Zákon č. 473/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

473

ZÁKON

z 27. novembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3jb sa citácia „zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)“.

2. § 7 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

(7) V pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave (ďalej len „osobná doprava“) dopravnými službami vo verejnom záujme sú preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém predaja cestovných lístkov, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej.

(8) Integrovaným dopravným systémom vo verejnej osobnej doprave5aa) je funkčné spojenie dopravných služieb v osobnej doprave so systémom železničných dopravných služieb, mestskej dopravy, prípadne aj s mestskou alebo prímestskou verejnou autobusovou dopravou do vzájomne prepojeného systému trás a harmonogramu spojov, spravidla na základe jedného prepravného poriadku a s jednotným systémom predaja cestovných lístkov alebo iných dokladov potvrdzujúcich zaplatenie cestovného (ďalej len „prepravný doklad“). Integrovaný dopravný systém musí umožniť cestujúcemu uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden prepravný doklad.

(9) Na postup štátnych orgánov, vyšších územných celkov a obcí pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti verejnými službami v preprave cestujúcich osobnou dopravou sa vzťahujú osobitné predpisy.5ab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab znejú:

5aa) Čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení.

5ab) Nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
Zákon č. 358/2015 Z. z.“.

3. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) uskutočňovať prepravu cestujúcich podľa cestovného poriadku za cestovné podľa tarify cestovného, a ak je preprava prerušená, postupovať podľa osobitného predpisu.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Články 16 až 20 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.“.

4. § 9 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Dopravca vykonávajúci osobnú dopravu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „verejný dopravca“) je okrem povinností podľa odseku 1 povinný

a) prevádzkovať osobnú dopravu v súlade s udelenou licenciou podľa § 12 ods. 4, cestovným poriadkom a so zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o dopravných službách“) po celý čas ich platnosti,

b) prepravovať cestujúcich podľa tarify cestovného a vydať prepravný doklad alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium,

c) uzatvoriť zmluvu o preprave osôb a batožiny s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase linky v čase odchodu plavidla podľa cestovného poriadku; to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita plavidla podľa lodného osvedčenia, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase linky dočasne znemožňujú aktuálne podmienky splavnosti vodnej cesty alebo podmienky bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla.

(4) Ustanovenia § 8, § 9a až 11, § 12a až 19 sa vzťahujú aj na verejného dopravcu v rozsahu, v akom poskytuje dopravné služby vo verejnom záujme.“.

5. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

(1) Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom členov posádky plavidla alebo dispečera dopravcu dávať cestujúcemu pokyny a príkazy smerujúce k zaisteniu jeho bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla, cestujúci je povinný tieto pokyny a príkazy uposlúchnuť.

(2) Člen posádky plavidla a dispečer dopravcu sú oprávnení

a) vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa odseku 1, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava na plavidle, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú plavbu, znečistí plavidlo alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,

b) uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným prepravným dokladom, povinnosť zaplatiť cestovné a zmluvnú pokutu, alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a zmluvnej pokuty podľa § 10 ods. 2,

c) vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ak je prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažuje cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť plavidla.“.

6. V § 10 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na výzvu člena posádky plavidla alebo dispečera dopravcu sa preukázať platným prepravným dokladom“.

7. Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

(2) Ak sa pri kontrole prepravného dokladu na plavidle alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke cestujúci nepreukáže členovi posádky plavidla alebo dispečerovi dopravcu na jeho výzvu platným prepravným dokladom, je povinný na mieste zaplatiť cestovné a zmluvnú pokutu podľa tarify cestovného; inak je povinný preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov potrebných na vymáhanie cestovného a zmluvnej pokuty v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého cestujúceho, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

(3) Povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil plavidlo a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie plavidla.

(4) Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 2. Policajný zbor je oprávnený poskytnúť dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa odseku 2.“.

8. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až i), ktoré znejú:

e) rozsah práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím, cestujúceho so zníženou pohyblivosťou5b) vrátane sprevádzajúcej osoby a iných skupín cestujúcich,

f) podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,

g) práva a povinnosti člena posádky plavidla a dispečera dopravcu pri kontrole prepravných dokladov a cestujúceho bez platného prepravného dokladu,

h) reklamačný poriadok,

i) tarifa cestovného.“.

9. V § 11 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

(2) Tarifa cestovného upravuje

a) sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,

b) sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich,

c) sadzby cestovného za psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s ťažkým zdravotným postihnutím,

d) úhrady za prepravu cestovnej batožiny, tovaru alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného spolu s cestujúcim,

e) sadzbu zmluvnej pokuty podľa odseku 3 a

f) podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného, príplatkov k nim a ostatné úhrady uplatňujú.

(3) Zmluvná pokuta podľa § 10 ods. 2 je určená dopravcom najviac do stonásobku základného cestovného bez príplatkov.

(4) Dopravca je povinný na svojom webovom sídle zverejniť informácie o tarife cestovného a zabezpečiť, aby sa základné údaje o tarife cestovného sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku.

(5) Tarifu cestovného verejného dopravcu ustanovuje objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme (ďalej len „objednávateľ“).“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 6 až 8.

10. V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje osobnú dopravu ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.“.

11. § 12 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

(4) Licenciu na vykonávanie osobnej dopravy na základe zmluvy o dopravných službách udeľuje ministerstvo.

(5) Ak právnická osoba žiada o udelenie licencie podľa odseku 4, musí splniť podmienky podľa odseku 1 písm. a) a preukázať finančnú spôsobilosť.

(6) Licencia podľa odseku 4 sa udeľuje na neurčitú dobu. Ak dôjde k strate, zničeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu licencie, ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie duplikát licencie.“.

12. V § 15 ods. 4 sa za slovo „dopravy“ vkladajú slová „alebo žiadosť právnickej osoby o udelenie licencie podľa § 12 ods. 4“.

13. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Dopravná obslužnosť územia

(1) Dopravnou obslužnosťou územia v osobnej doprave na účely tohto zákona je zabezpečenie poskytovania primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnom záujme na území vymedzenom v zmluve o dopravných službách, najmä na zabezpečenie dopravy do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, úradov alebo na účel uspokojovania kultúrnych a spoločenských potrieb vrátane dopravy späť, prispievajúcej k trvalo udržateľnému rozvoju územia.

(2) Primeraným rozsahom na účely odseku 1 sa rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov a kapacita osobnej lode na jednotlivých úsekoch vodnej cesty a linkách na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni.“.

14. Za § 20 sa vkladajú § 20a až 20d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠20a

Objednávateľ

(1) Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcom na komerčnom základe, železničnou dopravou, mestskou dopravou alebo verejnou autobusovou dopravou, objednávateľ je oprávnený objednať dopravné služby vo verejnom záujme v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia v osobnej doprave.

(2) Objednávateľom je ministerstvo. Ministerstvo môže poveriť zabezpečovaním činností objednávateľa ním zriadenú rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu.

§ 20b

Podmienky na poskytnutie príspevku na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave

(1) Príspevok na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave (ďalej len „príspevok“) sa poskytne na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom objednávateľa. Príspevok sa poskytne na základe zmluvy o poskytnutí príspevku medzi objednávateľom a vyšším územným celkom ako poskytovateľom príspevku podľa § 20d ods. 11.

(2) Žiadosť o príspevok musí byť poskytovateľovi príspevku podaná do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa bude dopravná služba vo verejnom záujme realizovať.

(3) Príspevok vedie ministerstvo na samostatnom účte.11b)

(4) Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o príspevok a spôsobe ich preukazovania, o náležitostiach zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom príspevku a podrobnosti vyúčtovania poskytnutého príspevku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 20c

Plán dopravnej obslužnosti

(1) Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia osobnou dopravou ministerstvo v súčinnosti s vyššími územnými celkami, v ktorých sa nachádza sledovaná vodná cesta, zostavuje plán dopravnej obslužnosti; pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti ministerstvo spolupracuje s objednávateľom dopravných služieb vo verejnej doprave podľa osobitných predpisov11c) na zosúladení kapacitných a prevádzkových možností v železničnej doprave a v autobusovej doprave.

