Zákon č. 305/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 14.10.2019
Účinnosť od 01.07.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2, 9 až 12 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.

305

ZÁKON

z 11. septembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 300/2016 Z. z. a zákona č. 43/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Automatická výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu

§ 8a

Vymedzenie pojmov

Na účely automatickej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu sa rozumie

a) cezhraničným opatrením opatrenie alebo viac opatrení, ktoré môžu pozostávať z viacerých častí a ktoré sa týkajú aspoň dvoch členských štátov alebo členského štátu a nečlenského štátu, pričom je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

1. aspoň jedna fyzická osoba alebo subjekt, ktoré sú zapojené do cezhraničného opatrenia, nie je rezidentom na daňové účely v tom istom štáte ako ďalšie fyzické osoby alebo subjekty zapojené do cezhraničného opatrenia,

2. aspoň jedna fyzická osoba alebo subjekt, ktoré sú zapojené do cezhraničného opatrenia, je súčasne rezidentom na daňové účely vo viac ako jednom štáte,

3. aspoň jedna fyzická osoba alebo subjekt, ktoré sú zapojené do cezhraničného opatrenia, vykonáva podnikateľskú činnosť v inom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne a cezhraničné opatrenie je súčasťou podnikateľskej činnosti tejto stálej prevádzkarne,

4. aspoň jedna fyzická osoba alebo subjekt, ktoré sú zapojené do cezhraničného opatrenia, vykonáva činnosť v štáte, v ktorom nie je rezidentom na daňové účely alebo v tomto štáte nemá stálu prevádzkareň, alebo

5. cezhraničné opatrenie vytvára možnosti na vyhýbanie sa povinnostiam vyplývajúcim z automatickej výmeny informácií o finančných účtoch12b) alebo pri identifikácii skutočného vlastníctva príjmu,12c)

b) charakteristickým znakom vlastnosť cezhraničného opatrenia, ktorá predstavuje riziko vyhýbania sa daňovým povinnostiam, pričom opis charakteristických znakov je uvedený v prílohe č. 1a,

c) oznamovaným opatrením každé cezhraničné opatrenie, ak spĺňa aspoň jeden charakteristický znak,

d) sprostredkovateľom fyzická osoba alebo subjekt, ktorý

1. spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

1a. je rezidentom na daňové účely v členskom štáte,

1b. má stálu prevádzkareň v členskom štáte, prostredníctvom ktorej poskytuje služby v súvislosti s cezhraničným opatrením,

1c. je založený alebo zriadený podľa právneho poriadku členského štátu alebo sa riadi právnym poriadkom členského štátu, alebo

1d. je zaregistrovaný v profesijnej organizácii pre právne, daňové alebo obdobné poradenské služby v členskom štáte a

2. oznamované opatrenie navrhuje, ponúka na trhu, organizuje, sprístupňuje na zavedenie alebo riadi jeho zavedenie, alebo

3. na základe odborných vedomostí vie alebo by mohol vedieť, že poskytol priamo alebo prostredníctvom inej osoby pomoc, podporu alebo poradenstvo v súvislosti s navrhovaním, ponúkaním na trh, organizovaním, sprístupňovaním na zavedenie alebo s riadením zavedenia oznamovaného opatrenia, okrem fyzickej osoby alebo subjektu, ktorý preukáže, že nevedel alebo nemohol vedieť, že bol zapojený do oznamovaného opatrenia,

e) používateľom fyzická osoba alebo subjekt, ktorým je oznamované opatrenie sprístupnené na zavedenie alebo ktoré sú pripravené zaviesť oznamované opatrenie alebo ktoré vykonali prvý úkon v súvislosti so zavedením oznamovaného opatrenia,

f) opatrením určeným pre trh cezhraničné opatrenie, ktoré je navrhnuté, bolo ponúknuté na trhu alebo je pripravené na zavedenie bez potreby jeho podstatného prispôsobenia pre konkrétneho používateľa,

g) individualizovaným opatrením každé cezhraničné opatrenie, ktoré nie je opatrením určeným pre trh a je určené pre konkrétneho používateľa.

