prevádzky v roku t, ktorí predložia návrh ceny na rok t v priebehu roka t, sa cena elektriny podľa prvej vety uplatní na základe cenového rozhodnutia na rok t. Ak doterajší výrobca elektriny nemá na rok t-1 vydané cenové rozhodnutie, cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t sa určí vo výške, na ktorú by mal výrobca elektriny v roku t-1 právo.

(19) Ak sa v zariadení výrobcu elektriny spoločne spaľuje biomasa alebo biokvapalina s fosílnymi palivami, cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov sa uplatní na množstvo elektriny určené podľa odseku 5 a zároveň vyrobené kombinovanou výrobou. Ak sa pre toto zariadenie výrobcu elektriny uplatňuje aj cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, uplatní sa najviac na množstvo elektriny vypočítané ako rozdiel celkového množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou a množstva elektriny, na ktoré sa uplatnila cena elektriny podľa prvej vety.

(20) Ak sa zmení výrobca elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie výrobcu elektriny, s návrhom ceny sa predkladá aj doklad o práve užívať zariadenie doterajšieho výrobcu elektriny, a to najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva alebo nájomná zmluva a kópia zmluvy o pripojení zariadenia výrobcu elektriny k priamemu vedeniu, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy.

(21) Ak výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie žiada o predĺženie podpory doplatkom podľa osobitného predpisu,1a) súčasťou návrhu ceny alebo návrhu na zmenu cenového rozhodnutia sú

a) údaje podľa prílohy č. 10,

b) výpočet ceny elektriny podľa výpočtového nástroja na určenie zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny zverejneného na webovom sídle úradu.

§ 8

(1) Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny za elektrinu vyrobenú i-tou technológiou j-tého zariadenia výrobcu elektriny CEPSDi,jt sa pre výrobcu elektriny vypočíta podľa vzorca

to neplatí pre zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky od 1. marca 2013,

kde

a) CEPSDi,jZ je určená alebo schválená cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok Z predchádzajúci roku t vyrobenej i-tou technológiou j-tého zariadenia výrobcu elektriny na základe roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo poslednej uplatnenej rekonštrukcie alebo modernizácie v eurách na jednotku množstva elektriny,

b) Pznt na i je korekcia48) v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaná v hodnote podľa odseku 6; Pznt na i sa vypočíta podľa odseku 4,

c) rok Z je rok uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo rok poslednej uplatnenej rekonštrukcie alebo modernizácie.

(2) Cena elektriny pre stanovenie príplatku na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny za elektrinu vyrobenú i-tou technológiou j-tého zariadenia výrobcu elektriny CEPSPt na i, j sa pre výrobcu elektriny vypočíta podľa vzorca

CEPSPt na i, j = CEPSPZ na i, j + suma Pznt na i, ak suma PZnt na i je menej ako nula, potom CEPSPt na i, j = CEPSPZ na i, j,

kde

a) CEPSPZ na i, j je cena elektriny pre stanovenie príplatku na rok Z predchádzajúci roku t vyrobenej i-tou technológiou j-tého zariadenia výrobcu elektriny na základe roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo poslednej uplatnenej rekonštrukcie alebo modernizácie v eurách na jednotku množstva elektriny,

b) Pznt na i je korekcia48) v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaná v hodnote podľa odseku 6; Pznt na i sa vypočíta podľa odseku 4,

c) rok Z je rok uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo rok poslednej uplatnenej rekonštrukcie alebo modernizácie.

(3) Cena elektriny pre stanovenie hodnoty podpory v eurách za MWh za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie pri predĺžení podpory doplatkom podľa osobitného predpisu1a) sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) VCNR je výkupná cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny s predĺženou podporou podľa osobitného predpisu1a) v eurách za MWh,

b) DPONR je plánovaný objem podpory pre zariadenie výrobcu elektriny v eurách počas prvého roka trvania predĺženej podpory podľa osobitného predpisu;1a) DPONR sa vypočíta podľa odseku 4,

c) QESR je množstvo vyrobenej elektriny s nárokom na podporu doplatkom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku v MWh za rok, ktoré sa vypočíta ako aritmetický priemer za posledných päť ucelených rokov prevádzky zariadenia na výrobu elektriny pred rokom vstupu do predĺženej podpory podľa osobitného predpisu.1a)

(4) Plánovaný objem podpory doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny v eurách počas prvého roka trvania predĺženej podpory doplatkom podľa osobitného predpisu1a) DPONR sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) NPVNR je čistá súčasná hodnota podpory v eurách za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie s predĺžením podpory podľa osobitného predpisu;1a) NPVNR sa vypočíta podľa odseku 5,

b) r je ročná úroková miera vyjadrená v percentách, vypočíta sa podľa odseku 8,

c) d je koeficient ročnej degradácie technológie zariadenia na výrobu elektriny; pre zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie je maximálna hodnota koeficientu 0,5 % a pre zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd je hodnota koeficientu nula,

d) z je zostávajúca doba predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1a) zaokrúhlená na šesť desatinných miest, pričom

z = n + p ,

kde

1. n je zostávajúca doba trvania súčasného režimu podpory pre zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

2. p je doba predĺženia podpory podľa osobitného predpisu1a) rovnajúca sa piatim rokom.

(5) Čistá súčasná hodnota podpory doplatkom v eurách za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie s predĺžením podpory podľa osobitného predpisu1a) NPVNR sa vypočíta podľa vzorca

NPVNR = NPVSR × k + NAKL,

kde

a) NPVSR je čistá súčasná hodnota podpory v eurách za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v súčasnom režime podpory, ktorá sa vypočíta podľa odseku 6,

b) k je koeficient zohľadňujúci rok vstupu zariadenia výrobcu elektriny do predĺženia podpory podľa osobitného predpisu,1a) ktorý sa na roky 2021 a 2022 rovná 1,02 a na rok 2023 a nasledujúce roky sa rovná 1,00,

c) NAKL je suma ekonomicky oprávnených nákladov na opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti v eurách vynaložených najneskôr v prvých piatich rokoch po roku vstupu do predĺženej podpory, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

kde

1. NAKLiUPR sú ekonomicky oprávnené náklady na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny v eurách na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas zostávajúcej a predĺženej doby podpory vynaložené v i-tom roku nasledujúcom po roku vstupu do predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1a) pričom

NAKL ≤ S × INV,

kde

1.1 S je hodnota investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny najviac vo výške 15 %,

1.2 INV je hodnota investičných nákladov novej porovnateľnej technológie časti zariadenia výrobcu elektriny v eurách zverejnená pre nasledujúci rok na webovom sídle úradu a aktualizovaná najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka.

(6) Čistá súčasná hodnota podpory v eurách za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v súčasnom režime podpory NPVSR sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) VCSR je výkupná cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá je určená úradom v súčasnom režime podpory v eurách za MWh,

b) QESR je množstvo vyrobenej elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v MWh za rok, ktoré sa vypočíta ako aritmetický priemer za posledných päť ucelených rokov prevádzky zariadenia výrobcu elektriny pred rokom vstupu do predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1a)

c) TC je trhová cena elektriny v eurách za MWh vypočítaná ako aritmetický priemer cien ročných forwardov elektriny F PXE SK BL na najbližšie tri ucelené kalendárne roky predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1a) zobchodovaných na burze PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) za obdobie posledných ucelených 12 kalendárnych mesiacov pred začatím cenového konania, ktorá sa zverejní pre nasledujúci rok na webovom sídle úradu do 31. augusta kalendárneho roka.

(7) Cena elektriny sa zníži, ak po preverení skutočne vynaložených nákladov na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny v eurách na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas zostávajúcej a predĺženej doby podpory, ktoré mali byť vynaložené najneskôr v prvých piatich rokoch po roku vstupu do predĺženej podpory, nedošlo k ich investovaniu vo výške podľa cenového rozhodnutia.

(8) Ročná úroková miera r sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) T je sadzba dane z príjmov pre právnické osoby; T sa ustanovuje vo výške 21 % pre cenové konania v roku 2021,

b) WE je podiel vlastného kapitálu na celkovej kapitalizácii regulovaného subjektu v percentách; WE sa ustanovuje vo výške 40 %,

c) WD je podiel cudzieho kapitálu na celkovej kapitalizácii regulovaného subjektu v percentách; WD sa ustanovuje vo výške 60 %,

d) RDP sú náklady na cudzí kapitál vyjadrené priemernou výškou úverov nad 1 000 000 eur poskytnutých nefinančným spoločnostiam za obdobie rokov 2010 až 2020; RDP sa ustanovuje vo výške 2,89 %,

e) REP sú náklady na vlastný kapitál, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

1. RfP je bezriziková výnosová miera vyjadrená ako základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby určená Európskou komisiou od 1. januára 2021 vo výške - 0,45 % zvýšená o 100 bázických bodov; RfP sa ustanovuje vo výške 0,55 %,

2. je beta koeficient vyjadrujúci systematické riziko a citlivosť odvetvia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov na zmenu trhu;
sa ustanovuje vo výške 0,69,

3. MRP je trhová riziková prirážka za trhové riziko, ktoré udáva o koľko je očakávaná výnosnosť vlastného kapitálu vyššia ako výnos z bezrizikovej investície; MRP sa ustanovuje vo výške 5,54 %.

(9) Ročná úroková miera r je vo výške 6,24 %. Ak bude odchýlka v jednotlivých parametroch r vyššia ako 10 %, určí sa nová ročná úroková miera, ktorá sa zverejní pre nasledujúci rok na webovom sídle úradu do 31. augusta kalendárneho roka.

(10) Pri určení ceny elektriny pre stanovenie doplatku pri predĺžení podpory doplatkom so zníženou cenou elektriny na kalendárny rok nasledujúci po kalendárnom roku, v ktorom sa rozhoduje o znížení ceny elektriny, sa zohľadnia hodnoty podľa odseku 5 písm. c) bodu 1.2, odseku 6 písm. c) a odseku 9 uverejnené na webovom sídle úradu v kalendárnom roku, v ktorom sa rozhoduje o určení ceny elektriny.

(11) Pri určení ceny elektriny pre stanovenie doplatku pre výrobcu elektriny, ktorému sa skončí podpora výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny a podpora prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny pred uplynutím predĺženej podpory doplatkom so zníženou cenou elektriny sa odseky 3 až 10 použijú primerane.

(12) Ak má výrobca elektriny na rok predchádzajúci roku t určenú alebo schválenú cenu elektriny pre stanovenie doplatku CEPSDi,jZ a ak si uplatňuje na rok t cenu elektriny pre stanovenie doplatku na základe rekonštrukcie alebo modernizácie, táto cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t sa určí podľa § 7 ods. 12 alebo 13.

(13) Korekcia Pznit v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t pre i-té technológie výroby elektriny s primárnymi palivami podľa odseku 6 zohľadňujúca výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny i-tou technológiou na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny z neobnoviteľných zdrojov energie i-tou technológiou na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa vypočíta podľa vzorca

kde

kde

a) NCPPit-1 je určená nákupná cena primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v eurách na jednotku množstva v roku t-1,

b) QPPi1MWh,t-1 je množstvo primárneho paliva zodpovedajúceho 1 MWh i-tej technológie výroby elektriny v jednotkách množstva na megawatthodinu v roku t-1,

c) VPPit-1 je určená výhrevnosť primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v megawatthodinách na jednotku množstva v roku t-1,

d) NCPPit-2 je určená nákupná cena primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v eurách na jednotku množstva v roku t-2,

e) QPPi1MWh,t-2 je množstvo primárneho paliva zodpovedajúceho 1 MWh i-tej technológie výroby elektriny v jednotkách množstva na megawatthodinu v roku t-2,

f) VPPit-2 je určená výhrevnosť primárneho paliva pre i-tú technológiu výroby elektriny v megawatthodinách na jednotku množstva v roku t-2.

(14) Pznit sa uplatní na jeden rok, ak je hodnota zmeny väčšia ako 8 % zo súčinu nákupnej ceny NCPPit-2 a množstva primárneho paliva QPPi1 MWh,t-2 určených podľa odseku 4.

(15) Hodnotou Pznt na i v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t pre i-té technológie výroby elektriny je hodnota zohľadňujúca výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny i-tou technológiou na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny z neobnoviteľného zdroja energie i-tou technológiou na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou zverejnená na webovom sídle úradu najneskôr do 30. júna kalendárneho roku t-1.

§ 8a

Výpočet rozsahu podpory doplatkom a príplatkom

(1) Doplatok Di v eurách/MWh za základný časový úsek48a) pre i-té zariadenie výrobcu elektriny s nárokom na podporu doplatkom48b) sa vypočíta podľa vzorca

kde

CEi je cena elektriny podľa osobitného predpisu,48c)

VPCVEdi je vážený priemer cien vykupovanej elektriny pre i-té zariadenie výrobcu elektriny s nárokom na podporu doplatkom48b) za základný časový úsek v eurách/MWh vypočítaný podľa vzorca

kde

QVdij je množstvo elektriny vyrobené i-tým zariadením výrobcu elektriny s nárokom na podporu doplatkom48b) v j-tej hodine základného časového úseku v MWh,

CVEj,t je cena vykupovanej elektriny v j-tej hodine základného časového úseku v eurách/MWh podľa § 10a ods. 4,

n je počet hodín základného časového úseku.

(2) Doplatok za elektrinu vyrobenú v i-tom zariadení výrobcu elektriny s nárokom na podporu doplatkom48b) za základný časový úsek PDi v eurách uhrádzaný výrobcovi elektriny organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou sa vypočíta podľa vzorca

kde

QDi je množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok v i-tom zariadení výrobcu elektriny s nárokom na podporu doplatkom48b) za základný časový úsek určené podľa osobitného predpisu48d) v MWh,

Di je doplatok pre i-té zariadenie výrobcu elektriny s nárokom na podporu doplatkom48b) vypočítaný podľa odseku 1 v eurách/MWh.

(3) Príplatok Pi v eurách/MWh za základný časový úsek48e) pre i-té zariadenie výrobcu elektriny s nárokom na podporu príplatkom48f) sa vypočíta podľa vzorca

kde

PCEi je ponúknutá cena elektriny,48g)

VPCVEpi je vážený priemer cien vykupovanej elektriny pre i-té zariadenie výrobcu elektriny s nárokom na podporu príplatkom48f) za základný časový úsek v eurách/MWh vypočítaný podľa vzorca

kde

QVpij je množstvo elektriny vyrobenej i-tým zariadením výrobcu elektriny s nárokom na podporu príplatkom48f) v j-tej hodine základného časového úseku v MWh,

CVEj,t je cena vykupovanej elektriny v j-tej hodine základného časového úseku v eurách/MWh podľa § 10a ods. 4,

n je počet hodín základného časového úseku.

(4) Príplatok za elektrinu vyrobenú v i-tom zariadení výrobcu elektriny s nárokom na podporu príplatkom48f) za základný časový úsek PPi v eurách uhrádzaný výrobcovi elektriny organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou sa vypočíta podľa vzorca

kde

QPi je množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť príplatok v i-tom zariadení výrobcu elektriny s nárokom na podporu príplatkom48f) za základný časový úsek určené podľa osobitného predpisu48d) v MWh,

Pi je príplatok pre i-té zariadenie výrobcu elektriny s nárokom na podporu príplatkom48f) vypočítaný podľa odseku 3 v eurách/MWh.

§ 9

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
1. do 100 kW vrátane111,27 eura/MWh,
2. nad 100 kW do 200 kW vrátane109,17 eura/MWh,
3. nad 200 kW do 500 kW vrátane106,84 eura/MWh,
4. nad 500 kW do 1 MW vrátane105,15 eura/MWh,
5. nad 1 MW do 5 MW vrátane97,98 eura/MWh,
b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 88,89 eura/MWh,
c) z veternej energie62,49 eura/MWh,
d) z geotermálnej energie155,13 eura/MWh,
e) zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou
1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy92,09 eura/MWh,
2. odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy96,90 eura/MWh,
3. obilnej slamy107,21 eura/MWh,
4. biokvapaliny91,79 eura/MWh,
f) zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,49) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou 100,49 eura/MWh,
g) zo spaľovania
1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd70,34 eura/MWh,
2. biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane107,53 eura/MWh,
3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 250 kW vrátane120,49 eura/MWh,
4. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 250 kW do 500 kW vrátane110,00 eur/MWh,
5. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 500 kW do 750 kW vrátane102,95 eura/MWh,
6. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 750 kW100,23 eura/MWh,
7. plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore99,21 eura/MWh,
8. fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu95,50 eura/MWh.

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom74,75 eura/MWh,
b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla74,69 eura/MWh,
c) v spaľovacom motore s palivom
1. zemný plyn80,26 eura/MWh,
2. vykurovací olej78,89 eura/MWh,
3. zmes vzduchu a metánu74,39 eura/MWh,
4. z katalyticky spracovaného odpadu99,82 eura/MWh,
5. z termického štiepenia odpadov a jeho produktov98,40 eura/MWh,
d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom
1. zemný plyn79,76 eura/MWh,
2. vykurovací olej78,96 eura/MWh,
3. hnedé uhlie80,37 eura/MWh,
4. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane74,84 eura/MWh,
5. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW71,83 eura/MWh,
6. komunálny odpad77,60 eura/MWh,
7. plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu89,05 eura/MWh,
e) spaľovanie energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele80,02 eura/MWh,
f) v Rankinovom organickom cykle98,31 eura/MWh.

(3) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.

(4) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.

(5) Pri technológii podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu, technológii podľa odseku 2 písm. d) siedmeho bodu a technológii podľa odseku 2 písm. e) sa spolu so žiadosťou výrobcu elektriny o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou predkladá aj potvrdenie o pôvode paliva, v ktorom sa uvedie názov výrobcu paliva, chemické zloženie paliva a jeho výhrevnosť preskúšané v akreditovanom laboratóriu podľa osobitného predpisu.50)

(6) Cena elektriny podľa odseku 2 písm. f) sa uplatní, ak je elektrina vyrábaná výhradne v tomto zariadení výrobcu elektriny a zároveň zariadenie výrobcu elektriny obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v primárnom palive na elektrinu.

§ 10

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2017 do 31. decembra 2019 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
1. do 100 kW vrátane111,25 eura/MWh,
2. od 101 kW do 200 kW vrátane109,15 eura/MWh,
3. od 201 kW do 500 kW vrátane106,80 eura/MWh,
4. od 501 kW do 1 MW vrátane105,11 eura/MWh,
5. od 1 MW do 5 MW vrátane97,95 eura/MWh,
b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom
84,98 eura/MWh,
c) z veternej energie44,18 eura/MWh,
d) z geotermálnej energie108,71 eura/MWh,
e) zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou
1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy70,31 eura/MWh,
2. odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy74,30 eura/MWh,
3. obilnej slamy92,17 eura/MWh,
4. biokvapaliny80,86 eura/MWh,
f) zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,49) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou74,83 eura/MWh,
g) zo spaľovania
1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd58,66 eura/MWh,
2. biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane95,95 eura/MWh,
3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 250 kW vrátane102,00 eura/MWh,
4. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia od 251 kW do 500 kW vrátane95,89 eur/MWh,
5. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia od 501 kW do 750 kW vrátane91,61 eura/MWh,
6. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 751 kW90,02 eura/MWh,
7. plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore84,72 eura/MWh,
8. fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu78,42 eura/MWh.

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2017 do 31. decembra 2019 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom74,10 eura/MWh,
b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla74,05 eura/MWh,
c) v spaľovacom motore s palivom
1. zemný plyn75,04 eura/MWh,
2. vykurovací olej73,67 eura/MWh,
3. zmes vzduchu a metánu68,90 eura/MWh,
4. z katalyticky spracovaného odpadu92,63 eura/MWh,
5. z termického štiepenia odpadov a jeho produktov85,11 eura/MWh,
d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom
1. zemný plyn67,90 eura/MWh,
2. vykurovací olej67,10 eura/MWh,
3. hnedé uhlie68,29 eura/MWh,
4. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane62,81 eura/MWh,
5. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW 59,26 eura/MWh,
6. komunálny odpad62,51 eura/MWh,
7. plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu73,75 eura/MWh,
e) spaľovanie energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele 80,02 eura/MWh,
f) v Rankinovom organickom cykle98,31 eura/MWh.

(3) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedenom do prevádzky od 1. januára 2020 sa určuje priamym určením ceny elektriny v eurách na megawatthodinu takto:

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny111,25eura/MWh,
1. do 100 kW vrátane109,15 eura/MWh,
2. nad 100 kW do 200 kW vrátane
3. nad 200 kW do 500 kW vrátane106,80 eura/MWh,
b) z geotermálnej energie108,71 eura/MWh,
c) spaľovaním
1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd s celkovým výkonom zariadenia do 500 kW vrátane58,66 eura/MWh,
2. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 500 kW vrátane102,00 eura/MWh,
d) spaľovaním vysokoúčinnou kombinovanou výrobou bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 250 kW do 500 kW vrátane95,89 eur/MWh.

(4) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane49) uvedenom do prevádzky od 1. januára 2020 alebo v zariadení výrobcu elektriny, ktoré prešlo rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu,50aa) sa určuje priamym určením ceny elektriny v eurách na megawatthodinu takto:

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom74,10 eura/MWh,
b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla74,05 eura/MWh,
c) v spaľovacom motore s palivom
1. zemný plyn75,64 eura/MWh,
2. vykurovací olej73,67 eura/MWh,
3. zmes vzduchu a metánu68,90 eura/MWh,
4. z katalyticky spracovaného odpadu92,63 eura/MWh,
5. z termického štiepenia odpadov a jeho produktov85,11 eura/MWh,
d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom
1. zemný plyn68,50 eura/MWh,
2. vykurovací olej67,10 eura/MWh,
3. hnedé uhlie68,29 eura/MWh,
4. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane62,81 eura/MWh,
5. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW59,26 eura/MWh,
6. komunálny odpad62,51 eura/MWh,
7. plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu73,75 eura/MWh,
e) spaľovaním energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele80,02 eura/MWh,
f) v Rankinovom organickom cykle98,31 eura/MWh,
g) spaľovaním alebo spoluspaľovaním
1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy70,31 eura/MWh,
2. odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy74,30 eura/MWh,
3. biokvapaliny80,86 eura/MWh,
h) spaľovaním biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou95,95 eura/MWh.

(5) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.

(6) Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu; to neplatí pre výrobu elektriny zo spaľovania biometánu podľa § 10 odseku 1 písm. g) druhého bodu, ak je biometán distribuovaný distribučnou sieťou a množstvo biometánu na výrobu elektriny zodpovedá zmluvnému množstvu biometánu.49a)

(7) Pri technológii podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu, technológii podľa odseku 2 písm. d) siedmeho bodu a technológii podľa odseku 2 písm. e) sa spolu so žiadosťou výrobcu elektriny o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou predkladá aj potvrdenie o pôvode paliva, v ktorom sa uvedie názov výrobcu paliva, chemické zloženie paliva a jeho výhrevnosť preskúšané v akreditovanom laboratóriu podľa osobitného predpisu.50)

(8) Cena elektriny podľa odseku 2 písm. f) sa uplatní, ak je elektrina vyrábaná výhradne v tomto zariadení výrobcu elektriny a zároveň zariadenie výrobcu elektriny obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v primárnom palive na elektrinu.

§ 10a

Spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny, postup a podmienky uplatňovania cien

(1) Základ pre výpočet ceny vykupovanej elektriny50a) v j-tej hodine roku t v eurách/MWh sa vypočíta podľa vzorca

kde

CDTj,t je cena elektriny slovenskej obchodnej oblasti na dennom trhu organizovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v j-tej hodine roku t v eurách/MWh,

k je koeficient podľa osobitného predpisu50a) určený podľa odsekov 2 a 3 eurách/MWh.

(2) Ak bol výkupca elektriny vybratý ministerstvom hospodárstva formou aukcie, koeficient k sa rovná výške úhrady za činnosť výkupcu elektriny požadovanej výkupcom elektriny v aukcii vyhlásenej ministerstvom hospodárstva.50b)

(3) Ak bol výkupca elektriny určený ministerstvom hospodárstva50c) alebo ak činnosť výkupcu elektriny vykonáva dodávateľ poslednej inštancie,50d) koeficient k sa rovná výške úhrady za činnosť výkupcu elektriny podľa § 10b.

(4) Cena vykupovanej elektriny v j-tej hodine roku t v eurách/MWh CVEj,t sa vypočíta podľa vzorca

kde

ZCVEj,t je základ pre výpočet ceny vykupovanej elektriny v j-tej hodine roku t v eurách/MWh vypočítaný podľa odseku 1,

k je koeficient podľa odsekov 2 a 3 v eurách/MWh.

(5) Po uplynutí základného časového úseku48a) sa pre i-té zariadenie výrobcu elektriny, ktorý využil právo na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku,50f) vypočíta vážený priemer cien vykupovanej elektriny VPCVEvi v eurách/MWh za základný časový úsek podľa vzorca

kde

QEij je množstvo elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku50f) vyrobenej v i-tom zariadení výrobcu elektriny a vykúpenej výkupcom elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v j-tej hodine základného časového úseku v MWh,

CVEj,t je cena vykupovanej elektriny v j-tej hodine základného časového úseku v eurách/MWh vypočítaná podľa odseku 4,

n je počet hodín základného časového úseku.

(6) Ak je VPCVEvi nižší alebo sa rovná cene elektriny podľa osobitného predpisu,48c) výška platby za vykúpenú elektrinu vyrobenú v i-tom zariadení výrobcu elektriny, ktorý využil právo na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku,50f) za základný časový úsek PVEi v eurách sa vypočíta podľa vzorca

kde

QEij je množstvo elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku50f) vyrobenej v i-tom zariadení výrobcu elektriny a vykúpenej výkupcom elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v j-tej hodine základného časového úseku v MWh,

CVEj,t je cena vykupovanej elektriny v j-tej hodine základného časového úseku v eurách/MWh vypočítaná podľa odseku 4,

n je počet hodín základného časového úseku.

(7) Ak je VPCVEvi vyšší ako cena elektriny podľa osobitného predpisu,48c) výška platby za vykúpenú elektrinu vyrobenú v i-tom zariadení výrobcu elektriny, ktorý využil právo na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku,50f) za základný časový úsek PVEi v eurách sa vypočíta podľa vzorca

kde

QEij je množstvo elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku,50f) vyrobenej v i-tom zariadení výrobcu elektriny a vykúpenej výkupcom elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v j-tej hodine základného časového úseku v MWh,

CEi je cena elektriny podľa osobitného predpisu,48c)

n je počet hodín základného časového úseku.

(8) Ak výrobca elektriny využil pre i-té zariadenie výrobcu elektriny právo na podporu výkupom elektriny50e) bez prevzatia zodpovednosti za odchýlku,50f) výška platby za vykúpenú elektrinu vyrobenú v i-tom zariadení výrobcu elektriny, ktorý využil právo na podporu výkupom elektriny,50e) za základný časový úsek PVEi v eurách sa vypočíta podľa vzorca

kde

QEij je množstvo elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny,50e) vyrobenej v i-tom zariadení výrobcu elektriny a vykúpenej výkupcom elektriny v j-tej hodine základného časového úseku v MWh,

CVEj,t je cena vykupovanej elektriny v j-tej hodine základného časového úseku v eurách/MWh vypočítaná podľa odseku 4,

n je počet hodín základného časového úseku.

(9) Odmena k-teho výkupcu elektriny v eurách za základný časový úsek QVEk sa vypočíta podľa vzorca

kde

QEvk je množstvo elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku50f) vykúpenej k-tym výkupcom elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v základnom časovom úseku v MWh,

UCVEk je úhrada za činnosť k-teho výkupcu elektriny za základný časový úsek v eurách/MWh vo výške koeficientu určeného podľa odsekov 2 a 3,

NVEk sú nadvýnosy k-teho výkupcu elektriny z vykúpenej elektriny v základnom časovom úseku v eurách, ktorých výška sa vypočíta podľa vzorca

kde

QEvijk je množstvo elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku50f) vyrobenej v i-tom zariadení výrobcu elektriny a vykúpenej k-tym výkupcom elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v j-tej hodine základného časového úseku v MWh,

CDTj je cena elektriny slovenskej obchodnej oblasti na dennom trhu organizovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v j-tej hodine základného časového úseku v eurách/MWh,

PVEik je platba za vykúpenú elektrinu vyrobenú v i-tom zariadení výrobcu elektriny, ktorý využil právo na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku50f) k-tym výkupcom elektriny za základný časový úsek v eurách vypočítaná podľa odsekov 6 a 7,

m je počet zariadení výrobcu elektriny, pre ktoré výrobca elektriny využil právo na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku,50f) z ktorých vykupuje elektrinu k-ty výkupca elektriny, ktoré sú zahrnuté do vyhodnotenia podľa tohto odseku za príslušný základný časový úsek,

n je počet hodín základného časového úseku.

§ 10b

Cenová regulácia výkonu činnosti výkupcu elektriny

Cenová regulácia sa vzťahuje na výkon činnosti výkupcu elektriny, ktorý bol určený ministerstvom hospodárstva,50c) a na výkon činnosti výkupcu elektriny dodávateľom poslednej inštancie,50d) pričom úhrada za činnosť výkupcu elektriny UCVEt v eurách/MWh sa vypočíta podľa vzorca

kde

Ot sú určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s výkupom elektriny od výrobcov elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku50f) v eurách na jednotku množstva elektriny vykúpenej v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v roku t,

Vt sú určené náklady regulovaného subjektu na obsluhu výrobcov elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny50e) v eurách na jednotku množstva elektriny vykúpenej v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v roku t,

PZt je primeraný zisk v eurách na jednotku množstva elektriny vykúpenej v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v roku t, ktorý je možné zahrnúť do úhrady za činnosť výkupcu elektriny.

§ 11

(1) Súčasťou návrhu ceny sú:

a) návrh cien alebo taríf za výrobu elektriny z domáceho uhlia vrátane ich štruktúry pre rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou, vrátane podmienok ich pridelenia,

b) údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2,

c) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

d) výpočty a údaje podľa tohto paragrafu týkajúce sa výroby elektriny z domáceho uhlia,

e) znaleckým posudkom potvrdené údaje preukazujúce inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré môžu vyrábať elektrinu spaľovaním domáceho uhlia s uvedením potenciálneho množstva elektriny, ktorú je možné na tomto zariadení vyrobiť,

f) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu,

g) údaje o inštalovanom výkone technologického zariadenia, ktoré je určené na výrobu elektriny z domáceho uhlia.

h) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(2) Podklady podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(3) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(4) Na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať elektrinu z domáceho uhlia sa u výrobcu elektriny uplatní za každú megawatthodinu elektriny dodanej do sústavy, ktorá bola preukázateľne vyrobená z domáceho uhlia, pevná cena DOPt v eurách za megawatthodinu vypočítaná podľa vzorca

kde

a) VNt sú plánované schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t; VNt sa vypočítajú podľa vzorca

VNt = NHU, t + NEK, t + NOVN,t,

kde

1. NHU,t sú len ekonomicky oprávnené plánované náklady na nákup domáceho hnedého uhlia a náklady na obstaranie mazutu, ktoré zodpovedajú množstvu mazutu, ktorého energetický obsah zodpovedá najviac 1 % energetického obsahu domáceho hnedo ho uhlia určeného na základe jeho skutočnej výhrevnosti,

2. NEK, t sú ekonomicky oprávnené plánované náklady na nákup emisných kvót,

3. NOVN,t sú ekonomicky oprávnené plánované náklady v súlade s § 4 ods. 1 písm. d),

b) FNt sú plánované schválené alebo určené fixné náklady bez odpisov nových zariadení na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t; najviac vo výške podľa vzorca

kde

1. FNvych je schválená alebo určená východisková hodnota fixných nákladov maximálne do 37 300 000 eur,

2. JPIt je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1, zverejnených štatistickým úradom,

3. X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5; ak je hodnota rozdielu JPIt a X nižšia ako 0, na účely výpočtu pevnej ceny na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok t sa hodnota rozdielu rovná 0.

