Vyhláška č. 408/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.

Platnosť od 29.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

408

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. novembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 561 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) poznámka „Domáce násilie“, ak je poškodeným obeť trestného činu domáceho násilia.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Gábor Gál v. r.