Vyhláška č. 291/2019 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020

291

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 9. septembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 19 ods. 2 písm. a), b), h), i) a k) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z. a vyhlášky č. 80/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno a) znie:

a) spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 zákona a termíny oznámenia údajov o

1. nadobudnutí skutočného množstva biomasy,

2. kvalite biomasy a jej skutočného využitia na výrobu elektriny,

3. druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na výrobu elektriny,“.

2. V § 1 písmená e) a f) znejú:

e) požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie alebo spracovanie na jej energetické využitie,

f) výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 4 ods. 1 písm. c) a e) zákona,“.

3. § 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa § 4 ods. 2 písm. e) až g) zákona.“.

4. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Údaje o každom zariadení výrobcu elektriny, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) a e) a § 4 ods. 7 zákona a vyrába elektrinu spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie, a údaje o spracovanej biomase sa evidujú a oznamujú úradu výrobcom elektriny podľa odsekov 2 až 6.“.

5. V § 2 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Ak ide o drevnú biomasu obstaranú výrobcom elektriny nákupom od dodávateľa biomasy, eviduje sa a oznamuje úradu vyhlásenie dodávateľa biomasy v rozsahu údajov podľa prílohy č. 1 preukazujúce, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu; za drevospracujúci priemysel sa považuje spracovanie dreva technologickými procesmi po jeho vyťažení.1aa)

(6) Ak ide o drevnú biomasu vyrobenú vlastnou výrobou výrobcu elektriny, evidujú sa a oznamujú úradu informácie o procese, v ktorom je biomasa vyrobená, a to čestným vyhlásením výrobcu elektriny v rozsahu údajov podľa prílohy č. 2, ktoré preukazuje, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.1aa)

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010).“.

6. V § 2 ods. 7 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 6“.

7. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak je biomasa vyrobená z dreva, musí pochádzať z energetických porastov alebo byť odpadom z drevospracujúceho priemyslu1aa) v súlade s § 2 ods. 7 písm. f) zákona.“.

8. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Rozsah podpory doplatkom a príplatkom

(1) Ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny, posudzuje sa na účel doby podpory každý generátor samostatne podľa času jeho uvedenia do prevádzky a primárneho zdroja energie, pričom na účel podpory doplatkom alebo príplatkom sa vychádza z celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.

(2) Množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok alebo príplatok

a) z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny QDPgmaxi vypočítané podľa vzorca

QDPgmaxi=QVi-QTpi,

pričom

QDPgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QVi – množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou; pri spaľovaní biomasy alebo produktu jej spracovania je to množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou okrem zariadení podľa § 18i ods. 9 zákona,

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny; ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny meraná, určí sa podľa odseku 3,

b) spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie

1. z obnoviteľných zdrojov energie, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny QDPOZEgmaxi vypočítané podľa vzorca

QDPOZEgmaxi=QVOZEi-QTpi,

pričom

QDPOZEgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pri spoločnom spaľovaní obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QVOZEi – množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa vypočíta podľa vzorca

QVOZEi=QVCi×PTOZE100,

pričom

QVCi – celkové množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie; pri spaľovaní biomasy alebo produktu jej spracovania je to množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou okrem zariadení podľa § 18i ods. 9 zákona,

PTOZE – percentuálny podiel množstva energie v palive z obnoviteľného zdroja energie v celkovom množstve energie v palive použitom na výrobu celkového množstva elektriny QVCi,

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny; ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny meraná, určí sa podľa odseku 3,

2. vysoko účinnou kombinovanou výrobou z neobnoviteľného zdroja energie nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny QDPKVgmaxi vypočítané podľa vzorca

QDPKVgmaxi=QVKVi-QTpi,

pričom

QDPKVgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z neobnoviteľných zdrojov energie pri spoločnom spaľovaní obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QVKVi – množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou z neobnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa vypočíta podľa vzorca

QVKVi=QVCi×PTKV100,

pričom

QVCi – celkové množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie,

PTKV – percentuálny podiel množstva energie v palive z neobnoviteľného zdroja energie v celkovom množstve energie v palive použitom na výrobu celkového množstva elektriny QVCi,

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny; ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny meraná, určí sa podľa odseku 3.

