Vyhláška č. 348/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

348

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 23. októbra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z. a vyhlášky č. 129/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 4 písm. a) sa suma „65 000 eur“ nahrádza sumou „72 000 eur“.

2. V § 2 ods. 4 písm. b) sa suma „75 000 eur“ nahrádza sumou „90 000 eur“ a slová „ods. 22“ sa nahrádzajú slovami „ods. 23“.

3. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 4 písm. a) nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacou cenou nájomného bytu a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)“.

Doterajšie odseky 5 až 21 sa označujú ako odseky 6 až 22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 2 odsek 6 znie:

(6) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.“.

5. V § 2 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“ a slová „odsekoch 6 až 10“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 7 až 11“.

6. V § 2 ods. 14 a 15 sa slová „odsekoch 6 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7 až 12“.

7. V § 2 ods. 16 sa slová „odsekoch 13 a 14“ nahrádzajú slovami „odsekoch 14 a 15“.

8. V § 2 ods. 18 až 20 sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) a g)“.

9. V § 2 odsek 21 znie:

(21) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 650 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,

b) verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd vo výške 75 % obstarávacej ceny,

1. najviac 860 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,

2. najviac 14 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,

c) miestnu komunikáciu vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 870 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,

d) odstavnú plochu vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte alebo ubytovacom dome vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 390 eur na nájomný byt alebo ubytovaciu bunku,

e) garážové stojisko vo výške 90 % obstarávacej ceny, najviac 6 000 eur na nájomný byt.“.

10. V § 2 sa za odsek 21 vkladá nový odsek 22, ktorý znie:

(22) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1a) suma poskytnutého úveru na obstaranie jednotlivých druhov technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov podľa odseku 21 nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacou cenou jednotlivých druhov technickej vybavenosti a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a)“.

Doterajší odsek 22 sa označuje ako odsek 23.

11. V § 2 odsek 23 znie:

(23) Na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona možno poskytnúť úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 10 000 eur na

a) nájomný byt žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona,

b) ubytovaciu bunku žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona.“.

12. § 2 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:

(24) Na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona úver vo výške 95 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.“.

13. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená c) a d).

14. V § 5 ods. 5 písm. e) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

15. V § 5 ods. 5 písmeno f) znie:

f) súhlas s prijatím záväzku dodržania podmienok podľa

1. § 14 ods. 1 zákona, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,

2. § 14c ods. 1 písm. c) a d) zákona, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona.“.

16. V § 6 ods. 1 písm. e) sa číslo „9“ nahrádza číslom „11“.

17. V § 6 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) počet ubytovacích buniek, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. f), g) a h) zákona,“.

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená i) až l).

18. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slová „písm. f) prvého bodu“ vkladá čiarka a slová „písm. h) prvého bodu“ a slová „ods. 16“ sa nahrádzajú slovami „ods. 17“.

19. V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovami „písm. b) druhého bodu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „písm. f) druhého bodu“ sa vkladajú slová „a písm. h) druhého bodu“.

20. V § 6 ods. 2 písmeno e) znie:

e) doklad o počte

1. bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona alebo

2. ubytovacích buniek s uvedením podlahovej plochy jednotlivých ubytovacích buniek, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona,“.

21. V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 22“ nahrádzajú slovami „ods. 23“.

22. V § 6 ods. 2 písm. i) treťom bode sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 17“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo projektové energetické hodnotenie ubytovacieho domu, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h) prvého bodu zákona,“.

23. V § 6 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 20“.

24. V § 6 ods. 2 písm. k) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „písm. b) druhého bodu“ sa vkladajú slová „a písm. h) druhého bodu“.

25. V § 6 ods. 2 písm. w) sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona“.

26. V § 8 písm. b) a c) sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 17“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 7“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Arpád Érsek v. r.