Vyhláška č. 287/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.09.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

287

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. septembra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z., vyhlášky č. 276/2001 Z. z., vyhlášky č. 536/2003 Z. z. a vyhlášky č. 444/2013 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 sa slovo „ktorý“ nahrádza slovom „ktorá“ a slovo „závislý“ sa nahrádza slovom „závislá“.

2. Slová „primeraný zisk“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „primeraná zisková prirážka“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Ladislav Kamenický v. r.