490

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 18. novembra 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 19 ods. 2 písm. a), b), e) až i) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 zákona a termíny oznámenia údajov o

1. nadobudnutí skutočného množstva biomasy,

2. kvalite biomasy a jej skutočného využitia na výrobu elektriny,

3. druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na výrobu elektriny,

b) podmienky pri vydaní potvrdenia o množstve biometánu výrobcovi biometánu,

c) spôsob učenia a použitia koeficientu na výpočet množstva biometánu,

d) výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,

e) požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie alebo spracovanie na jej energetické využitie,

f) výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 4 ods. 1 písm. c) a e) zákona,

g) podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa § 4 ods. 2 písm. e) až g) zákona.

§ 2

Evidencia množstva a kvality biomasy a oznamovanie údajov

(1) Údaje o každom zariadení výrobcu elektriny, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) a e) a § 4 ods. 7 zákona a vyrába elektrinu spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie, a údaje o spracovanej biomase sa evidujú a oznamujú úradu výrobcom elektriny podľa odsekov 2 až 6.

(2) Množstvo skutočne nadobudnutej biomasy využitej na výrobu elektriny sa eviduje v rozsahu údajov podľa nasledujúcej tabuľky:

Evidencia o nadobudnutí skutočného množstva biomasy využitej na výrobu elektriny
v roku ...
Poradové
číslo
Druh
biomasy
Množstvo
biomasy
v t
Spôsob nadobudnutia biomasyNáklady
v eurách
na obstaranie 1 t
biomasy
Spracovateľ biomasy
(meno, priezvisko,
bydlisko a identifikačné číslo fyzickej osoby,
ak jej bolo pridelené, alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby)
Nákupom od dodávateľa
biomasy (meno, priezvisko,
bydlisko a identifikačné
číslo fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,
alebo obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby)
Vlastnou výrobou
1.
2.
3.

(3) Kvalita biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny sa eviduje v rozsahu údajov podľa nasledujúcej tabuľky:

Kvalita biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny v roku ...
Poradové číslo Druh biomasySkutočné využitie biomasy
na výrobu elektriny v t
Relatívna vlhkosť biomasy
v percentách pri jej využití na výrobu elektriny
Výhrevnosť biomasy pri jej
využití na výrobu elektriny v kWh/t
Kvalitatívna trieda dreva,1) z ktorého je
biomasa vyrobená
1.     
2.     
3.     
Spolu  X* 

.

Vysvetlivka k tabuľke:

* Vážený priemer výhrevnosti biomasy určený podľa množstva biomasy.

(4) Druh a množstvo neobnoviteľného zdroja energie využitého na výrobu elektriny sa eviduje v rozsahu údajov podľa nasledujúcej tabuľky:

Druh a množstvo neobnoviteľného zdroja energie využitého na výrobu elektriny v roku ...
Poradové číslo Druh neobnoviteľného zdroja energieSkutočné využitie
neobnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny
v jednotkách množstva
Výhrevnosť neobnoviteľného zdroja energie pri jeho využití na výrobu elektriny v kWh
na jednotku množstva
1.   
2.   
3.   

.

(5) Ak ide o drevnú biomasu obstaranú výrobcom elektriny nákupom od dodávateľa biomasy, eviduje sa a oznamuje úradu vyhlásenie dodávateľa biomasy v rozsahu údajov podľa prílohy č. 1 preukazujúce, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu; za drevospracujúci priemysel sa považuje spracovanie dreva technologickými procesmi po jeho vyťažení.1aa)

(6) Ak ide o drevnú biomasu vyrobenú vlastnou výrobou výrobcu elektriny, evidujú sa a oznamujú úradu informácie o procese, v ktorom je biomasa vyrobená, a to čestným vyhlásením výrobcu elektriny v rozsahu údajov podľa prílohy č. 2, ktoré preukazuje, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.1aa)

(7) Údaje podľa odsekov 2 až 6 sa úradu oznamujú každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.

