Zákon č. 399/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Platnosť od 27.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

399

ZÁKON

z 28. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. c) sa pred slovo „produktom“ vkladá slovo „udržateľným“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenami e), f) a g), ktoré znejú:

e) investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu,

f) komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri služby cestovného ruchu, napríklad ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, športovo-relaxačné služby, kultúrno-poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite,

g) rozšírením existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu nárast poskytovania služieb v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení najmenej o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finančnému roku, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak zároveň vedie k vytvoreniu minimálneho počtu nových pracovných miest.“.

3. V § 3 písm. a) sa slová „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

4. § 4 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

q) poskytuje investičnú pomoc, ak ide o investičnú pomoc podľa osobitného predpisu.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 10 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

5. § 4 sa dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:

r) zabezpečuje koordináciu vypracovania návrhu a realizácie propagácie a prezentácie Slovenskej republiky ako cieľovej krajiny cestovného ruchu,

s) môže zriaďovať a rušiť zahraničné zastúpenia cestovného ruchu a vnútroštátne regionálne pracoviská,

t) zabezpečuje prostredníctvom vnútroštátnych regionálnych pracovísk zber a výmenu územných údajov, komunikáciu s partnermi, podieľa sa na marketingovej podpore predaja produktov cestovného ruchu regionálneho a národného charakteru a plní na území príslušných regiónov úlohy, ktoré vyplývajú zo schválených koncepčných dokumentov cestovného ruchu.“.

6. Za § 27a sa vkladajú § 27b až 27i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠27b

Investičná pomoc

(1) Investičná pomoc sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky formou

a) dotácie1) na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,

b) úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu,9e)

c) príspevku na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu,9f)

d) prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.9g)

(2) Investičnú pomoc nemožno poskytnúť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9h)

§ 27c

Prijímateľ investičnej pomoci

Prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zriadená na účel podnikania, ktorá podá na ministerstvo žiadosť o investičnú pomoc.

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci

§ 27d

(1) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:

a) obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 27e ods. 1 písm. a) a b),

b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 27e ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

c) služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,9i)

d) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu minimálneho počtu nových pracovných miest,

e) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok,9j)

f) práce na investičnom zámere nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo.

(2) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,

a) suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 5 000 000 eur, z toho najmenej 2 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

b) hodnota podľa odseku 1 písm. a) sa znižuje na 20 %.

(3) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je najmenej o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike, suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 3 000 000 eur, z toho najmenej 1 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa.

(4) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,9k) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,

a) suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

b) podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej piatich nových pracovných miest.

§ 27e

Oprávnené náklady

(1) Oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu byť podporené, tvoria:

a) dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru,

b) dlhodobý nehmotný majetok do výšky hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že bude obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do majetku prijímateľa a bude odpisovaný a využívaný výhradne prijímateľom v podniku najmenej päť rokov podľa investičného zámeru,

c) výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov, alebo

d) kombinácia nákladov podľa písmen a), b) a c) nepresahujúca hodnotu podľa písmena a) a b) alebo písmena c) podľa toho, ktorá je vyššia.

(2) Prijímateľ nemôže do oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. a) a b) započítať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa štátna pomoc poskytla.

Posudzovanie žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovanie investičnej pomoci

§ 27f

Na posudzovanie žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovanie investičnej pomoci sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.9l) Pre oblasť cestovného ruchu sa za príslušné ministerstvo považuje ministerstvo.

Zmena podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci

§ 27g

Zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravujú ustanovenia osobitného predpisu.9m) Pre oblasť cestovného ruchu sa za príslušné ministerstvo považuje ministerstvo.

§ 27h

(1) Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.

(2) Ak práce na investičnom zámere začali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc, na investičnú pomoc nie je oprávnený celý investičný zámer.

(3) Správny poriadok sa nevzťahuje na konanie o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, konanie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, dočasné pozastavenie plnení a konanie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.

(4) Ministerstvo je kedykoľvek v konaní o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, v konaní o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, pri dočasnom pozastavení plnení a v konaní o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci oprávnené od prijímateľa požadovať doplnenie údajov, podkladov alebo potvrdení, ktoré ministerstvo považuje za potrebné pre prebiehajúce konanie. Do doručenia údajov, podkladov alebo potvrdení podľa tohto odseku lehoty podľa tohto zákona neplynú.

(5) Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa osobitného predpisu,9n) ministerstvo žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.

(6) Investičný zámer, na ktorom ten istý prijímateľ začne práce v období troch rokov od začatia prác na inom investičnom zámere, na ktorý mu bola poskytnutá investičná pomoc v tom istom regióne úrovne 3 Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely, sa považuje za súčasť jedného investičného zámeru.

(7) Ak ide o dotáciu na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov, prijímateľ je povinný bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto majetku podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad vykoná zápis poznámky o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva. Zmluva o prevode dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov uzatvorená v rozpore s obmedzením podľa osobitného predpisu9o) je neplatná.

(8) Ak ide o prevod nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu,9p) prijímateľ je povinný bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu prevodu podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad zapíše poznámku o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku uzatvorená v rozpore s obmedzením podľa osobitného predpisu9o) je neplatná.

(9) Návrh na výmaz poznámky podľa odseku 8 z katastra nehnuteľností je oprávnený prijímateľ podať po uplynutí doby podľa osobitného predpisu.9q) Prílohou k návrhu na výmaz poznámky z katastra nehnuteľnosti je písomný súhlas ministerstva s výmazom poznámky obsahujúci náležitosti ustanovené osobitným predpisom.9r)

§ 27i

(1) Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a) maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky,

b) minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa § 27d ods. 1 písm. d).

(2) Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správ podľa osobitného predpisu9s) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Podrobnosti o informačnej tabuli podľa osobitného predpisu9t) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9e až 9t znejú:

9e) § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

9f) § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9g) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

9h) Čl. 1 ods. 2 až 5 a čl. 13 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

9i) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9j) § 2 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9k) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9l) § 14 až § 22 zákona č. 57/2018 Z. z.

9m) § 23 až § 27 zákona č. 57/2018 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

9n) § 4 ods. 3 zákona č. 57/2018 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

9o) § 22 ods. 19 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z.

9p) § 13 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z.

9q) § 22 ods. 6 zákona č. 57/2018 Z. z.

9r) Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

9s) § 22 ods. 17 zákona č. 57/2018 Z. z.

9t) § 22 ods. 18 zákona č. 57/2018 Z. z.“.

7. V § 29 ods. 10 písm. d) sa za slovo „podporu“ vkladá slovo „udržateľných“.

8. V § 29 ods. 10 písm. h) sa za slovo „zavedenie“ vkladajú slová „a udržiavanie“.

Čl. II

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.