Vyhláška č. 454/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

454

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2019 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slovami „mediačného úradníka“ vypúšťa čiarka a slová „justičného čakateľa“.

2. V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe, súhlas ministerstva sa nevyžaduje.“.

3. V § 3 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „ak odsek 7 neustanovuje inak“.

4. V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Užšie vnútorné výberové konanie sa vyhlasuje na informačnej tabuli príslušného súdu najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

5. V § 5 ods. 2 sa za slová „ods. 6“ vkladajú slová „a 7“.

6. V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

f) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,“.

7. V § 6 ods. 6, § 9 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a) a § 10 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „a justičného čakateľa“.

8. V § 7 ods. 4, § 11 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 4 sa slová „vyššieho súdneho úradníka, probačného a mediačného úradníka a justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „vyššieho súdneho úradníka a probačného a mediačného úradníka“.

9. V § 8 ods. 3 prvej vete sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „päť“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „a ak ide o užšie vnútorné výberové konanie najmenej tri pracovné dni pred jeho uskutočnením“.

10. V § 9 ods. 3 písm. b) a § 9 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca“.

11. V § 10 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „mediačného úradníka“ vkladajú slová „a voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca“.

12. V § 18 odsek 1 znie:

(1) Služobný úrad oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do desiatich pracovných dní od jeho ukončenia.“.

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

13. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Pri výberovom konaní, ktoré bolo vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa do 31. decembra 2019, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


v z. Edita Pfundtner v. r.