Vyhláška č. 410/2019 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.

Platnosť od 29.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

410

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 25. novembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9, 10 a 18 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 odsek 4 znie:

(4) Praktická skúška v trvaní štyroch až desiatich týždňov sa vykonáva len po úspešnom absolvovaní skúšky. Úrad v odôvodnených prípadoch alebo mimoriadnych prípadoch môže trvanie praktickej skúšky určiť v trvaní jedného až desiatich týždňov. Odôvodnené prípady alebo mimoriadne prípady môžu byť:

a) hromadná výpoveď určitého počtu zamestnancov,

b) hromadné a náhle úmrtie určitého počtu zamestnancov,

c) hromadná strata osobitnej odbornej spôsobilosti určitého počtu zamestnancov.“.

2. V § 7 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Určitým počtom zamestnancov podľa odseku 4 sa rozumie taký počet zamestnancov, bez ktorých je bezpečná prevádzka jadrových elektrární ohrozená.“.

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 14.

3. V § 7 odsek 9 znie:

(9) O overenie osobitnej odbornej spôsobilosti požiada držiteľ povolenia prostredníctvom prihlášky v lehote 60 dní pred plánovaným zasadnutím skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov; v odôvodnených prípadoch alebo mimoriadnych prípadoch môže požiadať v lehote 14 dní. Prihláška obsahuje

a) meno, priezvisko a titul vybraného zamestnanca,4)

b) trvalé bydlisko,

c) dátum a miesto narodenia,

d) identifikačné údaje zamestnávateľa,

e) označenie jadrového zariadenia,

f) plánovanú pracovnú funkciu vybraného zamestnanca,

g) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vybraného zamestnanca,

h) potvrdenie o psychickej spôsobilosti vybraného zamestnanca,

i) doklady o absolvovaní prípravy vybraného zamestnanca,

j) originál preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti pri predĺžení jeho platnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 7 odsek 10 znie:

(10) Overenie kompetencie na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore slúži na preukázanie kompetencie potrebnej na výkon pracovnej funkcie; nevzťahuje sa na kontrolného fyzika podľa § 2 ods. 1 písm. d).“.

5. V § 13 ods. 2 sa slovo „60“ nahrádza slovom „30“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Marta Žiaková v. r.