Vyhláška č. 498/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Platnosť od 30.12.2019
Účinnosť od 01.09.2020
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.

OBSAH

498

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 20. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania, sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „Časť B prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Príloha I časť B nariadenia (EÚ) 2018/858.“.

3. V nadpise § 22 sa slová „jednotlivo vyrobené“ nahrádzajú slovom „jednotlivé“.

4. V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Jednotlivo vyrobené“ nahrádzajú slovom „Jednotlivé“.

5. V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) označenie pre pomalé vozidlá.“.

6. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou nesmie presahovať najväčšiu rýchlosť 25 km · h-1.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

7. V § 22 ods. 3 sa slová „jednotlivo vyrobeného“ nahrádzajú slovom „jednotlivého“.

8. § 22 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Identifikačné číslo vozidla VIN na jednotlivé vozidlo, ktoré je vyrobené

a) po domácky, umiestňuje jednotlivý výrobca,

b) komerčne, umiestňuje výrobca vozidla.

(5) Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou, ktoré je komerčne vyrobené, musí spĺňať základné technické požiadavky na výrobný štítok vozidla.“.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

25) Dodatok 2 časti I prílohy II nariadenia (EÚ) 2018/858.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.


Arpád Érsek v. r.