Opatrenie č. 430/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Platnosť od 16.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020
Zrušený 384/2020 Z. z.

OBSAH

430

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2019

o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy dávky v hmotnej núdzi upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona je 66,30 eura,

b) suma podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona je 126,20 eura,

c) suma podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona je 115,30 eura,

d) suma podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona je 172,60 eura,

e) suma podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona je 184,30 eura,

f) suma podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona je 232,60 eura.

§ 2

Sumy príspevkov upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona je 67,90 eura,

b) suma podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona je 37,30 eura,

c) suma podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona je 14,60 eura,

d) suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona 135,70 eura,

e) suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. b) až d) zákona 67,90 eura,

f) suma podľa § 13 ods. 2 zákona je 18,60 eura,

g) suma podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona je 57,20 eura,

h) suma podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona je 91,40 eura.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Ján Richter v. r.