Vyhláška č. 426/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

(v znení č. 508/2019 Z. z.)

Platnosť od 13.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

426

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 10. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. g) a h).“.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) označenia pracoviska kontroly originality podľa § 21.“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Správu z priebežného overenia zasiela technická služba oprávnenej osobe kontroly originality a príslušnému schvaľovaciemu orgánu.“.

4. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Do registra prevádzkových záznamov o cestnom motorovom vozidle zasielajú alebo poskytujú údaje osoby podľa

a) § 48 ods. 3 písm. a) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia stanice technickej kontroly, na ktorej bol odčítaný údaj z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“),

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je druh technickej kontroly,

7. dátum vykonania technickej kontroly,

8. výsledok technickej kontroly,

9. platnosť technickej kontroly,

10. fotografia odometra,

11. fotografia výrobného štítku vozidla,

b) § 48 ods. 3 písm. b) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. odčítaný údaj z odometra,

4. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je cestná technická kontrola,

5. dátum vykonania cestnej technickej kontroly,

6. výsledok cestnej technickej kontroly,

c) § 48 ods. 3 písm. c) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia pracoviska emisnej kontroly, na ktorej bol odčítaný údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je druh emisnej kontroly,

7. dátum vykonania emisnej kontroly,

8. výsledok emisnej kontroly,

9. platnosť emisnej kontroly,

10. fotografia odometra,

11. fotografia výrobného štítku vozidla,

d) § 48 ods. 3 písm. d) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia pracoviska kontroly originality, na ktorej bol odčítaný údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je druh kontroly originality,

7. dátum vykonania kontroly originality,

8. výsledok kontroly originality,

9. fotografia odometra,

10. fotografia výrobného štítku vozidla,

11. informácie o evidencii vozidla v iných štátoch, ak bolo vozidlo jednotlivo dovezené do Slovenskej republiky, a to údaje o štáte, z ktorého bolo vozidlo dovezené, odčítaný údaj z odometra a dátum odčítania údaja z odometra,

e) § 48 ods. 3 písm. e) zákona

1. pri evidenčných zmenách vozidiel v rozsahu

1a. identifikačné číslo vozidla VIN,

1b. evidenčné číslo vozidla,

1c. odčítaný údaj z odometra,

1d. spôsob odčítania údaja z odometra,

1e. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je príslušný druh evidenčnej zmeny vozidla,

1f. dátum evidenčnej zmeny,

1g. stav vozidla po vykonaní evidenčnej zmeny,

2. pri evidovaných dopravných nehodách v rozsahu

2a. identifikačné číslo vozidla VIN,

2b. evidenčné číslo vozidla,

2c. odčítaný údaj z odometra,

2d. spôsob odčítania údaja z odometra,

2e. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je dopravná nehoda,

2f. dátum a miesto dopravnej nehody,

2g. informácia o tom, či dopravná nehoda mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy,

2h. fotodokumentácia vozidla pri ohliadke po dopravnej nehode,

f) § 48 ods. 3 písm. f) zákona v rozsahu

1. evidenčné číslo vozidla,

2. identifikácia dopravcu, ktorý vyplnil záznam o medzinárodnej preprave nákladov v rámci využívania trvalých prepravných licencií medzinárodnej organizácie a zapísal odčítaný údaj z odometra,

3. odčítaný údaj z odometra,

4. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je záznam medzinárodnej prepravy nákladu,

g) § 48 ods. 3 písm. g) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý odčítal údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä oprava vozidla, údržba vozidla, prehliadka vozidla,

7. dátum odčítania údaja z odometra,

h) § 48 ods. 3 písm. h) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia certifikovaného miesta opravy, ktorá odčítala údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä oprava vozidla, údržba vozidla, prehliadka vozidla, ohliadka vozidla,

7. dátum opravy vozidla, dátum údržby vozidla, dátum prehliadky vozidla alebo dátum ohliadky vozidla,

8. informácia o tom, či boli poškodené hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy,

i) § 48 ods. 3 písm. i) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá odčítala údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä oprava vozidla, údržba vozidla, prehliadka vozidla, ohliadka vozidla,

7. dátum opravy vozidla, dátum údržby vozidla, dátum prehliadky vozidla alebo dátum ohliadky vozidla,

j) § 48 ods. 3 písm. j) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá odčítala údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä odkúpenie vozidla a predaj vozidla,

7. dátum odkúpenia vozidla alebo dátum predaja vozidla,

8. fotografia odometra,

9. fotografia výrobného štítku vozidla,

k) § 48 ods. 3 písm. k) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia dražobnej spoločnosti, ktorá odčítala údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je dražba vozidla,

7. dátum dražby vozidla,

l) § 48 ods. 3 písm. l) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonala nastavenie tachografu, alebo overenie tachografu a odčítala údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä nastavenie tachografu alebo overenie tachografu,