4. kvyužitia je koeficient, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

kde

Qvt je plánované množstvo elektriny vyrobené z hnedého uhlia na základe plnenia povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,

Qp je projektované množstvo elektriny, ktoré môže zdroj vyrobiť z hnedého uhlia,

c) ONZt sú plánované schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t v eurách; faktor ONZt sa na rok 2012 rovná nule,

d) PZt je plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t určený podľa vzorca

PZt = (VNt – NEK,t + FNt + ONZt) x WACC,

kde

WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2017 až 2022 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,

e) VEt sú plánované výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t vypočítané podľa vzorca

VEt = (QVt - QTt - QREt,KL) x CEt + QREt,KL x CREt,KL + QREt,ZA x CREt,ZA,

kde

1. QVt je plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t,

2. QTt je plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t,

3. QREt,KL je plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t,

4. CEt je plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny, minimálne však vo výške ceny elektriny na straty podľa osobitného predpisu,51) okrem dodávky regulačnej elektriny regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

5. CREt,KL je plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

6. QREt,ZA je plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t,

7. CREt,ZA je plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

f) VPSt je plánovaný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok t,

g) QDEt je plánovaný objem elektriny určený rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať elektrinu z domáceho uhlia a dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia na rok t,

h) KDUt je faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia regulovaného subjektu v eurách na rok t vypočítaný podľa odseku 5.

(5) Faktor vyrovnania nákladov a výnosov výroby elektriny z domáceho uhlia KDUt v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) SVNt-2 sú skutočné schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2 vrátane nákladov na nákup emisných kvót určených podľa oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou EEX na jej webovom sídle, za produkt EU Emission Allowances - Spot Market v eurách na tony CO2 za obdobie od 1. januára roku t-2 do 31. decembra roku t-2,

b) VNt-2 sú plánované schválené alebo určené variabilné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2,

c) SFNt-2 sú skutočné schválené alebo určené fixné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2,

d) FNt-2 sú plánované schválené alebo určené fixné náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2,

e) SONZt-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t-2 v eurách,

f) ONZt-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy nových zariadení na rok t-2 v eurách,

g) SPZt-2 je skutočný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t-2 určený podľa vzorca

SPZt-2 = (SVNt-2 + SFNt-2 + SONZt-2)xWACC,

kde

WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2017 až 2022 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,

h) PZt-2 je plánovaný primeraný zisk regulovaného subjektu v eurách na rok t-2 určený podľa vzorca

PZt-2 =(VNt-2 +FN,-2 +ONZt-1)xWACC,

i) SVEt-2 sú skutočné výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2 vypočítané podľa vzorca

SVEt-2 = (SQVt-2 -SQTt-2 -SQREt-2KL) x SCEt-2 + SQREt-2,KL x SCREt-2,KL + SQREt-2,ZA x SCSEt-2,ZA,

kde

1. SQVt-2 je skutočné množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

2. SQTt-2 je skutočné množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

3. SQREt-2,KL je skutočné množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

4. SCEt-2 je skutočná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky regulačnej elektriny regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2, od obdobia t-2 rovný roku 2014,

5. SCREt-2,KL je skutočná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny
vyrobenej z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

6. SQREt-2,ZA je skutočné množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

7. SCREt-2,ZA je skutočná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

j) VEt-2 sú plánované výnosy z dodávky vyrobenej elektriny z domáceho uhlia v eurách na rok t-2 vypočítané podľa vzorca

VEt-2 = (QVt-2 - QTt-2 -QREt-2,KL) x CEt-2 + QREt-2,KL * CREt-2,KL + QREt-2,ZA x CREt-2,ZA,

kde

1. QVt-2 je plánované množstvo elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

2. QTt-2 je plánované množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

3. QREt-2,KL je plánované množstvo dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

4. CEt-2 je plánovaná vážená priemerná cena celkovej dodávky elektriny okrem dodávky regulačnej elektriny regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2, od obdobia t-2 rovný roku 2014 minimálne vo výške ceny elektriny na straty podľa osobitného predpisu, )

5. CREt-2,KL je plánovaná vážená priemerná cena dodávky kladnej regulačnej elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

6. QREt.2,ZA je plánované množstvo dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

7. CREt.2,ZA je plánovaná vážená priemerná cena dodávky zápornej regulačnej elektriny poskytnutej zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

k) SVPSt.2 je skutočný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok t-2,

l) VPSt.2 je plánovaný výnos v eurách z poskytovania podporných služieb zariadením na výrobu elektriny z domáceho uhlia na rok t-2,

m) KTPSvt je korekcia výnosov z platieb na základe tarify za prevádzkovanie systému výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia v eurách v roku t-2, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

KTPSvt=SVTPSvt-2-PVTPSvt-2,

kde

1. SVTPSvt-2 sú skutočné výnosy z uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému určenej rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia v roku t-2,

2. PVTPSvt-2 sú plánované výnosy z uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému určenej rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia v roku t-2.

Tarifa za prevádzkovanie systému

§ 12

Spôsob výpočtu tarify za prevádzkovanie systému, postup a podmienky uplatňovania tarify

(1) Tarifa za prevádzkovanie systému TPSt sa určí ako podiel plánovaných nákladov na prevádzkovanie systému vypočítaných podľa odseku 2 a celkovej plánovanej koncovej spotreby elektriny na vymedzenom území,52) na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému, a vypočíta sa podľa vzorca

kde

a) NPSt sú plánované náklady na prevádzkovanie systému v roku t,

b) QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

c) QPvdtpst je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému,

d) Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému v roku t najviac vo výške 0,95.

(2) Plánované náklady na prevádzkovanie systému v roku t sa vypočítajú podľa vzorca

NPSt = DOPt x QDEt + Nozekvt + PNOTt + Noktet ,

kde

a) DOPt, je pevná cena elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v roku t v eurách za megawatthodinu,

b) QDEt je plánovaný objem elektriny určený rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať elektrinu z domáceho uhlia a dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia na rok t,

c) Nozekvt sú celkové plánované náklady na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t,

d) PNOTt sú schválené alebo určené plánované náklady v eurách zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na rok t,

e) Noktet sú náklady na výkon ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v roku t.

(3) Celkové plánované náklady na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t sa vypočítajú podľa vzorca

kde

a) PNDt sú plánované náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNDt=i=1nPQDti×max0;CEPSDti-PCVEt,

kde

1. PQDti je plánované množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok, vyrobenej v roku t v i-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, v jednotkách množstva elektriny,

2. CEPSDti je cena elektriny pre stanovenie doplatku pre i-te zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

3. PCVEt je plánovaná priemerná cena vykupovanej elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

4. n je počet zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t,

b) PNPt sú plánované náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na príplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNPt=i=1nPQPti×max0;CEPSPti-PCVEt,

kde

1. PQPti je plánované množstvo elektriny, na ktoré je možné uplatniť príplatok, vyrobenej v roku t v i-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, v jednotkách množstva elektriny,

2. CEPSPti je cena elektriny pre stanovenie príplatku pre i-te zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

3. PCVEt je plánovaná priemerná cena vykupovanej elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

4. n je počet zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t,

c) PNVEt sú plánované náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na úhradu za činnosť výkupcu elektriny v roku t v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNVEt=i=1nPQEvti×PUCVEti-PNVEti,

kde

1. PQEvti je plánované množstvo elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny50e) a prevzatím zodpovednosti za odchýlku50f) vykúpenej i-tým výkupcom elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v jednotkách množstva elektriny v roku t,

2. PUCVEti je plánovaná úhrada za činnosť i-teho výkupcu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,

3. PNVEti sú plánované nadvýnosy i-teho výkupcu elektriny z vykúpenej elektriny v eurách na rok t,

4. i je počet výkupcov elektriny v roku t,

d) PNFt sú plánované náklady na úrok na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s výkonom regulovaných činností vykonávaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v roku t v eurách,

e) PFPt je plánovaná výška finančných prostriedkov poskytnutých na rok t ministerstvom hospodárstva na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory v roku t v eurách,

f) Kprdsti je korekcia zostatku neuhradených nákladov vynaložených i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2019 v eurách, ktorá sa vypočíta podľa odseku 10,

g) n je počet prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,

h) Kozekvt je korekcia nákladov a výnosov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva v eurách v roku 2020, ktorá sa vypočíta podľa odseku 12,

i) PNDEt sú plánované daňové náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, súvisiace s úhradou straty organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z roku 2020 v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva v roku t v eurách,

j) KOKTEt je korekcia zostatku neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 v eurách, ktorá sa vypočíta podľa odseku 14.

(4) Pre odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému TPSt v eurách na jednotku množstva elektriny za prenesenú elektrinu vrátane elektriny vyrobenej v jeho vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny tohto odberateľa elektriny alebo dodanej iným odberateľom elektriny bez použitia prenosovej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej sústavy.

(5) Pre odberateľa elektriny pripojeného do regionálnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému TPSt za distribuovanú elektrinu vrátane elektriny vyrobenej v jeho vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny tohto odberateľa elektriny alebo dodanej iným odberateľom elektriny bez použitia regionálnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej sústavy.

(6) Pre odberateľa elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému TPSt za všetku elektrinu odobratú z nadradenej sústavy a distribuovanú odberateľom elektriny pripojeným do tejto miestnej distribučnej sústavy vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny alebo dodanej odberateľom elektriny bez použitia nadradenej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej distribučnej sústavy.

(7) Pre odberateľa elektriny, ktorý odoberá elektrinu od výrobcu elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, sa výrobcom elektriny uplatňuje tomuto odberateľovi elektriny tarifa za prevádzkovanie systému TPSt na celé množstvo takto odobratej elektriny. Ak výrobca nie je subjektom zúčtovania, uhradia sa platby uplatnené u odberateľa elektriny účastníkovi trhu, ktorý za výrobcu prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(8) Tarifa za prevádzkovanie systému sa neuplatňuje na straty elektriny v sústave, za vlastnú spotrebu prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy, za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej sústavy, ani za spotrebu elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach. Tarifa za prevádzkovanie systému sa neuplatňuje za spotrebu elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky, ak takéto skúšky sú vykonané prostredníctvom odberu elektriny z prenosovej sústavy. Tarifa za prevádzkovanie systému sa neuplatňuje na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovanú na účely výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie dosahuje najmenej 10 %, elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovanú na účely výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW a elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja.

(9) Na účely cenovej regulácie sa do 30. apríla roku t predkladajú organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a distribučných sústav údaje o skutočných množstvách elektriny v roku t-1, očakávaných množstvách elektriny v roku t a plánovaných množstvách elektriny na rok t+1 prepravenej koncovým odberateľom elektriny, ako aj údaje o skutočných nákladoch a skutočných výnosoch za prevádzkovanie systému v roku t-1.

(10) Korekcia zostatku neuhradených nákladov vynaložených i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za rok 2019 v eurách Kprdsti sa vypočíta na

a) rok 2021 podľa vzorca

Kprdsi2021 = kzprdsi2021 × NNi2019,

b) rok 2022 podľa vzorca

Kprdsi2022 = kzprdsi2022 × (NNi2019 – Kprdsi2021) + PVtpsi2020 – SVtpsi2020,

c) rok 2023 podľa vzorca

Kprdsi2023 = kzprdsi2023 × (NNi2019 – Kprdsi2021) + PVtpsi2021 – SVtpsi2021,

d) rok 2024 podľa vzorca

Kprdsi2024 = kzprdsi2024 × (NNi2019 – Kprdsi2021) + PVtpsi2022 – SVtpsi2022,

e) rok 2025 podľa vzorca

Kprdsi2025 = kzprdsi2025 × (NNi2019 – Kprdsi2021) + PVtpsi2023 – SVtpsi2023,

f) rok 2026 podľa vzorca

Kprdsi2026 = PVtpsi2024 – SVtpsi2024,

g) rok 2027 podľa vzorca

Kprdsi2027 = PVtpsi2025 – SVtpsi2025.

(11) Na účel výpočtu korekcie Kprdsti podľa odseku 10 sa veličinami vzorcov rozumejú

a) kzprdsi2021 je koeficient zahrnutia zostatku neuhradených nákladov vynaložených v roku 2019 prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom pre rok 2021, ktorého hodnota určená v cenovom konaní pre rok 2021 je väčšia ako 0 a súčasne menšia alebo rovnajúca sa 1,

b) kzprdsi2022 až kzprdsi2025 je koeficient zahrnutia zostatku neuhradených nákladov vynaložených v roku 2019 prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom pre roky 2022 až 2025, ktorého hodnoty určené v cenovom konaní pre roky 2022 až 2025 budú schválené alebo určené minimálne vo výške 0,25 počas obdobia najviac štyroch rokov umorovania zostatkovej hodnoty (NNi2019 - Kprdsi2021) neuhradených nákladov vynaložených v roku 2019 prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom; suma koeficientov zahrnutia (kzprdsi2022 až kzprdsi2025) zostatku neuhradených nákladov vynaložených v roku 2019 počas obdobia najviac štyroch rokov sa rovná 1 a koeficient kzprds môže klesnúť pod ročnú hodnotu 0,25 len z dôvodu dynamického umorovania v poslednom roku reálneho nepretržitého umorovania,

c) NNi2019 sú neuhradené náklady i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom v eurách v roku 2019, ktoré sa počítajú podľa vzorca

NNi2019 = SNPi2019 – PNPi2019 + PVtpsi2019 – SVtpsi2019 ,

kde

1. SNPi2019 sú skutočné náklady i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom v eurách v roku 2019,

2. PNPi2019 sú plánované náklady i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom v eurách v roku 2019,

3. PVtpsi2019 sú plánované výnosy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy z uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému určenej rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách v roku 2019,

4. SVtpsi2019 sú skutočné výnosy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy z uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému určenej rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách v roku 2019,

d) PVtpsi2020 sú plánované výnosy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy z uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému určenej rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách v roku 2020,

e) SVtpsi2020 sú skutočné výnosy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy z uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému určenej rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách v roku 2020,

f) PVtpsi2021 až PVtpsi2025 sú plánované výnosy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy z uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému určenej rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách,

g) SVtpsi2021 až SVtpsi2025 sú skutočné výnosy i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy z uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému určenej rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách.

(12) Korekcia nákladov a výnosov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva v eurách Kozekvt sa vypočíta podľa vzorca na

a) rok 2022

Kozekv2022 = ONozekv2021 – OVozekv2021 ,

b) rok 2023

Kozekvt = SNozekvt-2 – ONozekvt-2 + OVozekvt-2 – SVozekvt-2 + ONozekvt-1 – PNozekvt-1 + PVozekvt-1 – OVozekvt-1 ,

c) rok 2024 a ďalšie roky

(13) Na účel výpočtu korekcie Kozekvt podľa odseku 12 sa veličinami vzorcov rozumejú

a) ONozekv2021 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2021 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa odseku 15 písm. b) tretieho bodu,

b) OVozekv2021 sú očakávané výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2021 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa odseku 15 písm. b) štvrtého bodu,

c) SNozekvt-2 sú skutočné náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t-2 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

SNozekvt-2 = SNDt-2 + SNPt-2 + SNVEt-2 + SNFt-2 – SFPt-2 + SNDEt-2 ,

kde

1. SNDt-2 sú skutočné náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t-2 v eurách,

2. SNPt-2 sú skutočné náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na príplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t-2 v eurách,

3. SNVEt-2 sú skutočné náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na úhradu za činnosť výkupcu elektriny v roku t-2 v eurách,

4. SNFt-2 sú skutočné náklady na úrok na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s výkonom regulovaných činností vykonávaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a ďalšie skutočné finančné náklady v roku t-2 v eurách,

5. SFPt-2 je skutočná výška finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom hospodárstva na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory v roku t-2 v eurách,

6. SNDEt-2 sú skutočné daňové náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou súvisiace s úhradou straty organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z roku 2020, v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva v roku t-2 v eurách,

d) ONozekvt-2 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-2 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

ONozekvt-2 = ONDt-2 + ONPt-2 + ONVEt-2 + ONFt-2 – OFPt-2 + ONDEt-2 ,

kde

1. ONDt-2 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-2 v eurách,

2. ONPt-2 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na príplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-2 v eurách,

3. ONVEt-2 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na úhradu za činnosť výkupcu elektriny na rok t-2 v eurách,

4. ONFt-2 sú očakávané náklady na úrok na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s výkonom regulovaných činností vykonávaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a ďalšie očakávané finančné náklady na rok t-2 v eurách,

5. OFPt-2 je očakávaná výška finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom hospodárstva na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory na rok t-2 v eurách,

6. ONDEt-2 sú očakávané daňové náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou súvisiace s úhradou straty organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z roku 2020 v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva na rok t-2 v eurách,

e) OVozekvt-2 sú očakávané výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-2 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

1. QOKStpst-2 je celková očakávaná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území na rok t-2, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

2. QOvdtpstt-2 je celkový očakávaný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-2,

3. Kistpst-2 je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-2,

4. TPSt-2 je tarifa za prevádzkovanie systému v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

5. TPSdsit-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

6. TPSvt-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia, v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

7. TPSOTEt-2 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

8. TPSostt-2 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

9. KOKTEt-2 je korekcia zostatku neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 v eurách na rok t-2,

10. QPKStpst-2 je celková plánovaná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území na rok t-2, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

11. QPvdtpstt-2 je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-2,

f) SVozekvt-2 sú skutočné výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t-2 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

1. QSKStpst-2 je celková skutočná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území v roku t-2, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

2. QSvdtpstt-2 je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému v roku t-2,

3. Kistpst-2 je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému v roku t-2,

4. TPSt-2 je tarifa za prevádzkovanie systému v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

5. TPSdsit-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

6. TPSvt-2 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia, v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

7. TPSOTEt-2 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

8. TPSostt-2 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

9. KOKTEt-2 je korekcia zostatku neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 v eurách na rok t-2,

10. QPKStpst-2 je celková plánovaná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území na rok t-2, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

11. QPvdtpstt-2 je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-2,

g) ONozekvt-1 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-1 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

ONozekvt-1 = ONDt-1 + ONPt-1 + ONVEt-1 + ONFt-1 – OFPt-1 + ONDEt-1 ,

kde

1. ONDt-1 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-1 v eurách,

2. ONPt-1 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na príplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-1 v eurách,

3. ONVEt-1 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na úhradu za činnosť výkupcu elektriny na rok t-1 v eurách,

4. ONFt-1 sú očakávané náklady na úrok na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s výkonom regulovaných činností vykonávaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a ďalšie očakávané finančné náklady na rok t-1 v eurách,

5. OFPt-1 je očakávaná výška finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom hospodárstva na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory na rok t-1 v eurách,

6. ONDEt-1 sú očakávané daňové náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou súvisiace s úhradou straty organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z roku 2020 v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva na rok t-1 v eurách,

h) PNozekvt-1 sú plánované náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-1 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNozekvt-1 = PNDt-1 + PNPt-1 + PNVEt-1 + PNFt-1 – PFPt-1 + PNDEt-1 ,

kde

1. PNDt-1 sú plánované náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-1 v eurách,

2. PNPt-1 sú plánované náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na príplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-1 v eurách,

3. PNVEt-1 sú plánované náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na úhradu za činnosť výkupcu elektriny na rok t-1 v eurách,

4. PNFt-1 sú plánované náklady na úrok na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s výkonom regulovaných činností vykonávaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a ďalšie plánované finančné náklady na rok t-1 v eurách,

5. PFPt-1 je plánovaná výška finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom hospodárstva na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory na rok t-1 v eurách,

6. PNDEt-1 sú plánované daňové náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou súvisiace s úhradou straty organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z roku 2020 v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva na rok t-1 v eurách,

i) PVozekvt-1 sú plánované výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok t-1 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

1. QPKStpst-1 je celková plánovaná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území na rok t-1, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

2. QPvdtpstt-1 je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-1,

3. Kistpst-1 je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-1,

4. TPSt-1 je tarifa za prevádzkovanie systému v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

5. TPSdsit-1 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

6. TPSvt-1 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia, v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

7. TPSOTEt-1 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

8. TPSostt-1 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

9. KOKTEt-1 je korekcia zostatku neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 v eurách na rok t-1,

j) OVozekvt-1 sú očakávané výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku t-1 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

1. QOKStpst-1 je celková očakávaná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území na rok t-1, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

2. QOvdtpstt-1 je celkový očakávaný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-1,

3. Kistpst-1 je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-1,

4. TPSt-1 je tarifa za prevádzkovanie systému v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

5. TPSdsit-1 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

6. TPSvt-1 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia, v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

7. TPSOTEt-1 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

8. TPSostt-1 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-1,

9. KOKTEt-1 je korekcia zostatku neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 v eurách na rok t-1,

10. QPKStpst-1 je celková plánovaná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území na rok t-1, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

11. QPvdtpstt-1 je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t-1,

k) kznozekvt-1 je koeficient zahrnutia zostatku neuhradených nákladov vynaložených organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom pre rok t-1,

l) Kozekvt-1 je korekcia nákladov a výnosov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva v roku t-1 v eurách,

m) kznozekvt je koeficient zahrnutia zostatku neuhradených nákladov vynaložených organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom pre rok t, ak ich objem presiahne hranicu 10 000 000 eur, ktorého hodnota určená v cenovom konaní pre roky 2023 až 2026 bude schválená alebo určená minimálne vo výške 0,25 a najneskôr pre rok 2027 vo výške 1.

(14) Korekcia neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 v eurách KOKTEt sa vypočíta na

a) rok 2022 podľa vzorca

KOKTE2022 = kznnozekv2022 × NNozekv2020 – ONozekv2021 + OVozekv2021,

b) rok 2023 podľa vzorca

KOKTE2023 = kznnozekv2023 × NNozekv2020,

c) rok 2024 podľa vzorca

KOKTE2024 = kznnozekv2024 × NNozekv2020 + PVkokte2022 – SVkokte2022,

d) rok 2025 podľa vzorca

KOKTE2025 = kznnozekv2025 × NNozekv2020 + PVkokte2023 – SVkokte2023,

e) rok 2026 podľa vzorca

KOKTE2026 = PVkokte2024 – SVkokte2024,

f) rok 2027 podľa vzorca

KOKTE2027 = PVkokte2025 – SVkokte2025.

(15) Na účel výpočtu korekcie KOKTEt podľa odseku 14 sa veličinami vzorcov rozumejú

a) kznnozekv2022 až kznnozekv2025 sú koeficienty zahrnutia zostatku neuhradených nákladov vynaložených organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 pre roky 2022 až 2025, ktorých hodnoty určené v cenovom konaní pre roky 2022 až 2025 budú schválené alebo určené minimálne vo výške 0,25 počas obdobia najviac štyroch rokov umorovania zostatkovej hodnoty neuhradených nákladov vynaložených organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za obdobie roka 2020; suma koeficientov kznnozekv2022 až kznnozekv2025 sa rovná 1 a hodnoty koeficientov kznnozekv2022 až kznnozekv2025 môžu klesnúť pod ročnú hodnotu 0,25 len z dôvodu dynamického umorovania v poslednom roku reálneho nepretržitého umorovania,

b) NNozekv2020 je zostatková časť neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za obdobie roka 2020 v eurách, ktoré sa počítajú podľa vzorca

NNozekv2020 = SNozekv2020 – SVozekv2020 + ONozekv2021 – OVozekv2021,

kde

1. SNozekv2020 sú skutočné náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku 2020 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

SNozekv2020 = SND2020 + SNP2020 + SNVE2020 + SNF2020 – SFP2020 ,

kde

1.1. SND2020 sú skutočné náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku 2020 v eurách,

1.2. SNP2020 sú skutočné náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na príplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku 2020 v eurách,

1.3. SNVE2020 sú skutočné náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na úhradu za činnosť výkupcu elektriny v roku 2020 v eurách,

1.4. SNF2020 sú skutočné náklady na úrok na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s výkonom regulovaných činností vykonávaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a ďalšie skutočné finančné náklady v roku 2020 v eurách,

1.5. SFP2020 je skutočná výška finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom hospodárstva na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory v roku 2020 v eurách,

2. SVozekv2020 sú skutočné výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v roku 2020 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

2.1. QSKStps2020 je celková skutočná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území v roku 2020, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

2.2. QSvdtpst2020 je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému v roku 2020,

2.3. Kistps2020 je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému v roku 2020,

2.4. TPS2020 je tarifa za prevádzkovanie systému v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2020,

2.5. TPSdsi2020 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2020,

2.4. TPSv2020 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia, v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2020,

2.4. TPSOTE2020 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2020,

2.5. TPSost2020 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2020,

3. ONozekv2021 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2021 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

ONozekv2021 = OND2021 + ONP2021 + ONVE2021 + ONF2021 – OFP2021 ,

kde

3.1. OND2021 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2021 v eurách,

3.2. ONP2021 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na príplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2021 v eurách,

3.3. ONVE2021 sú očakávané náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na úhradu za činnosť výkupcu elektriny na rok 2021 v eurách,

3.4. ONF2021 sú očakávané náklady na úrok na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s výkonom regulovaných činností vykonávaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a ďalšie skutočné finančné náklady na rok 2021 v eurách,

3.5. OFP2021 je očakávaná výška finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom hospodárstva na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory na rok 2021 v eurách,

4. OVozekv2021 sú očakávané výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2021 v eurách, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

kde

4.1. QOKStps2021 je celková očakávaná koncová spotreba elektriny v MWh na vymedzenom území na rok 2021, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

4.2. QOvdtpst2021 je celkový očakávaný objem koncovej spotreby elektriny v MWh, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok 2021,

4.3. Kistps2021 je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok 2021,

4.4. TPS2021 je tarifa za prevádzkovanie systému v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2021,

4.5. TPSdsi2021 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2021,

4.6. TPSv2021 je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába elektrinu z domáceho uhlia, v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2021,

4.7. TPSOTE2021 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2021,

4.8. TPSost2021 je alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok 2021,

c) PVkokte2022 až PVkokte2025 sú plánované výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej pre roky 2022 až 2025 na korekciu zostatku neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 v eurách,

d) SVkokte2022 až SVkokte2025 sú skutočné výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou z alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému určenej pre roky 2022 až 2025 na korekciu zostatku neuhradených nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súvislosti s doplatkom, príplatkom, úhradou za činnosť výkupcu elektriny a prostriedkami poskytnutými ministerstvom hospodárstva za rok 2020 v eurách.

(16) Tarifa za prevádzkovanie systému TPSt môže byť diferencovaná na viaceré hodnoty, ktoré sa uplatňujú pre koncových odberateľov elektriny podľa množstva koncovej spotreby elektriny v odbernom mieste.

§ 12a

Podrobnosti o individuálnych sadzbách tarify za prevádzkovanie systému

(1) Individuálna sadzba tarify za prevádzkovanie systému na rok t sa uplatňuje ako koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t Kistpst, ktorý sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny koncového odberateľa elektriny, pre ktorého je individuálna sadzba tarify za prevádzkovanie systému určená.52a)

(2) Individuálna sadzba tarify za prevádzkovanie systému podľa odseku 1 sa uplatňuje na koncovú spotrebu koncového odberateľa elektriny, ktorý predloží úradu správu52b) a preukáže, že najmenej 80 % jeho koncovej spotreby elektriny zodpovedá niektorému z kódov činnosti podniku alebo ich kombinácii podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností52c) uvedených v zozname podľa prílohy č. 8 a zároveň jeho elektroenergetická náročnosť podľa odseku 3 sa rovná alebo je väčšia ako elektroenergetická náročnosť podľa odseku 8.

(3) Elektroenergetická náročnosť podniku v percentách sa vypočíta podľa vzorca

kde

E je spotreba elektriny koncového odberateľa elektriny v MWh, ktorá sa určí podľa odseku 4,

C je cena elektriny v eurách/MWh, ktorá sa určí podľa odseku 5,

HPH je hrubá pridaná hodnota podniku v eurách, ktorá sa určí ako aritmetický priemer hodnôt hrubej pridanej hodnoty podniku za posledné tri kalendárne roky vypočítaných podľa odseku 6.

(4) Spotreba elektriny koncového odberateľa elektriny E sa určí ako aritmetický priemer hodnôt koncovej spotreby elektriny koncového odberateľa elektriny za posledné tri kalendárne roky.

(5) Cena elektriny C je aritmetický priemer maloobchodných cien elektrickej energie pre odberateľov mimo domácnosti v kategórii spotreby od 500 MWh do 1 999 MWh vrátane daní a poplatkov, v roku t-2 v eurách/MWh, bez dane z pridanej hodnoty zverejnených Eurostatom pre Slovenskú republiku.

(6) Hrubá pridaná hodnota podniku v kalendárnom roku HPH sa určí podľa vzorca

kde

TVVT sú tržby za vlastné výkony a tovar [kalendárny rok/euro],

AHNIM je aktivácia hmotného a nehmotného investičného majetku [kalendárny rok/euro],

OPV sú ostatné prevádzkové výnosy bez výnosov z odpísaných pohľadávok, výnosov z predaja pohľadávok, výnosov z postúpených pohľadávok a výnosov z faktoringu [kalendárny rok/euro],

ZSZ je zmena stavu zásob [kalendárny rok/euro],

NTS sú náklady na nákup tovaru, materiálu, energie a služieb bez nákladov na personálny lízing a nákladov na operatívny lízing [kalendárny rok/euro],

CDV sú clá a dane súvisiace s výrobou a iné dane z výrobkov, ktoré súvisia s tržbami, ale nie sú odpočítateľné [kalendárny rok/euro].

(7) Minimálna požadovaná výška elektroenergetickej náročnosti podniku na určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému EENpt je pre rok 2020 určená vo výške 100 % a pre nasledujúce roky sa vypočíta v percentách podľa vzorca

kde

EENpt-1 je minimálna požadovaná výška elektroenergetickej náročnosti podniku pre určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému v roku t-1 v percentách,

kzcet je koeficient zmeny cien elektriny pre rok t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

kde

CEeurostat,t-2 je aritmetický priemer maloobchodných cien elektrickej energie pre odberateľov mimo domácnosti v kategórii spotreby od 500 MWh do 1 999 MWh vrátane daní a poplatkov, v roku t-2 v eurách/MWh, bez dane z pridanej hodnoty zverejnených Eurostatom pre Slovenskú republiku,

CEeurostat,t-3 je aritmetický priemer maloobchodných cien elektrickej energie pre odberateľov mimo domácnosti v kategórii spotreby od 500 MWh do 1 999 MWh vrátane daní a poplatkov, v roku t-3 v eurách/MWh, bez dane z pridanej hodnoty zverejnených Eurostatom pre Slovenskú republiku.