§ 8b

Povinná osoba

(1) Povinnou osobou je na účely automatickej výmeny informácií o oznamovaných opatreniach sprostredkovateľ, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak.

(2) Sprostredkovateľ nie je povinnou osobou, ak sa na oznamované opatrenie vzťahuje povinnosť zachovania mlčanlivosti podľa osobitných predpisov12d) alebo obdobná povinnosť v inom členskom štáte.

(3) Povinnou osobou je namiesto sprostredkovateľa používateľ, ak

a) všetci sprostredkovatelia zapojení do oznamovaného opatrenia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o oznamovanom opatrení podľa odseku 2, alebo

b) do oznamovaného opatrenia nie je zapojený sprostredkovateľ.

§ 8c

Povinnosť podať informácie

(1) Sprostredkovateľ a používateľ, ktorí sú povinnými osobami, sú povinní podať informácie v rozsahu podľa § 8f príslušnému orgánu Slovenskej republiky v lehote podľa § 8e.

(2) Sprostredkovateľ, ktorý je povinnou osobou, je povinný podať informácie o oznamovanom opatrení príslušnému orgánu Slovenskej republiky, ak

a) je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,

b) má v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej poskytuje služby v súvislosti s oznamovaným opatrením a nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a ani v inom členskom štáte,

c) je založený alebo zriadený podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a ani v inom členskom štáte, nemá v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej poskytuje služby v súvislosti s oznamovaným opatrením a ani v inom členskom štáte, alebo

d) je zaregistrovaný v profesijnej organizácii pre právne, daňové alebo obdobné poradenské služby v Slovenskej republike a nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a ani v inom členskom štáte, nemá v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej poskytuje služby v súvislosti s oznamovaným opatrením a ani v inom členskom štáte, nie je založený alebo zriadený podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a ani iného členského štátu a ani sa neriadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a ani iného členského štátu.

(3) Ak je do toho istého oznamovaného opatrenia zapojených viac sprostredkovateľov, ktorí sú povinnými osobami, všetci sprostredkovatelia sú povinní podať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f.

(4) Sprostredkovateľ podľa odsekov 2 a 3 nie je povinný podať informácie o oznamovanom opatrení príslušnému orgánu Slovenskej republiky, ak v lehote podľa § 8e ods. 1 elektronicky predloží vyhlásenie potvrdzujúce, že tie isté informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f už boli podané sprostredkovateľom podľa odseku 2 príslušnému orgánu v inom členskom štáte alebo iným sprostredkovateľom, ak ide o sprostredkovateľa podľa odseku 3. Ak je do toho istého oznamovaného opatrenia zapojených viac sprostredkovateľov podľa odseku 3, títo sprostredkovatelia sa môžu dohodnúť na spoločnom zástupcovi, ktorý predloží elektronickými prostriedkami spoločné vyhlásenie potvrdzujúce, že tie isté informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f už boli podané iným sprostredkovateľom. Všetci sprostredkovatelia, ktorí sa dohodli na spoločnom zástupcovi, sú spoločne a nerozdielne zodpovední za predloženie spoločného vyhlásenia. V predloženom vyhlásení sprostredkovateľ podľa odseku 3 uvedie identifikačné údaje v rozsahu podľa § 8f písm. a) toho sprostredkovateľa, ktorý tie isté informácie podal, pričom pri spoločnom vyhlásení spoločný zástupca uvedie aj identifikačné údaje všetkých sprostredkovateľov, za ktorých spoločné vyhlásenie predložil.

(5) Používateľ, ktorý je povinnou osobou, je povinný podať informácie o oznamovanom opatrení príslušnému orgánu Slovenskej republiky, ak

a) je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,

b) má v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, ktorá má z oznamovaného opatrenia výhody, a nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a ani v inom členskom štáte,

c) má príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky a nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a ani v inom členskom štáte, nemá v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, ktorá má z oznamovaného opatrenia výhody a ani v inom členskom štáte, alebo

d) vykonáva činnosť v Slovenskej republike a nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike a ani v inom členskom štáte, nemá v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, ktorá má z oznamovaného opatrenia výhody a ani v inom členskom štáte, nemá príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky ani zo zdrojov na území iného členského štátu.

