Zákon č. 465/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

465

ZÁKON

z 27. novembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „36 mesiacov“.

2. V § 10 ods. 7 sa slovo „štvornásobok“ nahrádza slovom „päťnásobok“.

3. Za § 23e sa vkladá § 23f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 31. decembra 2019 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.