Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2019 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení 299/2019 Z. z.128/2002 Z. z.
01.11.2019 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 300/2019 Z. z.
01.11.2019 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 311/2019 Z. z.
01.11.2019 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 343/2019 Z. z.
01.11.2019 167/2008 Z. z. Tlačový zákon
v znení , 313/2019 Z. z.
01.11.2019 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 312/2019 Z. z.
01.11.2019 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 297/2019 Z. z.
01.11.2019 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení , 298/2019 Z. z.
01.11.2019 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
v znení , 322/2019 Z. z.
01.11.2019 70/2015 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
v znení , 326/2019 Z. z.
01.11.2019 308/2015 Z. z. Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami
v znení , 323/2019 Z. z.
01.11.2019 126/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
v znení , 330/2019 Z. z.
01.11.2019 127/2016 Z. z. Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite
v znení , 331/2019 Z. z.
01.11.2019 145/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
v znení , 328/2019 Z. z.
01.11.2019 148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
v znení , 325/2019 Z. z.
01.11.2019 149/2016 Z. z. Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
v znení , 333/2019 Z. z.
01.11.2019 193/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
v znení , 332/2019 Z. z.
01.11.2019 262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí
v znení , 327/2019 Z. z.
01.11.2019 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
v znení , 241/2019 Z. z.
01.11.2019 328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
v znení , 295/2019 Z. z.
01.11.2019 77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
v znení , 329/2019 Z. z.
01.11.2019 101/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
v znení , 340/2019 Z. z.
01.11.2019 134/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 308/2019 Z. z.
01.11.2019 241/2019 Z. z. Novela zákona o registri partnerov verejného sektora
08.11.2019 322/2016 Z. z. Vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
v znení , 354/2019 Z. z.
13.11.2019 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení , 359/2019 Z. z.
13.11.2019 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 360/2019 Z. z.
18.11.2019 225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek
v znení , 157/2019 Z. z.
19.11.2019 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 380/2019 Z. z.
23.11.2019 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 152/2019 Z. z.
30.11.2019 447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj
v znení , 379/2019 Z. z.