7. dátum nastavenia tachografu alebo overenia tachografu,

8. fotografia odometra,

9. fotografia výrobného štítku vozidla,

m) § 48 ods. 3 písm. m) zákona

1. pri certifikovaných miestach opravy v rozsahu

1a. názov a adresa sídla alebo obchodné meno a sídlo,

1b. právna forma,

1c. identifikačné číslo,

2. pri vykonaných certifikovaných opravách cestných motorových vozidiel certifikát o vykonaní opravy vozidla vo formáte pdf,

n) § 48 ods. 3 písm. n) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia požičovne, ktorá odčítala údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä požičanie vozidla alebo vrátenie požičaného vozidla,

7. dátum požičania vozidla alebo dátum vrátenia vozidla,

o) § 48 ods. 3 písm. o) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia poisťovne, ktorá odčítala údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je ohliadka vozidla poisťovňou pri poistnej udalosti,

7. dátum ohliadky,

8. fotografia odometra,

9. fotografia výrobného štítku vozidla,

p) § 48 ods. 3 písm. p) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia lízingovej spoločnosti, ktorá odčítala údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra pri začiatku lízingu alebo ukončení lízingu,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä druh lízingu,

7. dátum začiatku lízingu alebo dátum ukončenia lízingu,

q) § 48 ods. 3 písm. q) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia výrobcu, zástupcu výrobcu alebo autorizovaného servisu oprávneného vykonávať oprávnenú manipuláciu odometra podľa § 48 ods. 2 zákona, ktorý vykonal oprávnenú manipuláciu odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä oprava odometra alebo výmena odometra,

7. dôvod manipulácie s odometrom,

8. fotografia odometra,

9. fotografia výrobného štítku vozidla,

r) § 48 ods. 3 písm. r) zákona v rozsahu

1. identifikačné číslo vozidla VIN,

2. evidenčné číslo vozidla,

3. identifikácia znalca, ktorý odčítal údaj z odometra,

4. odčítaný údaj z odometra,

5. spôsob odčítania údaja z odometra,

6. názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je ohliadka vozidla znalcom,

7. dátum ohliadky vozidla znalcom,

8. fotografia odometra,

9. fotografia výrobného štítku vozidla.“.

5. V § 6 ods. 3 písm. f) sa slová „g) až n)“ nahrádzajú slovami „g) až l) a n) až r)“.

6. V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) nezávislému národnému profesijnému združeniu, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA, v rozsahu schválenom typovým schvaľovacím orgánom a potrebnom na plnenie jeho úloh.“.

7. V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) zabrániť použitiu chybného identifikačného čísla vozidla VIN a oznámiť chybu technikovi kontroly originality a technickej službe; za chybu identifikačného čísla vozidla VIN sa považuje nesúlad

1. údajov zistený rozkódovaním identifikačného čísla vozidla VIN s údajmi na vozidle a s údajmi v dokladoch vozidla,

2. zistený kontrolou správnosti zadania 17-miestneho identifikačného čísla vozidla VIN,

3. zistený overením kontrolnej číslice, ak ho identifikačné číslo vozidla VIN obsahuje,

4. zistený overením chybného zadania WMI, ktoré identifikačné číslo vozidla VIN obsahuje.“.

8. V § 11 sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.

9. V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 168 ods. 5 zákona.“.

10. V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „so statickou verejnou IP adresou“.

11. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 168 ods. 5 zákona.“.

12. V § 36 ods. 1 písm. e) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „z dôvodu jeho odcudzenia“.

13. V § 36 ods. 1 písm. e) druhý bod až štvrtý bod znejú:

2. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia,

3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia,

4. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel; doklad nie je potrebné predložiť, ak sú predložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,“.

14. V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a nie je jednotlivo dovezené,

1. doklad o nadobudnutí vozidla,

2. osvedčenie o evidencii časť II, ak je vystavené alebo vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru,

3. osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie EÚ.“.

15. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49a

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020

(1) Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené pripojením na internet so statickou verejnou IP adresou do 31. marca 2020.

(2) Osoby podľa § 48 ods. 3 písm. o) zákona zasielajú údaje podľa § 6 ods. 2 písm. o) ôsmeho bodu a deviateho bodu najneskôr od 1. januára 2021.“.

16. Príloha č. 2 časť B bod 13 sa dopĺňa bodom 13.2, ktorý znie:

13.2Požiadavky na kontrolu

13.2.1 Prenosný detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo predajca zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.

13.2.2 O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.“.

17. V prílohe č. 2 časti B sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:

14. Stacionárny detektor úniku plynu [§ 18 ods. 1 písm. r)]

14.1Požiadavky na zariadenie

14.1.1 O stacionárnom detektoru úniku plynu musí byť vystavené vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru pracoviska kontroly originality detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu.13) Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.

14.2Požiadavky na kontrolu

14.2.1 Stacionárny detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo predajca zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.

14.2.2 O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.“.

Doterajšie body 14 až 16.1.1.7 sa označujú ako body 15 až 17.1.1.7.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Arpád Érsek v. r.