(6) Ak viac používateľov, ktorí sú povinnými osobami, je povinných podať informácie o tom istom oznamovanom opatrení, informácie podá príslušnému orgánu Slovenskej republiky ten používateľ, ktorý

a) so sprostredkovateľom dohodol oznamované opatrenie, alebo

b) riadi zavedenie oznamovaného opatrenia, ak neexistuje používateľ, ktorý so sprostredkovateľom dohodol oznamované opatrenie.

(7) Používateľ podľa odsekov 5 a 6 nie je povinný podať informácie o oznamovanom opatrení príslušnému orgánu Slovenskej republiky, ak v lehote podľa § 8e ods. 1 elektronicky predloží vyhlásenie potvrdzujúce, že tie isté informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f už boli podané používateľom podľa odseku 5 príslušnému orgánu v inom členskom štáte alebo iným používateľom, ak ide o používateľa podľa odseku 6. Ak je viac používateľov povinných podať informácie o tom istom oznamovanom opatrení podľa odseku 6, títo používatelia sa môžu dohodnúť na spoločnom zástupcovi, ktorý predloží elektronickými prostriedkami spoločné vyhlásenie potvrdzujúce, že tie isté informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f už boli podané iným používateľom. Všetci používatelia, ktorí sa dohodli na spoločnom zástupcovi, sú spoločne a nerozdielne zodpovední za predloženie spoločného vyhlásenia. V predloženom vyhlásení používateľ podľa odseku 6 uvedie identifikačné údaje v rozsahu podľa § 8f písm. a) toho používateľa, ktorý tie isté informácie podal, pričom pri spoločnom vyhlásení spoločný zástupca uvedie aj identifikačné údaje všetkých používateľov, za ktorých spoločné vyhlásenie predložil.

(8) Vzor elektronických vyhlásení a spoločných vyhlásení v štruktúrovanej podobe podľa odsekov 4 a 7 zverejní na svojom webovom sídle Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“).

§ 8d

Informačná povinnosť sprostredkovateľov

Sprostredkovateľ podľa § 8b ods. 2 je povinný bezodkladne informovať všetkých sprostredkovateľov zapojených do oznamovaného opatrenia o ich povinnosti podať informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f príslušnému orgánu Slovenskej republiky. Ak všetci sprostredkovatelia zapojení do oznamovaného opatrenia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o oznamovanom opatrení alebo ak do oznamovaného opatrenia nie je zapojený iný sprostredkovateľ, sprostredkovateľ podľa prvej vety je povinný

a) bezodkladne informovať používateľa o jeho povinnosti podať informácie o oznamovanom opatrení v rozsahu podľa § 8f príslušnému orgánu Slovenskej republiky a

b) poskytnúť používateľovi všetky informácie o oznamovanom opatrení, ktoré sú potrebné na riadne a včasné splnenie povinnosti podľa § 8e ods. 5.

§ 8e

Lehoty na podávanie informácií

(1) Sprostredkovateľ podľa § 8a písm. d) prvého bodu a druhého bodu, ktorý je povinnou osobou, je povinný podať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o oznamovanom opatrení do 30 dní odo dňa

a) nasledujúceho po dni, keď sa oznamované opatrenie sprístupní na zavedenie,

b) nasledujúceho po dni, keď je oznamované opatrenie pripravené na zavedenie, alebo

c) keď sa uskutočnil prvý úkon v zavedení oznamovaného opatrenia.

(2) Ak súčasne nastane viac skutočností uvedených v odseku 1, rozhodným dňom pre počítanie lehoty podľa odseku 1 je deň, ktorý nastane najskôr.

(3) Sprostredkovateľ podľa § 8a písm. d) prvého bodu a tretieho bodu, ktorý je povinnou osobou, je povinný podať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o oznamovanom opatrení do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď poskytol priamo alebo prostredníctvom iných osôb pomoc, podporu alebo poradenstvo v súvislosti s oznamovaným opatrením.