§ 3

Potvrdenie o množstve biometánu

(1) Žiadosť výrobcu biometánu o vydanie potvrdenia o množstve biometánu obsahuje

a) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie a pri fyzickej osobe podnikateľovi miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak bolo výrobcovi biometánu pridelené,

b) údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,

c) údaje o mieste pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete,

d) potvrdenie o pôvode biometánu na príslušný kalendárny rok okrem špecifikácie nákladov na výrobu biometánu a výšky nákladov na m3 vyrobeného biometánu.

(2) Potvrdenie o množstve biometánu obsahuje

a) identifikačné údaje výrobcu biometánu,

b) údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,

c) údaje o mieste pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete,

d) koeficient na výpočet množstva biometánu závisiaci od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu; koeficient sa určí na základe údajov uvedených v potvrdení o pôvode biometánu,

e) údaj o skutočnom množstve biometánu dodaného do distribučnej siete,

f) údaj o množstve biometánu podľa písmena e) vynásobený koeficientom na výpočet množstva biometánu podľa písmena d),

g) obdobie, na ktoré sa vzťahuje údaj podľa písmena e).

§ 4

Koeficient na výpočet množstva biometánu

(1) Koeficient na výpočet množstva biometánu sa používa na úpravu množstva biometánu vyrobeného z bioplynu v závislosti od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde z celkového množstva biomasy, z ktorej je bioplyn vyrobený.

(2) Podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu použitého na výrobu biometánu vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde sa určí pre každé zariadenie výrobcu biometánu samostatne podľa nasledujúcej tabuľky:

Poradové číslo Druh
biomasy
Celkové
množstvo
biomasy v t
Podiel biomasy dopestovanej
na ornej pôde v t
Výhrevnosť biomasy v kWh/tPodiel biomasy dopestovanej
na ornej pôde v percentách
Obdobie
výroby
biometánu
1.     X
2.     X
3.     X
Spolu   *** 

Vysvetlivky k tabuľke:

* Vážený priemer výhrevnosti biomasy určený podľa množstva biomasy.

** Celkový vážený priemer podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde v percentách určený podľa množstva biomasy.

.

(3) Koeficient na výpočet množstva biometánu sa určuje v závislosti od hodnoty celkového priemeru váženého podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde pre každé zariadenie výrobcu biometánu samostatne vo výške

a) 1,00, ak celkový vážený priemer podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde je v rozsahu od 0 až 40 % vrátane,

b) 0,98, ak celkový vážený priemer podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde je nad 40 %.

§ 5

Množstvo elektriny vyrobenej z biometánu

Množstvo elektriny vyrobenej z biometánu QEVBM v MWh sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

pričom

QBM – množstvo biometánu vstupujúce do zariadenia výrobcu elektriny ako primárne palivo v m3,

VBM – výhrevnosť biometánu v kWh/m3,

UZVEe – elektrická účinnosť zariadenia výrobcu elektriny; harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny pri použití paliva zemný plyn je 0,525.

§ 6

Kvalita a parametre biomasy

(1) Kvalitu biomasy používanej v zariadeniach výrobcu elektriny spaľujúcich alebo spoluspaľujúcich biomasu kombinovanou výrobou spĺňa biomasa, ktorá má výhrevnosť v závislosti od relatívnej vlhkosti podľa odseku 2.

(2) Hodnoty minimálnej výhrevnosti biomasy v závislosti od relatívnej vlhkosti určenej na spaľovanie alebo spoluspaľovanie kombinovanou výrobou sú o 15 % nižšie, ako sú hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Výhrevnosť biomasy v kWh/t
Relatívna vlhkosť biomasy v percentách0152025303540455055
Ihličnaté drevo5222430439993721341631382833252722221944
Listnaté drevo5111430439163582324929162610230519991722
Kôra z ihličnatého dreva5333443341333833353332332933263323332033
Žitná slama4833393336333333303327332433213318331533
Pšeničná slama4778387835783278297826782378207817781478
Jačmenná slama4861396136613361306127612461216118611561
Repková slama4750385035503250295026502350205017501450
Pšeničné zrno so slamou4750385035503250295026502350205017501450
Tritikale zrno so slamou4722382235223222292226222322202217221422
Zrno pšenice4722382235223222292226222322202217221422
Zrno tritikale4694379434943194289425942294199416941394
Repkové semeno7361646161615861556152614961466143614061
Ozdobnica čínska4889398936893389308927892489218918891589
Poľnohospodárske seno4833393336333333303327332433213318331533
Pasienková tráva4583368333833083278324832183188315831283

