Opatrenie č. 349/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.

Platnosť od 30.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020
Zrušený 376/2020 Z. z.

OBSAH

349

OPATRENIE

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 23. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 druhej časti riadok 2.1. znie:

2.1. Označenie stavby
Názov stavbyNázov ulice, súpisné číslo a
orientačné čísloba)
PSČObec/Mesto
“.

2. V prílohe č. 1 sa druhá časť dopĺňa riadkom 2.15., ktorý znie:

2.15. Energetický certifikát bytového domu [§ 4 ods.1 písm. d) vykonávaného zákona]
ČísloDátum vyhotovenia
“.

3. V prílohe č. 1 tretej časti riadku 3.6. písm. c) sa slová „8.24.“ nahrádzajú slovami „8.17.“.

4. V prílohe č. 1 ôsmej časti sa vypúšťajú body 8.1., 8.9., 8.12. až 8.14. a 8.21.

Doterajšie body 8.2. až 8.8. sa označujú ako body 8.1. až 8.7., doterajšie body 8.10. a 8.11. sa označujú ako body 8.8. a 8.9., doterajšie body 8.15. až 8.20. sa označujú ako body 8.10. až 8.15. a doterajšie body 8.22. až 8.36. sa označujú ako body 8.16. až 8.30.

5. V časti „VYSVETLIVKY“ sa za písmeno b) vkladá nové písmeno ba), ktoré znie: „ba) Vypĺňa sa, ak má stavba údaje pridelené.“.

6. V prílohe č. 2 siedmej časti sa vypúšťajú body 7.1., 7.13., 7.16. až 7.18.

Doterajšie body 7.2. až 7.12. sa označujú ako body 7.1. až 7.11., doterajšie body 7.14. a 7.15. sa označujú ako body 7.12. a 7.13. a doterajšie body 7.19. až 7.32. sa označujú ako body 7.14. až 7.27.

7. V prílohe č. 2 siedmej časti bode 7.21. nad slovom „banke“ sa vysvetlivka f) nahrádza vysvetlivkou g).

8. V prílohe č. 3 šiestej časti sa vypúšťajú body 6.5., 6.8. až 6.10.

Doterajšie body 6.6. a 6.7. sa označujú ako body 6.5. a 6.6. a doterajšie body 6.11. až 6.28. sa označujú ako body 6.7. až 6.24.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Arpád Érsek v. r.