(8) Na výpočty podľa odsekov 2 až 4 sa používajú aritmetické priemery údajov koncového odberateľa elektriny za obdobie posledných troch kalendárnych rokov v štruktúre podľa prílohy č. 9. Ak koncový odberateľ elektriny vykonáva činnosť menej ako tri kalendárne roky, použijú sa aritmetické priemery údajov za dva kalendárne roky, za ktoré sú údaje k dispozícii. Ak koncový odberateľ elektriny vykonáva činnosť menej ako dva kalendárne roky, použijú sa údaje za jeden kalendárny rok, za ktorý sú údaje k dispozícii.

(9) Správa,52b) ktorú vypracúva koncový odberateľ elektriny, obsahuje:

a) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a pri fyzickej osobe – podnikateľovi meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené,

b) potvrdenie alebo vyhlásenie o výške koncovej spotreby elektriny koncového odberateľa elektriny v MWh, ak

1. je koncový odberateľ elektriny subjektom zúčtovania, potvrdenie o výške koncovej spotreby elektriny vystavené organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

2. nie je koncový odberateľ elektriny subjektom zúčtovania, potvrdenie o výške koncovej spotreby elektriny vystavené dodávateľom elektriny, ktorý za odberné miesta koncového odberateľa elektriny prebral zodpovednosť za odchýlku,

3. je koncový odberateľ elektriny výrobcom elektriny a vyrobenú elektrinu spotrebúva pre vlastnú spotrebu, vyhlásenie o výške koncovej spotreby elektriny vypracované koncovým spotrebiteľom,

4. koncový odberateľ elektriny spĺňa viacero podmienok podľa prvého bodu, druhého bodu alebo tretieho bodu a na preukázanie splnenia podmienky podľa osobitného predpisu52d) nepostačuje jedno potvrdenie alebo vyhlásenie, bude súčasťou správy viacero potvrdení alebo vyhlásení,

c) výšku elektroenergetickej náročnosti podniku v percentách vypočítanú podľa odseku 3,

d) údaje potrebné na výpočet výšky elektroenergetickej náročnosti podniku podľa prílohy č. 9 tabuľky č. 3:

1. hrubá pridaná hodnota podniku,

2. aritmetický priemer maloobchodných cien elektrickej energie pre odberateľov mimo domácnosti v kategórii spotreby od 500 MWh do 1 999 MWh vrátane daní a poplatkov, v roku t-2 v eurách/MWh, bez dane z pridanej hodnoty zverejnených Eurostatom pre Slovenskú republiku,

3. koncová spotreba elektriny podniku v MWh,

e) údaje potrebné na výpočet hrubej pridanej hodnoty podniku vypočítanej podľa odseku 6 a prílohy č. 9 tabuľky č. 1:

1. tržby za vlastné výkony a tovar v eurách,

2. aktivácia hmotného a nehmotného investičného majetku v eurách,

3. ostatné prevádzkové výnosy v eurách,

4. výnosy z odpísaných pohľadávok, z predaja pohľadávok, z postúpených pohľadávok, z faktoringu a akékoľvek ďalšie výnosy súvisiace s postúpením pohľadávok v eurách,

5. zmena stavu zásob v eurách,

6. náklady na nákup tovaru materiálu, energie a služieb v eurách,

7. náklady na personálny lízing v eurách,

8. náklady na operatívny lízing v eurách,

9. clá a dane súvisiace s výrobou a iné dane z výrobkov, ktoré súvisia s tržbami, ale nie sú odpočítateľné v eurách,

f) ostatné údaje na posúdenie nároku na určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému podľa prílohy č. 9 tabuľky č. 2:

1. výšku koncovej spotreby elektriny zodpovedajúcu jednotlivým kódom činnosti podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností uvedených v prílohe č. 8 v MWh,

2. podiel súčtu koncovej spotreby elektriny podniku podľa prvého bodu a koncovej spotreby podniku podľa písmena d) tretieho bodu v percentách,

g) potvrdenie vyhotovené znalcom v odbore Elektroenergetika – Elektroenergetické stroje a zariadenia alebo Energetika – Regulácia a riadenie sieťových odvetví preukazujúce správnosť výpočtu hodnoty vypočítanej podľa písmena f) druhého bodu.

(10) Údaje podľa odseku 9 písm. c) až e) sa uvádzajú v rozsahu a štruktúre podľa prílohy č. 9.

§ 13

(1) Ak účastník trhu s elektrinou zvolil pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, uhrádza sa platba za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za jeho odberné alebo odovzdávacie miesto prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(2) Ak účastník trhu s elektrinou prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné alebo odovzdávacie miesto iného účastníka trhu s elektrinou a nie je subjektom zúčtovania, uhrádza sa platba za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(3) Skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste QSKSnpsoomt, za ktorú sa za odberné miesto a odovzdávacie miesto uhrádzajú náklady na prevádzkovanie systému, sa vypočíta podľa vzorca

kde

QSKStpsoomt je celková skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste v roku t, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

QSvdtpsoomt je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste v jednotkách množstva elektriny v roku t, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému; koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny koncových odberateľov elektriny, ktorým úrad určil individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému na rok t podľa osobitného predpisu,52a)

Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému, ktorého hodnota sa určí maximálne vo výške 0,95.

Cenová regulácia výkonu činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a spôsob úhrady osobitných nákladov

§ 14

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 4 a § 15 až 17 sa vzťahuje za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(2) Súčasťou návrhu ceny sú

a) návrh cien alebo taríf za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou, vrátane podmienok ich pridelenia,

b) údaje potrebné na preverenie taríf za rok t-2 v tomto členení:

1. údaje za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok,

2. údaje za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou,

3. údaje za ostatné činnosti vykonávané organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

c) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

d) výpočty a údaje podľa § 15 až 17 týkajúce sa výkonu činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

e) doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu,

f) podklady podľa prílohy č. 2,

g) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5) Ak úrad v roku t-2 nevydá s účinnosťou od roka t-1 nové cenové rozhodnutie alebo zmenu posledného cenového rozhodnutia, údaje podľa odseku 2 písm. b) sa poskytujú aj za všetky roky predchádzajúce roku t-2, za ktoré neboli v schválenom cenovom rozhodnutí zohľadnené.

§ 15

(1) Pre subjekty zúčtovania sa uplatňujú tarify za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v štvrťhodinovom rozlíšení, kde maximálny výnos PPZOt z týchto platieb v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

PPZOt = PNZOt + POZOt + RABt x WACC + INVZOt – KZOt ,

kde

a) PNZOt sú schválené alebo určené plánované prevádzkové ročné náklady súvisiace so zúčtovaním, vyhodnotením a vysporiadaním odchýlok zúčtovateľa odchýlok v eurách v roku t,

b) POZOt sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s regulovanou činnosťou z plánovanej hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívanej pre regulovanú činnosť v roku t,

c) RABt je schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív využívanej v súvislosti so zúčtovaním, s vyhodnotením a vysporiadaním odchýlok zúčtovateľa odchýlok k 31. decembru roku t-1,

d) WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na roky 2017 až 2022 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,

e) INVZOt je faktor investícií v eurách v roku t, ktorého hodnota sa vypočíta podľa vzorca

INVZOt = SOzot-2 - POzot-2,

kde

1. SOzot-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách zo skutočnej hodnoty schválených alebo určených investícií v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných v súvislosti so zúčtovaním, s vyhodnotením a vysporiadaním odchýlok v roku t-2,

2. POzot-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách z plánovanej hodnoty schválených alebo určených investícií v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných v súvislosti so zúčtovaním, s vyhodnotením a vysporiadaním odchýlok v roku t-2,

f) KZOt je faktor vyrovnania v eurách na rok t; KZOt sa vypočíta podľa vzorca

kde

1. PZOt-2 je ročná fixná platba za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok v eurách v roku t-2 určená pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,

2. SQSZt-2 je skutočný počet subjektov zúčtovania odchýlok v roku t-2, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok,

3. SQPZt-2 je skutočný počet subjektov v roku t-2, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,

4. QSZt-2 je predpokladaný počet subjektov zúčtovania odchýlok v roku t-2, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok,

5. QPZt-2 je predpokladaný počet subjektov v roku t-2, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,

6. TZOt-2 je tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v eurách za jednotku množstva elektriny v roku t-2 určená pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu,

7. SQDDt-2 je celkový skutočný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej dodávky a zmluvného odberu vrátane plánovaných cezhraničných prenosov, bilančných skupín subjektov zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, podľa denných diagramov v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

8. SQREt-2 je celkový skutočný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

9. QDDt-2 je celkový plánovaný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej dodávky a zmluvného odberu vrátane plánovaných cezhraničných prenosov, bilančných skupín subjektov zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, podľa denných diagramov v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

10. QREt-2 je celkový plánovaný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, v jednotkách množstva elektriny v roku t-2.

(2) Ak úrad v roku t-2 nevydá s účinnosťou od roka t-1 nové cenové rozhodnutie alebo zmenu posledného cenového rozhodnutia, v údajoch podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu a druhého bodu a písm. f) prvého bodu až desiateho bodu sa zohľadnia aj údaje za všetky roky predchádzajúce roku t-2, ktoré neboli v poslednom cenovom rozhodnutí zohľadnené.

(3) Ročná fixná platba za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok PZOt v eurách v roku t určená pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) PPZOt je maximálny povolený výnos v eurách za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v roku t,

b) QSZt je predpokladaný počet subjektov zúčtovania v roku t, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok,

c) QPZt je predpokladaný počet subjektov v roku t, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu.

(4) Tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok TZOt v eurách za jednotku množstva elektriny v roku t určená pre subjekt zúčtovania odchýlok, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktorý má uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekt, ktorý poskytuje podporné služby, ale má prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) PPZOt je maximálny povolený výnos v eurách za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok v roku t,

b) Q t je celkový plánovaný objem dohodnutého množstva elektriny, ktorý sa vypočíta ako suma zmluvnej dodávky a zmluvného odberu vrátane plánovaných cezhraničných prenosov elektriny, bilančných skupín subjektov zúčtovania odchýlok, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, podľa denných diagramov v jednotkách množstva elektriny v roku t,

c) Q t je celkový plánovaný objem poskytnutej regulačnej elektriny subjektov, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, v jednotkách množstva elektriny v roku t.

(5) Pre subjekty zúčtovania, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, a pre subjekty, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, sa uplatňuje ročná fixná platba za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok PZOt podľa odseku 2 v eurách v roku t.

(6) Pre subjekty zúčtovania, ktoré si zvolili režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a ktoré majú uzavretú zmluvu o zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok, sa uplatňuje tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok TZOt podľa odseku 3 k jednotke množstva elektriny dohodnutého množstva elektriny ich bilančných skupín podľa denných diagramov
v roku t.

(7) Pre subjekty, ktoré poskytujú podporné služby, ale majú prenesenú zodpovednosť za odchýlku na inú bilančnú skupinu, sa uplatňuje tarifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok TZOt podľa odseku 3 k jednotke množstva elektriny objemu poskytnutej regulačnej elektriny určeného prevádzkovateľom prenosovej sústavy v roku t.

§ 16

(1) Pre subjekty zúčtovania, ktoré majú s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou, sa uplatňujú tarify za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou, pričom schválený alebo určený maximálny výnos VOTEt z týchto platieb a z alikvotnej časti výnosu z tarify za prevádzkovanie systému v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

VOTEt = PNOTEt + POOTEt + RABt x WACC + INVOTEt - KOTEt,

kde

a) PNOTEt sú schválené alebo určené plánované prevádzkové ročné náklady súvisiace s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na rok t,

b) POOTEt sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s regulovanou činnosťou z plánovanej hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívanej pre regulovanú činnosť v roku t,

c) RABt je schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív využívanej v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou k 31. decembru roku t-1,

d) WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na roky 2017 až 2022 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,

e) INVOTEt je faktor investícií v eurách v roku t, ktorého hodnota sa vypočíta podľa vzorca

INVOTEt = SOotet-2 - POotet-2,

kde

1. SOotet-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách zo skutočnej hodnoty schválených alebo určených investícií v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,

2. POotet-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách z plánovanej hodnoty schválených alebo určených investícií v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,

f) KOTEt je faktor vyrovnania v eurách v roku t vypočítaný podľa odseku 3.

(2) Tarifa za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou TOTEt schválená alebo určená cenovým rozhodnutím na rok t v eurách za jednotku množstva elektriny nakúpenej a predanej účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) VOTEt je schválený alebo určený maximálny výnos podľa odseku 1,

b) PNOTt sú schválené alebo určené plánované náklady v eurách zohľadňujúce alikvotnú časť nákladov na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou v eurách na rok t; PN0Tt sa uplatňujú z tarify za prevádzkovanie systému a alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

kde

1. QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území v roku t, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

2. QPvdtpst je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému,

3. Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t najviac vo výške 0,95.

c) FPOTEt je schválená alebo určená ročná fixná platba v eurách určená na rok t cenovým rozhodnutím uplatneným subjektu zúčtovania, ktorý je účastníkom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou,

d) Qotet je plánovaný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t,

e) QOTEt je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t nakúpenej a predanej účastníkmi krátkodobého trhu s elektrinou.

(3) Faktor vyrovnania KOTEt v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) SQotet-2 je skutočný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,

b) Qotet-2 je plánovaný počet účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku t-2,

c) FPOTEt-2 je ročná fixná platba v eurách určená na rok t-2 cenovým rozhodnutím pre subjekt zúčtovania, ktorý je účastníkom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou,

d) SQOTEt-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t-2 nakúpenej a predanej účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou,

e) QOTEt-2 je plánované schválené množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t-2 nakúpenej na krátkodobom trhu s elektrinou,

f) TOTEt-2 je tarifa za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou schválená alebo určená cenovým rozhodnutím na rok t-2 v eurách za jednotku množstva elektriny nakúpenej na krátkodobom trhu s elektrinou,

g) SVTPSt-2ote sú skutočné výnosy z uplatňovania alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t-2,

h) PVTPSt-2ote sú plánované výnosy z uplatňovania alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t-2.

(4) Ak úrad v roku t-2 nevydá s účinnosťou od roka t-1 nové cenové rozhodnutie alebo zmenu posledného cenového rozhodnutia, v údajoch podľa odseku 1 písm. e) prvého bodu a druhého bodu a odseku 3 písm. a) až h) sa zohľadnia aj údaje za všetky roky predchádzajúce roku t-2, ktoré neboli v poslednom cenovom rozhodnutí zohľadnené.

§ 17

(1) Celkové plánované náklady a zisk za výkon ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v roku t Noktet sa vypočítajú podľa vzorca

Noktet=PNt+POt+RABt×WACC+INVostt-PVzpt-PVzat-KOTt,

kde

a) PNt sú schválené alebo určené plánované ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady súvisiace so správou, zberom a sprístupňovaním nameraných údajov, s centrálnou fakturáciou taríf, s organizovaním a zúčtovaním podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a s evidenciou, prevodmi a organizovaním trhu so zárukami pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej len „záruky pôvodu“) vykonávanými organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t,

b) POt sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace so správou, zberom a sprístupňovaním nameraných údajov, s centrálnou fakturáciou taríf, s organizovaním a zúčtovaním podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a s evidenciou, prevodmi a organizovaním trhu so zárukami pôvodu vykonávanými organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou z plánovanej hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívanej pre regulovanú činnosť v roku t,

c) RABt je schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív využívanej v súvislosti so správou, zberom a sprístupňovaním nameraných údajov, s centrálnou fakturáciou taríf, s organizovaním a zúčtovaním podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a s evidenciou, prevodmi a organizovaním trhu so zárukami pôvodu vykonávanými organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou k 31. decembru roku t-1,

d) WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na roky 2017 až 2022 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,

e) INVostt je faktor investícií v eurách na rok t; ktorého hodnota sa vypočíta podľa vzorca

INVostt = SOt-2 - POt-2,

kde

1. SOt-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách zo skutočnej hodnoty schválených alebo určených investícií v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť období roku t-2,

2. POt-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách z plánovanej hodnoty schválených alebo určených investícií v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť v období roku t-2,

f) PVzpt je plánovaný výnos z uplatňovania taríf za vedenie účtu, za vydanie záruk pôvodu a za prevody záruk pôvodu v eurách v roku t,

g) PVzat je plánovaný výnos z predaja záruk pôvodu, na ktoré bude uplatnené právo na podporu doplatkom alebo príplatkom v eurách v roku t,

h) KOTt je korekcia organizátora krátkodobého trhu s elektrinou zo správy, zberu a sprístupňovania nameraných údajov, z centrálnej fakturácie taríf, z organizovania a zúčtovania podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a z evidencie, prevodov a organizovania trhu so zárukami pôvodu vykonávanými organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t, ktorá sa vypočíta podľa odseku 3.

(2) Celkové plánované náklady a zisk za výkon ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v roku t Noktet sa uplatňujú z tarify za prevádzkovanie systému. Alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

a) QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území v roku t, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

b) QPvdtpst je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému,

c) Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t najviac vo výške 0,95.

(3) Korekcia organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) SVzpt-2 je skutočný výnos z uplatňovania taríf za vedenie účtu, za vydanie záruk pôvodu a za prevody záruk pôvodu v eurách v roku t-2,

b) PVzpt-2 je plánovaný výnos z uplatňovania taríf za vedenie účtu, za vydanie záruk pôvodu a za prevody záruk pôvodu v eurách v roku t-2,

c) SVzat-2 je skutočný výnos z predaja záruk pôvodu, na ktoré bolo uplatnené právo na podporu doplatkom alebo príplatkom v eurách v roku t-2,

d) PVzat-2 je plánovaný výnos z predaja záruk pôvodu, na ktoré bude uplatnené právo na podporu doplatkom alebo príplatkom v eurách v roku t-2,

e) SVTPSostt-2 sú skutočné výnosy z uplatňovania alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t-2,

f) PVTPSostt-2 sú plánované výnosy z uplatňovania alikvotnej časti tarify za prevádzkovanie systému na zabezpečenie ostatných činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t-2.

§ 18

Podmienky uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému účastníkmi trhu s elektrinou.

(1) Náklady na prevádzkovanie systému NPSsz sa organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou vyúčtujú všetkým subjektom zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku daňovým dokladom mesačne k 15. dňu nasledujúceho mesiaca a sú vypočítané podľa vzorca

kde

NPSszi sú náklady na prevádzkovanie systému pre i-ty subjekt zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku,

TPSt je tarifa za prevádzkovanie systému v roku t,

QSKStpsszi je skutočná celková koncová spotreba elektriny i-tého subjektu zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

QSvdtpssz na i je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny i-tého subjektu zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému,

Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t, ktorého hodnotu určí úrad maximálne vo výške 0,95.

(2) Náklady na prevádzkovanie systému sa neuplatňujú za celkovú koncovú spotrebu elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach ani malým výrobcom elektriny, ktorí nepodnikajú v energetike podľa osobitného predpisu.53) Náklady na prevádzkovanie systému sa neuplatňujú za koncovú spotrebu elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky, ak takéto skúšky sú vykonané prostredníctvom odberu elektriny z prenosovej sústavy. Náklady na prevádzkovanie systému sa neuplatňujú na straty elektriny v sústave, za vlastnú spotrebu prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy, za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej sústavy. Náklady na prevádzkovanie systému sa neuplatňujú na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovanú na účely výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním tepla a úspora primárnej energie dosahuje najmenej 10 %, elektriny vyrobenej v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovanú na účely výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW a elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja.

(3) Náklady prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou NPSdsi sa vyúčtujú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou mesačne vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa vzorca

kde

a) TPSdsti je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím pre i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

kde

Kprdsti je korekcia neuhradených nákladov vynaložených i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom za roky 2018 a 2019 určená v eurách pre rok t,

QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

QPvdtpst je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému,

Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t najviac vo výške 0,95,

b) QSKStps je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území za uplynulé obdobie, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

c) QSvdtps je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny za uplynulé obdobie, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému,

d) Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t, ktorého hodnota sa určí maximálne vo výške 0,95.

(4) Ak výrobca elektriny na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába v roku t elektrinu z domáceho uhlia, vyúčtuje sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou mesačne vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca platba NPSv podľa vzorca

kde

a) TPSvt je tarifa za prevádzkovanie systému určená rozhodnutím úradu pre výrobcu elektriny, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrába v roku t elektrinu z domáceho uhlia, v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t, ktorá sa vypočíta sa podľa vzorca

kde

DOPt je pevná cena elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v eurách za megawatthodinu pre rok t,

QDEt je plánovaný objem elektriny určený rozhodnutím ministerstva hospodárstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme vyrábať elektrinu z domáceho uhlia a dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia na rok t,

QPKStpst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

QPvdtpst je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému,

Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t v určenej výške,

b) QSKStps je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území za uplynulé obdobie, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

c) QSvdtps je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny za uplynulé obdobie, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému,

d) Kistpst je koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému na rok t, ktorého hodnota sa určí maximálne vo výške 0,95.

Cenová regulácia prístupu do prenosovej sústavy, prenosu elektriny, systémových služieb a podporných služieb a spôsob a podmienky uplatnenia cien

§ 19

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 15 a § 20 až 25 sa vzťahuje na prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorého prenos elektriny v roku t-2 bol vyšší ako 5 000 000 MWh a vykonáva sa určením

a) spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

b) spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za poskytovanie systémových služieb,

c) spôsobu výpočtu maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb.

(2) Súčasťou návrhu ceny sú:

a) návrh cien alebo sadzieb za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny návrh parametrov k cenám, za poskytovanie systémových služieb a za poskytovanie podporných služieb vrátane ich štruktúry pre rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou, vrátane podmienok ich pridelenia,

b) údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem prenosu elektriny, počet odberných miest, výška zmluvných a nameraných technických maxím v jednotlivých sadzbách v megawattoch,

c) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

d) výpočty a údaje podľa § 19 až 23 týkajúce sa prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny a poskytovania podporných služieb a systémových služieb,

e) podklady podľa prílohy č. 3,

f) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5) Na účely cenovej regulácie sa predkladajú najneskôr do 30. apríla roku t tieto údaje:

a) výška skutočne vynaložených nákladov na nákup podporných služieb v roku t-1,

b) výška skutočných výnosov z poskytovania systémových služieb v roku t-1,

c) výška skutočných výnosov z penále, pokút a iných platieb, ktoré regulovaný subjekt uplatnil v roku t-1 voči poskytovateľom podporných služieb za neposkytnutie podporných služieb v rozsahu dohodnutom v zmluvách o poskytovaní podporných služieb,

d) výška skutočných investícií v roku t-1,

e) výška skutočných výnosov z medzinárodnej prevádzky v roku t-1,

f) výška skutočných nákladov na medzinárodnú prevádzku v roku t-1,

g) skutočné výnosy v eurách v roku t-1 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných sústav, výrobcami elektriny a koncovými odberateľmi elektriny za pripojenie do prenosovej sústavy.

(6) Na účely cenovej regulácie sa úradu predkladajú najneskôr do 31. júla roku t-1 údaje o plánovanom množstve v roku t a do 20. kalendárneho dňa každého mesiaca skutočné množstvo v predchádzajúcom mesiaci roku t

a) fakturovanej prenesenej elektriny v megawatthodinách odobratej koncovými odberateľmi elektriny, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy,

b) celkového maximálneho pohotového výkonu v megawattoch zdrojov výrobcov elektriny, ktorí sú pripojení do prenosovej sústavy,

c) elektriny na vstupe do prenosovej sústavy dodanej zo zariadení jednotlivých výrobcov elektriny,

d) elektriny na vstupe do prenosovej sústavy vrátane tokov zo zahraničia.

(7) Tarify za rezervovanú kapacitu a za prenesenú elektrinu sa určia tak, aby plánovaný výnos z týchto taríf bol najviac vo výške výnosu určeného ako súčin maximálnej ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny určenej podľa § 20 ods. 1 a plánovaného množstva elektriny QPPt.

(8) Platba za prístup do prenosovej sústavy, ktorá sa určí ako súčin hodnoty rezervovanej kapacity, koeficientu zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov a tarify za rezervovanú kapacitu sa uhrádza prevádzkovateľovi prenosovej sústavy výrobcom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny, a výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.

(9) Výrobcovia elektriny si rezervovanú kapacitu neobjednávajú. Hodnota rezervovanej kapacity sa určí z hodnoty kapacity pripojenia dohodnutej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do prenosovej sústavy.

(10) Koeficient zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov elektriny sa určí tak, aby plánované platby, ktoré výrobcovia elektriny pripojení do prenosovej sústavy uhrádzajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy za prístup do prenosovej sústavy v roku t, boli najviac vo výške výnosu určeného ako súčin 0,5 eura/MWh a plánovaného objemu dodávky elektriny do prenosovej sústavy v roku t výrobcami elektriny pripojenými do prenosovej sústavy.

(11) Ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny sa kalkulujú pri základnom zabezpečení pripojenia užívateľa sústavy štandardným pripojením. Za štandardné pripojenie užívateľa sústavy sa považuje pripojenie jedným napájacím vedením v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Pri pripojení užívateľa sústavy so zvláštnymi nárokmi na spôsob zabezpečenia prenosu elektriny, napríklad cez ďalšie napájacie vedenia, sa cena za prístup do prenosovej sústavy určuje vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu, ktorá je dohodnutá pre ďalšie napájacie vedenie podľa vydaného cenového rozhodnutia na rok t. Užívateľ sústavy si určuje sám, ktoré napájacie vedenie je štandardné a ktoré je ďalšie napájacie vedenie. Pri prenose elektriny cez ďalšie napájacie vedenie na základe požiadavky užívateľa sústavy v danom mesiaci sa cena za prístup do prenosovej sústavy určí vo výške 100 % z tarify za rezervovanú kapacitu a cena za prenos elektriny sa určí vo výške 100 % tarify za prenos elektriny, pričom ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny za štandardné pripojenie nie sú týmto dotknuté. Za nadštandardný prenos elektriny sa nepovažuje pripojenie užívateľa sústavy k prenosovej sústave zaslučkovaním.

(12) Do nákladov na výkon regulovanej činnosti (prevádzkových nákladov), ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je možné zahrnúť len primerané náklady, ktorých výška je v súlade s osobitným predpisom.54)

(13) Pri odbere elektriny z prenosovej sústavy sa výrobcom elektriny okrem výrobcov elektriny, ktorí odberajú elektrinu z prenosovej sústavy výlučne na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach, účtuje dohodnutá rezervovaná kapacita (platba za prístup do prenosovej sústavy) podľa cenového rozhodnutia úradu.

(14) Ak je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, uhrádza sa prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, do ktorej je jeho miestna distribučná sústava pripojená, platba za prístup do prenosovej sústavy vo výške podľa odseku 8 a podľa platného cenového rozhodnutia úradu za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok t pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny, a výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.

(15) Pri pripojení miestnej distribučnej sústavy alebo výrobcu elektriny do prenosovej sústavy cez existujúce odovzdávacie miesto sa tarifa za prístup do prenosovej sústavy uhrádza za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny takto:

a) výrobcom elektriny sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy uhradí tarifa za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny vo výške podľa odseku 8 alebo tarifa za rezervovanú kapacitu odberu elektriny, ak je výrobca elektriny pripojený do prenosovej sústavy cez existujúce odberné miesto podľa toho, ktorá rezervovaná kapacita je vyššia,

b) prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy uhradí tarifa za rezervovanú kapacitu vo výške podľa odseku 8 zariadenia na výrobu elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy, ak je zariadenie na výrobu elektriny prevádzkované inou osobou, ako je prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy,

c) prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy uhradí tarifa za rezervovanú kapacitu vo výške podľa odseku 8 zariadenia na výrobu elektriny, ktoré prevádzkuje ako výrobca elektriny, alebo tarifa za rezervovanú kapacitu odberu miestnej distribučnej sústavy podľa toho, ktorá rezervovaná kapacita je vyššia.

§ 20

(1) Maximálna cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny CPt okrem strát elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) PNvych sú schválené alebo určené skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v roku 2010 súvisiace s regulovanou činnosťou okrem odpisov súvisiacich s regulovanou činnosťou a nákladov na dispečerskú činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb,

b) JPIn je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku n-2 do júna roku n-1,

c) X je faktor efektivity, ktorého hodnota v každom roku regulačného obdobia je 3,5; ak je hodnota rozdielu JPIn a X nižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok t sa hodnota rozdielu JPIn a X rovná 0,

d) Ovych je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách súvisiacich s regulovanou činnosťou a vypočítaných z RABvych na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

e) POt sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s regulovanou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-1 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť,

f) RABvych je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív v eurách, ktorá sa rovná všeobecnej hodnote majetku55) regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej s regulovanou činnosťou precenenej k 1. januáru 2011,

g) WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2017 až 2022 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,

h) KDZ je koeficient miery využitia disponibilných zdrojov do investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou; KDZ sa na roky 2017 a 2022 určuje v intervale od 0,90 do 1,00,

i) FINVPt je faktor investícií v eurách na rok t; FINVPt sa na roky 2017 až 2022 vypočíta podľa vzorca

FINVPt = SOt-2 – POt-2 ,

kde

1. SOt-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s regulovanou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 zo skutočných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-3 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť,

2. POt-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s regulovanou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-3 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť,

j) MPt je alikvotná časť plánovaných výnosov z medzinárodnej prevádzky v eurách na rok t vypočítaná podľa vzorca

MPt = (ITCt + VAt) × (1 – m),

kde

1. ITCt je celkový plánovaný čistý výnos v eurách na rok t po odpočítaní nákladov fakturovaných regulovanému subjektu z platieb účtovaných v rámci ITC mechanizmu,

2. VAt je plánovaný čistý výnos v eurách na rok t po odčítaní nákladov fakturovaných regulovanému subjektu z aukcii prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch prenosovej sústavy,

3. m je koeficient určený cenovým rozhodnutím v rozsahu nula až jeden,

k) DVt sú skutočné výnosy v eurách v roku t-2 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných sústav, výrobcami elektriny a koncovými odberateľmi elektriny za pripojenie do sústavy,

l) QPPt je plánované priemerné množstvo prenesenej elektriny odobratej z prenosovej sústavy koncovými odberateľmi elektriny, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy výrobcami elektriny, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t vypočítané ako priemer ročných hodnôt skutočného príslušného množstva elektriny za roky t-3 a t-2, očakávaného príslušného množstva za rok t-1 a plánovaného príslušného množstva za roky t a t+1,

m) NPSZt sú náklady na projekty spoločného záujmu v eurách na rok t,

n) CACMt sú schválené náklady na projekty prideľovania kapacity a riadenia preťaženia sústavy, ktoré nie sú evidované v majetku prevádzkovateľa prenosovej sústavy v eurách na rok t.

(2) Rezervovaná kapacita v megawattoch v roku t pre každého odberateľa elektriny sa určuje ako aritmetický priemer jeho mesačných maxím štvrťhodinového výkonu zo štyroch mesiacov, a to november roku t-2 až február roku t-1. Hodnoty výkonov sa určujú v megawattoch s rozlíšením na tri desatinné miesta. Do celkového objemu rezervovanej kapacity sa započíta aj rezervovaná kapacita pre každého výrobcu elektriny určená podľa § 19 ods. 8 až 10 a 15.