(3) Ak je biomasa vyrobená z dreva, musí okrem kvality podľa odseku 1 spĺňať aj podmienku zaradenia dreva

a) medzi energetické štiepky alebo piliny podľa technických noriem,1) alebo

b) do kvalitatívnej triedy D podľa technických noriem,1a) ak ide o ihličnatú guľatinu alebo listnatú guľatinu.

(4) Ak je biomasa vyrobená z dreva, musí pochádzať z energetických porastov alebo byť odpadom z drevospracujúceho priemyslu1aa) v súlade s § 2 ods. 7 písm. f) zákona.

§ 7

Rozsah podpory doplatkom a príplatkom

(1) Ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny, posudzuje sa na účel doby podpory každý generátor samostatne podľa času jeho uvedenia do prevádzky a primárneho zdroja energie, pričom na účel podpory doplatkom alebo príplatkom sa vychádza z celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.

(2) Množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok alebo príplatok

a) z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny QDPgmaxi vypočítané podľa vzorca

QDPgmaxi=QVi-QTpi,

pričom

QDPgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QVi – množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou; pri spaľovaní biomasy alebo produktu jej spracovania je to množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou okrem zariadení podľa § 18i ods. 9 zákona,

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny; ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny meraná, určí sa podľa odseku 3,

b) spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie

1. z obnoviteľných zdrojov energie, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny QDPOZEgmaxi vypočítané podľa vzorca

QDPOZEgmaxi=QVOZEi-QTpi,

pričom

QDPOZEgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pri spoločnom spaľovaní obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QVOZEi – množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa vypočíta podľa vzorca

QVOZEi=QVCi×PTOZE100,

pričom

QVCi – celkové množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie; pri spaľovaní biomasy alebo produktu jej spracovania je to množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou okrem zariadení podľa § 18i ods. 9 zákona,

PTOZE – percentuálny podiel množstva energie v palive z obnoviteľného zdroja energie v celkovom množstve energie v palive použitom na výrobu celkového množstva elektriny QVCi,

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny; ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny meraná, určí sa podľa odseku 3,

2. vysoko účinnou kombinovanou výrobou z neobnoviteľného zdroja energie nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny QDPKVgmaxi vypočítané podľa vzorca

QDPKVgmaxi=QVKVi-QTpi,

pričom

QDPKVgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z neobnoviteľných zdrojov energie pri spoločnom spaľovaní obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QVKVi – množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou z neobnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa vypočíta podľa vzorca

QVKVi=QVCi×PTKV100,

pričom

QVCi – celkové množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie,

PTKV – percentuálny podiel množstva energie v palive z neobnoviteľného zdroja energie v celkovom množstve energie v palive použitom na výrobu celkového množstva elektriny QVCi,

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny; ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny meraná, určí sa podľa odseku 3.

(3) Ak technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny QTpi nie je meraná, vypočíta sa podľa vzorca

QTpi=QT×QgiQz,

pričom

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny,

QT – celková technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny,

Qgi – množstvo elektriny vyrobenej na i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny,

Qz – množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny.

