Opatrenie č. 304/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Platnosť od 13.12.2017
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020
Zrušený 376/2020 Z. z.

304

OPATRENIE

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 5. decembra 2017,

ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z. a opatrenia č. 344/2016 Z. z.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Arpád Érsek v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 304/2017 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA

Príloha č. 2 k opatreniu č. 304/2017 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

Príloha č. 3 k opatreniu č. 304/2017 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY BYTOVÉHO DOMU