(3) Ak nebol do odberných miest užívateľa prenosovej sústavy vykonávaný prenos elektriny v roku t-1 a t-2, rezervovaná kapacita odberu užívateľa prenosovej sústavy a výrobcu elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do prenosovej sústavy výlučne na účel odberu elektriny (pred začatím výroby a dodávky elektriny do prenosovej sústavy, alebo po ukončení výroby a dodávky elektriny do prenosovej sústavy), sa určuje prevádzkovateľom prenosovej sústavy mesačne na základe nameraného mesačného maxima štvrťhodinového činného výkonu. Hodnoty výkonov sa určujú v megawattoch s rozlíšením na tri desatinné miesta. Takto určená rezervovaná kapacita nesmie byť vyššia ako kapacita pripojenia uvedená v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy.

(4) Podiel výnosov z platieb za rezerváciu kapacity sa z celkových výnosov z platieb za rezerváciu kapacity a z platieb za prenesenú elektrinu určuje koeficientom 0,8. Podiel výnosov z platieb za prenesenú elektrinu sa z celkových výnosov z platieb za rezerváciu kapacity a z platieb za prenesenú elektrinu určuje koeficientom 0,2.

(5) Spolu s cenovým návrhom na rok t sa predkladá spôsob výpočtu navrhovaných zložiek taríf za rezervovanú kapacitu v megawattoch a za prenesenú elektrinu. Návrh taríf zohľadňuje plánované výnosy v eurách v roku t z platieb za rezervovanú kapacitu pri výrobe elektriny od výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy a charakter odberu elektriny koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy, ich spotrebu elektriny a výšku rezervovanej kapacity pripojených užívateľov prenosovej sústavy takto:

a) ak rezervovaná kapacita na rok t koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy je viac ako 200 MW a zároveň prenos elektriny pre koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy v roku t-2 bol viac ako 1 TWh, koncovým odberateľom elektriny priamo pripojeným do prenosovej sústavy v roku t sa uhrádzajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy platby za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, ktoré sa vypočítajú ako súčin hodnoty rezervovanej kapacity a 70 % z tarify za rezervovanú kapacitu a súčin hodnoty prenesenej elektriny a 70 % z tarify za prenesenú elektrinu,

b) ak rezervovaná kapacita na rok t koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy je viac ako 250 MW a zároveň prenos elektriny pre koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy v roku t-2 bol viac ako 2 TWh, koncovým odberateľom elektriny priamo pripojeným do prenosovej sústavy v roku t sa uhrádzajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy platby za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, ktoré sa vypočítajú ako súčin hodnoty rezervovanej kapacity a 50 % z tarify za rezervovanú kapacitu a súčin hodnoty prenesenej elektriny a 50 % z tarify za prenesenú elektrinu,

c) ak rezervovaná kapacita na rok t koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy je viac ako 350 MW a zároveň prenos elektriny pre koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy v roku t-2 bol viac ako 2,5 TWh, koncovým odberateľom elektriny priamo pripojeným do prenosovej sústavy v roku t sa uhrádzajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy platby za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny, ktoré sa vypočítajú ako súčin hodnoty rezervovanej kapacity a 30 % z tarify za rezervovanú kapacitu a súčin hodnoty prenesenej elektriny a 30 % z tarify za prenesenú elektrinu.

§ 21

(1) Povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose QPLt v jednotkách množstva elektriny na rok t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) VstEPS,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do prenosovej sústavy na rok t vrátane tokov zo zahraničia,

b) PPSCPS,t je percento plánovaných strát elektriny pri prenose elektriny prenosovou sústavou na rok t vypočítané podľa vzorca

ak výsledok výpočtu je väčší ako 1, tak PPSCps,t sa rovná 1.

kde

1. SQPLt je ročný priemer zo súčtu skutočného množstva strát elektriny pri prenose elektriny za roky t-3 at-2, očakávaného množstva strát elektriny pri prenose elektriny za rok t-1 a plánovaného množstva strát elektriny pri prenose elektriny za roky t a t+1 v jednotkách množstva elektriny,

2. SVstEps,t je ročný priemer zo súčtu skutočného množstva elektriny vstupujúceho do prenosovej sústavy za roky t-3 at-2 vrátane tokov zo zahraničia, očakávaného množstva elektriny vstupujúceho do prenosovej sústavy za rok t-1 vrátane tokov zo zahraničia a plánovaného množstva elektriny vstupujúceho do prenosovej sústavy za roky t a t+1 vrátane tokov zo zahraničia v jednotkách množstva elektriny.

(2) Užívateľom prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za straty elektriny pri prenose elektriny PSstratyt a výnos z týchto platieb sa nezahŕňa do výnosu za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny. Výška tarify za straty elektriny pri prenose elektriny PSstratyt v eurách na jednotku množstva elektriny odobratej z prenosovej sústavy v roku t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) QPLt je povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t podľa odseku 1,

b) PLEt je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t vypočítaná podľa vzorca

kde

1. CEpxE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EURÓPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

2. kt je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 10 % v závislosti od plánovaného diagramu strát elektriny pri prenose elektriny na rok t,

3. Ot sú schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t na odchýlku súvisiacu s plánovaným diagramom strát elektriny na rok t pri prenose elektriny; tieto náklady sa stanovia pomerne k skutočným nákladom za obdobie január až jún t-1,

c) QPLprenost je plánované množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t,

d) FPSt je faktor strát pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

kde

1. PSstratyt-2 je tarifa za straty elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny odobratej z prenosovej sústavy v roku t-2,

2. QPLprenost-2 je plánované množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny na rok t-2,

3. QSKprenost-2 je skutočné množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy v jednotkách množstva elektriny v roku t-2,

4. PLEt.2 je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2,

5. QPLt-2 je povolené plánované množstvo strát elektriny pri prenose elektriny na rok t-2,

6. QSKt-2 je skutočné čisté množstvo elektriny obstaranej na krytie strát elektriny pri prenose elektriny v roku t-2 po odpočítaní množstva predanej prebytočnej elektriny.

§ 22

(1) Na základe dohodnutého a schváleného technického rozsahu jednotlivých druhov podporných služieb sa prevádzkovateľovi prenosovej sústavy určujú celkové plánované náklady v eurách na nákup všetkých druhov podporných služieb PPSt od výrobcov elektriny a ostatných poskytovateľov podporných služieb.

(2) Na základe porovnania nákladov na poskytovanie podporných služieb a s prihliadnutím na osobitosti poskytovania podporných služieb v podmienkach Slovenskej republiky sa priamym určením určuje na rok t maximálna cena za poskytovanie primárnej regulácie činného výkonu, sekundárnej regulácie činného výkonu, terciárnych regulácií činného výkonu v eurách na jednotku disponibilného elektrického výkonu a maximálny ročný náklad na zabezpečenie poskytovania diaľkovej regulácie napätia a jalového výkonu a štartu z tmy v eurách a maximálna cena ponúkanej kladnej regulačnej elektriny alebo minimálna cena ponúkanej zápornej regulačnej elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny pri aktivácii predmetného druhu podpornej služby.

(3) Cena za obstaranú regulačnú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny sa určuje na základe ponukových cien využitých elektroenergetických zariadení poskytovateľov podporných služieb ako

a) najvyššia cena zdroja poskytujúceho regulačnú elektrinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ak je regulačná elektrina kladná, najviac však maximálna cena určená cenovým rozhodnutím v eurách za jednotku množstva elektriny,

b) najnižšia cena zdroja poskytujúceho regulačnú elektrinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ak je regulačná elektrina záporná, najmenej však minimálna cena určená cenovým rozhodnutím v eurách za jednotku množstva elektriny.

(4) V každej obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení sa osobitne vyhodnocuje kladná regulačná elektrina a osobitne záporná regulačná elektrina, kde kladná regulačná elektrina sa použije na vyrovnanie zápornej odchýlky sústavy a záporná regulačná elektrina sa použije na vyrovnanie kladnej odchýlky sústavy.

§ 23

(1) Tarifa za systémové služby sa vypočíta ako podiel plánovaných nákladov zvýšených o primeraný zisk na systémové služby určených podľa odseku 2 a celkovej plánovanej koncovej spotreby elektriny na vymedzenom území,52) na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby, a vypočíta sa podľa vzorca

kde

a) NPSSt sú plánované náklady na systémové služby s primeraným ziskom,

b) QPKStsst je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území na rok t, na ktorú sa uplatňujú tarify sa systémové služby.

c) QPvdtsst je celkový plánovaný objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t-2 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3, pričom podmienky zvýhodnenia odberového diagramu na rok t sa preukazujú znaleckým posudkom, predloženým prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a úradu, a to tými koncovými odberateľmi priamo pripojenými do prenosovej sústavy, u ktorých je predpoklad splnenia týchto podmienok v roku t,

d) Kistsst je koeficient individuálnej sadzby tarify za systémové služby na rok t najviac vo výške 0,95.

(2) Plánované náklady na systémové služby s primeraným ziskom sa vypočítajú podľa vzorca

kde

a) PPSt sú celkové schválené alebo určené plánované náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb v roku t od poskytovateľov podporných služieb podľa osobitného predpisu56) v eurách,

b) PNDispvych sú schválené alebo určené skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v roku 2010 na dispečerskú činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy na zabezpečenie systémových služieb okrem odpisov,

c) JPIn je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku n-2 do júna roku n-1,

d) X je faktor efektivity, ktorého hodnota v každom roku regulačného obdobia je 3,5; ak je hodnota rozdielu JPIn a X nižšia ako 0, na účely výpočtu plánovaných nákladov na systémové služby s primeraným ziskom na rok t sa hodnota rozdielu JPIn a X rovná 0,

e) ODispvych je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách súvisiacich s dispečerskou činnosťou vzťahujúcich sa na RABDispvych a vypočítaných na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných pre dispečerskú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

f) PODispt sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s dispečerskou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-1 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na dispečerskú činnosť,

g) RABDispvych je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív v eurách, ktorá sa rovná všeobecnej hodnote majetku regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej s dispečerskou činnosťou precenenej k 1. januáru roka 2011,

h) WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2017 až 2022 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,

i) FINVDispt je faktor investícií v eurách na rok t; FINVDispt sa na roky 2017 až 2022 vypočíta podľa vzorca

FINVDispt = SODispt-2 – PODispt-2,

kde

1. SODispt-2 sú skutočné schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s dispečerskou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 zo skutočných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-3 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na dispečerskú činnosť,

2. PODispt-2 sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t-2 súvisiace s dispečerskou činnosťou vypočítané na základe dôb technických životností tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 z plánovaných hodnôt schválených alebo určených investícií v eurách zaradených v roku t-3 do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na dispečerskú činnosť,

j) KSt je faktor vyrovnania v eurách v roku t vypočítaný podľa odseku 3.

(3) Faktor vyrovnania v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

KSt = NSSSt-2 – NPSSt-2 – (1 – s) × (SPSt-2 – PPSt-2) – Naukct-2 – CVt-2 + 0,7 × GCCt-2,

kde

a) s je koeficient delenia rozdielu medzi skutočnými nákladmi a plánovanými nákladmi na nákup podporných služieb regulovaného subjektu medzi regulovaný subjekt a subjekty zúčtovania určený cenovým rozhodnutím v rozsahu nula až jedna,

b) SPSt-2 sú celkové skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb od poskytovateľov podporných služieb v eurách v roku t-2,

c) PPSt-2 sú celkové schválené alebo určené plánované náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb v roku t od poskytovateľov podporných služieb v eurách v roku t-2,

d) Naukct-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na aukcie potrebné na dovoz podporných služieb zo zahraničia v roku t-2,

e) CVt-2 je skutočný dopad z cezhraničnej výpomoci v eurách v roku t-2, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

CVt-2 = NOcvt-2 – VOcvt-2 + NREcvt-2 – VREcvt-2 + Ncvt-2 – Vcvt-2 ,

kde

1. NOcvt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako subjektu zúčtovania odchýlok za spôsobenú odchýlku súvisiace s cezhraničným saldom a havarijnou výpomocou v roku t-2,

2. VOcvt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako subjektu zúčtovania odchýlok za spôsobenú odchýlku súvisiace s cezhraničným saldom a havarijnou výpomocou v roku t-2,

3. NREcvt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny z havarijnej výpomoci v roku t-2,

4. VREcvt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny z havarijnej výpomoci v roku t-2,

5. Ncvt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy za havarijnú výpomoc a dodávku elektriny v rámci cezhraničného redispečingu poskytnutú ostatnými prevádzkovateľmi prenosových sústav v roku t-2,

6. Vcvt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy za havarijnú výpomoc a dodávku elektriny v rámci cezhraničného redispečingu poskytnutú ostatným prevádzkovateľom prenosových sústav v roku t-2.

f) GCCt-2 je skutočný dopad z regulačnej elektriny obstaranej v rámci systému GCC v eurách v roku t-2; GCCt-2 za roky 2017 až 2022 sa vypočíta podľa vzorca

GCCt-2 = VGCCt-2 – NGCCt-2 + VREGCCt-2 – NREGCCt-2,

kde

1. VGCCt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy za predaj regulačnej elektriny obstaranej automatickou aktiváciu regulačnej elektriny s parametrami sekundárnej regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho informačného systému dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v rámci systému GCC v eurách v roku t-2,

2. NGCCt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup regulačnej elektriny obstaranej automatickou aktiváciu regulačnej elektriny s parametrami sekundárnej regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho informačného systému dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v rámci systému GCC v eurách v roku t-2,

3. VREGCCt-2 sú skutočné výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny typu sekundárnej regulácie výkonu obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC v eurách v roku t-2,

4. NREGCCt-2 sú skutočné náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy ako dodávateľa regulačnej elektriny typu sekundárnej regulácie výkonu obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC v eurách v roku t-2,

g) NSSSt-2 sú skutočné náklady spojené so systémovými službami vyúčtované prevádzkovateľom prenosovej sústavy v roku t-2,

h) NPSSt-2 sú plánované náklady na systémové služby na rok t-2 s primeraným ziskom.

(4) Pre odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy sa uplatňuje tarifa za systémové služby TSSt v eurách na jednotku množstva elektriny za prenesenú elektrinu vrátane elektriny vyrobenej v jeho vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny tohto odberateľa elektriny alebo dodanej iným odberateľom elektriny bez použitia prenosovej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej sústavy.

(5) Pre odberateľa elektriny pripojeného do regionálnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za systémové služby TSSt za distribuovanú elektrinu vrátane elektriny vyrobenej v jeho vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny tohto odberateľa elektriny alebo dodanej iným odberateľom elektriny bez použitia regionálnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej sústavy.

(6) Pre odberateľa elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy sa uplatňuje tarifa za systémové služby TSSt za všetku elektrinu odobratú z nadradenej sústavy a distribuovanú odberateľom elektriny pripojeným do tejto miestnej distribučnej sústavy vrátane elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny alebo v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do tejto miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanej na vlastnú spotrebu elektriny alebo dodanej odberateľom elektriny bez použitia nadradenej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej distribučnej sústavy.

(7) Pre odberateľa elektriny, ktorý odoberá elektrinu od výrobcu elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, sa výrobcom elektriny uplatňuje tomuto odberateľovi elektriny tarifa za systémové služby TSSt na celé množstvo takto odobratej elektriny.

(8) Tarifa za systémové služby sa neuplatňuje na straty elektriny v sústave, za vlastnú spotrebu prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy, za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá z nadradenej distribučnej sústavy, za spotrebu elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky, ak takéto skúšky sú vykonané prostredníctvom odberu elektriny z prenosovej sústavy, ani za spotrebu elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach.

§ 24

(1) Ak účastník trhu s elektrinou zvolil pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, uhrádza sa platba za systémové služby účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za jeho odberné alebo odovzdávacie miesto prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(2) Ak účastník trhu s elektrinou prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné alebo odovzdávacie miesto iného účastníka trhu s elektrinou a nie je subjektom zúčtovania, uhrádza sa platba za systémové služby účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(3) Skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste QSKSnssoomt, na ktorú sa za odberné miesto a odovzdávacie miesto uhrádzajú náklady za systémové služby, sa určí podľa vzorca

QSKSnssoomt=QSKStssoomt-QSvdtssoomt×Kistsst,

kde

a) QSKStssoomt je celková skutočná koncová spotreba elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste v roku t, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby,

b) QSvdtssoomt je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t-2 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3,

c) Kistsst je koeficient individuálnej sadzby tarify za systémové služby na rok t najviac vo výške 0,95.

§ 25

(1) Náklady na systémové služby sa vyúčtujú organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou všetkým subjektom zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku55) daňovým dokladom mesačne k 15. dňu nasledujúceho mesiaca a vypočítajú sa podľa vzorca

NSSszi = TSSt × (QSKStssszi − QSvdtssi × Kistsst)

kde

a) QSKStssszi je skutočná celková koncová spotreba elektriny i-tého subjektu zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby,

b) QSvdtss na i je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny i-tého subjektu zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku v jednotkách množstva elektriny odobratej koncovými odberateľmi elektriny, ktorí patria do bilančnej skupiny i-tého subjektu zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku a sú priamo pripojení do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t-2 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného odobratého množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3,

c) Kistsst je koeficient individuálnej sadzby tarify za systémové služby na rok t najviac vo výške 0,95.

(2) Náklady na systémové služby sa neúčtujú za celkovú koncovú spotrebu elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach ani malým výrobcom elektriny, ktorí nepodnikajú v energetike podľa osobitného predpisu.53)

(3) Náklady prevádzkovateľa prenosovej sústavy spojené so systémovými službami NSSps sa vyúčtovávajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou mesačne vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca podľa vzorca

NSSps = TSSt × (QSKStsst − QSvdtsst × Kistsst)

kde

a) QSKStsst je celková skutočná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území za uplynulé obdobie, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby,

b) QSvdtsst je celkový skutočný objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny za uplynulé obdobie odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t-2 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného odobratého množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3, na ktorý sa uplatňuje koeficient individuálnej sadzby tarify za systémové služby,

c) Kistsst je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy na rok t, ktorého hodnota je najviac vo výške 0,95.

Cenová regulácia prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, postup a podmienky uplatňovania cien a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností

§ 26

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 35 a § 27 a 28 sa vzťahuje na prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.

(2) Súčasťou návrhu ceny sú:

a) návrh cien alebo sadzieb za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane ich štruktúry, na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou vrátane podmienok ich pridelenia,

b) údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem distribúcie elektriny, počet odberných miest v členení po jednotlivých sadzbách, výšku zmluvných a nameraných technických maxím v jednotlivých sadzbách v megawattoch,

c) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

d) výpočty a údaje podľa § 27 a 28 týkajúce sa prístupu do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a uplatňovania tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,

e) podklady podľa prílohy č. 4,

f) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5) Na účely cenovej regulácie sa úradu oznamuje najneskôr do 31. augusta roku t-1 plánované množstvo elektriny v roku t a do 25. dňa každého mesiaca skutočné alebo prepočítané množstvá v závislosti od typu merania v predchádzajúcom mesiaci roku t elektriny odobratej z príslušnej distribučnej sústavy

a) prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny vrátane elektriny odobratej prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

b) prevádzkovateľmi distribučnej sústavy a koncovými odberateľmi elektriny v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.

(6) Maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa určuje osobitne pre každú napäťovú úroveň a rozpočíta sa na príslušnej napäťovej úrovni ako vážený priemer jednotlivých taríf.

(7) Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa určená tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny rozpočíta najviac do jedenástich sadzieb pre odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnostiach takto:

a) C1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

b) C2 je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny,

c) C3 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

d) C4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

e) C5 je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

f) C6 je dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

g) C7 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

h) C8 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 22 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

i) C9 je sadzba pre nemerané odbery elektriny,

j) C10 je sadzba pre verejné osvetlenie,

k) C11 je sadzba pre dočasné odbery elektriny.

(8) Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa určená maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny rozpočíta najviac do ôsmich sadzieb pre odberateľov elektriny v domácnostiach takto:

a) D1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

b) D2 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

c) D3 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určenými intervalmi času prevádzky v nízkom pásme, pričom aspoň jeden interval sa poskytuje v nepretržitom trvaní minimálne tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje; informácia o fixnom čase trvania intervalu v nepretržitom trvaní času prevádzky v nízkom pásme minimálne tri hodiny sa zverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

d) D4 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

e) D5 je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

f) D6 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma,

g) D7 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka 15:00 hodiny do pondelka 6:00 hodiny bez blokovania elektrických spotrebičov,

h) D8 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.

(9) Spolu s návrhom ceny na rok t sa predkladá odôvodnenie k spôsobu výpočtu navrhovaných cien a taríf.

(10) Na účely regulácie ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napäťová úroveň veľmi vysokého napätia zahŕňa sústavu veľmi vysokého napätia, napäťová úroveň vysokého napätia zahŕňa sústavu vysokého napätia vrátane transformácie veľmi vysokého napätia na vysoké napätie a napäťová úroveň nízkeho napätia zahŕňa sústavu nízkeho napätia vrátane transformácie vysokého napätia na nízke napätie.

(11) Na účely uplatnenia tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny sa poskytujú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o skutočnom množstve elektriny v jednotkách množstva elektriny, ktorú odoberú prevádzkovatelia distribučnej sústavy a koncoví odberatelia elektriny z distribučnej sústavy regulovaného subjektu vrátane prevádzkovateľov distribučnej sústavy a odberateľov elektriny pripojených v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky a skutočné údaje o množstve elektriny v jednotkách množstva elektriny, ktorú odoberú prevádzkovatelia distribučnej sústavy a koncoví odberatelia elektriny z distribučnej sústavy regulovaného subjektu v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od sústavy Slovenskej republiky, a to vždy za príslušný mesiac do ôsmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

(12) Ak cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny alebo tarifa za straty pri distribúcii elektriny v roku t oproti roku t-1 spôsobí na napäťovej úrovni nízkeho napätia väčšiu zmenu, ako je násobok JPI-X, uplatní sa alokácia ekonomicky oprávnených nákladov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát elektriny pri prenose elektriny alebo alokácia ekonomicky oprávnených nákladov za straty elektriny pri distribúcii elektriny medzi napäťovými úrovňami takým spôsobom, aby bola percentuálna zmena cien distribúcie a strát pri distribúcii elektriny na všetkých napäťových úrovniach rovnaká, kde JPI je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 a X je faktor efektivity.

(13) Podiel výnosov z platieb za rezerváciu výkonu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny sa ustanovuje maximálne vo výške 0,65. Medziročná zmena podielu výnosov z platieb za rezervovanú kapacitu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny na rok t sa ustanovuje maximálne vo výške 3 % z povolenej hodnoty podielu výnosov z platieb za rezerváciu výkonu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny v roku t-1.

(14) Maximálna rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia a vysokého napätia je stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. Ak nameraný štvrťhodinový výkon prekročí hodnotu rezervovanej kapacity alebo hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity, uplatnia sa prevádzkovateľom distribučnej sústavy tarify za nedodržanie zmluvných hodnôt. Do celkového objemu rezervovanej kapacity sa započíta aj rezervovaná kapacita pre každého výrobcu elektriny určená podľa odsekov 23, 24 a 26.

(15) Dvanásťmesačná, trojmesačná a mesačná rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia a vysokého napätia je hodnota štvrťhodinového výkonu, ktorý sa na príslušné obdobie zabezpečuje pre odberateľa elektriny v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo v rámcovej distribučnej zmluve. Hodnota rezervovanej kapacity nemôže prekročiť hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity a nemôže byť nižšia ako minimálna hodnota rezervovanej kapacity. Minimálnou hodnotou rezervovanej kapacity je 20 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity okrem odberného miesta so sezónnym odberom elektriny, na ktorom je minimálnou hodnotou rezervovanej kapacity 5 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity. Hodnotu rezervovanej kapacity počas doby platnosti dohodnutého typu rezervovanej kapacity nie je možné znížiť. Hodnotu rezervovanej kapacity je možné meniť v intervale hodnôt maximálnej a minimálnej hodnoty rezervovanej kapacity pri zmene typu rezervovanej kapacity alebo po uplynutí doby, na ktorú bola rezervovaná kapacita dohodnutá. Ak sa zvýši hodnota maximálnej rezervovanej kapacity a táto zmena bude mať za následok, že dohodnutá hodnota rezervovanej kapacity bude nižšia ako minimálna hodnota rezervovanej kapacity, potom na základe zmeny dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity bude nová hodnota rezervovanej kapacity rovnaká ako minimálna hodnota rezervovanej kapacity; to neplatí, ak odberateľ elektriny požiada prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zvýšenie dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity. Ak sa zvýši hodnota maximálnej rezervovanej kapacity, odberateľ elektriny môže požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o súčasné zvýšenie dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity v intervale hodnôt maximálnej a minimálnej hodnoty rezervovanej kapacity; dohodnutý typ a dohodnutá doba platnosti rezervovanej kapacity týmto zvýšením dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity nie sú dotknuté.

(16) Za sezónny odber elektriny sa považuje odber elektriny z distribučnej sústavy na napäťovej úrovni vysokého napätia alebo nízkeho napätia s priebehovým meraním typu A alebo B trvajúci najmenej jeden mesiac a najviac sedem mesiacov v kalendárnom roku v odbernom mieste, v ktorom množstvo elektriny odobratej počas sezónneho odberu elektriny tvorí najmenej 90 % množstva elektriny odobratej za príslušný kalendárny rok. Pre sezónny odber elektriny je možné meniť rezervovanú kapacitu dvakrát za kalendárny rok s využitím dvanásťmesačnej rezervovanej kapacity. Splnenie podmienok sezónneho odberu za uplynulý kalendárny rok sa vyhodnocuje prevádzkovateľom distribučnej sústavy po ukončení kalendárneho roka a vyúčtovacia faktúra sa odberateľovi elektriny zasiela do konca februára nasledujúceho roka. Ak odberné miesto nesplní podmienky pridelenia sezónneho odberu elektriny, odberateľovi elektriny za obdobie mimo sezóny sa uplatní platba za rezervovanú kapacitu, a to uplatnením mesačnej rezervovanej kapacity (mesačná tarifa za mesačnú rezervovanú kapacitu) s hodnotou rezervovanej kapacity vo výške 20 % maximálnej rezervovanej kapacity alebo nameranej hodnoty maximálneho výkonu za predchádzajúce obdobie uplatňovania tarify sezónneho odberu, ak je táto hodnota vyššia ako 20 % maximálnej rezervovanej kapacity a platba za prácu v sadzbe, na ktorú má užívateľ sústavy právo. Zistený rozdiel v platbe (tarify za prácu a tarify za výkon) v dôsledku nesplnenia podmienok pridelenia tarify sezónneho odberu sa uhradí odberateľom elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

(17) Rezervovaná kapacita sa dohodne takto:

a) mesačná na jeden kalendárny mesiac,

b) trojmesačná na tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace na rovnakú hodnotu,

c) dvanásťmesačná na dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov na rovnakú hodnotu.

(18) Ak odberateľ elektriny zvyšuje hodnotu rezervovanej kapacity bez zmeny typu rezervovanej kapacity, na dodržanie minimálneho času použitia daného typu rezervovanej kapacity podľa tohto odseku sa neprihliada. Zmena rezervovanej kapacity sa vykoná vždy k 1. dňu v mesiaci v súlade s platnými pravidlami pre zmenu rezervovanej kapacity príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. O zmenu rezervovanej kapacity môže odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia alebo vysokého napätia a ktorý má uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri zmene z

a) dvanásťmesačnej rezervovanej kapacity na trojmesačnú rezervovanú kapacitu alebo mesačnú rezervovanú kapacitu po uplynutí troch mesiacov, odkedy bola dvanásťmesačná kapacita uplatňovaná,

b) trojmesačnej rezervovanej kapacity na mesačnú rezervovanú kapacitu alebo dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu po uplynutí troch mesiacov, odkedy bola trojmesačná kapacita uplatňovaná; zmena na dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu je možná jedenkrát počas kalendárneho roka,

c) mesačnej rezervovanej kapacity na trojmesačnú rezervovanú kapacitu alebo dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu po uplynutí jedného mesiaca, odkedy bola mesačná kapacita uplatňovaná; zmena na dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu je možná jedenkrát počas kalendárneho roka.

(19) Ak má odberateľ elektriny uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny, môže požiadať o zmenu rezervovanej kapacity podľa odseku 18 prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Pri zmene rezervovanej kapacity odberateľa elektriny sa postupuje podľa rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej medzi dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

(20) Hodnota a doba trvania rezervovanej kapacity platí ďalej na príslušné nasledujúce obdobie, ak odberateľ elektriny nepožiada o ich zmenu. Mesačná rezervovaná kapacita platí ďalší mesiac, trojmesačná rezervovaná kapacita platí ďalšie tri mesiace, dvanásťmesačná platí ďalších 12 mesiacov. O zmenu rezervovanej kapacity na nasledujúce obdobie môže odberateľ elektriny požiadať dodávateľa elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa zmluvy alebo najneskôr posledný pracovný deň posledného mesiaca obdobia, na ktoré je kapacita dohodnutá. Rezervovaná kapacita sa účtuje mesačne.

(21) Rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni nízkeho napätia je maximálna rezervovaná kapacita určená amperickou hodnotou ističa pred elektromerom alebo prepočítaná kilowattová hodnota maximálnej rezervovanej kapacity na prúd v ampéroch dohodnutá v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy alebo určená v pripojovacích podmienkach; pre odberné miesta vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dohodnutá a môže byť nižšia, ako je hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa. Do celkového objemu rezervovanej kapacity sa započíta aj rezervovaná kapacita pre každého výrobcu elektriny určená podľa odsekov 23, 24 a 26. Odberateľ elektriny na napäťovej úrovni nízkeho napätia môže požiadať o zníženie rezervovanej kapacity po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny rezervovanej kapacity. Pri žiadosti odberateľa elektriny o zníženie rezervovanej kapacity alebo zvýšenie hodnoty rezervovanej kapacity do výšky maximálnej rezervovanej kapacity pre odberné miesta vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom sa predloženie revíznej správy nevyžaduje. Podmienkou na zníženie hodnoty rezervovanej kapacity pre odberné miesto nevybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu je predloženie revíznej správy o výmene ističa. Pri zvýšení rezervovanej kapacity sa odberateľom elektriny podáva žiadosť o pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy. Ak o zníženie rezervovanej kapacity požiadal odberateľ elektriny pripojený do sústavy po 31. decembri 2004, po predložení žiadosti o opätovné pridelenie pôvodnej rezervovanej kapacity do dvoch rokov od zníženia hodnoty rezervovanej kapacity na žiadosť odberateľa elektriny sa mu pri pridelení tejto kapacity neuplatňuje cena za pripojenie.

(22) Pri odbere elektriny z distribučnej sústavy sa výrobcom elektriny okrem výrobcov elektriny, ktorí odberajú elektrinu z distribučnej sústavy výlučne na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach, účtuje dohodnutá rezervovaná kapacita (platba za prístup do distribučnej sústavy) podľa cenového rozhodnutia úradu (mesačná, trojmesačná, dvanásťmesačná rezervovaná kapacita).

(23) Platba za prístup do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy výrobcom elektriny pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy vo výške 30 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dojednanej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy alebo z hodnoty výšky celkového inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny nemá uzatvorenú zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy vo výške tarify za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia úradu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok t pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Výrobcom elektriny pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy platba za prístup do distribučnej sústavy vo výške podľa prvej vety na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy. Výrobcovia elektriny si rezervovanú kapacitu pre odovzdávacie miesto neobjednávajú. Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny a výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.