(4) Množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok alebo príplatok, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny QDPmax a

a) ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny, vypočíta sa podľa vzorca

QDPmax=inQDPgmaxi+QDPOZEgmaxi+QDPKVgmaxi×kPe,

pričom

QDPmax – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QDPgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok, vypočítané podľa odseku 2 písm. a),

QDPOZEgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pri spoločnom spaľovaní obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok, vypočítané podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu,

QDPKVgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z neobnoviteľných zdrojov energie pri spoločnom spaľovaní obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok, vypočítané podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu,

k – koeficient výkonu v MW určený podľa odseku 5,

Pe – celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v MW; ak Pe < k; Pe = k,

n – počet generátorov zariadenia výrobcu elektriny,

b) ak zariadenie výrobcu elektriny neobsahuje viac generátorov elektriny, vypočíta sa podľa vzorca

QDPmax=QVC-QT×kPe,

pričom

QDPmax – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QVC – celkové množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

QT – technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny,

k – koeficient výkonu v MW určený podľa odseku 5,

Pe – celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v MW; ak Pe < k; Pe = k.

(5) Koeficient výkonu sa určuje

a) vo výške 15, ak ide o elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu uvedenom do prevádzky do 31. decembra 2018,

b) vo výške 10, ak

1. elektrina je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedenom do prevádzky do 31. decembra 2013, ak neplatí, že podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

2. elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedenom do prevádzky do 31. decembra 2013, ak neplatí žiadna z týchto podmienok:

2a. elektrina je vyrobená v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu,

2b. elektrina je vyrobená kombinovanou výrobou, podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

3. elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedenom do prevádzky do 30. apríla 2011, ak neplatí, že podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel dodávky tepla pre verejnosť je najmenej 40 % z využiteľného tepla,

c) vo výške 5, ak

1. elektrina je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW uvedenom do prevádzky od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018, ak neplatí žiadna z týchto podmienok:

1a. podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

1b. energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %,

2. elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW uvedenom do prevádzky od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018, ak neplatí žiadna z nasledujúcich podmienok

2a. elektrina je vyrobená v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu,

2b. elektrina je vyrobená kombinovanou výrobou, podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

d) vo výške Pe v prípadoch, ktoré nezodpovedajú žiadnemu z prípadov uvedených v písmenách a) až c).

(6) Množstvo elektriny určené podľa odseku 4 sa zníži

a) o množstvo elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

b) podľa § 18i ods. 9 zákona.

(7) Výpočty podľa odsekov 2 až 6 sa zohľadnia

a) úradom pri regulácii,

b) zúčtovateľom podpory za každý základný časový úsek na vyhodnocovanie a zúčtovanie doplatku podľa § 9 ods. 2 zákona alebo príplatku podľa § 9 ods. 3 zákona.“.

§ 7a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015

(1) Biomasu, ktorá spĺňa kvalitu a parametre na účely výroby elektriny podľa právnych predpisov účinných do 30. apríla 2015, možno na účely výroby elektriny používať do 31. decembra 2015.

(2) Údaje o spracovateľovi biomasy v tabuľke uvedenej v § 2 ods. 2 sa nevypĺňajú do 31. decembra 2015, ak sa na výrobu elektriny používa biomasa podľa odseku 1.

§ 7aa

Podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny

(1) Výrobca elektriny zabezpečuje meranie vyrobenej elektriny a technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa § 4 zákona alebo osobitného predpisu.2)

(2) Technologická vlastná spotreba elektriny podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona je rovná vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny podľa osobitného predpisu.3) Ak výrobca elektriny nemá inštalované určené meradlo4) na meranie technologickej vlastnej spotreby elektriny, oznámi zúčtovateľovi podpory spôsob výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny.

(3) Ak výrobca elektriny nemá na svorkách generátorov elektriny zariadenia výrobcu elektriny inštalované určené meradlo, množstvo elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok alebo príplatok, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny nameranej určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny, prostredníctvom ktorého je zariadenie výrobcu elektriny pripojené do sústavy.

(4) Ak zariadenie výrobcu elektriny neobsahuje viac generátorov elektriny a výrobca elektriny nemá na svorkách zariadenia výrobcu elektriny inštalované určené meradlo s priebehovým meraním a pre potreby vyhodnotenia a zúčtovania doplatku alebo príplatku je potrebné určiť množstvo elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje sa vypočíta podľa vzorca

QDPn=maxPe×h-QTn;0,

pričom

QDPn – množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

Pe – inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v MW,

h – počet hodín v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

QTn – technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny meraná určeným meradlom s priebehovým meraním, určí sa podľa odseku 5.