(2) Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti sa zohľadňujú oprávnené požiadavky verejnosti, kapacita železničnej infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, infraštruktúry vodnej dopravy a siete mestskej dopravy, hospodárnosť zabezpečovania prepravy, funkčná nadväznosť verejnej dopravy, podpora integrovaného dopravného systému a finančné možnosti rozpočtu verejnej správy na úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme.11d)

(3) Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a) vymedzenie územia dopravnej obslužnosti,

b) požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb vo verejnom záujme,

c) spôsob zabezpečenia nadväznosti na dopravné služby vo verejnom záujme poskytované inými druhmi dopravy, najmä na autobusovú dopravu, železničnú dopravu alebo na mestskú hromadnú dopravu,

d) spôsob výpočtu úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme11d) a harmonogram jej poskytovania,

e) možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva11e) na dopravné služby vo verejnom záujme,

f) ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území.

(4) Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na

a) udeľovanie licencie podľa § 12 ods. 4,

b) uzatváranie zmluvy o dopravných službách,

c) poskytnutie príspevku podľa § 20d ods. 11 a

d) zostavovanie cestovných poriadkov v osobnej doprave.

(5) Obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania, štruktúru základných tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich, štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly prepravných dokladov a štandardy dopravnej obslužnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 20d

Zmluva o dopravných službách

(1) Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia v osobnej doprave objednávateľ uzatvára s verejným dopravcom zmluvu o dopravných službách.

(2) Zmluvou o dopravných službách sa objednáva osobná doprava vo verejnom záujme.

(3) Účelom zmluvy o dopravných službách je zabezpečiť bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme za určené cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia, zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a faktory regionálneho rozvoja.

(4) Zmluvu o dopravných službách uzatvára objednávateľ s verejným dopravcom na dopravné výkony, ktoré by inak z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Zmluva o dopravných službách sa neuzatvára na poskytovanie dopravných služieb miestneho rekreačného alebo komerčného charakteru.

(5) Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o dopravných službách s verejným dopravcom, ktorý má udelenú licenciu podľa § 12 ods. 4 a z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia je spôsobilý splniť zmluvné záväzky.

(6) Na spôsob výberu verejného dopravcu a spôsob zadávania zmluvy o dopravných službách sa vzťahujú osobitné predpisy.11f)

(7) Zmluva o dopravných službách musí mať písomnú formu a obsahuje najmä

a) presné vymedzenie záväzku verejného dopravcu, ktorý má splniť, najmä rozsah prepráv a ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia,

b) vymedzenie územia a úsekov vodnej cesty, na ktorých má vymedzený záväzok splniť,

c) možnosť a prípadný rozsah subdodávania dopravných služieb vo verejnom záujme,

d) tarifu cestovného, najmä maximálnu výšku základného cestovného a osobitného cestovného za prepravu vybraných skupín cestujúcich podľa osobitného predpisu,11g)

e) povahu a rozsah prípadných výlučných práv11e) verejného dopravcu,

f) spôsob výpočtu úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme11d) a harmonogram poskytovania úhrady,

g) spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob preukazovania vynaložených nákladov,

h) nápravné opatrenia a sankcie za neplnenie záväzku,

i) požiadavky na vybavenie plavidla vrátane podmienok na prepravu cestujúceho so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou,11h)

j) dobu platnosti zmluvy, ktorá je päť rokov s možnosťou jedného predĺženia o ďalších päť rokov.

(8) Ak je zmluva o dopravných službách uzatvorená priamym zadaním s verejným dopravcom podľa odseku 6, musí byť súčasťou obsahu zmluvy o dopravných službách aj mechanizmus umožňujúci návratnosť nadmernej úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme do rozpočtu objednávateľa a požiadavky podľa osobitného predpisu.11i)

(9) Verejný dopravca je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme ako záväzku zo zmluvy o dopravných službách oddelene od ostatných poskytovaných dopravných služieb.