(3) Ak technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny QTpi nie je meraná, vypočíta sa podľa vzorca

QTpi=QT×QgiQz,

pričom

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny,

QT – celková technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny,

Qgi – množstvo elektriny vyrobenej na i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny,

Qz – množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny.

(4) Množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok alebo príplatok, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny QDPmax a

a) ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny, vypočíta sa podľa vzorca

QDPmax=inQDPgmaxi+QDPOZEgmaxi+QDPKVgmaxi×kPe,

pričom

QDPmax – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QDPgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok, vypočítané podľa odseku 2 písm. a),

QDPOZEgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pri spoločnom spaľovaní obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok, vypočítané podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu,

QDPKVgmaxi – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z neobnoviteľných zdrojov energie pri spoločnom spaľovaní obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok, vypočítané podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu,

k – koeficient výkonu v MW určený podľa odseku 5,

Pe – celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v MW; ak Pe < k; Pe = k,

n – počet generátorov zariadenia výrobcu elektriny,

b) ak zariadenie výrobcu elektriny neobsahuje viac generátorov elektriny, vypočíta sa podľa vzorca

QDPmax=QVC-QT×kPe,

pričom

QDPmax – maximálne množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok alebo príplatok,

QVC – celkové množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

QT – technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny,

k – koeficient výkonu v MW určený podľa odseku 5,

Pe – celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v MW; ak Pe < k; Pe = k.

(5) Koeficient výkonu sa určuje

a) vo výške 15, ak ide o elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu uvedenom do prevádzky do 31. decembra 2018,

b) vo výške 10, ak

1. elektrina je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedenom do prevádzky do 31. decembra 2013, ak neplatí, že podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

2. elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedenom do prevádzky do 31. decembra 2013, ak neplatí žiadna z týchto podmienok:

2a. elektrina je vyrobená v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu,

2b. elektrina je vyrobená kombinovanou výrobou, podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

3. elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedenom do prevádzky do 30. apríla 2011, ak neplatí, že podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel dodávky tepla pre verejnosť je najmenej 40 % z využiteľného tepla,

c) vo výške 5, ak

1. elektrina je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW uvedenom do prevádzky od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018, ak neplatí žiadna z týchto podmienok:

1a. podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

1b. energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %,

2. elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW uvedenom do prevádzky od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018, ak neplatí žiadna z nasledujúcich podmienok

2a. elektrina je vyrobená v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu,

2b. elektrina je vyrobená kombinovanou výrobou, podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

d) vo výške Pe v prípadoch, ktoré nezodpovedajú žiadnemu z prípadov uvedených v písmenách a) až c).

(6) Množstvo elektriny určené podľa odseku 4 sa zníži

a) o množstvo elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

b) podľa § 18i ods. 9 zákona.

(7) Výpočty podľa odsekov 2 až 6 sa zohľadnia

a) úradom pri regulácii,

b) zúčtovateľom podpory za každý základný časový úsek na vyhodnocovanie a zúčtovanie doplatku podľa § 9 ods. 2 zákona alebo príplatku podľa § 9 ods. 3 zákona.“.

9. Za § 7 sa vkladá § 7aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7aa

Podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny

(1) Výrobca elektriny zabezpečuje meranie vyrobenej elektriny a technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa § 4 zákona alebo osobitného predpisu.2)

(2) Technologická vlastná spotreba elektriny podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona je rovná vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny podľa osobitného predpisu.3) Ak výrobca elektriny nemá inštalované určené meradlo4) na meranie technologickej vlastnej spotreby elektriny, oznámi zúčtovateľovi podpory spôsob výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny.

(3) Ak výrobca elektriny nemá na svorkách generátorov elektriny zariadenia výrobcu elektriny inštalované určené meradlo, množstvo elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok alebo príplatok, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny nameranej určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny, prostredníctvom ktorého je zariadenie výrobcu elektriny pripojené do sústavy.