(24) Ak je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, do ktorého miestnej distribučnej sústavy je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojené, uhrádza sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorého regionálnej distribučnej sústavy je jeho miestna distribučná sústava pripojená alebo je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, platba za prístup do distribučnej sústavy vo výške 30 % z hodnoty výšky celkového inštalovaného výkonu takého zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny vo výške tarify za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia úradu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok t pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Platba za prístup do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy vo výške podľa prvej vety na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny, výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW a pre dopravné prostriedky elektrickej trakcie dodávajúce elektrinu do sústavy.

(25) Ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, alebo sa mení maximálna rezervovaná kapacita existujúceho zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojená, môžu dohodnúť v zmluve o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške celkového inštalovaného výkonu takého zariadenia na výrobu elektriny, maximálne však do výšky rezervovanej kapacity, ktorú je technicky možné dodať do regionálnej distribučnej sústavy a ktorú prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy písomne odsúhlasil.

(26) Pri pripojení miestnej distribučnej sústavy alebo výrobcu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy cez existujúce odovzdávacie miesto sa tarifa za prístup do regionálnej distribučnej sústavy uhrádza za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny takto:

a) výrobcom elektriny sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uhrádza tarifa za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny vo výške podľa odseku 23 alebo tarifa za rezervovanú kapacitu odberu elektriny, ak je výrobca elektriny pripojený do regionálnej distribučnej sústavy cez existujúce odberné miesto podľa toho, ktorá rezervovaná kapacita je vyššia,

b) prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uhrádza tarifa za rezervovanú kapacitu vo výške podľa odseku 24 zariadenia na výrobu elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy, ak je zariadenie na výrobu elektriny prevádzkované inou osobou, ako je prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy,

c) prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uhrádza tarifa za rezervovanú kapacitu vo výške podľa odseku 24 zariadenia na výrobu elektriny, ktoré prevádzkuje ako výrobca elektriny, alebo tarifa za rezervovanú kapacitu odberu miestnej distribučnej sústavy podľa toho, ktorá rezervovaná kapacita je vyššia.

(27) Užívateľovi regionálnej distribučnej sústavy, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktorý má na jednej z napäťových úrovní veľmi vysokého napätia alebo vysokého napätia jedného prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojených viac odberných miest s priebehovým meraním typu A alebo meraním typu B, ich odber elektriny je prepojený vlastnou elektrickou sústavou a ktorými sú napájané dopravné prostriedky elektrickej trakcie, sa určí prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na základe žiadosti užívateľa distribučnej sústavy s uvedením EIC kódov odberných miest rezervovaná kapacita na účely vyhodnotenia a určenia cien za rezervovanú kapacitu pre každú napäťovú úroveň osobitne zo súčtov výkonov nameraných v odberných miestach v čase, keď je tento súčet v danom mesiaci najvyšší. Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity v odbernom mieste podľa tohto odseku o viac ako 10 % sa nefakturuje, ak o to vlastník odberného miesta požiada a súčasne preukáže v termíne do dvoch pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom k prekročeniu došlo, že k prekročeniu došlo v dôsledku prekážky podľa
§ 374 Obchodného zákonníka.

(28) Rezervovaná kapacita sa za odberné miesta podľa odseku 27 neobjednáva u prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Prekročenie rezervovanej kapacity sa za odberné miesta podľa odseku 27 nevyhodnocuje a nefakturuje. Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity sa za odberné miesta podľa odseku 27 vyhodnocuje a fakturuje samostatne za každé odberné miesto osobitne. Nedodržanie predpísaných hodnôt účinníka a dodávky jalovej elektriny do distribučnej sústavy sa za odberné miesta podľa odseku 27 vyhodnocuje a fakturuje samostatne za každé odberné miesto osobitne.

(29) Odberné miesta podľa odseku 27 sa za každú napäťovú úroveň osobitne zaradia len do jednej bilančnej skupiny.

(30) Prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy za odberné miesta, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 27, sa fakturuje mesačne pre každú napäťovú úroveň osobitne tarifa ročnej rezervovanej kapacity za maximálnu hodnotu súčtu stredných hodnôt štvrťhodinových činných výkonov za odberné miesta, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 27, za príslušný kalendárny mesiac.

(31) Ak maximálna hodnota súčtu stredných hodnôt štvrťhodinových činných výkonov za všetky odberné miesta, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 27, pre každú napäťovú úroveň osobitne nedosiahne 20 % súčtu maximálnej rezervovanej kapacity pre každú napäťovú úroveň osobitne, prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy sa fakturuje pre každú napäťovú úroveň osobitne tarifa ročnej rezervovanej kapacity vo výške 20 % súčtu maximálnej rezervovanej kapacity.

(32) Ak užívateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území, zahrnie do odberných miest podľa odseku 27 aj odberné miesta, ktoré nie sú prepojené vlastnou elektrickou sústavou alebo ktorými nie sú napájané výhradne dopravné prostriedky elektrickej trakcie, tak za tieto odberné miesta sa platí užívateľom regionálnej distribučnej sústavy, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území, so spätnou platnosťou rezervovaná kapacita vo výške 100 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity, kým si neobjedná rezervovanú kapacitu podľa pravidiel prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.

(33) Na účely cenovej regulácie v elektroenergetike možno uplatniť straty elektriny, ktoré vznikajú transformáciou z napäťovej úrovne

a) veľmi vysokého napätia na úroveň vysokého napätia najviac 2 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane vysokého napätia,

b) vysokého napätia na úroveň nízkeho napätia najviac 4 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane nízkeho napätia.

(34) Do nákladov na výkon regulovanej činnosti, možno zahrnúť len primerané náklady, ktorých výška je v súlade s osobitným predpisom.21)

(35) Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny sa určujú pri základnom zabezpečení pripojenia užívateľa sústavy štandardným pripojením.

(36) Za štandardné pripojenie odberateľa elektriny sa považuje pripojenie jedným napájacím vedením podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pri pripojení odberateľa elektriny s osobitnými nárokmi na spôsob zabezpečenia distribúcie elektriny, napríklad cez ďalšie napájacie vedenia, sa cena za prístup do distribučnej sústavy určuje vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu, ktorá je dohodnutá pre ďalšie napájacie vedenie, podľa cenového rozhodnutia na rok t. Odberateľ elektriny si určuje, ktoré napájacie vedenie je štandardné a ktoré je ďalšie napájacie vedenie, a to na obdobie kalendárneho roka. Pri distribúcii elektriny cez ďalšie napájacie vedenie na základe požiadavky odberateľa elektriny v príslušnom mesiaci sa cena za prístup do distribučnej sústavy určuje vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu pre napäťovú úroveň, do ktorej je ďalšie napájacie vedenie pripojené, a cena za distribúciu elektriny sa určuje vo výške 100 % tarify za distribúciu elektriny pre napäťovú úroveň, do ktorej je ďalšie napájacie vedenie pripojené, pričom cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie je tým dotknutá. Ak je dohodnutá rezervovaná kapacita pre ďalšie napájacie vedenie na napäťovej úrovni vysokého napätia vo výške nad 5 MW, cena za prístup do distribučnej sústavy sa určuje tak, že do hodnoty 5 MW vrátane sa určuje vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia na rok t, a nad hodnotu 5 MW sa cena za prístup do distribučnej sústavy určuje vo výške 7,5 % z tarify za rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia na rok t, a v prípade distribúcie elektriny cez ďalšie napájacie vedenie sa cena za distribúciu elektriny určuje vo výške 100 % tarify za distribúciu elektriny, pričom cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie je tým dotknutá. Ak je dohodnutá rezervovaná kapacita pre ďalšie napájacie vedenie na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia vo výške nad 50 MW, cena za prístup do distribučnej sústavy sa určuje tak, že do hodnoty 50 MW vrátane sa určuje vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia na rok t, a nad hodnotu 50 MW sa cena za prístup do distribučnej sústavy určuje vo výške 7,5 % z tarify za rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia na rok t, a pri distribúcii elektriny cez ďalšie napájacie vedenie sa cena za distribúciu elektriny určuje vo výške 100 % tarify za distribúciu elektriny, pričom cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie je tým dotknutá. Ak sa odber elektriny vykonáva cez štandardné napájacie vedenie, nie je prípustné vykonávať súčasne odber elektriny cez ďalšie napájacie vedenie.

(37) Ak má odberateľ elektriny určenú rovnakú hodnotu rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity na napäťovej úrovni nízkeho napätia v príslušnom odbernom mieste, za prekročenie rezervovanej kapacity odberateľom elektriny sa uplatní len prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity.

(38) Odberateľovi elektriny, ktorý neoprávnene využíva sadzbu za distribúciu elektriny, sa určí nová sadzba za distribúciu elektriny na základe histórie odberu elektriny v odbernom mieste a táto nová sadzba za distribúciu elektriny sa oznámi príslušnému dodávateľovi elektriny.

(39) Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nameria dodávku elektriny alebo odber jalovej elektriny a nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka, uplatnia sa tarify za dodávku alebo odber jalovej elektriny a tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka; to neplatí pre zraniteľného odberateľa elektriny na napäťovej úrovni nízkeho napätia. Nedodržanie účinníka cos φ za odber elektriny z distribučnej sústavy na odbernom mieste výrobcu elektriny pripojeného do distribučnej sústavy, ak výrobca elektriny odoberie na odbernom mieste za mesiac množstvo elektriny nižšie ako 5 % z hodnoty rezervovanej kapacity pre odber elektriny vynásobenej 720 hodinami, sa nevyhodnocuje.

§ 27

(1) Maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CDHN,t zohľadňuje vlastnú distribúciu elektriny a prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny v roku t a vypočíta sa podľa vzorca

CDHN ,t = CDEHN ,t + CPDHN ,t ,

kde

a) CDEHN ,t je schválená alebo určená zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny zohľadňujúca náklady a primeraný zisk vlastnej distribúcie elektriny podľa odseku 2,

b) CPDHN ,t je priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri prenose v eurách na jednotku množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni na rok t podľa odseku 4.

(2) Schválená alebo určená zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CDEHN,t na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny zohľadňujúca náklady a primeraný zisk vlastnej distribúcie elektriny sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) VystEHN,t je plánované množstvo distribuovanej elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne vypočítané podľa vzorca

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

kde

1. VystEOHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t distribuované na príslušnej napäťovej úrovni koncovým odberateľom elektriny a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy vypočítané ako ročný priemer zo súčtu skutočného príslušného množstva elektriny za roky t-3 a t-2, očakávaného príslušného množstva za rok t-1 a plánovaného príslušného množstva za roky t a t+1,

2. VystETRHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne do transformácie na nižšiu napäťovú úroveň vypočítané ako ročný priemer zo súčtu skutočného príslušného množstva elektriny za roky t-3 a t-2, očakávaného príslušného množstva za rok t-1 a plánovaného príslušného množstva za roky t a t+1,

b) VVDHN+1,t je alikvotná časť povolených nákladov a zisku za distribúciu elektriny v eurách na rok t priradených z vyššej napäťovej úrovne podľa vzorca

VVDHN+1,t = CDEHN+1,t × VystETRHN+1,t ,

kde

1. CDEHN+1,t je zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na vyššej napäťovej úrovni na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny; CDEvvn+1,t sa na vstupe do napäťovej úrovne VVN rovná nule,

2. VystETRHN+1,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z vyššej napäťovej úrovne HN+1 do transformácie na napäťovú úroveň HN vypočítané ako ročný priemer zo súčtu skutočného príslušného množstva elektriny za roky t-3 a t-2, očakávaného príslušného množstva za rok t-1 a plánovaného príslušného množstva za roky t a t+1,

c) VVDHN,t sú schválené alebo určené náklady a zisk za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na rok t na napäťovej úrovni, okrem alikvotnej časť povolených nákladov a zisku za distribúciu elektriny priradených z vyššej napäťovej úrovne, vypočítané podľa odseku 3.

(3) Schválené alebo určené náklady a zisk za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na rok t na napäťovej úrovni okrem alikvotnej časti povolených nákladov a zisku za distribúciu elektriny priradených z vyššej napäťovej úrovne sa vypočítajú podľa vzorca

kde

a ) PNHN,vych sú schválené alebo určené skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové ročné náklady v eurách v roku 2010 na napäťovej úrovni súvisiace s regulovanou činnosťou okrem odpisov,

b) JPIn je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku n-2 do júna roku n-1,

c) X je faktor efektivity v každom roku regulačného obdobia, ktorého hodnota je 3,5; ak je hodnota rozdielu JPIn a X nižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok t sa hodnota rozdielu rovná 0,

d) OHN,vych je schválená alebo určená východisková hodnota odpisov regulovaného subjektu vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách vzťahujúca sa na RABHN,vych na napäťovej úrovni a vypočítaných na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

e) POHN,t sú plánované schválené alebo určené odpisy na napäťovej úrovni v eurách na rok t súvisiace s regulovanou činnosťou z plánovanej hodnoty schválených alebo určených investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť v roku t-1 a vypočítané na základe doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3,

f) RABHN,vych je východisková schválená alebo určená hodnota regulačnej bázy aktív na napäťovej úrovni v eurách sa rovná hodnote regulačnej bázy aktív nevyhnutne súvisiacej s regulovanou činnosťou k 31. decembru 2010 a vypočíta sa podľa vzorca

RABHN,vych = RABHN,2005 + INVHN,2006-2010 − OHN,2006-2010 ,

kde

1. RABHN,2005 je hodnota regulačnej bázy aktív regulovaného subjektu na napäťovej úrovni v eurách, sa rovná schválenej alebo určenej hodnote majetku na napäťovej úrovni k 31. decembru 2005 vo výške všeobecnej hodnoty majetku55) podľa znaleckých posudkov, a to znaleckého posudku č. 26/2006 pre regulovaný subjekt Západoslovenská distribučná, a.s., znaleckého posudku č. 38/2006 pre regulovaný subjekt Stredoslovenská energetika − Distribúcia, a.s. a znaleckého posudku č. 49/2006 pre regulovaný subjekt Východoslovenská distribučná, a.s.,

2. INVHN,2006-2010 je schválená alebo určená hodnota investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív na napäťovej úrovni nevyhnutne využívaných na regulovanú činnosť v rokoch 2006 až 2010,

3. OHN,2006-2010 sú schválené alebo určené odpisy na napäťovej úrovni v eurách súvisiace s regulovanou činnosťou v období rokov 2006 až 2010 a vypočítané na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,

g) WACC je miera výnosnosti regulačnej bázy aktív na regulačné obdobie rokov 2017 až 2022 určená podľa § 5 ods. 2 a 3,

h) KDZ je koeficient miery využitia disponibilných zdrojov do investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou; KDZ sa na roky 2017 a 2022 určí podľa podielu

pričom, ak tento podiel je vyšší alebo sa rovná 0,5, tak KDZ = 1,00,

menší ako 0,5 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,4, tak KDZ = 0,98,

menší ako 0,4 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,3, tak KDZ = 0,96,

menší ako 0,3 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,2, tak KDZ = 0,94,

menší ako 0,2 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,1, tak KDZ = 0,92 alebo

menší ako 0,1, tak KDZ = 0,90,

kde

1. INVt-2 je skutočná hodnota investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív na napäťovej úrovni nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť v roku t-2,

2. DispZdrt-2 je súčet schválených alebo určených odpisov na napäťovej úrovni v eurách súvisiacich s regulovanou činnosťou v roku t-2 a vypočítaných na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2 a zisku prevádzkovateľa distribučnej sústavy v roku t-2 v eurách po zdanení daňou z príjmov, ktorý sa vypočíta RAB×WACC× (1− daň_z_príjmov), pričom WACC a daň z príjmov sa vzťahuje na rok t-2,

i) FINVPHN,t je faktor investícií na napäťovej úrovni v eurách na rok t; FINVPHN,t na roky 2017 až 2022 sa vypočíta podľa vzorca

FINVPHN,t = SOHN,t-2 − POHN,t-2 ,

j) DVHN,t sú skutočné dodatočné výnosy na napäťovej úrovni v eurách v roku t-2 z uplatnenia ceny za pripojenie do sústavy, zo sankcií za prekročenie rezervovanej kapacity a za skutočne zaplatené výnosy za neoprávnený odber elektriny.57)

(4) Zložka maximálnej ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t CPDHN,t súvisiaca s nákladmi za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny na príslušnej napäťovej úrovni sa vypočíta podľa vzorca

CPDHN,t = CPEHN,t ,

kde

CPEHN,t je priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov na straty pri prenose v eurách na jednotku množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t sa vypočíta podľa odseku 5.

(5) Priemerná zložka ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov na straty pri prenose v eurách na jednotku množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t

kde

a) VVPHN,t sú vstupujúce náklady za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane nákladov na straty pri prenose elektriny v eurách v roku t vypočítané podľa vzorca

VVPHN,t = CPEHN+1,t × VystETRHN+1,t ,

kde

1. CPEHN+1,t je cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny vrátane strát pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na vyššej napäťovej úrovni distribúcie elektriny v roku t, z ktorej sa transformuje elektrina do príslušnej napäťovej úrovne,

2. VystETRHN+1,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne v roku t,

b) VystEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne v roku t vypočítané podľa vzorca

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t,

kde

1. VystEOHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej napäťovej úrovni ku koncovým odberateľom elektriny v roku t,

2. VystETRHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne do transformácie na nižšiu napäťovú úroveň v roku t.

(6) Cena za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny CPEVVN+1,t na vstupe do napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia distribučnej sústavy je jednozložková cena zahŕňajúca náklady regulovaného subjektu na rezervovaný výkon, prenesenú elektrinu a straty elektriny pri prenose elektriny v roku t určené na základe schváleného návrhu ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok t vypočítaná podľa vzorca

kde

a) RKPt je rezervovaná kapacita v megawattoch na rok t uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

b) CRKt je cena za rezervovanú kapacitu v roku t v eurách na megawatt na rok uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

c) VystETRVVN+1,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vstupujúce do napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia regulovaného subjektu z prenosovej sústavy,

d) PEt je cena za prenesenú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

e) PSstratyt je tarifa za straty pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

f) KPt je faktor vyrovnania ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

KPt = KPnak,t − KPvyn,t,

kde

1. KPnak,t je korekcia nákladov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

KPnak,t = (SVystETRVVN+1,t-2 − VystETRVVN+1,t-2) × (PEt-2 + PSstratyt-2) ,

kde

1a. SVystETRVVN+1,t-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne v roku t-2,

1b. VystETRVVN+1,t-2 je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne v roku t-2,

1c. PEt-2 je cena za prenesenú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2 uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

1d. PSstratyt-2 je tarifa za straty pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2 uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

2. KPvyn,t je korekcia výnosov z účtovania ceny CPDHN,t-2, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

kde

2a. SVystEOHN,t-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej napäťovej úrovni ku koncovým odberateľom elektriny v roku t-2,

2b. VystEOHN,t-2 je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej napäťovej úrovni koncovým odberateľom elektriny v roku t-2.

§ 28

(1) Tarifa za straty pri distribúcii elektriny CSDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny sa v roku t vypočíta postupným výpočtom na jednotlivých napäťových úrovniach začínajúcim od napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia

kde

a) VVSDHN,t sú náklady za straty pri distribúcii elektriny v eurách priradené príslušnej napäťovej úrovni vypočítané podľa odseku 2,

b) VystEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne v roku t, vypočítané podľa vzorca

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

kde

1. VystEOHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej napäťovej úrovni prevádzkovateľom distribučnej sústavy a koncovým odberateľom elektriny v roku t,

2. VystETRHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne do transformácie na nižšiu napäťovú úroveň v roku t.

(2) Náklady za straty pri distribúcii elektriny priradené príslušnej napäťovej úrovni VVSDHN,t v eurách v roku t sú zložené z alikvotnej časti nákladov za straty pri distribúcii elektriny priradených z vyššej napäťovej úrovne a nákladov za straty pri distribúcii elektriny vlastnej napäťovej úrovne a vypočítajú sa podľa vzorca

VVSDHN,t = CSDHN+1,t × VystETRHN+1,t + CSHDHN,t × VystEHN,t,

kde

a) CSDHN+1,t je tarifa za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na vyššej napäťovej úrovni, z ktorej sa transformuje elektrina do príslušnej napäťovej úrovne; na distribučnej napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia sa tarifa za straty na vyššej napäťovej úrovni v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t CSDVVN+1,t rovná nule,

b) CSHDHN,t je cena za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny príslušnej napäťovej úrovne v roku t.

(3) Cena za straty pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CSHDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca

CSHDHN,t=PCSESt×PMSEHN,tVystEHN,t,

kde

a) PMSEHN,t je povolené množstvo strát elektriny v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t podľa odseku 4,

b) PCSESt je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t vypočítaná podľa vzorca

PCSESt=CEPXE,t×1+kt100+Ot+KPCSESt,

kde

1. CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

2. kt je koeficient na rok t v percentách, ktorého hodnota je najviac 7 %,

3. Ot sú schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu a za zúčtovanie rozdielov strát podľa osobitného predpisu58) na základe údajov poskytnutých organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a vyrovnávacej ceny elektriny na zúčtovanie rozdielov; vyrovnávacia cena elektriny na zúčtovanie rozdielov je určená vo výške určenej ceny na nákup elektriny na krytie strát v príslušnej sústave na príslušné obdobie na rok t,

4. KPCSESt je korekcia ceny elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t, ktorej výška sa pre roky 2020 až 2022 rovná nule a pre roky 2023 a nasledujúce sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca

KPCSESt=i=1nCEi,t-2×QSi,t-2i=1nQSi,t-2-PCSESt-2 ,

kde

4.1 CEi,t-2 je cena elektriny slovenskej obchodnej oblasti na dennom trhu organizovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v i-tej štvrťhodine roku t-2 v eurách na jednotku množstva elektriny,

4.2 QSi,t-2 je množstvo strát elektriny pri distribúcii elektriny v i-tej štvrťhodine roku t-2 v jednotkách množstva elektriny na základe údajov poskytnutých organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,

4.3 PCSESt-2 je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t-2.

(4) Povolené množstvo strát elektriny PMSEHN,t v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) VstEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne v roku t cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne, zo všetkých zdrojov elektriny pripojených na príslušnú napäťovú úroveň, z prítokov elektriny zo susedných distribučných sústav, z dovozov elektriny zo susedných elektrizačných sústav a z prítokov elektriny prepravenej cez miestne distribučné sústavy pripojené do distribučnej sústavy regulovaného subjektu,

b) PPSCHN,t je hodnota počiatočného percenta celkových strát pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni určená podľa odseku 5,

c) XSHN,n je faktor efektivity strát elektriny na príslušnej napäťovej úrovni; na roky 2017 až 2022 sa určí podľa odseku 5.

(5) Hodnota počiatočného percenta celkových strát pri distribúcii elektriny PPSCHN na príslušnej napäťovej úrovni a hodnota faktora efektívnosti strát XSHN,n sa určuje takto:

Regionálna distribučná sústava
PPSCHNXSHN,n
VV
N
0,875 %0,075 %
VN3,475 %0,75 %
NN10,185 %1,5 %

Cenová regulácia prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, postup a podmienky uplatňovania cien a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností

§ 29

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 15 a § 30 sa vzťahuje na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

(2) Súčasťou návrhu ceny sú:

a) návrh cien alebo sadzieb za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou vrátane podmienok ich pridelenia,

b) údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem distribúcie elektriny, počet odberných miest v členení podľa jednotlivých sadzieb,

c) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

d) výpočty a údaje podľa § 29 a 30 týkajúce sa prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy a uplatňovania tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie sústavy,

e) podklady podľa prílohy č. 5,

f) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5) V roku t môže regulovaný subjekt použiť tarify za distribúciu elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený vrátane podmienok pridelenia jednotlivých taríf (ďalej len „prevzaté tarify“). Ak regulovaný subjekt nepoužil v roku t-1 prevzaté tarify za distribúciu elektriny, môže použiť prevzaté tarify v roku t len vtedy, ak preukáže, že za roky t-2 a t-1 mu nevznikne prebytok výnosov za distribúciu elektriny podľa vzorca

a) za rok t-2

b) za rok t-1

kde

1. SEONVt-2 sú očakávané schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny a ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

2. EONVt-2 sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny a ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

3. SEONEt-1 sú očakávané schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-1, ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny a straty elektriny pri distribúcii od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

4. EONEt-1 sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-1, ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny a straty elektriny pri distribúcii od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

5. SMEt-2 je skutočná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-2,

6. MEt-2 je očakávaná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-2,

7. STRDt-1 sú očakávané schválené alebo určené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-1 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny,

8. TRDt-1 sú plánované schválené alebo určené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-1 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny; suma finančných prostriedkov vo výške súčtu PVt-2 a PVt-1 sa rozdelí medzi odberateľov elektriny pomerne podľa sumy zaplatenej za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za roky t-2 a t-1.

(6) Ak regulovaný subjekt nepoužije prevzaté tarify podľa odseku 5, maximálna cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarifa za straty pri distribúcii elektriny na rok t sa určia podľa § 30 na základe vlastného návrhu ceny.

(7) Návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny podľa odseku 5 obsahuje identifikačné údaje regulovaného subjektu, identifikačné údaje prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorého tarify preberá a prevzaté tarify, ktoré bude regulovaný subjekt uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf a údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 8.

(8) Maximálna cena At určená podľa § 30 ods. 1 sa rozpočíta do taríf jednotlivých sadzieb za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny tak, aby vážený priemer taríf týchto sadzieb neprekročil maximálnu cenu At. Sadzba sa skladá z tarify za rezervovaný výkon a z tarify za distribuovanú elektrinu. V návrhu taríf týchto sadzieb sa zohľadní napäťová úroveň sadzby.

(9) Za regulovaný subjekt, ktorý predložil vlastný návrh ceny, sa najneskôr do 30. apríla roku t oznamuje

a) množstvo elektriny distribuovanej oprávneným odberateľom vlastnou distribučnou sústavou v roku t-1,

b) množstvo elektriny dodanej odberateľom elektriny v domácnosti na vlastnej časti vymedzeného územia z vlastnej výroby elektriny v roku t-1,

c) množstvo elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a dodanej priamo odberateľom elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy iného prevádzkovateľa distribučnej sústavy v roku t-1,

d) vlastná spotreba elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, zníženej o objem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v roku t-1,

e) skutočné náklady za distribúciu elektriny v roku t-1.

(10) Na účely regulácie ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napäťová úroveň veľmi vysokého napätia zahŕňa siete veľmi vysokého napätia, napäťová úroveň vysokého napätia zahŕňa siete vysokého napätia a transformáciu veľmi vysokého napätia na vysoké napätie a napäťová úroveň nízkeho napätia zahŕňa siete nízkeho napätia a transformáciu vysokého napätia na nízke napätie.

(11) Podiel výnosov z platieb za rezervovaný výkon a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny je maximálne do výšky 0,60.

(12) Pri odbere elektriny z miestnej distribučnej sústavy sa výrobcom elektriny okrem výrobcov elektriny, ktorí odoberajú elektrinu z miestnej distribučnej sústavy výlučne na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach, účtuje dohodnutá rezervovaná kapacita (platba za prístup do distribučnej sústavy) podľa cenového rozhodnutia úradu (mesačná, trojmesačná, dvanásťmesačná rezervovaná kapacita).

(13) Platba za prístup do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy výrobcom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy vo výške
30 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dojednanej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy alebo z hodnoty výšky inštalovaného činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny, ak pre zariadenie na výrobu elektriny nie je uzatvorená zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy vo výške tarify za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu podľa účinného cenového rozhodnutia za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok t pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená. Výrobcovia elektriny si neobjednávajú rezervovanú kapacitu. Platba podľa prvej vety sa uhrádza prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy výrobcom elektriny podľa príslušnej napäťovej úrovne miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je výrobca elektriny pripojený. Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity, určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny a výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW a pre dopravné prostriedky elektrickej trakcie dodávajúce elektrinu do sústavy.

(14) Ak je miestna distribučná sústava pripojená do prenosovej sústavy, tak platba za prístup do prenosovej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy výrobcom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy vo výške podľa § 19 ods. 8 z hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dojednanej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy alebo z hodnoty výšky inštalovaného činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny; ak pre zariadenie na výrobu elektriny nie je uzatvorená zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy vo výške tarify za rezervovanú kapacitu podľa účinného cenového rozhodnutia úradu za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok t pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená. Výrobcovia elektriny si neobjednávajú rezervovanú kapacitu. Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny, a výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.

(15) Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa kalkulujú pri základnom zabezpečení pripojenia užívateľa sústavy štandardným pripojením. Za štandardné pripojenie užívateľa sústavy sa považuje pripojenie jedným napájacím vedením podľa technických podmienok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy. Pri pripojení užívateľa sústavy s osobitnými nárokmi na spôsob zabezpečenia distribúcie elektriny, napríklad cez ďalšie napájacie vedenia, sa cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy určí vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu, ktorá je dohodnutá pre ďalšie napájacie vedenie, podľa cenového rozhodnutia na rok t. Užívateľ sústavy si určí sám, ktoré napájacie vedenie je štandardné a ktoré je ďalšie napájacie vedenie. Pri distribúcii elektriny cez ďalšie napájacie vedenie na základe požiadavky užívateľa sústavy v danom mesiaci sa cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy určí vo výške 100 % z tarify za rezervovanú kapacitu a cena za distribúciu elektriny sa určí vo výške 100 % tarify za distribúciu elektriny, pričom ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie sú týmto dotknuté. Za nadštandardnú distribúciu elektriny sa nepovažuje pripojenie užívateľa sústavy k miestnej distribučnej sústave zaslučkovaním.

§ 30

(1) Maximálna cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny At v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t okrem strát elektriny pri distribúcii elektriny sa pre regulovaný subjekt, ktorý predkladá vlastný návrh ceny, vypočíta podľa vzorca

kde

a) EONVt sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny a plánovaných nákladov na distribúciu elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

b) EONEt sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t, ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny vrátane strát elektriny pri distribúcii elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

c) QDt je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu koncovými odberateľmi elektriny,

d) QSt je plánované množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom okrem vlastnej spotreby pri distribúcii elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t,

e) QSDSt je plánované množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu pri distribúcii elektriny regulovaného subjektu v jednotkách množstva elektriny v roku t,

f) PZt je plánovaný maximálny primeraný zisk na rok t vo výške najviac 6,23 eura na jednotku množstva distribuovanej elektriny vypočítaný podľa vzorca

kde

1. ZZt je schválená alebo určená základná výška zisku v rozsahu 0 až 2,77 eura na jednotku množstva elektriny,

2. MEt je očakávaná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-1.

g) PVDt-2 je celkový skutočný objem výnosov v eurách v roku t-1 nesúvisiacich s vykonávaním regulovanej činnosti využívaním prevádzkových aktív nevyhnutne využívaných na distribúciu elektriny, ktoré sa zohľadnia pri návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v roku t,

h) KAt je faktor vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t zohľadňujúci skutočnosť za rok t-2; KAt sa na roky 2017 až 2022 vypočíta podľa vzorca

kde

1. SEONVt-2 sú skutočné schválené alebo určené oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny a ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

2. EONVt-2 sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny a ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

3. SEONEt-2 sú skutočné schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2, ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny a straty elektriny pri distribúcii od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

4. EONEt-2 sú plánované schválené alebo určené ekonomicky oprávnené náklady v eurách na distribúciu elektriny v roku t-2, ktoré zahŕňajú náklady na distribúciu elektriny a straty elektriny pri distribúcii od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je regulovaný subjekt pripojený,

5. SMEt-2 je skutočná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-3,

6. MEt-2 je očakávaná účtovná zostatková cena dlhodobého majetku v eurách používaného výhradne na distribúciu elektriny k 31. decembru roku t-3,

7. STRDt-2 sú skutočné schválené alebo určené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny,

8. TRDt-2 sú plánované schválené alebo určené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny.

(2) Tarifa za straty elektriny pri distribúcii elektriny CSDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny sa v roku t vypočíta postupným výpočtom na jednotlivých napäťových úrovniach začínajúcim od napäťovej úrovne, do ktorej je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená, sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) VVSDHN,t sú náklady za straty pri distribúcii elektriny v eurách priradené príslušnej napäťovej úrovni vypočítané podľa odseku 3,

b) VystEHN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne v roku t vypočítané podľa vzorca

VystEHN,t = VystEOHN,t + VystETRHN,t ,

kde

1. VystEOHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t distribuované na príslušnej napäťovej úrovni koncovým odberateľom elektriny a pre vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy regulovaného subjektu a ostatnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy regulovaného subjektu,

2. VystETRHN,t je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny na rok t vystupujúce z príslušnej napäťovej úrovne do transformácie na nižšiu napäťovú úroveň.