(4) Sprostredkovateľ je povinný každé tri mesiace predkladať príslušnému orgánu Slovenskej republiky správy o opatreniach určených pre trh, ak má od predloženia poslednej správy k dispozícii nové informácie podliehajúce oznamovaniu uvedené v § 8f písm. a), d), g) a h), a to do 30 dní od posledného dňa kalendárneho štvrťroka, v ktorom boli informácie predložené príslušnému orgánu Slovenskej republiky.

(5) Používateľ, ktorý je povinnou osobou, je povinný podať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o oznamovanom opatrení do 30 dní odo dňa

a) nasledujúceho po dni, keď sa oznamované opatrenie sprístupní tomuto používateľovi na zavedenie,

b) nasledujúceho po dni, keď je oznamované opatrenie pripravené na zavedenie týmto používateľom, alebo

c) nasledujúceho po dni, keď sa vo vzťahu k príslušnému používateľovi uskutočnil prvý úkon v zavedení oznamovaného opatrenia.

(6) Ak súčasne nastane viac skutočností uvedených v odseku 5, rozhodným dňom pre počítanie lehoty podľa odseku 5 je deň, ktorý nastane najskôr.

§ 8f

Informácie podávané príslušnému orgánu

Informácie, ktoré povinná osoba podáva príslušnému orgánu Slovenskej republiky, sú

a) identifikačné údaje sprostredkovateľa a používateľa, a to najmenej v rozsahu názov alebo obchodné meno, alebo meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia u fyzickej osoby, rezidencia na daňové účely, daňové identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a ak sú do oznamovaného opatrenia zapojené závislé osoby4d) používateľa, aj identifikačné údaje závislých osôb,

b) podrobné údaje o charakteristických znakoch uvedených v prílohe č. 1a, na základe ktorých podlieha opatrenie oznamovaniu,

c) obsah oznamovaného opatrenia, a to aspoň uvedenie

1. názvu, pod ktorým je oznamované opatrenie známe, ak je tento názov opatrenia známy, a

2. všeobecného opisu opatrenia a jeho jednotlivých krokov, ktorý nevedie k porušeniu obchodného tajomstva, práv priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva ani k porušeniu profesijného tajomstva, k zverejneniu obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku,

d) deň uskutočnenia prvého úkonu pri zavedení oznamovaného opatrenia,

e) podrobnosti o ustanoveniach právnych predpisov, ktoré sú využívané pri oznamovanom opatrení,

f) predpokladaná hodnota oznamovaného opatrenia,

g) identifikácia členského štátu používateľa alebo používateľov a všetky ostatné členské štáty, na ktoré sa oznamované opatrenie môže vzťahovať,

h) identifikácia ďalšej fyzickej osoby alebo subjektu v rozsahu podľa písmena a) v členskom štáte, ktorých by sa oznamované opatrenie mohlo týkať, aj s uvedením, s ktorými členskými štátmi je táto fyzická osoba alebo subjekt prepojený,

i) iné údaje o sprostredkovateľoch, o používateľoch a o oznamovanom opatrení.

§ 8g

Sankcie

Daňový úrad uloží povinnej osobe za nesplnenie povinnosti podať informácie, vyhlásenie alebo spoločné vyhlásenie podľa § 8c v rozsahu podľa § 8f v lehote podľa § 8e pokutu do 30 000 eur, a to aj opakovane.

§ 8h

Ustanovenia na účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií o oznamovaných opatreniach

(1) Povinná osoba je povinná podať informácie v rozsahu podľa § 8f príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronickými prostriedkami v lehote podľa § 8e vo formáte uverejnenom na webovom sídle finančného riaditeľstva.

(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky, ktorému boli podané informácie v rozsahu podľa § 8f, oznámi tieto informácie prostriedkami automatickej výmeny informácií príslušným orgánom ostatných členských štátov do 30 dní od posledného dňa kalendárneho štvrťroka, v ktorom boli informácie v rozsahu podľa § 8f podané povinnou osobou príslušnému orgánu Slovenskej republiky.