(5) Ak technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny nie je meraná určeným meradlom s priebehovým meraním a pre potreby vyhodnotenia a zúčtovania doplatku alebo príplatku je potrebné určiť množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny za zariadenie výrobcu elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, vypočíta sa podľa vzorca

QTn=QThc×h,

pričom

QTn – technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

QT – technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny,

hc – počet hodín vyhodnocovaného obdobia,

h – počet hodín v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje.

(6) Ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny a výrobca elektriny nemá na svorkách i-teho generátora elektriny zariadenia výrobcu elektriny inštalované určené meradlo s priebehovým meraním a pre potreby vyhodnotenia a zúčtovania doplatku alebo príplatku je potrebné určiť množstvo elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje sa vypočíta podľa vzorca

QDPni=maxPgi×h-QTpni;0,

pričom

QDPni – množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

Pgi – inštalovaný výkon i-teho generátora elektriny zariadenia výrobcu elektriny v MW,

h – počet hodín v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

QTpni – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny meraná určeným meradlom s priebehovým meraním, určí sa podľa odseku 7.

(7) Ak technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny nie je meraná určeným meradlom s priebehovým meraním a pre potreby vyhodnotenia a zúčtovania doplatku alebo príplatku je potrebné určiť množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny prislúchajúcej i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, vypočíta sa podľa vzorca

QTpni=QTpihc×h,

pričom

QTpni – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny, ktorá sa určí podľa § 7 ods. 4,

hc – počet hodín vyhodnocovaného obdobia,

h – počet hodín v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje.“.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


Jozef Holjenčík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 490/2009 Z. z.

VYHLÁSENIE PREUKAZUJÚCE, ŽE BIOMASA POCHÁDZA Z ENERGETICKÝCH PORASTOV ALEBO JE ODPADOM Z DREVOSPRACUJÚCEHO PRIEMYSLU

Identifikácia dodávateľa biomasy
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
Biomasa pochádzajúca z energetický porastov
Krajina pôvodu biomasy:
Identifikácia porastu:
Lesný celok:
Katastrálne územie a obec:
Číslo kultúrneho dielu:
Číslo parcely nehnuteľnosti, z ktorého biomasa pochádza:
Odpad z drevospracujúceho priemyslu
Hospodársky subjekt a technologický proces, pri ktorom odpad vznikol, ak ide o odpad z drevospracujúceho priemyslu:
Identifikácia odpadu z drevospracujúceho priemyslu, z ktorého biomasa pochádza:

Príloha č. 2 k vyhláške č. 490/2009 Z. z.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O PÔVODE BIOMASY

Identifikácia výrobcu elektriny
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
Biomasa pochádzajúca z energetický porastov
Krajina pôvodu biomasy:
Identifikácia porastu:
Lesný celok:
Katastrálne územie a obec:
Číslo kultúrneho dielu:
Číslo parcely nehnuteľnosti, z ktorého biomasa pochádza:
Odpad z drevospracujúceho priemyslu
Technologický proces, pri ktorom odpad vznikol, ak ide o odpad z drevospracujúceho priemyslu:
Identifikácia odpadu z drevospracujúceho priemyslu, z ktorého biomasa pochádza:

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad STN 48 0057 Sortimenty dreva. Ihličnaté štiepky a piliny (48 0057) a STN 48 0058 Sortimenty dreva. Listnaté štiepky a piliny (48 0058).

1a) Napríklad STN EN 1316-1 Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 1: Dub a buk (48 0065), STN EN 1316-2 Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 2: Topoľ (48 0065), STN EN 1927-1 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle (48 0066), STN EN 1927-2 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice (48 0066), STN EN 1927-3 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 3: Smrekovce a duglasky (48 0066).

1aa) Čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010).

2) § 41 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 2 písm. a) bod 36 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z.

4) § 11 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.