(3) Náklady za straty elektriny pri distribúcii elektriny priradené príslušnej napäťovej úrovni VVSDHN,t v eurách v roku t skladajúce sa z alikvotnej časti nákladov za straty elektriny pri distribúcii elektriny priradených z vyššej napäťovej úrovne a nákladov za straty elektriny pri distribúcii vlastnej napäťovej úrovne sa vypočítajú podľa vzorca

VVSDHN,t = CSDHN+1,t × VystETRHN+1,t + CSHDHN,t × VystEHN,t ,

kde

a) CSDHN+1,t je tarifa za straty elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na vyššej napäťovej úrovni, z ktorej sa transformuje elektrina do príslušnej napäťovej úrovne; na distribučnej napäťovej úrovni, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, sa tarifa za straty elektriny na vyššej napäťovej úrovni v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t CSDHN+1,t rovná nule,

b) CSHDHN,t je cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny príslušnej napäťovej úrovne v roku t podľa odseku 4.

(4) Cena za straty pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni CSHDHN,t v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) PCSES,t je schválená alebo určená cena elektriny na účely pokrytia strát elektriny pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t vypočítaná podľa vzorca

kde

1. CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EURÓPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

2. kt je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 10 % v závislosti od plánovaného diagramu strát elektriny pri distribúcii elektriny na rok t,

3. Ot sú schválené alebo určené plánované náklady regulovaného subjektu na odchýlku v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t súvisiacu s plánovaným diagramom strát elektriny na rok t pri distribúcii elektriny,

b)PMSEHN,t je povolené množstvo strát elektriny v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t vypočítané podľa odseku 5.

(5) Povolené množstvo strát elektriny PMSEHN,t v jednotkách množstva elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v roku t sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) VstE HN,t je celkové plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne v roku t z nadradenej distribučnej sústavy, cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne, zo všetkých zdrojov elektriny pripojených na danú napäťovú úroveň, z prítokov elektriny z iných miestnych distribučných sústav,

b) PPSCHN je hodnota percenta strát pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni v závislosti od napäťovej úrovne pripojenia miestnej distribučnej sústavy je najviac,

1. ak je sústava pripojená na úrovni veľmi vysokého napätia,

1a. 0,1 % na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia,

1b. 2,2 % na napäťovej úrovni vysokého napätia,

1c. 5 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia,

2. ak je sústava pripojená na napäťovej úrovni vysokého napätia,

2a. 2 % na napäťovej úrovni vysokého napätia,

2b. 5 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia,

3. ak je sústava pripojená na napäťovej úrovni nízkeho napätia, 1 % na napäťovej úrovni nízkeho napätia.

(6) Hodnota percenta strát elektriny pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni PPSCHN sa pre miestnu distribučnú sústavu, ktorá je rozlohou porovnateľná s regionálnou distribučnou sústavou, určí individuálne.

Cenová regulácia dodávky elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a postup a podmienky uplatňovania cien

§ 31

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 6 a § 32 sa vzťahuje na dodávateľa elektriny v domácnosti.

(2) Súčasťou návrhu ceny sú

a) návrh cien alebo sadzieb za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou vrátane podmienok ich pridelenia,

b) údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem dodávky elektriny, počet odberných miest v členení podľa jednotlivých sadzieb,

c) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

d) výpočty a údaje podľa § 32 týkajúce sa dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti,

e) podklady podľa prílohy č. 6,

f) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5) Pre odberateľov elektriny v domácnosti sa pre jednotlivé odberné miesta uplatní najviac osem sadzieb

a) DD1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

b) DD2 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

c) DD3 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje,

d) DD4 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

e) DD5 je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

f) DD6 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, nízke pásmo sa poskytuje minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma,

g) DD7 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka 15:00 hodiny do pondelka 6:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje,

h) DD8 je dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.

(6) Ceny za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti v jednotlivých zložkách sadzieb sú maximálnymi cenami.

§ 32

(1) Maximálna cena za elektrinu CEt na účely dodávky elektriny pre domácnosti schválená alebo určená cenovým rozhodnutím sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t Settlement price v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

b) kt je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 10 % v závislosti od plánovaného diagramu dodávky elektriny pre domácnosti na rok t,

c) Ot sú schválené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny domácnostiam v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t; ak je regulovaným subjektom dodávateľ elektriny, ktorý je súčasne prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a nie je subjektom zúčtovania, hodnota Ot je maximálne vo výške aritmetického priemeru nákladov na odchýlku súvisiacich s dodávkou elektriny domácnostiam schválených pre dodávateľov elektriny, ktorí sú určení dodávateľom poslednej inštancie podľa osobitného predpisu.58a)

(2) Jednopásmové sadzby podľa § 31 ods. 5 sú zložené z

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške maximálne 0,75 eura na jedno odberné miesto a mesiac,

b) ceny za elektrinu CEDi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CEDi = KJPDi × CEt + PZt

kde

1. KJPDi je koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny určený podľa odseku 4,

2. CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

3. PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa odseku 6, ktorý je možné zahrnúť do ceny,

4. i je číselný znak jednopásmovej sadzby.

(3) Dvojpásmové sadzby podľa § 31 ods. 5 sú zložené z

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške 0,75 eura na jedno odberné miesto a mesiac,

b) ceny za elektrinu CEVTDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CEVTDi = KVTDi × CEt + PZt ,

kde

1. KVTDi je koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme podľa odseku 4,

2. CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

3. PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa odseku 6, ktorý je možné zahrnúť do ceny,

4. i je číselný znak dvojpásmovej sadzby,

c) ceny za elektrinu CENTDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobratej v nízkom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CENTDi = KNTDi × CEt + PZt ,

kde

1. KNTDi je koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme podľa odseku 4,

2. CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

3. PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny podľa odseku 6, ktorý je možné zahrnúť do ceny,

4. i je číselný znak dvojpásmovej sadzby.

(4) Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPDi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom pásme KVTDi a koeficienty ceny odberu elektriny v nízkom pásme KNTDi sa uvedú v návrhu ceny regulovaného subjektu tak, aby vážený priemer cien elektriny bez primeraného zisku PZt všetkých sadzieb bol najviac vo výške rovnajúcej sa CEt podľa odseku 1, pričom pre koeficienty KVTDi a KNTDi platí, že koeficient KVTDi musí byť výrazne vyšší ako koeficient KNTDi.

(5) K sadzbám podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberateľ elektriny v domácnosti pripojený.

(6) Najvyššia miera primeraného zisku pri dodávke elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorý je možné zahrnúť do ceny za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, je maximálne 8 % z ceny elektriny CEt určenej podľa odseku 1, najviac však 3 eurá/MWh.

Cenová regulácia dodávky elektriny malému podniku a postup a podmienky uplatňovania cien

§ 33

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 6 a § 34 a 35 sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva elektrinu malému podniku.

(2) Súčasťou návrhu ceny sú:

a) návrh cien alebo sadzieb za dodávku elektriny malému podniku, vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou vrátane podmienok ich pridelenia,

b) údaje potrebné na preverenie cien za rok t-2, najmä skutočný objem dodávky elektriny malému podniku, počet odberných miest v členení po jednotlivých sadzbách,

c) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

d) výpočty a údaje podľa § 34 a 35 týkajúce sa dodávky elektriny malému podniku,

e) podklady podľa prílohy č. 7,

f) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a), b) a d) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5) Malý podnik je koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho odberné miesta najviac 30 000 kWh za rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.

(6) Cena za dodávku elektriny malému podniku v jednotlivých zložkách sadzieb je určená ako maximálna cena. Maximálna cena sa skladá z dvoch zložiek, a to z mesačnej platby za jedno odberné miesto a z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.

§ 34

Pre malý podnik sa pre jednotlivé odberné miesta uplatní najviac jedenásť sadzieb

a) DMP1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

b) DMP2 je jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny,

c) DMP3 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

d) DMP4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

e) DMP5 je dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

f) DMP6 je dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,

g) DMP7 je dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

h) DMP8 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 22 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,

i) DMP9 je sadzba pre nemerané odbery,

j) DMP10 je sadzba pre verejné osvetlenie,

k) DMP11 je sadzba pre dočasné odbery.

§ 35

(1) Maximálna cena za elektrinu CEt na účely dodávky elektriny malému podniku schválená alebo určená cenovým rozhodnutím sa vypočíta podľa vzorca

kde

a) CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,

b) kt je koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 10 % v závislosti od plánovaného diagramu dodávky elektriny pre malý podnik na rok t,

c) Ot sú schválené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny malému podniku v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t; ak je regulovaným subjektom dodávateľ elektriny, ktorý je súčasne prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a nie je subjektom zúčtovania, hodnota Ot je maximálne vo výške aritmetického priemeru nákladov na odchýlku súvisiacich s dodávkou elektriny malým podnikom schválených pre dodávateľov elektriny, ktorí sú určení dodávateľom poslednej inštancie podľa osobitného predpisu,58a)

(2) Jednopásmové sadzby podľa § 34 sú zložené z

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno do ceny započítať najviac vo výške 0,75 eura na jedno odberné miesto a mesiac,

b) ceny za elektrinu CEMPi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CEMPi = KJPMPi x CEt + PZt ,

kde

KJPMPi je koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny podľa odseku 4,

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny za elektrinu CEt, najviac však 8 eur za 1 MWh,

i je číselný znak jednopásmovej sadzby.

(3) Dvojpásmové sadzby podľa § 34 sú zložené z

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno do ceny započítať najviac vo výške 0,75 eura na jedno odberné miesto a mesiac,

b) ceny za elektrinu CEVTMPi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CEVTMPi = KVTMPi x CEt + PZt ,

kde

KVTMPi je koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme podľa odseku 4,

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny za elektrinu CEt, najviac však osem eur za 1 MWh,

i je číselný znak dvojpásmovej sadzby,

c) ceny za elektrinu CENTMPi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej v nízkom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CENTMPi = KNTMPi x CEt + PZt ,

kde

KNTMPi je koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme podľa odseku 4,

CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,

PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny za elektrinu CEt, najviac však osem eur za 1 MWh,

i je číselný znak dvojpásmovej sadzby.

(4) Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPMPi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom pásme KVTMPi a koeficienty ceny odberu elektriny v nízkom pásme KNTMPi sa určia v návrhu ceny regulovaného subjektu tak, aby vážený priemer cien elektriny bez primeraného zisku PZt všetkých sadzieb bol najviac vo výške rovnajúcej sa CEt podľa odseku 1, pričom pre koeficienty KVTMPi a KNTMPi platí, že koeficient KVTMPi musí byť výrazne vyšší ako koeficient KNTMPi.

(5) K sadzbám podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je malý podnik pripojený.

Cenová regulácia dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie, postup a podmienky uplatňovania cien

§ 36

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 4 a § 37 sa vzťahuje na dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie do odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov elektriny mimo domácnosti.

(2) Súčasťou návrhu ceny sú:

a) návrh cien alebo sadzieb za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou vrátane podmienok ich pridelenia,

b) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

c) výpočty a údaje podľa § 37 týkajúce sa dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,

d) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a) a c) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

§ 37

(1) Maximálna cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva elektriny CEm,t sa určí cenovým rozhodnutím. Pri určení ceny CEm,t sa vychádza z aritmetického priemeru denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL M na tri po sebe nasledujúce mesiace, pričom prvým mesiacom je mesiac, v ktorom sa začne dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie kalendárneho mesiaca predchádzajúceho prvému dňu dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie. CEm,t sa určí tak, že tento aritmetický priemer denných cien elektriny sa zvýši o 15 % z dôvodu pokrytia diagramu dodávky elektriny pre príslušných odberateľov elektriny a o 9 % z dôvodu obmedzenia rizika súvisiaceho s dodávkou poslednej inštancie.

(2) Sadzba za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je zložená z

a) mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt, kde NDOt sú náklady na dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške maximálne 0,75 eura na jedno odberné miesto a mesiac,

b) maximálnej ceny za elektrinu CEDt v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CEDt = CEm,t + Ot + PZt ,

kde

1. CEm,t je cena elektriny určená podľa odseku 1,

2. Ot sú schválené alebo určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t v cenovom konaní regulovaného subjektu vo veci dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie na rok t,

3. PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorý je možné zahrnúť do ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie, je maximálne

3.a 10 % z ceny elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však 5 eur/MWh pre odberateľov elektriny v domácnosti,

3.b 14 % z ceny elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však 8 eur/MWh pre odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti.

(3) Ak je dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie združenou dodávkou elektriny, k sadzbám podľa odseku 2 sa dodávateľom elektriny poslednej inštancie pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose elektriny, straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.

Cenová regulácia pripojenia do sústavy, postup a spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností

§ 38

(1) Cenová regulácia podľa odsekov 2 až 4 a § 39 až 44 sa vzťahuje na pripojenie užívateľov sústavy do sústavy vrátane nových výrobcov elektriny.

(2) Súčasťou návrhu ceny sú:

a) návrh cien za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre účastníkov trhu s elektrinou, vrátane podmienok ich pridelenia,

b) plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,

c) výpočty a údaje podľa § 39 až 44 týkajúce sa pripojenia účastníkov trhu s elektrinou do sústavy,

d) ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.

(3) Podklady podľa odseku 2 písm. a) a c) sa predkladajú aj v elektronickej podobe.

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

§ 39

(1) Elektroenergetické zariadenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy je možné pripojiť do prenosovej sústavy po splnení technických podmienok a obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky prenosovej sústavy. Deliace miesto medzi technologickými zariadeniami prenosovej sústavy a zariadeniami distribučnej sústavy sa určuje prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

(2) Náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripojením elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojeného do prenosovej sústavy alebo úpravou zariadení prenosovej sústavy na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy sa rozdelia medzi príslušných prevádzkovateľov sústav takto:

a) podiel prevádzkovateľa prenosovej sústavy je 60 % nákladov,

b) podiel prevádzkovateľa distribučnej sústavy je 40 % nákladov.

(3) Náklady podľa odseku 2 zahŕňajú

a) náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia vrátane jeho dopravy na určené miesto,

b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,

c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,

d) náklady na montáž,

e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia a vyvolanými úpravami elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy.

(4) Výška nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa určuje na základe nákladov podľa odseku 3, a to od miesta pripojenia elektroenergetických zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy k technologickým zariadeniam prenosovej sústavy až do miesta požadovaného dispozičného príkonu v prenosovej sústave. Elektroenergetické zariadenie patriace k prenosovej sústave sa vybuduje prevádzkovateľom prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami. Elektroenergetické zariadenia patriace k distribučnej sústave sa vybudujú prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súlade s technickými podmienkami.

§ 40

(1) Elektroenergetické zariadenie výrobcu elektriny alebo koncového odberateľa elektriny je možné pripojiť do prenosovej sústavy po splnení technických podmienok a obchodných podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky prenosovej sústavy. Deliace miesto medzi technologickými zariadeniami prenosovej sústavy a elektroenergetickými zariadeniami koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny, ktorý žiada o pripojenie, sa určuje prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

(2) Preukázané skutočné náklady vyvolané u prevádzkovateľa prenosovej sústavy žiadosťou koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny o pripojenie, zabezpečenie požadovaného príkonu nových elektroenergetických zariadení alebo úpravy existujúcich elektroenergetických zariadení prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa uhradia koncovým odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny.

(3) Výška nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa určuje na základe nákladov podľa odseku 4, a to od miesta pripojenia elektroenergetických zariadení žiadateľa k technologickým zariadeniam prenosovej sústavy až do miesta požadovaného dispozičného príkonu v prenosovej sústave.

(4) Náklady podľa odseku 2 zahŕňajú

a) náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia vrátane jeho dopravy na určené miesto,

b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,

c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,

d) náklady na montáž,

e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia a vyvolanými úpravami elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy.

(5) Elektroenergetické zariadenie patriace do prenosovej sústavy sa vybuduje prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo podnikateľom po dohode a podľa požiadaviek koncového odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

§ 41

(1) Elektroenergetické zariadenie účastníka trhu s elektrinou je možné pripojiť do distribučnej sústavy po splnení technických podmienok a obchodných podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky distribučnej sústavy. Deliace miesto medzi technologickými zariadeniami distribučnej sústavy a elektroenergetickými zariadeniami žiadateľa, ktorým je odberateľ elektriny alebo výrobca elektriny, sa určí prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na určenie deliaceho miesta sa vzťahuje osobitný predpis.59)

(2) Náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity budovaním nových elektroenergetických zariadení alebo úpravou existujúcich elektroenergetických zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vyvolané pripojením žiadateľa, sa uhradia žiadateľom.

(3) Náklady Nc na pripojenie elektroenergetického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy zahŕňajú

a) náklady súvisiace s obstaraním elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane jeho dopravy na určené miesto,

b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,

c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému,

d) náklady na montáž,

e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním, výstavbou a pripojením elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a náklady od prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený.

(4) Ak žiadateľ požaduje zvýšenie existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity, cena za pripojenie za zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity sa vypočíta z rozdielu požadovanej a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity.

(5) Ak sa pridelená maximálna rezervovaná kapacita po uplynutí 12 mesiacov od zmluvne dohodnutého termínu nevyužíva aspoň na 50 %, zníži sa na 50 % pôvodne dohodnutej maximálnej rezervovanej kapacity, ak sa žiadateľ s prevádzkovateľom sústavy nedohodne inak. Ak sa znížená maximálna rezervovaná kapacita nevyužíva odberateľom elektriny ani ďalších 12 mesiacov po jej znížení prevádzkovateľom distribučnej sústavy, môže sa jednostranne znížiť na skutočne využívanú hodnotu za posledných 12 mesiacov, ak o zmene informuje odberateľa elektriny najneskôr 15 kalendárnych dní vopred, pričom za skutočne využívanú hodnotu sa považuje aj nulová hodnota odberu elektriny. Na základe žiadosti žiadateľa o opätovné pridelenie pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity sa táto kapacita opätovne žiadateľovi bezplatne pridelí. Podmienkou na bezplatné opätovné pridelenie maximálnej rezervovanej kapacity je predloženie žiadosti o opätovné pridelenie pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity do 12 mesiacov od zníženia maximálnej rezervovanej kapacity podľa prvej vety, ak má prevádzkovateľ distribučnej sústavy dostatočnú kapacitu. Ak žiadateľ o pripojenie nezačne odoberať elektrinu z distribučnej sústavy v priebehu 12 mesiacov, odkedy má možnosť pripojiť sa do distribučnej sústavy, zníži sa maximálna rezervovaná kapacita na úroveň 0 kW.

(6) Úhrada za pripojenie sa od odberateľa elektriny nevyžaduje pri

a) zmene dodávateľa elektriny bez zvýšenia existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity,

b) zmene odberateľa elektriny bez zvýšenia existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity podľa schváleného prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy,

c) opätovnom pridelení pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity odbernému elektrickému zariadeniu so zohľadnením podmienok podľa odsekov 5 a 7,

d) prevode zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti na iný právny subjekt, ak toto zariadenie na výrobu elektriny je súčasťou sústavy pôvodného vlastníka zariadenia.

(7) Ak žiadateľ požiadal o zníženie hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity, pri opätovnom požiadaní o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity do výšky pôvodnej hodnoty sa neuplatňuje cena za pripojenie za zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity, ak žiadateľ predložil žiadosť o opätovné pridelenie pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity do dvoch rokov od požiadaného zníženia hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity.

(8) Cena za pripojenie pre krátkodobé odbery elektriny sa určuje prevádzkovateľom distribučnej sústavy vo výške skutočne vyvolaných nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre pripojenie odberateľa elektriny.

(9) Elektroenergetické zariadenie patriace do distribučnej sústavy sa vybuduje prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo podnikateľom po dohode s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa sústavy.

(10) Cena za pripojenie sa neuplatní, ak je odberateľ elektriny už pripojený do distribučnej sústavy a táto distribučná sústava bola prevzatá iným prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

(11) O nadštandardné pripojenie užívateľa sústavy ide vtedy, ak elektroenergetické zariadenie žiadateľa je už pripojené do distribučnej sústavy a žiadateľ má zabezpečenú požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu a žiada o pripojenie s osobitnými nárokmi na spôsob zabezpečenia distribúcie elektriny, napríklad cez ďalšie napájacie vedenia. Nadštandardné pripojenie sa poskytuje z napäťovej úrovne vysokého napätia a veľmi vysokého napätia. Cena za nadštandardné pripojenia sa určí podľa spôsobu výpočtu pre štandardné pripojenie.

§ 42

(1) Maximálna cena za pripojenie NO pri pripojení do od 52 kV vrátane do 110 kV distribučnej sústavy alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave od 52 kV vrátane do 110 kV zahrnuje náklady na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetických zariadení v 110 kV distribučnej sústave a v prenosovej sústave a vypočíta sa podľa vzorca

kde

a) NVVN sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy súvisiace s výstavbou zariadení na pripojenie žiadateľov a súvisiace úpravy v distribučnej sústave a prenosovej sústave v eurách za predchádzajúcich piatich kalendárnych rokov,

b) PMRK je maximálna rezervovaná kapacita žiadateľa o pripojenie v megawattoch,

c) PD je disponibilná kapacita na pripojenie v megawattoch vytvorená nevyhnutnými úpravami energetických zariadení v distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy na základe žiadostí žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy za predchádzajúcich piatich kalendárnych rokov,

d) ko je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie; pre žiadateľa, ktorý je odberateľom elektriny, sa hodnota koeficientu ko ustanovuje vo výške 0,5, pre žiadateľa, ktorý je výrobcom elektriny, sa hodnota koeficientu ko ustanovuje vo výške 1,00 a pre žiadateľa, ktorý je výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, hodnota koeficientu ko sa ustanovuje vo výške 0,98.

(2) Pri požiadavke na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny, potom pre výpočet podľa odseku 1 platí, že

a) Nc je celkový náklad prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiaci s pripojením žiadateľov na napäťovej úrovni od 52 kV vrátane do 110 kV za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov,

b) PD je celkový disponibilný výkon v megawattoch vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických zariadení v sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy, na základe žiadostí žiadateľov o pripojenie na napäťovej úrovni od 52 kV vrátane do 110 kV do distribučnej sústavy za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov,

c) PMRK je maximálna rezervovaná kapacita určená podľa § 41 ods. 4.

(3) Ak sa za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov neuskutočnili nové pripojenia, použije sa na určenie ceny za pripojenie výpočet podľa odseku 1, kde

1. PMRK je maximálna rezervovaná kapacita určená podľa § 41 ods. 4,

2. Nc sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia a súvisiace úpravy v distribučnej sústave a prenosovej sústave v eurách.

(4) Ak sa elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny v miestnej distribučnej sústave a pripojenie vyvolá náklady na pripojenie v regionálnej distribučnej sústave a v prenosovej sústave, maximálna cena za pripojenie zahrnuje náklady na pripojenie požadovaného elektroenergetického zariadenia u prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy a vyvolané náklady na pripojenie v regionálnej distribučnej sústave a v prenosovej sústave. Maximálna cena za pripojenie do miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny pripojené, sa uhrádza odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy.

(5) Ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, alebo sa mení maximálna rezervovaná kapacita existujúceho zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojená, môžu dohodnúť v zmluve o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške celkového inštalovaného výkonu takého zariadenia na výrobu elektriny, maximálne však do výšky rezervovanej kapacity, ktorú je technicky možné dodať do regionálnej distribučnej sústavy.

(6) Maximálna cena za pripojenie pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, sa uhrádza prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, do ktorej sa elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny pripája. Maximálna cena za pripojenie sa vypočíta podľa odseku 1, pričom pre výpočet platí, že Nc sú celkové preukázateľne vyvolané náklady prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia a súvisiace úpravy v prenosovej sústave v eurách.

§ 43

(1) Maximálna cena za pripojenie Cp pri pripojení odberateľa elektriny alebo výrobcu elektriny do distribučnej sústavy od 1 kV vrátane do 52 kV alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave od 1 kV vrátane do 52 kV zahrnuje náklady na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetických zariadení v distribučnej sústave a vypočíta sa podľa vzorca

kde

a) NVN sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiace s pripojením žiadateľov na napäťovej úrovni od 1 kV vrátane do 52 kV v roku t-1,

b) PD je celkový disponibilný výkon v kilowattoch vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických zariadení v sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy, na základe žiadostí žiadateľov o pripojenie na napäťovej úrovni od 1 kV vrátane do 52 k V do distribučnej sústavy v roku t-1,

c) PMRK je maximálna rezervovaná kapacita žiadateľa o pripojenie v kilowattoch,

d) ko je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie, ktorého hodnota sa rovná

1. 0,5, ak je žiadateľom o pripojenie odberateľ elektriny,

2. 1,0, ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny podľa tretieho bodu,

3. 0,98, ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou,

4. ak je žiadateľom o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do napäťovej úrovne od 1 kV do 52 kV osoba, ktorej zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy cez existujúce odberné miesto a ak je zároveň jeho odberné miesto vybavené určeným meradlom s meraním výkonu, tak na účely určenia ceny za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny sa postupuje podľa vzorca

4a. P je cena za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny,

4b. A je maximálna rezervovaná kapacita pripojenia zariadenia na výrobu elektriny, ktorou je inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny, ktorý chce pripojiť žiadateľ o pripojenie alebo o ktorý chce zvýšiť už existujúci inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny (požadovaná maximálna rezervovaná kapacita),

4c. B je maximálna rezervovaná kapacita odberného zariadenia uvedená v zmluve o pripojení odberného zariadenia alebo, ak neexistuje zmluva o pripojení odberného zariadenia, tak sa za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov, ktorú určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy a ktorou je maximálna rezervovaná kapacita v existujúcom odbernom mieste,

4d. C je skutočne využitá maximálna rezervovaná kapacita odberného zariadenia, ktorou je najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie maximálne dvoch predchádzajúcich rokov, ktorú určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy a ktorou je skutočne využitá maximálna rezervovaná kapacita v existujúcom odbernom mieste,

4e. NVn sú celkové náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy v eurách súvisiace s pripojením žiadateľov na napäťovej úrovni od 1 kV vrátane do 52 kV v roku t-1,

4f. Pd je celkový disponibilný výkon v kilowattoch vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických zariadení v sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy, na základe žiadosti žiadateľov o pripojenie na napäťovej úrovni od 1 kV vrátane do 52 kV do distribučnej sústavy v roku t-1

4g. ko1 je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie, ktorého hodnota sa rovná 1,0, ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny (okrem výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou výrobcu elektriny) alebo 0,98, ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

4h. ko2 je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie, ktorého hodnota sa rovná 0,5 a

e) NVN a PD - skutočné hodnoty celkových nákladov a celkového disponibilného výkonu v roku t ak neboli realizované pripojenia v miestnej distribučnej sústave v roku t-1.

(2) Maximálna cena za pripojenie Cp určená podľa odseku 1 v eurách na kilowatt na obdobie od 1. marca roku t do posledného dňa mesiaca február roku t+1 sa oznamuje úradu najneskôr do konca februára roku t.

(3) Ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, alebo sa mení maximálna rezervovaná kapacita existujúceho zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojená, môžu dohodnúť v zmluve o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške celkového inštalovaného výkonu takého zariadenia na výrobu elektriny, maximálne však do výšky rezervovanej kapacity, ktorú je technicky možné dodať do regionálnej distribučnej sústavy. Maximálna cena za pripojenie sa určuje vo výške preukázateľne vyvolaných nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity, najviac však do výšky podľa odseku 1.

§ 44

(1) Maximálna cena za pripojenie odberateľa elektriny pri pripojení do distribučnej sústavy
do 1 kV alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave do 1 kV zohľadňuje hodnotu príkonu odberného elektroenergetického zariadenia, výšku nákladov na výstavbu požadovaného elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy a všetky nevyhnutné úpravy elektroenergetických zariadení v miestnej distribučnej sústave alebo v regionálnej distribučnej sústave a je určená pre amperickú hodnotu hlavného istiaceho prvku pred elektromerom cenovým rozhodnutím. Cena za pripojenie na rok t sa zvyšuje v porovnaní s cenou za pripojenie na rok t-1 o aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie JPIt za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1.

(2) Cena za pripojenie výrobcu elektriny sa vypočíta ako súčin ceny za pripojenie určenej podľa odseku 1 a koeficientu k. Hodnota koeficientu k sa rovná 5; ak je žiadateľom o pripojenie výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, koeficient k sa rovná 4,9.

(3) Ak je žiadateľom o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny okrem zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou do napäťovej úrovne do 1 kV osoba, ktorej zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy cez existujúce odberné miesto, tak cena za pripojenie tohto zariadenia na výrobu elektriny sa vypočíta ako súčin ceny určenej podľa odseku 1 a koeficientu k. Hodnota koeficientu k sa rovná 0,5, ak požadovaná maximálna rezervovaná kapacitu zariadenia na výrobu elektriny je najviac vo výške doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta. Ak požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny je väčšia ako hodnota doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta, koeficient k je 0,5 pre maximálnu rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny v rozsahu do hodnoty doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta a koeficient k sa rovná 5,0 pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny presahujúcu doterajšiu hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta.

(4) Ak je žiadateľom o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou do napäťovej úrovne do 1 kV osoba, ktorej zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy cez existujúce odberné miesto, tak cena za pripojenie tohto zariadenia na výrobu elektriny sa vypočíta ako súčin ceny určenej podľa odseku 1 a koeficientu k. Hodnota koeficientu k sa rovná 0,49, ak požadovaná maximálna rezervovaná kapacitu zariadenia na výrobu elektriny je najviac vo výške doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta. Ak požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny je väčšia ako hodnota doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta, koeficient k je 0,49 pre rozsah maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny do hodnoty doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta a koeficient k sa rovná 4,9 pre rozsah maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny presahujúci doterajšiu hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta.

(5) Ak sa zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, alebo sa mení maximálna rezervovaná kapacita existujúceho zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojeného do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojená, môžu dohodnúť v zmluve o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške celkového inštalovaného výkonu takého zariadenia na výrobu elektriny, maximálne však do výšky rezervovanej kapacity, ktorú je technicky možné dodať do regionálnej distribučnej sústavy. Maximálna cena za pripojenie sa určuje vo výške určenej podľa cenového rozhodnutia pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na rok t podľa odseku 1.

