Vyhláška č. 424/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

Platnosť od 13.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

424

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 10. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. e) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 časti III odseku 3 položke 8.2.2.2. časti Opis chyby písmene b) sa slová „0,7 m-1 (10)“ nahrádzajú slovami „0,7 m-1 (8)“.

Vysvetlivka k odkazu 10 sa vypúšťa.

2. V prílohe č. 4 sa slová „príslušnosti a evidenčné číslo vozidla“ nahrádzajú slovami „príslušnosti, evidenčné číslo vozidla a číslo osvedčenia o evidencii“, slová „Podnik vykonávajúci prepravu“ sa nahrádzajú slovami „Podnik vykonávajúci prepravu/držiteľ vozidla“ a slová „Meno vodiča“ sa nahrádzajú slovami „Meno a priezvisko vodiča, kód štátu a číslo vodičského preukazu“.

3. V prílohe č. 6 odsek 1 znie:

(1) Údaje o vykonaných cestných technických kontrolách v Slovenskej republike

a) číslo správy o cestnej technickej kontrole,

b) miesto výkonu cestnej technickej kontroly,

c) dátum a čas výkonu cestnej technickej kontroly,

d) značka štátnej príslušnosti kontrolovaného vozidla,

e) evidenčné číslo kontrolovaného vozidla,

f) identifikačné číslo vozidla VIN,

g) kategória vozidla,

h) stav počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v čase cestnej technickej kontroly,

i) podnik vykonávajúci prepravu

1. názov,

2. adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,

3. kód štátu,

4. číslo licencie Spoločenstva,

j) držiteľ vozidla

1. ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa

1a. názov,

1b. adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,

1c. kód štátu,

2. ak ide o fyzickú osobu

2a. meno,

2b. priezvisko,

2c. adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,

2d. kód štátu,

k) číslo osvedčenia o evidencii,

l) vodič vozidla

1. meno,

2. priezvisko,

3. kód štátu vodičského preukazu vodiča,

4. číslo vodičského preukazu vodiča,

m) kontrolné položky

1. identifikácia,

2. brzdové zariadenia,

3. riadenie, výhľad,

4. osvetľovacie zariadenie a elektrický systém,

5. nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie,

6. podvozok a jeho príslušenstvo,

7. ostatné vybavenie vrátane tachografu a zariadenia na obmedzenie rýchlosti,

8. zaťaženie životného prostredia vrátane emisií a úniku paliva alebo oleja,

9. doplňujúce kontroly pri vozidlách kategórie M2 a M3,

10. upevnenie nákladu,

n) nevyhovujúce kontrolné položky podľa písmena m) vrátane označenia položky podľa príloh č. 1 a 2,

o) kódové označenie a opis zistenej chyby,

p) informácia o odstránení zistenej chyby,

q) výsledok cestnej technickej kontroly,

r) zákaz alebo obmedzenie používania vozidla s nebezpečnými chybami,

s) požiadavka na vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly,

t) rôzne/poznámky,

u) názov orgánu vykonávajúceho cestnú technickú kontrolu,

v) pracovník alebo technik cestnej technickej kontroly, ktorý vykonal kontrolu

1. meno,

2. priezvisko,

3. titul,

4. hodnosť policajta.“.

4. Príloha č. 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Údaje o technikoch cestnej technickej kontroly sa vedú v rozsahu údajov uvádzaných v osvedčení technika cestnej technickej kontroly podľa § 100 ods. 7 zákona.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Arpád Érsek v. r.