(4) Ak zariadenie výrobcu elektriny neobsahuje viac generátorov elektriny a výrobca elektriny nemá na svorkách zariadenia výrobcu elektriny inštalované určené meradlo s priebehovým meraním a pre potreby vyhodnotenia a zúčtovania doplatku alebo príplatku je potrebné určiť množstvo elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje sa vypočíta podľa vzorca

QDPn=maxPe×h-QTn;0,

pričom

QDPn – množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

Pe – inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v MW,

h – počet hodín v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

QTn – technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny meraná určeným meradlom s priebehovým meraním, určí sa podľa odseku 5.

(5) Ak technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny nie je meraná určeným meradlom s priebehovým meraním a pre potreby vyhodnotenia a zúčtovania doplatku alebo príplatku je potrebné určiť množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny za zariadenie výrobcu elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, vypočíta sa podľa vzorca

QTn=QThc×h,

pričom

QTn – technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

QT – technologická vlastná spotreba elektriny za zariadenie výrobcu elektriny,

hc – počet hodín vyhodnocovaného obdobia,

h – počet hodín v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje.

(6) Ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny a výrobca elektriny nemá na svorkách i-teho generátora elektriny zariadenia výrobcu elektriny inštalované určené meradlo s priebehovým meraním a pre potreby vyhodnotenia a zúčtovania doplatku alebo príplatku je potrebné určiť množstvo elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje sa vypočíta podľa vzorca

QDPni=maxPgi×h-QTpni;0,

pričom

QDPni – množstvo elektriny vyrobenej v i-tom generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

Pgi – inštalovaný výkon i-teho generátora elektriny zariadenia výrobcu elektriny v MW,

h – počet hodín v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

QTpni – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny meraná určeným meradlom s priebehovým meraním, určí sa podľa odseku 7.

(7) Ak technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny nie je meraná určeným meradlom s priebehovým meraním a pre potreby vyhodnotenia a zúčtovania doplatku alebo príplatku je potrebné určiť množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny prislúchajúcej i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny za obdobie, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje, vypočíta sa podľa vzorca

QTpni=QTpihc×h,

pričom

QTpni – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje,

QTpi – technologická vlastná spotreba elektriny prislúchajúca i-tému generátoru elektriny zariadenia výrobcu elektriny, ktorá sa určí podľa § 7 ods. 4,

hc – počet hodín vyhodnocovaného obdobia,

h – počet hodín v období, za ktoré sa doplatok alebo príplatok podľa § 3 ods. 12 zákona neposkytuje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:

2) § 41 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 2 písm. a) bod 36 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 371/2016 Z. z.

4) § 11 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 490/2009 Z. z.

VYHLÁSENIE PREUKAZUJÚCE, ŽE BIOMASA POCHÁDZA Z ENERGETICKÝCH PORASTOV ALEBO JE ODPADOM Z DREVOSPRACUJÚCEHO PRIEMYSLU

Identifikácia dodávateľa biomasy
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
Biomasa pochádzajúca z energetický porastov
Krajina pôvodu biomasy:
Identifikácia porastu:
Lesný celok:
Katastrálne územie a obec:
Číslo kultúrneho dielu:
Číslo parcely nehnuteľnosti, z ktorého biomasa pochádza:
Odpad z drevospracujúceho priemyslu
Hospodársky subjekt a technologický proces, pri ktorom odpad vznikol, ak ide o odpad z drevospracujúceho priemyslu:
Identifikácia odpadu z drevospracujúceho priemyslu, z ktorého biomasa pochádza:

Príloha č. 2 k vyhláške č. 490/2009 Z. z.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O PÔVODE BIOMASY

Identifikácia výrobcu elektriny
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
Biomasa pochádzajúca z energetický porastov
Krajina pôvodu biomasy:
Identifikácia porastu:
Lesný celok:
Katastrálne územie a obec:
Číslo kultúrneho dielu:
Číslo parcely nehnuteľnosti, z ktorého biomasa pochádza:
Odpad z drevospracujúceho priemyslu
Technologický proces, pri ktorom odpad vznikol, ak ide o odpad z drevospracujúceho priemyslu:
Identifikácia odpadu z drevospracujúceho priemyslu, z ktorého biomasa pochádza:
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Ľubomír Jahnátek v. r.