§ 45

Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy vyhlási, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení len domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 46

Prechodné ustanovenia

(1) Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.

(2) Do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 2017 sa uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2014 až 2016; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená.

(3) Návrhy cien na prvý rok regulačného obdobia podané podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov do účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za návrhy cien podané podľa tejto vyhlášky a posúdia sa v súlade s touto vyhláškou.

(4) Referenčné hodnoty investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na rok 2017 a hodnoty príplatku Pznit na rok 2017 sa zverejnia na webovom sídle úradu do 28. februára 2017.

§ 46a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júla 2018

Podľa úprav účinných od 20. júla 2018 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2019 okrem ustanovení uvedených v § 12 ods. 12, § 18 ods. 2 a § 23 ods. 8, podľa ktorých sa postupuje od 20. júla 2018.

§ 46b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019

Podľa úprav účinných od 1. júla 2019 uvedených v 10b sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2020.

§ 46c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. októbra 2019

(1) Podľa úprav účinných od 20. októbra 2019 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2020.

(2) Pri vykonávaní cenovej regulácie týkajúcej sa tarify za prevádzkovanie systému sa koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému v roku t-2 Kistpst-2 považuje za koeficient zvýhodnenia odberového diagramu v roku t-2 Kvdt-2 a koeficient individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému v j-tom roku Kistpsj sa považuje za koeficient zvýhodnenia odberového diagramu v j-tom roku Kvdj.

(3) Pri vykonávaní cenovej regulácie týkajúcej sa tarify za systémové služby sa koeficient individuálnej sadzby tarify za systémové služby v roku t-2 Kistsst-2 považuje za koeficient zvýhodnenia odberového diagramu v roku t-2 Kvdt-2 a koeficient individuálnej sadzby tarify za systémové služby v j-tom roku Kistssj sa považuje za koeficient zvýhodnenia odberového diagramu v j-tom roku Kvdj.

§ 46d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 5. augusta 2021

Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2022 do 31. decembra 2021, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2022 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2021; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.

§ 46e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 25. augusta 2021

Na posúdenie zníženia ceny elektriny pre stanovenie doplatku pri predĺžení podpory doplatkom na základe návrhu ceny regulovaného subjektu predloženého úradu do 25. augusta 2021 sa použije táto vyhláška v znení účinnom od 25. augusta 2021.

§ 47

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

§ 48

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2015) a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).

1a) § 3d a § 6 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 296/2021 Z. z.

1b) § 2 písm. b) sedemnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 z 12. decembra 2006 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).

3) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

5) § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 2 ods. 1,5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

8) § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25. 4. 2013).

10) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

13) § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

17) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) § 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).

21) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.

22) § 31 ods. 3 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.

23) § 3 písm. a) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

24) § 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

25) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

25a) § 24 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z.

26) § 2 písm. b) a f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

27) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov.

28) § 12 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.

29) § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.

30) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

31) § 2 ods. 3 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.

32) § 40 a 41 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

34) § 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

35) § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.

36) § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.

37) § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38) § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.

39) § 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 309/2009 Z. z.

40) Vyhláška č. 490/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

41) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

42) § 3 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.

43) § 6 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.

44) § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.

45) § 3 ods. 6 a 8 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.

46) § 7 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47) § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z.

48) § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

48a) § 9 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

48b) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

48c) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

48d) § 19 ods. 2 písm. i) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

48e) § 9 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

48f) § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

48g) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

49) Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

49a) § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

50) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

50a) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

50aa) § 3c zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

50b) § 19 ods. 1 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

50c) § 88 ods. 2 písm. y) zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

50d) § 18a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

50e) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

50f) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

51) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z.

52) § 2 písm. a) bod 14 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

52a) § 12 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

52b) § 12 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

52c) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

52d) § 12 ods. 7 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

53) § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.

54) § 19 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.

55) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

56) § 11 vyhlášky č. 24/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

57) § 46 zákona č. 251/2012 Z. z.

58) Príloha č. 8 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

58a) § 3 písm. a) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

59) § 5 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Tabuľka č. 1 – Podklady k návrhu ceny výrobcu elektriny

Výrobca elektriny
Sídlo/adresa trvalého pobytu
Číslo povolenia/ potvrdenia o splnení oznamovacej povinnostiMeno a priezvisko oprávnenej osobyTelefónne číslo, e-mailová adresa
Názov zariadenia na výrobu elektriny
Adresa umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny
Regionálna distribučná sústava, na ktorej vymedzenom území sa zariadenie na výrobu elektriny nachádza
Regulačný rokt
Údaje o výrobe a dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Skutočnosť za rok t-2
celková výroba elektrinyMWh
výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou*)MWh
spotreba vyrobenej elektriny na vlastné využitieMWh
technologická vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektrinyMWh
množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak je elektrina vyrábaná podľa § 6 ods. 2 alebo 3MWh
množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa osobitného predpisu**)MWh
dodávka vyrobenej elektriny na straty prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavyMWh
dodávka vyrobenej regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej sústavyMWh
dodávka vyrobenej elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo regionálnej distribučnej sústavy alebo cudzej miestnej distribučnej sústavyMWh
dodávka vyrobenej elektriny použitím prenosovej sústavy alebo regionálnej distribučnej sústavy alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy okrem dodávky elektriny na straty pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a regulačnej elektrinyMWh
celkové náklady na výrobu elektriny v roku t-2euro/MWh
vážená priemerná predajná cena vyrobenej elektriny pri dodávke elektrinyeuro/MWh
Predpoklad na rok t
celková výroba elektrinyMWh
spotreba vyrobenej elektriny na vlastné využitieMWh
výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou *)MWh
technologická vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektrinyMWh
množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak je elektrina vyrábaná podľa § 6 ods. 2 alebo 3MWh
množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa osobitného predpisu*)MWh
dodávka vyrobenej elektriny na straty prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavyMWh
dodávka vyrobenej regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej sústavyMWh
dodávka vyrobenej elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo regionálnej distribučnej sústavy alebo cudzej miestnej distribučnej sústavyMWh
dodávka vyrobenej elektriny použitím prenosovej sústavy alebo regionálnej distribučnej sústavy alebo cudzej miestnej distribučnej sústavy okrem dodávky elektriny na straty pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a regulačnej elektrinyMWh
celkové náklady na výrobu elektriny v roku teuro/MWh
vážená priemerná predajná cena vyrobenej elektriny pri dodávke elektrinyeuro/MWh
technológia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektrinyMW

Vysvetlivky k tabuľke č. 1

*) Vypĺňa sa len pri cenovom konaní vo veci schválenia ceny elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

**) § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.

Tabuľka č. 2 -Doby technických ţivotnosti tried aktív nevyhnutne vyuţívaných na prepravu elektriny vzťahujúcich sa na odpisy do konca roku 2010

Katalóg produkcieNázovŽivotnosť (roky)
291220Čerpadlá10
291230Objemové kompresory a vývevy12
292412Zariadenia na úpravu vody - filtračné stanice14
300210Stroje na spracovanie dát5
311000Zdrojové agregáty a pohonné elektrické sústavy20
311026Rotačné zdroje prúdu20
311040Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn, vn/nn výkonu 10 MVA20
311042ľransformačné stanice a rozvodne, technologická časť, konštrukcie20
311043Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn nad 10 MVA, tlmivky20
311050Výkonové meniče (usmerňovače)20
312030Rozvádzače20
314000Elektrochemické zdroje prúdu6
315034Svietidlá (len mobilné)6
316211Elektromechanické a elektronické zabezpečovacie zariadenie10
322020Zariadenia na drôtovú telekomunikáciu5
332061Elektronické meracie prístroje8
332063Mechanické meracie prístroje10
332070Prístroje na automatickú reguláciu a riadenie17
341000Dopravné prostriedky15
Katalóg produkcie /Katalóg staviebNázovŽivotnosť (roky)
1212Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty40
1220Budovy pre administratívu60
1242Garážové budovy60
1251Priemyselné budovy60
1252Nádrže, silá a sklady50
1274Ostatné budovy50
1279Budovy energetické80
2112Miestne komunikácie40
2122Ostatné dráhy30
2153Melioračné rozvody vody a zariadenia30
2213Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia30
2214Diaľkové elektrické rozvody vzdušné35
2214Diaľkové elektrické rozvody káblové35
2222Miestne potrubné rozvody vody30
2223Miestne kanalizácie50
2224Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody30
2420Ostatné inžinierske stavby30

Tabuľka č. 3 - Doby technických ţivotností tried aktív nevyhnutne vyuţívaných na prepravu elektriny vzťahujúcich sa na odpisy od roku 2011

Klasifikácia produktov podľa činností (KP) - Dlhodobý hmotný majetok - životnosť

Katalóg produktovNázovŽivotnosť (roky)Poznámka
28.13.11Čerpadlá12
28.13.28Objemové kompresory a vývevy14pre kompresory pojazdné platí KP 28.13.24
28.29Zariadenia na úpravu vody - filtračné stanice (ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely)14
26.20Stroje na spracovanie dát (počítače a periférne zariadenia)5mimo TIS ochrán, ktoré maj ú životnosť 15 rokov
27.11.31Elektrické motory, generátory (so vznetovým motorom)20
27.11.32Elektrické motory, generátory (so zážihovým motorom -prenosná)20
27.11.26Generátory na striedavý prúd (alternátory) rotačné zdroje prúdu20
27.11.4Výkonové transformátory vvn/vn, vn/nn, s výkonom do 10 MVA20Uvedené KP platí pre trafo s kvapalinovým dielektrikom, ostatné trafá menšie ako 16kVAmajúKP 27.11.42 a nad 16 kVA 27.11.43
27.11.41Výkonové transformátory zvn/vvn, vvn/vvn vvn/vn, vn/nn s výkonom nad 10 MVA30Ďalej sem patrí : 27.11.41 tlmivka olejová 27.11.50 tlmivka vzduchová a pod.
27.12Elektrické rozvodne a ovládacie zariadenia, primárna technika30
27.12Elektrické rozvodne a ovládacie zariadenia, sekundárna technika30
27.11.50Odpory na výbojky alebo výboj kove trubice, statické meniče, ostatné induktory20
27.12.31Rozvodné panely a ostatné základne vybavené elektrickými20
27.12.32spínacími alebo ochrannými zariadeniami (rozvádzače)
27.20Batérie a akumulátory (elektrochemické zdroje prúdu)8
27.40Elektrické svietidlá (len mobilné)6
26.30.50Elektromechanické a elektronické zabezpečovacie zariadenie (poplachové zariadenia)10
26.30.60
27.90.11
26.51Meracie, testovacie a navigačné zariadenia8Posledné dvojčíslie KP : 12 -zameriavacie zariadenia 20 - rádionavigačné prístroje 42 - osciloskopy 43 - zariadenia na meranie elektrických veličín 45 -zariadenia na meranie a kontrolu elektrických veličín 51 - barometre , vlhkomery 52 - meradlá priebehu, tlaku a hladiny kvapalín a plynov 53 - zariadenia na chemické rozbory 63 - meradlá spotreby elektrickej energie 65 - automatické regulačné prístroje neelektrické 66 - Ostatné meracie prístroje
26.20Počítače a periférne zariadenia, prístroje na automatickú reguláciu a riadenie15napr. 26.20.14 riadiaci terminál RIS, 26.20.12 FOX, PCM, ETL, SWT a pod.
29Osobné autá a dopravné príslušenstvo8napr. 29.10.21 zážihový motor do 1500 cm3 29.10.22 zážihový motor nad 1500 cm3 29.10.23 diesel
29Nákladné autá, traktory a príslušenstvo8napr. 29.10.41 nákladné auto 29.30.22 traktor a pod.
26.30Komunikačné zariadenie6
28.25Chladiace a vetracie zariadenia, filtrovanie a čistenie plynov8
28.29Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely, i.n.12
28.49.12Obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku, tuhých plastov a pod.10
28.22.13Mostový žeriav20
28.41.21Stroje na tvarovanie kovov10Posledné dvojčíslie KP: 12 - obrábacie centrá 21 - sústruhy 23 - brúsky 22 - vŕtačky, frézy 24 - stroje na pílenie a a orezávanie 31 - stroje na ohýbanie 33 - buchary, lisy
31Nábytok8
25.99Hotové kovové výrobky15
25.73Nástroje ručné mechanické8
28.24Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným motorom8
26.40.20Spotrebná elektronika7Uvedené KP platí pre televízory, videokamery majú KP 26.40.33, magnetofóny majú KP 26.40.32, rozhlasové prijímače majú KP 26.40.12.
32.50.21Terapeutické nástroje a prístroje, dýchacie prístroje7
16.23.20Montované stavby z dreva12
26.70.13Optické a fotografické prístroje a zariadenia8Posledné dvojčíslie KP: 13 - digitálne fotoaparáty 14 - fotografické prístroje 22 - ďalekohľady, mikroskopy
28.21Pece a horáky17
28.22.15Zdvíhacie a manipulačné zariadenia17Posledné dvojčíslie KP: 11 - kladkostroje 15 - zdvíhacie vozíky 18 - ostatné zdvíhacie a manipulačné zariadenia

Klasifikácia stavieb - Dlhodobý hmotný majetok (DHM) - životnosť

Katalóg staviebNázovŽivotnosť (roky)Poznámka
1212Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty40
1220Budovy pre administratívu60
1242Garážové budovy60Murované
30Plechové
1251Priemyselné budovy60
1252Nádrže, silá a sklady50Murované
25Plechové
1274Ostatné budovy50
2111Cestné komunikácie50
2112Miestne komunikácie50
2122Ostatné dráhy30
2153Melioračné rozvody vody a zariadenia30
2213Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia30
2214Diaľkové elektrické rozvody vzdušné35
2214Diaľkové elektrické rozvody káblové35
2221Miestne plynovody40
2222Miestne potrubné rozvody vody30
2223Miestne kanalizácie50
2224Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody30
2302Stavby energetických zariadení80
2420Ostatné inžinierske stavby30Ostatné zariadenie budov -klimatizácia, výťahy, IT rozvody/ oplotenie pletivo/ a pod.

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) - životnosť

KP/KSNázovŽivotnosť (roky)Poznámka
58.29.29Softvér4Uvedené KP platí pre aplikačný program zabalený, pre operačný softvér zabalený platí KP 58.29.11, pre sieťový softvér zabalený platí KP 58.29.12, pre stiahnutý aplikačný program platí KP 58.29.32
58.29.50Oceniteľné právo, licenciaPodľa licenčných zmlúv
2214Vecné bremeno*/*/ Doba odpisovania -životnosť vecných bremien bude rovnaká ako doba uvedená v podmienkach v zmluve o zriadení vecného bremena (týka sa ďalších nákladov za líniové stavby, Est, inžinierske siete a pod. po zaradení DM do maj etku po kolaudácii

Príloha č. 2 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Podklady k návrhu ceny organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1Výkaz investičných výdavkovplán na regulačné obdobiedo 31. marca roka t-1
skutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
2Výkaz výdavkovplán na regulačné obdobiedo 31. marca roka t-1
skutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
3Výkaz vybraných nákladov / výnosovskutočnosť t-2do 31. mája roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
predpoklad tdo 31. októbra roka t-1

Vysvetlivky k tabuľke

1. Výkaz investičných výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou Výkaz investičných výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou VIV-EI zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na investície za predchádzajúce dva roky „t-3 a t-2”, predpokladané výdavky na investície v roku predloţenia výkazu „t-1” a plán investícií na päť rokov dopredu, to znamená za roky t aţ t+4.

VIV-E-rok t-3rok t-2rok t-1rok trokt+1rok t+2rok t+3rok t+4
tisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eur
1Zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok
2Organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou
3Správa a zber nameraných údajov
4Centrálna fakturácia
5Investície do regulovaných činností celkom

2. Výkaz výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

Výkaz výdavkov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou VV-EO zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na odpisy za predchádzajúce dva roky „t-3 a t-2”, predpokladané výdavky na investície v roku predloţenia výkazu „t-1” a plán odpisov na päť rokov dopredu, to znamená za roky t aţ t+4.

VV-E-rok t-3rok t-2rok t-1rok trokt+1rok t+2rok t+3rok t+4
tisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eur
1Zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok
2Organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou
3Správa a zber nameraných údajov
4Centrálna fakturácia
5Odpisy do regulovaných činností celkom

3. Výkaz vybraných nákladov a výnosov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

Vybrané náklady/výnosy organizátora krátkodobého trhu s elektrinoutisíc eur
1náklady za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok
2náklady za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou
3náklady za správu a zber nameraných údajov
4náklady za centrálnu fakturáciu
5náklady za organizovanie trhu hradené v TPS
6výnosy za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok
7výnosy za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou
8výnosy za správu a zber nameraných údajov
9výnosy za centrálnu fakturáciu

Príloha č. 3 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Podklady k návrhu ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny predkladané prevádzkovateľom prenosovej sústavy

ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1Výkaz investičných výdavkovplán na regulačné obdobie
skutočnosť t-2
do 31. marca roka t-1
do 31. augusta roka t-1
2Výkaz bilančnýskutočnosť t-2do 31. júla roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1
predpoklad t
do 31. augusta roka t-1
do 31. augusta roka t-1
3Výkaz cenových štatistíkskutočnosť t-2do 30. júna roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1
predpoklad t
do 31. augusta roka t-1
do 31. augusta roka t-1
4Výkaz vybraných nákladov / výnosovskutočnosť t-2do 31. mája roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1
predpoklad t
do 31. augusta roka t-1
do 31. augusta roka t-1
5Výkaz podporných služiebmesačné hodnotydo 20. dňa nasledujúceho mesiaca
skutočnosť t-2do 31. mája roka t-1
6Výkaz regulačnej elektrinymesačné hodnoty
skutočnosť t-2
do 20. dňa nasledujúceho mesiaca
do 31. mája roka t-1
7Výnosy za rezervovanú kapacitu od výrobcov elektrinyskutočnosť za regulačný rok t-2 plán na regulačný rok tdo 31. augusta roka t-1

Vysvetlivky k tabuľke

1. Výkaz investičných výdavkov prevádzkovateľa prenosovej sústavy Výkaz investičných výdavkov prevádzkovateľa prenosovej sústavy VIV-E-PS zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na investície za predchádzajúce dva roky „t-3 a t-2", predpokladané výdavky na investície v roku predloženia výkazu „t-1" a plán investícií na päť rokov dopredu, to znamená za roky tažt+4.

VIV-E-PSrok t-3rok t-2rok t-1rok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4
tisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eur
1Prenos elektriny
2z toho vedenia
3z toho transformátorové stanice
4z toho dispečing
5z toho ostatné
6Investície do regulovaných činností celkom

V riadku 5 „z toho ostatné" sa uvádzajú údaje o investícii, ktorá súvisí s prenosom elektriny a nie je uvedená v riadkoch 2, 3 alebo 4.

2. Výkaz ročnej bilancie fyzických tokov elektriny prevádzkovateľa prenosovej sústavy

V tabuľkách „Objem elektriny na vstupe" a „Objem elektriny na výstupe" sa udávajú namerané toky elektriny. Ak na niektorých vstupoch alebo výstupoch neboli hodnoty namerané, udávajú sa hodnoty určené výpočtom.

Objem elektriny na vstupe

Elektrina na vstupeMWh
ab
1Výrobca elektriny/prenosová sústava
2Regionálna distribučná sústava /prenosová sústava
3Miestna distribučná sústava/ prenosová sústava
4Zahraničie/ prenosová sústava
5Celkom

V tabuľke sa vykazujú v megawatthodinách za rok tieto hodnoty:

a) dodávka elektriny do prenosovej sústavy na rozhraní výrobcu elektriny a prenosovej sústavy; hodnoty sa vyplnia pre tých výrobcov elektriny, ktorí sú do prenosovej sústavy pripojení priamo a nie prostredníctvom distribučnej sústavy (riadok 1),

b) dodávka elektriny do prenosovej sústavy na rozhraní s regionálnou distribučnou sústavou (riadok 2),

c) dodávka elektriny do prenosovej sústavy na rozhraní s miestnou distribučnou sústavou (riadok 3),

d) dodávka elektriny do prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a zahraničnej prenosovej alebo zahraničnej distribučnej sústavy (riadok 4),

e) celková dodávka elektriny do prenosovej sústavy; súčet riadkov 1 až 4 (riadok 5).

Objem elektriny na výstupe

Elektrina na výstupeMWh
ab
1Prenosová sústava/regionálna distribučná sústava
2Prenosová sústava/miestna distribučná sústava
3Prenosová sústava/výrobca elektriny
4Prenosová sústava/odberateľ elektriny
5Prenosová sústava/zahraničie
6Celkom

V tabuľke sa vykazujú v megawatthodinách za rok tieto hodnoty:

a) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a regionálnej distribučnej sústavy (riadok 1),

b) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a miestnej distribučnej sústavy (riadok 2),

c) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a výrobcu elektriny; hodnoty sa vyplnia pre tých výrobcov elektriny, ktorí sú do prenosovej sústavy regulovaného subjektu pripojení priamo a nie prostredníctvom distribučnej sústavy (riadok 3),

d) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a odberateľa elektriny; sú to odberatelia, ktorí sú do prenosovej sústavy regulovaného subjektu pripojení priamo, a nie prostredníctvom distribučnej sústavy (riadok 4),

e) odber elektriny z prenosovej sústavy na rozhraní prenosovej sústavy a zahraničnej prenosovej alebo zahraničnej distribučnej sústavy (riadok 5),

f) celkový odber elektriny z prenosovej sústavy, súčet riadkov 1 až 5 (riadok 6).

Vlastná spotreba a straty

Vlastná spotreba a stratyMWh
ab
1Vlastná spotreba
2Straty

3. Výkaz cenových štatistík prevádzkovateľa prenosovej sústavy

Uplatňované údajeTechnická jednotka -popisTechnická jednotka -množstvotisíc eur
abcd
1Počet odovzdávacích miestxx
2Položka 1
3Položka 2
4Položka 3
5Položka 4
6Položka 5
7Položka 6
8Položka 7
9Položka 8
10Položka 9
11Položka 10
12Celkomxx

V riadku 1 sa vo výkaze uvádza počet odovzdávacích (odberných) miest. V ďalších riadkoch sa v stĺpci a uvádzajú položky, na základe ktorých je určovaná cena za prenos elektriny (napríklad stála platba, prenesená elektrina, rezervovaná kapacita), v stĺpci b sa uvádzajú technické jednotky, ktoré k týmto položkám patria (napríklad MWh, MW), v stĺpci c sa uvádza množstvo takto spoplatnených položiek (počet prenesených MWh, počet rezervovaných MW) a v stĺpci d sa uvádzajú výnosy z jednotlivých položiek. Vo výkaze sa rovnako uvádzajú systémové služby. Vo výkaze sa uvádzajú aj prirážky za nedodržanie zmluvných hodnôt. Ak je viac prenosových sadzieb, výkaz sa vypĺňa pre jednotlivé sadzby osobitne.

4. Výkaz vybraných nákladov a výnosov prevádzkovateľa prenosovej sústavy

Vybrané náklady/výnosy prevádzkovateľa prenosovej sústavytisíc eur
1Náklady na nákup elektriny na krytie strát
2Náklady na nákup elektriny pre vlastnú spotrebu
Druh nakúpenej podpornej službytisíc eur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14Celkom

V tabuľke sa vyplnia druhy nakúpených podporných služieb podľa technických podmienok prístupu a pripojenia a pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy.

5. Výkaz podporných služieb (VPpS)

VPpS Primárna regulácia Sekundárna regulácia 30-minútová terciárna regulácia kladná 30-minútová terciárna regulácia záporná 3-minútová terciárna regulácia kladná 3-minútová terciárna regulácia záporná
Dátum a časObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cena
MWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MW
dd.mm.hh
dd.mm.hh
VPpS 10-minútová terciárna regulácia kladná 10-minútová terciárna regulácia záporná Zníženie odberu elektriny Zvýšenie odberu elektriny
Dátum a časObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cenaObjemPriemerná cena
MWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MWMWeuro/MW
dd.mm.hh
dd.mm.hh

dd.mm.hh znamená deň, mesiac, hodina

Vo výkaze podporných služieb sa uvádzajú nakúpené objemy (MW) a priemerné ceny (euro/MW) pre jednotlivé typy podporných služieb v jednotlivých hodinách mesiaca. Priemerná cena sa vypočíta ako priemerná cena nakúpených podporných služieb pre danú hodinu.

6. Výkaz regulačnej elektriny (VEreg)

VEregRegulačná elektrina +Regulačná elektrina
Dátum a časObjemCenaObjemCena
MWheuro/MWhMWheuro/MWh
dd.mm.hh
dd.mm.hh

dd.mm.hh znamená deň, mesiac, hodina

Vo výkaze regulačnej elektriny sa uvádzajú nakúpené objemy (MWh) a priemerné ceny (euro/MWh) kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny v jednotlivých hodinách mesiaca. Priemerná cena sa vypočíta ako priemerná cena nakúpenej regulačnej elektriny pre danú hodinu.

7. Výkaz skutočných a plánovaných výnosov z rezervovanej kapacity (RK) výrobcov elektriny uplatňovanej pri výrobe elektriny

ČísloVýkaz výnosov z RK výrobcov elektrinyInštalovaný výkon rok t-2Výnosy v roku t-2Inštalovaný výkon rok tVýnosy v roku t
MWtisíc eurMWtisíc eur
abcde
1Prenosová sústava

Príloha č. 4 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Podklady k návrhu ceny prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy

ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1Výkaz prevádzkových nákladovskutočnosť za regulačný rok t-2 očakávaná skutočnosť za rok t-1 plán na regulačný rok tdo 30. septembra roka t-1
2Výkaz skutočných a plánovaných investícií do distribúcieskutočnosť za regulačný rok t-2 očakávaná skutočnosť za rok t-1 plán na regulačný rok tdo 30. septembra roka t-1
3Výkaz ziskov a strát - Výnosyskutočnosť za regulačný rok t-2 očakávaná skutočnosť za rok t-1do 30. septembra roka t-1
4Výkaz ziskov a strát - Nákladyskutočnosť za regulačný rok t-2 očakávaná skutočnosť za rok t-1do 30. septembra roka t-1
5Výkaz ziskov a strát - Hospodársky výsledokskutočnosť za regulačný rok t-2 očakávaná skutočnosť za rok t-1do 30. septembra roka t-1
6Toky elektriny v distribučnej sústaveskutočnosť za regulačný rok t-2 očakávaná skutočnosť za rok t-1 plán na regulačný rok tdo 30. septembra roka t-1
7Nákup elektriny na krytie strátskutočnosť za regulačný rok t-2do 30. septembra roka t-1
8Technické parametre prevádzkovateľa distribučnej sústavyskutočnosť za regulačný rok t-2do 30. septembra roka t-1
9Výkaz vyradeného majetku -skutočnosťskutočnosť za regulačný rok t-2do 30. septembra roka t-1
10Iné nákladyskutočnosť za regulačný rok t-2do 30. septembra roka t-1
11Výnosy za rezervovanú kapacitu od výrobcov elektrinyskutočnosť za regulačný rok t-2 plán na regulačný rok tdo 30. septembra roka t-1

Tabuľka č. 1 - Výkaz prevádzkových nákladov

Regulova ný subjektNáklady celkom (mimo odpisov)Opravy a údržbaPrevádzková nie a obsluhaIné prevádzkové nákladyPodporné náklady (prevádzková réžia)Spoločné náklady (správna réžia)Odpisy
Roktisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eurtisíc eur
abcdefgh
1Distribúcia elektriny celkom
2Distribúcia elektriny VVN celkom
3Distribúcia elektriny VVN - náklady viazané k priamo priraditeľnému majetku
4vonkaj šie vedenia VVN
5káblové vedenia VVN
6stanice VVN
7elektromerová služba a odpočty určených meradiel VVN
8Distribúcia elektriny VN celkom
9Distribúcia elektriny VN -náklady viazané k priamo priraditeľnému majetku
10vonkaj šie vedenia VN
11káblové vedenia VN
12stanice VN
13elektromerová služba a odpočty meradiel VN
14Distribúcia elektriny NN celkom
15Distribúcia elektriny NN -náklady viazané k priamo priraditeľnému maj etku
16vonkajšie vedenia NN
17káblové vedenia NN
18stanice NN (DTS)
19elektromerová služba a odpočty meradiel NN
20DRT celkom
21Podporné činnosti distribúcie celkom
22Spoločná činnosť alokovaná na distribúciu
23Spoločná činnosť
24Obchodná činnosť (predaj oprávneným odberateľom elektriny okrem domácností)
25Obchodná činnosť (dodávka elektriny pre domácnosti)
26Neoprávnené náklady na regulovanú činnosť
27Neregulovaná činnosť
28Celkom

Vysvetlivky k tabuľke č. 1

DTS - distribučné transformátory

WN - veľmi vysoké napätie

VN - vysoké napätie

NN - nízke napätie

DRT - dispečerská riadiaca technika

Do riadkov 1 až 25 sa doplnia len ekonomicky oprávnené náklady.

