Zákon č. 463/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020
Zrušený 353/2020 Z. z.

463

ZÁKON

z 28. novembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z. a zákona č. 281/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Sadzba odvodu na príslušný kalendárny rok je 0,4 %.“.

2. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Ustanovenie § 11 sa v roku 2020 neuplatní.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.