Vyhláška č. 506/2019 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov

Platnosť od 31.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

506

VYHLÁŠKA

Úradu vlády Slovenskej republiky

z 20. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Služobný úrad podľa § 15 ods. 2 písm. e) a f) zákona poskytuje do registra výberových konaní údaje podľa prílohy č. 1 trinásteho bodu.“.

2. V § 2 ods. 4 sa za slová „prílohy č. 1“ vkladajú slová „prvého bodu až dvanásteho bodu“.

3. V prílohe č. 1 prvom bode písm. f) a druhom bode písm. n) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

4. V prílohe č. 1 prvom bode písmeno r) znie:

r) údaj o požadovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka,“.

5. V prílohe č. 1 jedenástom bode písm. a) a dvanástom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo druhú časť hromadného výberového konania“.

6. V prílohe č. 1 jedenástom bode písm. c) a dvanástom bode písm. g) sa za slovom „zamestnanca“ vypúšťa čiarka a slová „ak ide o výberové konanie“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Matúš Šutaj Eštok v. r .