Tabuľka č. 2 - Výkaz skutočných a plánovaných investícií do distribúcie elektriny

ČísloVýkaz investícií distribúcie / rokt-2t
tisíc eurtisíc eur
abc
1Distribúcia elektriny celkom:
2Distribúcia elektriny VVN
3z toho výnosy za pripojenie na WN
4Distribúcia elektriny VN
5z toho výnosy za pripojenie na VN
6Distribúcia elektriny NN
7z toho výnosy za pripojenie na NN
8DRT celkom
9Podporné činnosti distribúcie elektriny celkom
10Spoločné činnosti spoločnosti alokovane na distribúciu
11Spoločné činnosti spoločnosti
12Obchodné činnosti (predaj oprávneným odberateľom elektriny okrem domácností)
13Obchodné činnosti (dodávka elektriny odberateľom elektriny v domácnosti)
14Neregulované činnosti
15Celkom

Vysvetlivky k tabuľke č. 2 WN - veľmi vysoké napätie VN - vysoké napätie NN - nízke napätie

Tabuľka č. 3 - Výkaz ziskov a strát - Výnosy

Regulovaný subjekt Rok
Výkaz: Výnosy - hospodársky výsledokCelkomDistribúcia elektrinyOstatnéDodávka elektriny pre domácnosti
ČísloOznačenie vo výsledovke tisíc eur
abcde
1LTržby za predaj tovaru
2II.Výkony
3II. 1.Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
4Tržby z distribúcie elektriny WN
5Tržby z distribúcie elektriny VN
6Tržby z distribúcie elektriny NN
7Tržby z distribúcie elektriny pre susedné PDS - prietoky
8Tržby z distribúcie elektriny pre susedné PDS - WN
9Tržby z distribúcie elektriny pre susedné PDS - VN
10Tržby z distribúcie elektriny pre susedné PDS - NN
11Tržby z distribúcie elektriny - platby za prekročenie rezervovanej kapacity
12- platby za prekročenie rezervovanej kapacity na WN
13- platby za prekročenie rezervovanej kapacity na VN
14Tržby z distribúcie elektriny - pripoj ovácie poplatky
15- pripoj ovácie poplatky WN
16- pripoj ovácie poplatky VN
17- pripoj ovácie poplatky NN
18Tržby z refakturácie poplatkov za náklady za prevádzkovanie systému
19Tržby z refakturácie poplatkov za systémové služby
20Tržby z refakturácie poplatkov za prenosové služby
21Tržby z distribúcie elektriny - za ostatné platby spojené s distribúciou
22Ostatné tržby prevádzkovateľa distribučnej sústavy
23II. 2.Zmena stavu zásob vlastnej činnosti
24II. 3.Aktivácia
25III.Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
26IV.Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových výnosov
27V.Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov
28VI.Ostatné prevádzkové výnosy
29z toho ostatné prevádzkové výnosy znižujúce prevádzkové náklady
30z toho ostatné prevádzkové výnosy
31VILPrevod prevádzkových výnosov
32Prevádzkové výnosy celkom
33VIII.Tržby z predaja cenných papierov a podielovXxx
34IX.Výnosy z dlhodobého finančného majetkuXxx
35X.Výnosy z krátkodobého finančného majetkuXxx
36XI.Zúčtovanie rezerv do finančných výnosovxxx
37XII.Výnosy z precenenia cenných papierov a derivátovxxx
38XIII.Výnosové úrokyxxx
39XIV.Ostatné finančné výnosyxxx
40XV.Prevod finančných výnosovXXx
41Finančné výnosy celkomXxx
42XVI.Mimoriadne výnosy

Vysvetlivky k tabuľke č. 3

PDS - prevádzkovateľ distribučnej sústavy

WN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie

Tabuľka č. 4 - Výkaz ziskov a strát - Náklady

Regulovaný subjekt Rok
Výkaz: Náklady - hospodársky výsledokCelkomDistribúciaOstatnéDodávka elektriny pre domácnosti
ČísloOznačenie vo výsledovke tisíc eur
abcde
1A.Náklady vynaložené na predaný tovar
2B.Výkonová spotreba
3B.l.Spotreba materiálu a energie
4elektrická energia - straty
5elektrická energia - vlastná spotreba
6ostatné energie
7spotreba materiálu
8B.2.Služby
9náklady na nákup služieb systému
10náklady na nákup systémových služieb
11náklady na nákup prenosových služieb
12náklady na nákup distribučných služieb susedných PDS
13distribučné služby susedných PDS - VVN
14distribučné služby susedných PDS - VN
15distribučné služby susedných PDS - NN
16opravy a údržba
17cestovné náklady
18náklady na reprezentáciu
19finančný prenájom
20nájomné - ostatné
21služby - informačné technológie
22náklady, konzultácie a poradenské firmy
23odpočty, ciachovanie, overovanie určených meradiel
24ostatné služby
25C.Osobné náklady
26C.l.mzdové náklady
27C.2.odmeny členom štatutárnych orgánov spoločnosti
28C.3.náklady na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
29C.4.sociálne náklady
30D.Dane a poplatky
31E.Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
32F.Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
33G.Zmena stavu rezerv a opravných položiek v prevádzkovej oblasti
34H.Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových nákladov
35LIné prevádzkové náklady
36Poistenie
37ďalšie iné prevádzkové náklady
38J.Prevod prevádzkových nákladov
39druhotné náklady - prevádzkovanie
40druhotné náklady - opravy a réžia
41druhotné náklady - prevádzková réžia
42druhotné náklady - správna réžia
43druhotné náklady - iné
44Prevádzkové náklady celkom
45K.Predané cenné papiere a podielyXxx
46Náklady z finančného majetkuXxx
47Náklady z precenenia cenných papierov a derivátovXxx
48M.Zmena stavu rezerv a opravných položiek vo finančnej oblastixxx
49N.Nákladové úrokyxxx
500.Iné finančné nákladyxxx
51bankové poplatkyxxx
52poisteniexxx
53inéxxx
54P.Prevod finančných nákladovxxx
55Finančné náklady celkomXXX
56Mimoriadne náklady

Vysvetlivky k tabuľke č. 4

WN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie

PDS - prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Tabuľka č. 5 - Výkaz ziskov a strát - Hospodársky výsledok

Regulovaný subjekt Rok
Výkaz: Hospodársky výsledokCelkomDistribúciaOstatnéDodávka elektriny pre domácnosti
ČísloOznačenie vo výsledovke tisíc eur
abcde
1*Prevádzkový výsledok hospodárenia
2*Finančný výsledok hospodáreniaXXX
3R.Daň z príjmov za bežnú činnosťXXX
4R.l.splatnáXxX
5R.2.odloženáxxx
6**Výsledok hospodárenia za bežnú činnosťxxx
7T.Daň z príjmov z mimoriadnej činnostixxx
8T.l.splatnáxxx
9T.2.odloženáxxx
10*Mimoriadny výsledok hospodáreniaxxx
11Výsledok hospodárenia pre zdanením
12***Výsledok hospodárenia za účtovné obdobiexxx

Tabuľka č. 6 – Toky elektriny v distribučnej sústave

Regulovaný subjektRok
Výkaz: Toky elektriny v distribučnej sústave
Stav spracovania hodnôt v rokuskutočnosť
ČísloNázov položky / napäťová úroveňVVNVNNNSpolu
Označenie stĺpca / JednotkaMWh/rMWh/rMWh/rMWh/r
Abcd
1V s t u pSústava PPS/VVN; transformácia z vyššej napäťovej úrovne (VVN/VN, VN/NN)
2Dodávka elektriny zo zdrojov Slovenských elektrární, a. s., do sústavy PDS
3Dodávka elektriny od susedných PDS:
4Západoslovenská distribučná, a. s.
5Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
6Východoslovenská distribučná, a. s.
7Dodávka elektriny z vlastných zdrojov PDS do sústavy PDS
8Dodávka elektriny zo zdrojov ostatných výrobcov elektriny vrátane vlastnej výroby elektriny do sústavy PDS
9Dovoz elektriny zo zahraničia na úrovni DS celkom
10z toho dovoz elektriny z Česka
11z toho dovoz elektriny z Maďarska
12z toho dovoz elektriny z Poľska
13z toho dovoz elektriny z Ukrajiny
14z toho tranzit elektriny celkom
15Prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav
16Vstup do hladiny celkom
17Z toho vstup do distribučnej sústavy regulovaného subjektu v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky
18V ý s t u pOdberatelia elektriny v domácnosti
19Oprávnení odberatelia okrem odberateľov elektriny v domácnosti
20Odber výrobcov elektriny zo sústavy PDS – bez PVE
21Dodávka elektriny susedným PDS:
22Západoslovenská Distribučná, a. s.
23Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
24Východoslovenská distribučná, a. s.
25Dodávka elektriny do sústavy PPS
26Odber PVE v režime čerpania zo sústavy PDS
27Vývoz elektriny (do zahraničia) na úrovni PDS celkom
28z toho vývoz elektriny do Česka
29z toho vývoz elektriny do Maďarska
30z toho vývoz elektriny do Poľska
31z toho vývoz elektriny na Ukrajinu
32z toho tranzit elektriny celkom
33Prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav
34Výstup z napäťovej úrovne celkom
35Z toho odber elektriny koncovými odberateľmi elektriny pripojenými do distribučnej sústavy regulovaného subjektu v rámci prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky
36Vlastná spotreba elektriny PDS
37Celkové straty elektriny na napäťovej úrovni
38Výstup do transformácie (VVN/VN, VN/NN) na strane vyššieho napätia
Bilancia – kontrola

PPS - prevádzkovateľ prenosovej sústavy

PDS - prevádzkovateľ distribučnej sústavy

PVE - prečerpávacia vodná elektráreň

VVN - veľmi vysoké napätie, VN – vysoké napätie, NN – nízke napätie

Tabuľka č. 7 – Nákup elektriny na krytie strát

Regulovaný subjektRokt-2
Stav spracovania
hodnôt roku
Výkaz: Nákup elektriny na krytie strátNakúpené
množstvo
ČísloDodané od subjektuMWh
ac
1Slovenské elektrárne, a. s.
2Vlastné zariadenia
na výrobu elektriny PDS
3Zariadenia na výrobu
elektriny z OZE
Malé vodné elektrárne
4Biomasa
5Veterné elektrárne
6Geotermálna energia
7Bioplyn
8Slnečná energia
9Ostatní dodávatelia elektrinyMestské teplárne
10Elektrina z KVET
11Závodné teplárne
12Celkom

Vysvetlivky k tabuľke č. 7

PDS - prevádzkovateľ distribučnej sústavy

OZE - obnoviteľné zdroje energie

KVET - kombinovaná výroba elektriny a tepla

Tabuľka č. 8 - Technické parametre prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Regulovaný subjekt Technické parametre / Rok
Číslo Položka Jednotka Skutočnosť roku t-2
a b c
1 Distribúcia elektriny WN
2 vonkajšie vedenia WN km
3 káblové vedenia WN km
4 kapacita transformácie PS/WN MVA
5 počet transformátorov PS/WN kus
6 Distribúcia elektriny VN
7 vonkajšie vedenia VN km
8 káblové vedenia VN km
9 kapacita transformácie VVN/VN MVA
10 počet transformátorov VVN/VN kus
11 Distribúcia elektriny NN
12 vonkajšie vedenia NN km
13 káblové vedenia NN km
14 kapacita transformácie VN/NN MVA
15 počet transformátorov VN/NN kus

Tabuľka č. 9 - Vyradený majetok - skutočnosť

Číslo Regulovaný subjekt Rok t-2 tisíc eur
a b
1 WN
2 VN
3 NN

Vysvetlivky k tabuľke č. 9

VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie

Tabuľka č. 10 - Iné náklady

Číslo Výkaz: Iné náklady Rok t-2
tisíc eur
a b
1 Distribúcia elektriny celkom
2 Distribúcia elektriny VVN
Distribúcia elektriny VN
Distribúcia elektriny NN
3
4

Vysvetlivky k tabuľke č. 10

VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie

Tabuľka č. 11 - Výkaz skutočných a plánovaných výnosov z rezervovanej kapacity výrobcov elektriny uplatňovanej pri výrobe elektriny

Číslo Výkaz výnosov z RK výrobcov elektriny Inštalovaný výkon rok t-2 Výnosy v roku t-2 Inštalovaný výkon rok t Výnosy v roku t
MW tisíc eur MW tisíc eur
a b c d e
1 Napäťová úroveň VVN
2 Napäťová úroveň VN
3 Napäťová úroveň NN
4 Celkom

Príloha č. 5 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Podklady k návrhu ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy

Tabuľka č. 1: Údaje potrebné na výpočet maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny

A (euro/MWh) EONV (tisíc eur) EONE (tisíc eur) QD (MWh) QS (MWh) QSDS (MWh) QSTR (MWh) QSVE (MWh) QE (MWh) QV (MWh) PZ (euro/MWh) KA (euro/MWh) PVD (euro)
Rok t
Rok t-1
Rok t-2

Vysvetlivky k tabuľke č. 1

V riadku „Rok t" sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1" sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1 a v riadku „Rok t-2" sa uvádzajú skutočné údaje,

A -je maximálna cena za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny oprávneným odberateľom na jednotku množstva,

EONV- sú plánované ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu elektriny určené podľa § 30 ods.l písm. a),

EONE - sú plánované ekonomicky oprávnené náklady určené podľa § 30 ods.l písm. b),

QD - je množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu koncovými odberateľmi elektriny,

QS-je množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom okrem vlastnej spotreby pri distribúcii elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení v jednotkách množstva elektriny,

QSDS -je množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu pri distribúcii elektriny regulovaného subjektu v jednotkách množstva elektriny,

QSTR - sú celkové straty elektriny v distribučnej sústave regulovaného subjektu v jednotkách množstva elektriny,

QSVEt-je plánované množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, uzná sa množstvo elektriny rovnajúce sa najviac 8 % z množstva elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny; pri väčšom množstve elektriny QSVEt ako 8 % z množstva elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny sa s návrhom ceny predkladá schéma zariadenia na výrobu elektriny a podrobná analýza vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny,

QSVE -je množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení v jednotkách množstva elektriny,

QE -je množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny, odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu do sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený,

QV - je množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vyrobenej v zariadení pripojenom do distribučnej sústavy regulovaného subjektu, elektrina vyrobená vo vlastnom a inom zariadení,

PZ -je primeraný zisk na jednotku množstva určený podľa § 30 ods. 1,

KA- je faktor vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny v eurách na jednotku množstva distribuovanej elektriny na rok t, ktorý sa vypočíta podľa § 30 ods. 1,

PVD -je celkový objem výnosov v eurách nesúvisiacich s vykonávaním regulovanej činnosti a využívaním prevádzkových aktív (napr. nájom) nevyhnutne využívaných na distribúciu elektriny, ktoré sa zohľadnia v návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

Tabuľka č. 2 - Obstarávacie náklady na elektrinu v tisícoch eur

Nákup elektriny (tisíc eur) Vlastná výroba elektriny (tisíc eur) ON (tisíc eur) QN (MWh)
Rok t
Rok t-1
Rok t-2

Vysvetlivky k tabuľke č. 2

V riadku „Rok t" sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1" sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1 a v riadku „Rok t-2" sa uvádzajú skutočné údaje,

Nákup - sú obstarávacie náklady na elektrinu okrem nákladov na vlastnú výrobu elektriny (množstvo nakúpenej elektriny x cena silovej elektriny),

Vlastná výroba - sú náklady na vlastnú výrobu elektriny určené podľa § 2,

ON - sú celkové obstarávacie náklady na elektrinu vrátane nákladov na vlastnú výrobu (súčet stĺpcov „Nákup" a „Vlastná výroba"),

QN-je množstvo nakúpenej elektriny v jednotkách množstva.

Tabuľka č. 3 - Oprávnené náklady na distribúciu elektriny v tisícoch eur

VVN (rok t) VN (rok t) NN (rok t) Spolu (rok t) WN (rok t-1) VN (rok t-1) NN (rok t-1) Spolu (rok t-1) WN (rok t-2) VN (rok t-2) NN (rok t-2) Spolu (rok t-2)
Technologické náklady
Osobné náklady
Náklady z plnenia povinností
Odpisy
Finančný prenájom
Nájomné
Náklady na opravy a údržbu
Náklady z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby na množstvo elektriny na straty MDS XXX XXX XXX
Iné náklady
Náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny (EONE)
Náklady spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 3

1. V stĺpcoch na rok t sa uvádzajú plánované údaje, v stĺpcoch na rok t-1 sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1 a v stĺpcoch na rok t-2 sa uvádzajú skutočné údaje.

2. V stĺpcoch VVN sa uvádzajú náklady súvisiace s veľmi vysokým napätím, v stĺpcoch VN sa uvádzajú náklady súvisiace s vysokým napätím a v stĺpcoch NN sa uvádzajú náklady súvisiace s nízkym napätím. Náklady na transformacne stanice VVN/VN sa rozdelia medzi napäťové úrovne VVN a VN v pomere 20 ku 80, náklady na transformacne stanice VN/NN sa delia medzi napäťové úrovne VN a NN v pomere 15 ku 85. Náklady na správnu réžiu, ktoré je možné zahrnúť do ekonomicky oprávnených nákladov vo výške podľa § 2, sa delia medzi jednotlivé napäťové úrovne podľa množstva elektriny spotrebovanej, prepravenej a dodanej na jednotlivých napäťových úrovniach.

3. V riadku „Náklady na distribúciu a prenos" sa uvádzajú náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená.

4. VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie.

Tabuľka č. 4 - Ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu elektriny v tisícoch eur

WN (rok t) WN (rokt-1) VVN (rok t-2) VN (rok t) VN (rokt-1) VN (rok t-2) NN (rok t) NN (rokt-1) NN (rok t-2)
Elektrické stanice (110 kV) XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Vedenia
Elektrické spínacie stanice
Transformacne stanice
- z toho VVN/VN XXX XXX XXX
VN/NN XXX XXX XXX
Meranie elektriny a predaj elektriny
- z toho náklady na predaj elektriny
elektromery a meranie elektriny
Náklady z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby na množstvo elektriny na straty MDS XXX XXX XXX
Náklady na distribúciu a prenos elektriny (EONE)
Náklady odbytu
Správna réžia
Náklady spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

1. V stĺpcoch pre rok t sa uvádzajú plánované údaje, v stĺpcoch na rok t-1 sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1, v stĺpcoch na rok t-2 sa uvádzajú skutočné údaje.

2. V stĺpcoch VVN sa uvádzajú náklady súvisiace s veľmi vysokým napätím, v stĺpcoch VN sa uvádzajú náklady súvisiace s vysokým napätím a v stĺpcoch NN sa uvádzajú náklady súvisiace s nízkym napätím. Náklady na transformačné stanice VVN/VN sa rozdelia medzi napäťové úrovne VVN a VN v pomere 20 ku 80, náklady na transformačné stanice VN/NN sa rozdelia medzi napäťové úrovne VN a NN v pomere 15 ku 85. Náklady na správnu réžiu, ktoré je možné zahrnúť do ekonomicky oprávnených nákladov vo výške podľa § 2, sa rozdelia medzi jednotlivé napäťové úrovne podľa množstva elektriny spotrebovanej, prepravenej a dodanej na jednotlivých napäťových úrovniach.

3. V riadku „Náklady na distribúciu a prenos" sa uvádzajú náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená.

4.VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie.

Tabuľka č. 5 - Ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu elektriny v členení podľa účtovej osnovy v tisícoch eur

WN (rok t) VVN (rok t-1) WN (rok t-2) VN (rok t) VN (rok t-1) VN (rok t-2) NN (rok t) NN (rok t-1) NN (rok t-2)
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energií
503 Spotreba ostatných neskladovaných dodávok bez nákupu elektriny
511 Dodávateľské opravy
518 Ostatné služby
52x Osobné náklady
53x Dane a poplatky
54x Iné prevádzkové náklady
551 Odpisy DHM a DNM
56x Finančné náklady
- z toho úroky (562)
Iné náklady - prvotné
Celkové prvotné náklady
-z toho vlastné opravy
režijné náklady
vlastná doprava
Náklady z uplatnenia tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a efektívnej sadzby na množstvo elektriny na straty (MDS) XXX XXX XXX
Náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny (EONE)
Náklady celkom

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

1. V stĺpcoch pre rok t sa uvádzajú plánované údaje, v stĺpcoch na rok t-1 sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1 a v stĺpcoch na rok t-2 sa uvádzajú skutočné údaje.

2. DHM je dlhodobý hmotný majetok. DNM je dlhodobý nehmotný majetok.

3. V stĺpcoch VVN sa uvádzajú náklady súvisiace s veľmi vysokým napätím, v stĺpcoch VN sa uvádzajú náklady súvisiace s vysokým napätím a v stĺpoch NN sa uvádzajú náklady súvisiace s nízkym napätím.

4. V riadku „Náklady na distribúciu a prenos" sa uvádzajú náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená.

5. VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie

Tabuľka č. 6 - Kalkulácia nákladov na distribúciu elektrinu v tisícoch eur

Rok t Rok t-1 Rok t-2
Náklady za distribúciu elektriny EONV
Náklady na distribúciu elektriny a prenos elektriny od prevádzkovateľa sústavy, do ktorého sústavy je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená EONE
Náklady za systémové služby
Náklady za prevádzkovanie systému
Náklady spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 6

V stĺpcoch na rok t sa uvádzajú plánované údaje, v stĺpcoch na rok t-1 sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až

august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1 a v stĺpcoch na rok t-2 sa uvádzajú skutočné údaje.

Tabuľka č. 7 - Údaje potrebné na určenie osobných nákladov na distribúciu elektriny

Distribúcia elektriny
Ročné osobné náklady celkom Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca Priemerná mesačná mzda na zamestnanca Produktivita práce (výnosy) na zamestnanca
Rok t
Rokt-1
Rok t-2

Vysvetlivky k tabuľke č. 7

V riadku „Rok t" sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1" sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1 a v riadku „Rok t-2" sa uvádzajú skutočné údaje.

V stĺpci „Distribúcia elektriny" sa uvádzajú výlučne údaje, ktoré sa týkajú distribúcie elektriny.

V stĺpci „Priemerný prepočítaný počet zamestnancov" sa uvedie priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne distribúciu elektriny, zvýšený o podiel režijných zamestnancov v pomere, v akom sú výnosy za distribúciu elektriny alebo výnosy za výrobu elektriny k celkovým výnosom regulovaného subjektu.

V stĺpci „Priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca" sa uvádzajú ročné osobné náklady v eurách na zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne distribúciu elektriny, zvýšené o podiel ročných osobných nákladov na režijných zamestnancov v pomere, v akom sú výnosy za distribúciu elektriny k celkovým výnosom regulovaného subjektu, prepočítané na priemerný počet zamestnancov podľa stĺpca „Priemerný prepočítaný počet zamestnancov".

V stĺpci „Ročné osobné náklady celkom" sa uvádzajú celkové ročné osobné náklady v eurách na všetkých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne distribúciu elektriny.

Tabuľka č. 8 - Bilancia tokov elektriny v megawatthodinách

Plánované údaje na rok t

Stĺpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Prenos elektriny z vyššej napäťovej úrovne v rámci DS regulovaného subjektu Distribúcia elektriny (QNS) Distribúcia elektriny (QVI) Vlastná výroba elektriny (QVV) Distribúcia elektriny vstup (2+3+4) Spolu vstup (1+5) Vlastná spotreba elektriny QS Vlastná spotreba elektriny QSDS Vlastná spotreba elektriny QSVE QD QE Distribúcia elektriny výstup (7+8+9) Prenos na nižšiu napäťovú úroveň v rámci DS regulovaného subjektu Spolu výstup (10+11) Straty
VVN XXX
VN
NN XXX
Spolu

Predpokladané údaje za rok t-1, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1

Stĺpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Prenos elektriny z vyššej napäťovej úrovne v rámci DS regulovaného subjektu Distribúcia elektriny (QNS) Distribúcia elektriny (QVI) Vlastná výroba elektriny (QVV) Distribúcia elektriny vstup (2+3+4) Spolu vstup (1+5) Vlastná spotreba elektriny QS Vlastná spotreba elektriny QSDS Vlastná spotreba elektriny QSVE QD QE Distribúcia elektriny výstup (7+8+9) Prenos na nižšiu napäťovú úroveň v rámci DS regulovaného subjektu Spolu výstup (10+11) Straty
VVN XXX
VN
NN XXX
Spolu

Skutočné údaje za rok t-2

Stĺpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Prenos z vyššej napäťovej úrovne v rámci DS regulovaného subjektu Distribúcia elektriny (QNS) Distribúcia elektriny (QVI) Vlastná výroba elektriny (QVV) Distribúcia elektrina vstup (2+3+4) Spolu vstup (1+5) Vlastná spotreba elektriny (QS+QSDS+QSVE) QD QE Distribúcia elektrina výstup (7+8+9) Prenos na nižšiu napäťovú úroveň v rámci DS regulovaného subjektu Spolu výstup (10+11) Straty
VVN XXX
VN
NN XXX
Spolu

Vysvetlivky k tabuľke č. 8

VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie,

QNS - množstvo elektriny vstupujúce do distribučnej sústavy regulovaného subjektu zo sústavy, do ktorej je distribučná sústava regulovaného subjektu pripojená,

QVV - množstvo elektriny vstupujúce do distribučnej sústavy regulovaného subjektu vyrobenej vo vlastnom zariadení regulovaného subjektu,

QVI - množstvo elektriny vstupujúce do distribučnej sústavy regulovaného subjektu vyrobenej v zariadení iného výrobcu elektriny,

QD - množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t, odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu koncovými odberateľmi elektriny,

QS- množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom okrem vlastnej spotreby pri distribúcii elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vo vlastnom zariadení v jednotkách množstva elektriny,

QSDS - množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu pri distribúcii elektriny regulovaného subjektu v jednotkách množstva elektriny,

QSVE - množstvo elektriny spotrebované regulovaným subjektom, ktoré zahŕňa vlastnú spotrebu súvisiacu s výrobou elektriny vo vlastnom zariadení v jednotkách množstva elektriny,

QE - množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny odobratej z distribučnej sústavy regulovaného subjektu do sústavy, do ktorej je regulovaný subjekt pripojený.

Tabuľka č. 9 - Primeraný zisk PZt v eurách na jednotku množstva elektriny

PZ (euro/MWh) ZZ (euro/MWh) ME (euro)
Rok t
Rok t-1 XXX
Rok t-2 XXX

Vysvetlivky k tabuľke č. 9

V riadku „Rok t" sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1" sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1 a v riadku „Rok t-2" sa uvádzajú skutočné údaje.

Tabuľka č. 10 - Faktor vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny KAt v eurách na jednotku množstva elektriny

KA (euro/MWh) TRD (tisíc eur) SEONV (euro/MWh) SEONE (euro/MWh) I (%) SME (tisíc eur) ME (tisíc eur)
Rok t XXX -
Rok t-1 -
Rok t-2

Vysvetlivky k tabuľke č. 10

V riadku „Rok t" sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1" sa uvádzajú predpokladané údaje, a to skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1 a v riadku „Rok t-2" sa uvádzajú skutočné údaje.

TRD - celkové plánované výnosy v eurách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

Tabuľka č. 11 - Tarifa za straty pri distribúcii elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny

CSD (euro/MWh) VVSD (tisíc eur)) VystE (MWh) VystEO (MWh) VystETR (MWh) PCSES (euro/MWh) PMSE (MWh)
Rok t
Rok t-1
Rok t-2

Vysvetlivky k tabuľke č. 11

V riadku „Rok t" sa uvádzajú plánované údaje, v riadku „Rok t-1" sa uvádzajú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace január až august roka t-1 a plánované údaje za mesiace september až december roka t-1) a v riadku „Rok t-2" sa uvádzajú skutočné údaje.

Tabuľka č. 12 – Výkaz skutočných výnosov a plánovaných výnosov z rezervovanej kapacity výrobcov elektriny uplatňovanej pri výrobe elektriny

Číslo Výkaz výnosov z RK výrobcov elektriny Inštalovaný výkon rok t-2 Výnosy v roku t-2 Inštalovaný výkon rok t Výnosy v roku t
MW tisíc eur MW tisíc eur
a b c d e
1 Napäťová úroveň VVN
2 Napäťová úroveň VN
3 Napäťová úroveň NN
4 Celkom

Príloha č. 6 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Podklady k návrhu ceny dodávateľa elektriny pre domácnosti

Tabuľka č. 1

ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1Výkaz investičných výdavkovočakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
skutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
plántdo 31. októbra roka t-1
2Výkaz vybraných nákladovskutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
plántdo 31. októbra roka t-1
3Výkaz cenových štatistíkskutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
plántdo 31. októbra roka t-1

Tabuľka č. 2 - Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre domácnosti VIV-E-DE (v eurách)

VIV-E-DE Investície - dodávka elektriny pre domácnosti rok t-3 rok t-2 rok t-1 rok t rokt+1 rok t+2 rok t+3 rok t+4
Dodávka elektriny pre domácnosti

Vysvetlivky k tabuľke č. 2

Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre domácnosti zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na investície za roky t-3 a t-2, očakávanú skutočnosť výdavkov na investície v roku predloženia výkazu „t-1" a plán investícií na päť rokov dopredu, to znamená za roky t až t+4.

V priebehu regulačného obdobia sa vykazuje skutočnosť jedenkrát ročne (rok t-2).

Tabuľka č. 3 - Vybrané náklady dodávateľa elektriny pre domácnosti

VNV-E-DE Náklady na zabezpečenie dodávky elektriny pre domácnosti v eurách
a b
1 Náklady na nákup elektriny
2 Náklady na odchýlku
3 Náklady na dodávku elektriny, ktoré možno do ceny zahrnúť
4 Iné náklady
5 Celkom

Tabuľka č. 4- Výkaz cenových štatistík dodávateľa elektriny pre domácnosti VCS-E-DE za roky t-1 a t

Sadzba Sadzba 1 Sadzba... Celkom
Technická jednotka -popis Technická jednotka -počet v eurách Technická jednotka -počet V eurách Technická jednotka -počet v eurách
a b ci di ci+l.až..n di+l.až..n c d
1 Počet odberných miest Počet x x x
2 Stála platba x x x x
3 Odber jednotarif MWh
4 Odber VT MWh
5 Odber NT MWh
6 ...
7 Celkom x x x

Vysvetlivky k tabuľke č. 4

V riadku 1 sa vo výkaze uvádza počet odberných miest; v ďalších riadkoch sa v stĺpci a uvádzajú položky, na základe ktorých je určovaná cena, napríklad stála platba, odber v jednotarife, v stĺpci b technické jednotky, ktoré k týmto položkám patria, napríklad MWh, počet, v stĺpci c množstvo takto spoplatnených položiek, napríklad počet MWh, a v stĺpci d výnosy z jednotlivých položiek. V riadku 7 sa uvádzajú súčty vyššie uvedených hodnôt.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Podklady k návrhu ceny dodávateľa elektriny pre malý podnik

(1) Podklady návrhu ceny dodávateľa elektriny pre malý podnik podľa odsekov 2 až 4 sa predkladajú v termínoch a v štruktúre podľa tabuľky:

ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1Výkaz investičných výdavkovočakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
skutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
plántdo 31. októbra roka t-1
2Výkaz vybraných nákladovskutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
plántdo 31. októbra roka t-1
3Výkaz cenových štatistíkskutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
plántdo 31. októbra roka t-1

(2) Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre malé podniky VIV-E-DE v eurách sa predkladá v štruktúre podľa tabuľky:

VIV-E-DE Investície - dodávka elektriny pre malý podnik rokt- 2 rokt-1 rok t rok t+1 rok t+2 rok t+3 rok t+4
Dodávka elektriny pre malý podnik

Vysvetlivky k tabuľke

Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre malý podnik zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na investície za t-3 a t-2 a plán investícií na roky t až t+4. V priebehu regulačného obdobia sa vykazuje skutočnosť jedenkrát ročne, a to za rok t-2. (3) Výkaz vybraných nákladov dodávateľa elektriny pre malý podnik sa predkladá v štruktúre podľa tabuľky:

VNV-E-DE Náklady na zabezpečenie dodávky elektriny pre malý podnik Malý podnik v eurách
1 Náklady na nákup elektriny
2 Náklady na odchýlku
3 Náklady na dodávku elektriny, ktoré možno do ceny započítať
4 Iné náklady
5 Celkom

(4) Výkaz cenových štatistík dodávateľa elektriny pre malý podnik VCS-E-DE sa predkladá v štruktúre podľa tabuľky

Sadzba Sadzba 1 Sadzba... Celkom
Technická iednotka -popis Technická jednotka -počet V eurách Technická iednotka -počet V eurách Technická iednotka -počet V eurách
a b ci di Ci+l.až ..n di+l.až..n c d
1 Počet odberných miest Počet x x x
2 Stála platba x x x x
3 Odber v jednotarife MWh
4 Odber VT MWh
5 Odber NT MWh
6
7 Celkom x x x

Vysvetlivky k tabuľke

V riadku 1 sa vo výkaze uvádza počet odberných miest; v ďalších riadkoch sa v stĺpci a uvádzajú položky, na základe ktorých je určovaná cena, a to napríklad stála platba, odber v jednotarife, v stĺpci b technické jednotky, ktoré k týmto položkám patria, napríklad MWh, počet, v stĺpci c množstvo takto spoplatnených položiek, napríklad počet MWh, a v stĺpci d výnosy z jednotlivých položiek. V riadku 7 sa uvádzajú súčty vyššie uvedených hodnôt.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Zoznam oprávnených priemyselných odvetví pre posúdenie nároku na určenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny

Kód NACEOpis
2015Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
2016Výroba plastov v primárnej forme
2410Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
2442Výroba hliníka

Príloha č. 9 k vyhláške č. 18/2017 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet výšky elektroenergetickej náročnosti podniku

Príloha č. 10 k vyhláške č. 18/2017 Z. z

Návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na účel predĺženia podpory doplatkom