(10) Úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme uhradí objednávateľ verejnému dopravcovi podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dopravných službách zo samostatného účtu, na ktorom vedie príspevok a na ktorý pred realizáciou výdavku previedol z výdavkového účtu výdavky určené na financovanie tohto účelu. Po skončení kalendárneho roka objednávateľ a verejný dopravca vykonajú celkové zúčtovanie na základe vyhodnotenia plnenia záväzku dohodnutého v zmluve o dopravných službách.

(11) Vyššie územné celky, na ktorých území sa nachádza nácestná alebo cieľová zastávka, poskytnú na základe zmluvy o poskytnutí príspevku príspevok vo výške spolu 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme, pričom každý z týchto vyšších územných celkov sa na príspevku podieľa v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej prepravnej trase; poskytnutá dopravná služba vo verejnom záujme musí byť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti. Na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme sa môžu podieľať aj obec alebo iná osoba, ktorej požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách.

(12) V prípade nadmernej úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme podľa odseku 8 je objednávateľ povinný vrátiť nadmernú úhradu za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme vyššiemu územnému celku v percentuálnom pomere podľa odseku 11.

(13) Ak sa na financovaní úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme bude podieľať obec alebo iná osoba podľa odseku 11, objednávateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť vyššiemu územnému celku a následne o túto čiastku upraví výšku príspevku dohodnutú v zmluve o poskytnutí príspevku v percentuálnom pomere podľa odseku 11.

(14) Poskytnutú úhradu za dopravnú službu vo verejnom záujme možno použiť len na plnenie záväzku zo zmluvy o dopravných službách.

(15) Verejný dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o dopravných službách, je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje o dopravných službách vo verejnom záujme.

(16) Objednávateľ vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme.

(17) Rozsah prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme a frekvenciu ich poskytovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11i znejú:

11b) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11c) § 2b zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 55/2019 Z. z.
§ 19 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

11d) Čl. 2 písm. g), čl. 6 a príloha nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.

11e) Čl. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.

11f) Čl. 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
§ 29 písm. a), § 66, § 163 až 183 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11g) Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.

11h) Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010.

11i) Čl. 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.“.

15. § 38 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

v) objednáva dopravné služby vo verejnom záujme podľa § 20a, uzatvára zmluvu o poskytnutí príspevku podľa § 20b, zostavuje plán dopravnej obslužnosti podľa § 20c a uzatvára zmluvu o dopravných službách podľa § 20d.“.

16. V § 40a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Objednávateľ uloží pokutu od 1000 do 10 000 eur verejnému dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 12 ods. 4) alebo ak porušil povinnosti verejného dopravcu ustanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise24f) alebo povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o vnútrozemskej plavbe, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

17. V prílohe č. 1 sa vypúšťa prvý bod, šiesty bod a deviaty bod.

Doterajší druhý bod až piaty bod, siedmy bod, ôsmy bod, desiaty bod až osemnásty bod sa označujú ako prvý bod až pätnásty bod.

18. V prílohe č. 1 ôsmy bod znie:

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES zo 16. septembra 2009 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 259, 2. 10. 2009).“.

Čl. II

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo iný doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného“.

2. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to ekonomicky výhodnejšie, a uzavrieť na takéto dopravné služby zmluvu o službách vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to v súlade s osobitnými predpismi.34a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

34a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

35) Čl. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.“.

4. V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

p) podrobnosti o štruktúre základných tarifných skupín a v rámci nich o minimálnych spôsoboch dokladovania príslušnosti cestujúcich,

q) podrobnosti o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných lístkov.“.

5. § 43 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) objednáva služby podľa § 19 ods. 3 a uzatvára s dopravcami zmluvy na tieto služby.“.

6. V § 50 ods. 7 a 8 sa slová „§ 27 ods. 18 a 19“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 19 a 20“.

7. V prílohe sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod až deviaty bod sa označujú ako štvrtý bod až ôsmy bod.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.