(3) Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 8a až 8h vykonáva finančné riaditeľstvo alebo daňový úrad, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12d znejú:

12b) Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2016 Z. z.

12c) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12d) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 20 ods. 3 sa slová „§ 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 7 až 8h“.

3. V § 22e ods. 1 sa za slová „§ 22c,“ vkladajú slová „vrátane názvu nadnárodnej skupiny podnikov a názvu hlavného materského subjektu,“.

4. V § 22e ods. 2 sa za slová „Ak základný subjekt“ vkladá čiarka a slová „ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,“ a za slovo „účely,“ sa vkladajú slová „názov nadnárodnej skupiny podnikov a názov hlavného materského subjektu,“.

5. V § 22e ods. 3 sa za slovo „vznik“ vkladajú slová „alebo zánik“.

6. V § 22f ods. 1 sa slová „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančného riaditeľstva“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak podáva oznámenie podľa § 22e ods. 1 alebo ods. 2“.

7. V § 22f ods. 4 sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.

8. Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pri automatickej výmene informácií sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.1)“.

9. Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020

(1) Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi informácie o oznamovaných opatreniach, ktoré mu povinné osoby oznámili v treťom štvrťroku roku 2020, príslušným orgánom členských štátov do 31. októbra 2020.

(2) Povinné osoby sú povinné podať do 31. augusta 2020 príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon pri zavedení vykonal od 25. júna 2018 do 30. júna 2020.“.

10. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1a k zákonu č. 442/2012 Z. z.

Charakteristické znaky

I. Test hlavného účelu

Na splnenie testu hlavného účelu sa vyžaduje, aby hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov oznamovaného opatrenia bolo získanie daňovej výhody pre používateľa oznamovaného opatrenia.

II. Kategórie charakteristických znakov

Časť A. Všeobecné charakteristické znaky

(1) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak dôvernosti, ak sa používateľ cezhraničného opatrenia zaväzuje dodržiavať podmienku zachovania dôvernosti, podľa ktorej sa môže vyžadovať, aby nezverejňoval iným sprostredkovateľom alebo príslušnému orgánu Slovenskej republiky alebo príslušnému orgánu členského štátu spôsob, akým sa môže zabezpečiť daňové zvýhodnenie prostredníctvom cezhraničného opatrenia.

(2) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak odmeny, ak má sprostredkovateľ nárok na odmenu za cezhraničné opatrenie, pričom odmena je určená

a) podľa výšky daňového zvýhodnenia plynúceho z cezhraničného opatrenia alebo

b) podľa toho, či z cezhraničného opatrenia skutočne bolo dosiahnuté daňové zvýhodnenie, vrátane situácie, kedy by sprostredkovateľ bol povinný vrátiť celú odmenu alebo jej časť.

(3) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak štandardizovanosti, ak cezhraničné opatrenie obsahuje štruktúrovanú dokumentáciu a je k dispozícii aspoň dvom používateľom bez toho, aby ho bolo potrebné podstatne prispôsobiť na zavedenie.

(4) Všeobecné charakteristické znaky podľa odsekov 1 až 3 sa zohľadňujú, ak spĺňajú test hlavného účelu podľa bodu I.

Časť B. Osobitné charakteristické znaky

(1) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak využitia strát, ak používateľ cezhraničného opatrenia vykoná na základe tohto cezhraničného opatrenia úkony, ktoré spočívajú v nadobudnutí spoločnosti vykazujúcej stratu, ukončení jej hlavnej činnosti a využívaní jej strát na zníženie daňovej povinnosti používateľa, a to aj prostredníctvom presunu strát do iného štátu alebo zrýchlenia uplatňovania týchto strát.

(2) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak zmeny charakteru príjmu, ak účinkom cezhraničného opatrenia je zmena charakteru príjmu tak, aby bol tento príjem zdanený nižšou sadzbou dane, nebol predmetom dane alebo bol od dane oslobodený.

(3) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak kruhových transakcií, ak cezhraničné opatrenie zahŕňa také transakcie, ktoré vedú k pohybu majetku v kruhu, a to prostredníctvom zapojenia sprostredkovateľov bez inej hlavnej ekonomickej funkcie alebo prostredníctvom transakcií, ktoré sa navzájom započítavajú, rušia alebo ktoré majú podobné vlastnosti.

(4) Osobitné charakteristické znaky podľa odsekov 1 až 3 sa zohľadňujú, ak spĺňajú test hlavného účelu podľa bodu I.

Časť C. Osobitné charakteristické znaky súvisiace s cezhraničnými transakciami

(1) Cezhraničné opatrenie, ktoré zahŕňa odpočítateľné platby medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami,4d) napĺňa charakteristický znak odpočítania výdavku (nákladu) bez zahrnutia do príjmu (výnosu), ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) príjemca platby nie je rezidentom na daňové účely v žiadnom štáte,

b) príjemca platby je rezidentom na daňové účely v štáte, ktorý

1. nemá zavedenú žiadnu daň z príjmov právnických osôb alebo má zavedenú daň z príjmov právnických osôb s nulovou sadzbou alebo takmer nulovou sadzbou, alebo

2. sa uvádza v zoznamoch nespolupracujúcich štátov na daňové účely vydaných Európskou úniou alebo Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

c) v štáte, v ktorom je príjemca platby rezidentom na daňové účely, sa na platbu vzťahuje úplné oslobodenie od dane, alebo

d) v štáte, v ktorom je príjemca platby rezidentom na daňové účely, sa na platbu vzťahuje preferenčný daňový režim.

(2) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak viacnásobného odpisovania, ak sa odpisy toho istého majetku uplatňujú vo viac ako jednom štáte.

(3) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak viacnásobného zamedzenia dvojitého zdanenia, ak je zamedzenie dvojitého zdanenia v súvislosti s tým istým príjmom alebo majetkom uplatnené vo viacerých štátoch.

(4) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak významného rozdielu pri ocenení protiplnenia, ak zahŕňa prevody majetku medzi štátmi a rozdiel v ocenení protiplnenia za tento majetok je v týchto štátoch významný.

(5) Osobitné charakteristické znaky podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a písm. c) a d) sa zohľadňujú, ak spĺňajú test hlavného účelu podľa bodu I. Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. b) prvom bode a písm. c) alebo d) neznamená, že cezhraničné opatrenie vyhovuje testu hlavného účelu podľa bodu I.

Časť D. Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa automatickej výmeny informácií a skutočného vlastníctva

(1) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak obchádzania automatickej výmeny informácií o finančných účtoch a identifikácie skutočného vlastníctva, ak cezhraničné opatrenie môže narušiť povinnosť oznamovania podľa osobitného predpisu12b) vrátane dohôd s nečlenskými štátmi24) alebo využíva neexistenciu takýchto právnych predpisov alebo dohôd. Takéto cezhraničné opatrenia zahŕňajú

a) použitie finančného účtu, finančného produktu alebo investícií, ktoré nie sú finančným účtom podľa osobitného predpisu,12b) alebo použitie finančných účtov, ktoré sú podstatným spôsobom podobné prvkom finančného účtu,

b) prevod finančných účtov alebo majetku do štátov, ktoré nie sú viazané automatickou výmenou informácií o finančných účtoch,

c) zmenu klasifikácie príjmu alebo majetku tak, aby nepodliehali automatickej výmene informácií o finančných účtoch,

d) zmenu finančnej inštitúcie alebo finančného účtu na takú finančnú inštitúciu alebo taký finančný účet, ktorý nie je predmetom oznamovania v rámci automatickej výmeny informácií o finančných účtoch,

e) využívanie subjektov, ktorými sa narúša oznamovanie jedného alebo viacerých majiteľov účtu alebo ovládajúcich osôb v rámci automatickej výmeny informácií o finančných účtoch,

f) opatrenia, ktorými sa narúšajú postupy hĺbkového preverovania, ktoré používajú finančné inštitúcie pri plnení povinností oznamovať informácie o finančných účtoch, vrátane využívania štátov s nedostatočnými režimami presadzovania právnych predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti12c) alebo s nedostatočnými požiadavkami na transparentnosť subjektu.

(2) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak netransparentného skutočného vlastníctva, ak zahŕňa netransparentný reťazec právneho alebo skutočného vlastníctva s využitím subjektov,

a) ktoré nevykonávajú podstatné funkcie a nedisponujú potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií,

b) ktoré sú zriadené, založené, riadené, majú sídlo, miesto podnikania alebo sú kontrolované v inom štáte ako v tom, v ktorom má sídlo jeden alebo viacerí koneční užívatelia výhod12c) v súvislosti s majetkom týchto subjektov, a

c) v ktorých nie je možné určiť konečného užívateľa výhod.

Časť E. Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa transferového oceňovania

(1) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak bezpečného prístavu, ak cezhraničné opatrenie zahŕňa jednostranné určenie transferových cien na základe osobitných pravidiel.

(2) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak ťažko oceniteľného majetku, ak cezhraničné opatrenie zahŕňa ťažko oceniteľný nehmotný majetok. Ťažko oceniteľný nehmotný majetok zahŕňa nehmotný majetok alebo práva na nehmotný majetok, v súvislosti s ktorými v čase ich prevodu medzi závislými osobami4d)

a) neexistujú spoľahlivé porovnateľné údaje a

b) v čase, keď sa transakcia uzavrela, sú odhady budúcich peňažných tokov alebo očakávané príjmy, ktoré sa majú získať z prevádzaného nehmotného majetku, alebo predpoklady použité pri ohodnocovaní nehmotného majetku veľmi neisté, a preto je v čase prevodu ťažké predpovedať úroveň konečného prospechu, ktorý má vyplynúť z nehmotného majetku.

(3) Cezhraničné opatrenie napĺňa charakteristický znak vnútroskupinových cezhraničných presunov, ak zahŕňa cezhraničný presun funkcií, rizík alebo prevod majetku v rámci skupiny a ak odhadované ročné zisky používateľa cezhraničného opatrenia pred započítaním úrokov a daní počas trojročného obdobia po takomto presune alebo prevode predstavujú menej ako 50 % odhadovaných ročných ziskov pred započítaním úrokov a daní takého používateľa cezhraničného opatrenia, ak by sa takýto presun alebo prevod neuskutočnil.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Napríklad Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 48/2016 Z. z.).“.

11. V prílohe č. 2 sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 2 až 5.

12. Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. Smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (Ú. v. EÚ L 139, 5. 6. 2018).“.

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 395/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 91 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel automatickej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu na účely správy daní podľa osobitného predpisu86ga)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86ga znie:

86ga) Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. c) úvodnej vete sa za slová „viazaný finančný agent“ vkladá čiarka a slová „finančná inštitúcia v súlade s odporúčaniami medzivládnej inštitúcie Finančnej akčnej skupiny“.

2. V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou bydliska“.

3. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

4. názov štátu rezidencie na daňové účely,“.

Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.

4. V § 8 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. názov štátu rezidencie na daňové účely.“.

5. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho obdobia, oznámi informácie podľa odseku 1 za kalendárny rok alebo za iné primerané oznamovacie obdobie vo vlastnom mene, prostredníctvom právneho zástupcu alebo právneho nástupcu v lehote do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť.“.

6. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá zanikla alebo ukončila svoju činnosť, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zrušenie registračného čísla bezodkladne po jeho zrušení príslušným orgánom Spojených štátov amerických.“.

7. V § 14 ods. 2 sa za slovo „inštitúcia“ vkladajú slová „a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá má pridelené identifikačné číslo podľa dohody FATCA,“.

8. § 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho obdobia, oznámi informácie podľa odseku 1 za kalendárny rok alebo za primerané oznamovacie obdobie vo vlastnom mene alebo prostredníctvom právneho zástupcu alebo právneho nástupcu v lehote do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť.“.

9. V § 22 ods. 1 sa za slovo „účtu“ vkladá čiarka a slová „osoba konajúca v mene držiteľa finančného účtu13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Napríklad § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2, 9 až 12 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.